Biologia - Oświata

advertisement
Liceum Garczyńskiego
Biologia
Autor: Admin
26.01.2010.
Zmieniony 02.10.2011.
ZAGADNIENIA Z BILOGII - KLASA I
KLASY Ia (humanistyczna), Ib, IcBiologia jako dyscyplina naukowa oraz komórkaLiteratura:
”Biologia 1” podręcznik, zakres podstawowy, wyd. Operon, „Tablice
biologiczne” wyd. Adamantan, „Vademecum maturzysty – biologia” E. PyłkaGutowska, wyd. Oświata. 1. Biologia jako dyscyplina naukowa:cechy życia, jedność organizmów
żywych na poziomie komórkowym (cechy wspólne świadczące o pokrewieństwie wszystkich organizmów),drogi rozumowania – definicje i przykłady,poziomy organizacji żywej materii,
dyscypliny biologiczne,dyscypliny biologiczne,metoda naukowa w biologii (dochodzenie do
teorii naukowej),źródła wiedzy biologicznej,różnica między obserwacją a doświadczeniem,etapy eksperymentu, próba badawcza i kontrolna,formułowanie hipotezy i celu (problemu
badawczego),prezentacja wyników doświadczeń w postaci wykresów, tabel, rysunków itp.,przetwarzanie informacji, np. tworzenie tabeli lub schematu na podstawie opisu, tworzenie wykresu na
podstawie tabeli itp.,analiza wyników doświadczeń, formułowanie wniosków na podstawie analizy
danych,budowa i działanie mikroskopu optycznego i elektronowego, zdolność rozdzielcza
mikroskopu, obliczanie powiększenia, cechy obrazu widzianego w mikroskopie optycznym, zasady
mikroskopowania,przygotowanie preparatu świeżego (sprzęt i etapy).2. Komórka jako
podstawowa jednostka budowy organizmu:definicja komórki, teoria budowy komórkowej i
pochodzenia komórki,cechy komórek organizmu jedno i wielokomórkowego,porównanie
komórki roślinnej, zwierzęcej i grzybów,porównanie komórki prokariotycznej i eukariotycznej,skład chemiczny komórki, wyznaczanie suchej masy i masy związków organicznych,wielkość
i kształt komórki,budowa komórki – organelle komórkowe,budowa, powstawanie i
rola błony komórkowej, przepuszczalność błon dla różnych substancji, rodzaje transportu przez błony,właściwości osmotyczne komórki, osmoza i dyfuzja, zachowanie komórki w roztworze
hipotonicznym, hipertonicznym i izotonicznym,charakterystyka organelli komórkowych
(występowanie (w jakich komórkach?, ile?), powstawanie, charakterystyczne cechy budowy, funkcje,
rodzaje): cytoplazma, siateczka śródplazmatyczna, lizosomy, struktury Golgiego, cytoszkielet, rybosomy,
mitochondrium, jądro komórkowe, centriole oraz plastydy i ściana komórkowa,autonomia i
pochodzenie (hipoteza endosymbiozy) mitochondriów i plastydów,struktura, liczba i rodzaje
chromosomów, znaczenie symboli: 1n, 2n, 1c, 2c,cykl komórkowy, mitoza i mejoza
– istota, przebieg i znaczenie biologiczne, porównanie mitozy z mejozą, KLASA Ia (przyrodnicza)
Biologia jako nauka o życiu
Literatura: ”Biologia 1” podręcznik, zakres rozszerzony, wyd. Operon, „Tablice
biologiczne” wyd. Adamantan, „Vademecum maturzysty – biologia” E. PyłkaGutowska, wyd. Oświata.
