Pracodawca zapłaci za pogorszenie zdrowia podwładnego

advertisement
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi - BIEDRONKA
Pracodawca zapłaci za pogorszenie zdrowia podwładnego
Autor: Magdalena Januszewska
23.12.2008.
Szef, u którego w firmie panują złe warunki pracy, musi być
przygotowany na roszczenia pracowników. Jeśli zatrudnionego dotknie
schorzenie, którego nie ma na liście chorób zawodowych, to uzyskanie
rekompensaty jest trudniejsze, ale możliwe
Na stanowiskach pracy występują zagrożenia powodujące schorzenia, których próżno szukać na liście
chorób zawodowych zawartej w rozporządzeniu
z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych
zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i
stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych
sprawach (DzU nr 132, poz. 1115).
Tych zresztą stwierdza się
coraz mniej. Powszechnie pracownicy mają do czynienia ze zwiększonym
stresem, presją czasu, wydłużeniem godzin pracy, złą organizacją pracy
biurowej. Coraz większego znaczenia nabierają choroby parazawodowe,
czyli schorzenia o złożonej etiologii, głównie choroby krążenia,
psychosomatyczne i bóle kręgosłupa, do których powstania przyczyniają
się warunki lub sposób wykonywania pracy.
Czy pracownik,
którego stan zdrowia pogorszy się w związku z warunkami, w jakich
świadczył pracę, ale nie zapadnie na schorzenie z listy chorób
zawodowych, jest pozbawiony ochrony? Nie. Ale dochodzenie przez niego
swych praw jest znacznie trudniejsze. Może jednak pozwać swego
pracodawcę o roszczenia z kodeksu cywilnego. Stosuje się tu ogólne
przepisy odnoszące się do wyrządzenia szkody.
Jaka podstawa Trudno
wskazać reguły postępowania w tego typu sprawach. Orzecznictwo w tym
zakresie dopiero się bowiem kształtuje. O prawie do dochodzenia
roszczeń od pracodawcy także z powodu wystąpienia innego schorzenia niż
choroba zawodowa przesądził Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 4 grudnia 1987 r. (III PZP
85/86).
Sąd uznał, że pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek
spowodowanej warunkami pracy choroby niebędącej zawodową, może z mocy
art. 300 k.p. dochodzić od zakładu pracy roszczeń odszkodowawczych na
podstawie przepisów prawa cywilnego w granicach przewidzianych w tzw.
ustawie wypadkowej. Nie mógł więc dostać więcej niż ten, który zapadł
na chorobę zawodową.
Jednak już wtedy SN stwierdził, że przepisy
prawa cywilnego uprawniające poszkodowanego do domagania się od sprawcy
szkody odszkodowania za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć
ze względów prawnych, moralnych i społecznych nie mogą być oceniane
jako sprzeczne z zasadami prawa pracy. A to oznacza, że pracownik może
http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 13:54
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi - BIEDRONKA
dochodzić od zakładu pracy roszczeń odszkodowawczych, zwłaszcza na
podstawie art. 415 k.c. lub 435 k.c.
Od tamtego czasu podejście się zmieniało. Dziś mówi się o prawie do pokrycia szkody w pełnej
wysokości. Także ten pracownik,
który otrzymał świadczenia z powodu wystąpienia choroby zawodowej lub
wypadku przy pracy, może na podstawie kodeksu cywilnego dochodzić
roszczeń uzupełniających. W takich wypadkach odpowiedzialność
cywilna pracodawcy w postępowaniu przed sądem pracy ma charakter
uzupełniający w stosunku do świadczeń, jakie podwładny uzyskał z
ubezpieczeń społecznych (zob. np. wyrok SN z 5 lipca 2005 r., I PK 293/04). Jednak i wtedy nie
wystarczy powołanie się jedynie na stwierdzony fakt wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Przesłanki odpowiedzialności Jeśli chodzi o najnowsze orzecznictwo, to istotną rolę „instruktażową” odegra zapewne
wyrok SN z 19 marca 2008 r. ( I PK 256/07).