1. Biologia jako nauka o życiu:cechy życia, jedność organizmów żywych na poziomie
komórkowym (cechy wspólne świadczące o pokrewieństwie wszystkich organizmów), czynności życiowe
organizmów,drogi rozumowania – definicje i przykłady,poziomy organizacji żywej
materii, dyscypliny biologiczne,dyscypliny biologiczne,etapy rozwoju nauk przyrodniczych i
biologii,metoda naukowa w biologii (dochodzenie do teorii naukowej),źródła wiedzy
biologicznej,różnica między obserwacją a doświadczeniem,cechy prawidłowej obserwacji i
doświadczenia,etapy eksperymentu, próba badawcza i kontrolna, planowanie i przeprowadzanie
obserwacji i doświadczenia,formułowanie hipotezy i celu (problemu badawczego),prezentacja wyników doświadczeń w postaci wykresów, tabel, rysunków itp.,przetwarzanie
informacji, np. tworzenie tabeli lub schematu na podstawie opisu, tworzenie wykresu na podstawie tabeli
itp.,analiza wyników doświadczeń, formułowanie wniosków na podstawie analizy danych,budowa i działanie mikroskopu optycznego i elektronowego, zdolność rozdzielcza mikroskopu, obliczanie
powiększenia, cechy obrazu widzianego w mikroskopie optycznym, zasady mikroskopowania,rodzaje preparatów,przygotowanie preparatu świeżego (sprzęt i etapy),zadania
systematyki,jednostki taksonomiczne w botanice i zoologii, definicja gatunku,nomenklatura binominalna gatunku, reguła priorytetu,systemy klasyfikacyjne naturalne i
sztuczne,współczesny podział systematyczny organizmów na królestwa,oznaczanie
wybranych gatunków roślin i zwierząt za pomocą klucza do oznaczania.
2. Wirusy i organizmy prokariotyczne budowa komórki prokariotycznej, porównanie z komórką
eukariotyczną,środowiska życia josterii,cechy, które zapewniają josteriom szerokie
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl/joomla
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 14:57
Liceum Garczyńskiego
rozprzestrzenienie,formy morfologiczne josterii,rola endospor, anabioza,sposoby
odżywiania się prokariontów:o
heterotrofizm – pasożyty i saprobionty,o
autotrofizm
– josterie chemosyntetyzujące i fotosyntetyzujące,oddychanie josterii – aeroby i
anaeroby, josterie denitryfikacyjne,wiązanie azotu atmosferycznego,rozmnażanie się
josterii, procesy prowadzące do zwiększenia różnorodności genetycznej josterii (koniugacja,
transformacja, transdukcja),barwienie josterii metodą Grama,podział systematyczny
organizmów prokariotycznych (królestwo Monera, Procaryota),archeany (archejosterie) –
cechy różniące od josterii właściwych, środowisko życia i znaczenie w pochodzeniu innych organizmów,przykłady josterii chorobotwórczych, fotosyntetyzujących, nitryfikacyjnych i symbiotycznych,rola josterii w przyrodzie (jako saprobionty, pasożyty i symbionty), rola josterii w krążeniu pierwiastków
(azotu i siarki): josterie nitryfikacyjne, siarkowe, wiążące azot cząsteczkowy, gnilne i denitryfikacyjne,znaczenie josterii w życiu człowieka:o
pozytywne,o
negatywne,przyczyna, sposoby
zakażenia i profilaktyka chorób josteryjnych (gruźlica, tężec, kiła, rzeżączka), kalendarz szczepień
ochronnych,sposoby zapobiegania rozwojowi josterii w produktach spożywczych oraz josterii
chorobotwórczych, środki josteriobójcze a środki josteriostatyczne (porównanie działania),pochodzenie josterii,skład chemiczny wirusów,budowa winionu i funkcje jego elementów,kształty wirionów,hipotezy dotyczące pochodzenia wirusów,czy wirusy to organizmy
żywe?, cechy za i przeciw zaliczeniu wirusów do organizmów żywych,etapy infekcji wirusowej, cykl
lityczny i lizogeniczny,klasyfikacja wirusów: roślinne, zwierzęce i josteryjne –n różnice w
składzie chemicznym i sposobie wnikania do komórki gospodarza,inne bezkomórkowe czynniki
chorobotwórcze: wiroidy i priony – budowa i ich znaczenie,znaczenie wirusów, choroby
wirusowe człowieka, zwierząt i roślin, przyczyna, sposób zakażenia i profilaktyka wybranych chorób:
grypa, AIDS, WZW typu B, zapalenie opon mózgowych, wścieklizna, różyczka),historia josteriologii
(L. Pasteur, R. Koch) i wirusologii.
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl/joomla
Kreator PDF
Utworzono 18 July, 2017, 14:57
Download