Sąd uznał w nim, że możliwe jest dochodzenie przez pracownika od
pracodawcy odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę
wyrządzoną czynem niedozwolonym nawet wtedy, gdy zdarzeń wywołujących
szkodę nie można zakwalifikować jako wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej. A to wskazuje na dopuszczalność powództw o odszkodowanie i
zadośćuczynienie w takich wypadkach.
Co ma udowodnić pracownik,
który się na nie decyduje? Musi wykazać wszystkie przesłanki
odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli:
- odpowiedzialność pracodawcy z tytułu czynu niedozwolonego,
- doznaną szkodę (tu rozstrój zdrowia),
- związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem powodującym rozstrój zdrowia a powstaniem szkody.
Wina lub ryzyko Pracodawca
zwykle będzie odpowiadał na zasadzie winy (art. 415 k.c.) lub na
zasadzie ryzyka (art. 435 k.c.). Z punktu widzenia pracownika ta
pierwsza sytuacja jest trudniejsza, bo musi wtedy wykazać, że za
poniesioną przez niego szkodę lub krzywdę ponosi winę pracodawca. W tym
drugim wypadku w zasadzie wystarczy, że wykaże, iż w zakładzie panowały
złe warunki, które spowodowały rozstrój zdrowia. Trzeba jednak
pamiętać, że kwalifikacja prawna jest zadaniem sądu. Pracownik nie musi
wskazywać odpowiedniej podstawy prawnej odpowiedzialności
odszkodowawczej pracodawcy.
W uzasadnieniu do powołanego już wyroku z 19 marca 2008 r. SN uznał
za właściwą podstawę do dochodzenia roszczeń art. 435 § 1 k.c. Chodzi o
odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami
http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 13:54
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi - BIEDRONKA
przyrody (prąd, para wodna etc.). Ponosi on odpowiedzialność za szkodę
na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch
przedsiębiorstwa, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo
wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą prowadzący
nie ponosi odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka.
Liczy się związek... Zwykle pracownik
bez trudu udowodni, że doznał uszczerbku na zdrowiu. Trudniej mu będzie
wykazać, że zachodzi związek pomiędzy tym uszczerbkiem a warunkami
pracy. Jest to jednak warunkiem uzyskania świadczeń od pracodawcy.
Związek ten musi być adekwatny, a takie są normalne następstwa
działania lub zaniechania powodującego szkodę. Można w tym celu
wykorzystać m.in. opinie biegłych lekarzy. Trudno podać regułę
postępowania, gdyż istnienie związku przyczynowego bada się w
okolicznościach faktycznych określonej sprawy (por. wyrok SN z 8 grudnia 2005 r., III CK 298/05).
W powołanym wyroku z 19 marca 2008 r. SN
wskazał, że nie wyłącza normalności okoliczność, że mimo identycznych
warunków zdarzenia określone następstwo nie zawsze występuje ani też
jego statystyczna rzadkość. Sformułowanie „normalne następstwo” nie
musi oznaczać skutku koniecznego.
... nawet pośredni Z wyroku SN z 19 marca 2008 r.
wynika, że nawet jedynie pośredni związek przyczynowy pomiędzy
warunkami pracy a stanem zdrowia pracownika nie eliminuje możliwości
przypisania pracodawcy odpowiedzialności odszkodowawczej za uszczerbek
zdrowia. W tej sprawie chodziło o górnika strzałowego, który
przepracował narażony na hałas 25 lat. Niedosłuch pojawił się u niego
po przejściu na emeryturę. Schorzenia nie zakwalifikowano jako choroby
zawodowej. SN uznał jednak, że ma ono związek z pracą, mimo że
wystąpiło już po jej zakończeniu. Skutki narażenia na czynniki
szkodliwe mogą się bowiem ujawnić po wielu latach.
Związek
przyczynowy może występować jako normalny również w sytuacji, gdy pewne
zdarzenie stworzyło warunki powstania innych sytuacji, z których
dopiero ostatnie stały się bezpośrednimi przyczynami szkody.
W
granicach normalnego, zwykłego przebiegu zdarzeń odpowiedzialność może
wynikać nie tylko z przyczyny bezpośrednio ją wywołującej, lecz także
dalszej, pośredniej, chyba że jej następstwa pozostają w tak luźnym
związku przyczynowym, że ich uwzględnienie wykraczałoby poza normalną
prawidłowość zjawisk, ocenianą według kryteriów doświadczenia życiowego
i aktualnego stanu wiedzy.
http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 13:54
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi - BIEDRONKA
Duże prawdopodobieństwo Pracownik
jest w o tyle dobrej sytuacji, że nie musi wykazywać, iż warunki pracy
z pewnością pogorszyły jego stan zdrowia. Wystarczy wykazanie wysokiego
prawdopodobieństwa. Istnienie związku przyczynowego, jeśli chodzi o
zdrowie ludzkie, z reguły nie może być absolutnie pewne. Do przyjęcia
go wystarcza jednak, gdy jest on ustalony z dostateczną dozą
prawdopodobieństwa (zob. wyrok SA w Poznaniu z 22 września 2005 r., I ACa 197/05). Nawet przy chorobie samoistnej W
orzecznictwie przyjmuje się, że szkoda na osobie powstała wskutek
choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, za które pracodawca ponosi
odpowiedzialność na podstawie art. 435 k.c., pozostaje w związku
przyczynowym z ruchem przedsiębiorstwa poruszanego siłami przyrody
(art. 361 § 1 k.c.), choćby wpływ na powstanie tej szkody miała także
samoistna choroba pracownika (wyrok SN z 13 stycznia 1997 r., I PKN 2/97).
Oznacza
to, że złe warunki pracy nie muszą być jedyną przyczyną pogorszenia się
stanu zdrowia pracownika. Nawet jeśli są tylko jedną z nich, to nie
wyłącza to odpowiedzialności pracodawcy za doznaną przez pracownika
szkodę na osobie. Istnienie takiej samoistnej choroby nie może być
uznane za przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody.
Czego może się domagać pracownik od swojego pracodawcy?
Roszczenia określają art. 444 i 445 k.c. Są to:
- odszkodowanie
– za rzeczywiście powstały uszczerbek majątkowy. Odnosi się ono też do
utraconych dochodów, czyli tego, co do majątku pracownika, w związku z
jego schorzeniem, nie weszło;
- renta – periodyczne
świadczenie, którego rolą jest wyrównanie różnicy pomiędzy stanem
majątkowym sprzed i po zaistnieniu rozstroju zdrowia. Różnica ta
wynikać musi ze zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia
na przyszłość i pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z rozstrojem
zdrowia;
- zadośćuczynienie – roszczenie pieniężne kompensujące doznane przez pracownika cierpienia i
http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 13:54
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi - BIEDRONKA
ból.
Broń się tym, że rozstrój zdrowia nie jest następstwem warunków pracy
Odpowiada Lech Obara, radca prawny z Kancelarii Lech Obara i Współpracownicy
Mamy
w firmie pracownika, którego stan zdrowia pogorszył się w związku z
warunkami pracy. Przygotowuje się do procesu. Na jakie zarzuty musi być
przygotowany pracodawca?
Przede wszystkim na ten, że warunki pracy przez niego stworzone doprowadziły do powstania rozstroju
zdrowia.
Pracownik
zaś powinien przygotować dowody pozwalające na stwierdzenie tych
warunków, pogorszenia stanu zdrowia i związku przyczynowego z
wykonywaną pracą. Chodzi przede wszystkim o zeznania świadków – na
okoliczność warunków pracy, zaświadczenia medyczne – na okoliczność
stanu zdrowia. Przydatna będzie również opinia biegłego lekarza
specjalności związanej ze schorzeniem na okoliczność przyczyn powstania
schorzenia, wysokości uszczerbku na zdrowiu, sposobu leczenia oraz
widoków na przyszłość. Pozostałe dowody zależą od tego, czego pracownik
będzie się domagał. Gdy chce odszkodowania, to powinien przygotować
rachunki pozwalające ustalić, jakie rzeczywiście poniósł koszty w
związku z rozstrojem zdrowia.
Jeśli dochodzi renty, to niezbędne
jest ustalenie, że zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki
powodzenia na przyszłość. Jako dowód mogą tutaj służyć zaświadczenia
lekarskie dotyczące niezbędności niektórych zabiegów leczniczych,
leków, zmiana diety i rachunki wskazujące na ponoszenie tych kosztów.
Jeżeli natomiast chodzi o zadośćuczynienie, to niezbędne jest
wykazanie, że pracownik doznał krzywdy, tj. szkody niematerialnej w
postaci cierpień, bólu, zmiany na niekorzyść sytuacji osobistej.
Przydatny będzie dowód z zeznań świadków, opinia medyczna wskazująca na
rozmiar cierpienia i bólu.
Możliwe jest również orzeczenie tzw.
odpowiedzialności na przyszłość. Wówczas gdy pojawią się kolejne skutki
związane ze schorzeniem, odpowiedzialność pracodawcy będzie już
przesądzona, a pracownikowi przysługiwać będą roszczenia odszkodowawcze
http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 13:54
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi - BIEDRONKA
za nowe skutki.
Co najczęściej udaje się wywalczyć pracownikom?
To
zależy od okoliczności danej sprawy. Przesądzenie odpowiedzialności
pracodawcy i związku przyczynowo-skutkowego choroby z wykonywaną pracą
w zasadzie powoduje, że odpowiada on za szkodę związaną z powstaniem
choroby. Jednak to do pracownika należy udowodnienie poniesionej
szkody, zwiększenia wydatków i zmniejszenia widoków na przyszłość, a
także, że poniósł krzywdę w związku z istnieniem rozstroju zdrowia.
Czy jest jakaś granica czasowa dochodzenia tych roszczeń?
Roszczenia
o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie przedawniają się z upływem
trzech lat od dnia, w którym pracownik dowiedział się o istnieniu
szkody i osoby obowiązanej do jej naprawienia. Innymi słowy, bieg
trzyletniego terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym
podwładny zauważył objawy rozstroju zdrowia i był w stanie powiązać to
schorzenie z warunkami pracy. Roszczenie, niezależnie od daty wykrycia
schorzenia, przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia zdarzenia
wywołującego szkodę. Wyjątkiem od tej zasady jest przedawnienie
20-letnie, jeżeli szkoda wynikła z popełnienia przestępstwa. Nie ma
wtedy znaczenia, kiedy pracownik się o niej dowiedział.
Jakimi argumentami może się bronić pracodawca?
Zarzuty
zależą od zasady jego odpowiedzialności. Pracodawca może odpowiadać na
zasadzie ryzyka z art. 435 k.c. wówczas, gdy prowadzi przedsiębiorstwo
lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Wtedy może
się bronić tym, że szkoda wynikła wskutek działania siły wyższej albo
wyłącznie z winy pracownika lub osoby trzeciej, za którą pracodawca nie
odpowiada. Jeżeli zaś nie prowadzi takiego przedsiębiorstwa, to jego
odpowiedzialność oparta jest na winie. Może wówczas wykazywać, że
zachował należytą staranność w przygotowaniu warunków pracy.
Niezależnie od zasady odpowiedzialności pracodawca może się bronić
również tym, że między warunkami pracy a schorzeniem nie istnieje
http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 13:54
Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi - BIEDRONKA
związek przyczynowo-skutkowy, czyli że rozstrój zdrowia nie jest
następstwem warunków pracy. Zarzuty odnosić mogą się także do wysokości
roszczenia. Pracodawca może wykazywać, że rachunki przedstawione przez
pracownika są zbyt wysokie, niektóre zabiegi nie były konieczne lub
można je było wykonać w ramach ubezpieczenia.
A czy prowadzący
firmę może zabezpieczyć się przed takimi powództwami pracowników?
Wygrana pracownika może go przecież sporo kosztować.
Przede
wszystkim powinien zadbać o należyte warunki pracy odpowiadające
zasadom BHP. Oczywiście może się też ubezpieczyć od odpowiedzialności
cywilnej, jeśli znajdzie firmę proponującą tego typu ubezpieczenia.
http://www.stowarzyszenie-biedronka.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 13:54
Download