LEONARDO da VINCI Wrocław 2010

advertisement
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Konferencja informacyjno-promocyjna
„Uczenie się przez całe życie”.
Comenius oraz Leonardo da Vinci
Wrocław, 19 listopada 2010 r.
Struktura programu Uczenie się przez całe życie
Comenius
Erasmus
Edukacja
szkolna
Szkoły wyższe
Leonardo da
Vinci
Szkolnictwo
i doskonalenie
zawodowe
Program międzysektorowy
Program Jean Monnet
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Grundtvig
Edukacja
dorosłych
Cele Programu Leonardo da Vinci
• Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
• Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku
pracy
• Ułatwienie osobistego rozwoju w kontekście zawodowym
• Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces
kształcenia i szkolenia zawodowego
• Doskonalenie jakości systemów oraz dostępności kształcenia
i szkolenia zawodowego
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Priorytety krajowe - projekty mobilności konkurs 2011
1. Wsparcie dla nowych wnioskodawców, którzy nie realizowali
dotychczas projektu w programie Leonardo da Vinci
2. Wsparcie projektów skierowanych do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
3. Promowanie projektów przygotowanych we współpracy z
pracodawcami lub zaopiniowanych przez środowiska pracodawców
(opracowanie we współpracy z pracodawcami programów staży pod
kątem potrzeb regionalnego rynku pracy)
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Ograniczenia administracyjne - konkurs 2011
1. Wsparcie w konkursie dla projektów mobilności Leonardo da
Vinci 2011 Narodowa Agencja zastosuje ograniczenie
maksymalnego dofinansowania dla jednej instytucji/szkoły do
kwoty 200 000 Euro. W przypadku złożenia dwóch projektów
kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć
200 000 Euro.
2. Ograniczenie liczby składanych wniosków maksymalnie do
dwóch projektów na wnioskodawcę.
3. Wnioskodawca, który nie realizował dotychczas projektu w
programie Leonardo da Vinci może ubiegać się o finansowanie
nie wyższe niż 100 000 Euro.
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kraje biorące udział w programie
„Uczenie się przez całe życie”
• 27 krajów członkowskich UE
• kraje stowarzyszone
EFTA/EEA (Islandia,
Liechtenstein i Norwegia)
•Turcja, Chorwacja, Szwajcaria
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kraje partnerskie – konkurs 2010
Niemcy - DE
Wielka Brytania - UK
300
Włochy - IT
Hiszpania - ES
Francja - FR
Portugalia - PT
250
Holandia - NL
Irlandia - IE
Turcja - TR
Austria - AT
Dania - DK
200
Finlandia - FI
Słowacja - SK
Belgia - BE
Czechy - CZ
150
Grecja - GR
Malta - MT
Norwegia - NO
Cypr - CY
100
Szwecja - SE
Bułgaria - BG
Litwa - LT
Węgry - HU
Słowenia - SI
50
Estonia - EE
Łotwa - LV
Rumunia - RO
Islandia - IS
0
Luksemburg - LU
Liechtenstein - LI
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Liczba projektów mobilności
w podziale na województwa – konkurs 2010
90
śląskie
mazowieckie
80
dolnośląskie
70
wielkopolskie
60
świętokrzyskie
małopolskie
lubelskie
50
pomorskie
zachodniopomorskie
40
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
30
kujawsko-pomorskie
20
podlaskie
łódzkie
10
lubuskie
opolskie
0
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Akcje Programu Leonardo da Vinci
• Projekty mobilności: stażowe i wymiany doświadczeń
• Projekty certyfikowane
• Wizyty przygotowawcze
• Seminaria kontaktowe
• Projekty partnerskie
• Projekty transferu innowacji
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Wnioskodawca
Oficjalnie zarejestrowany w Polsce podmiot zainteresowany wysłaniem osób
na staże lub wymiany zagraniczne
• instytucje publiczne i ich jednostki organizacyjne (np. szkoły zawodowe,
instytucje kształcenia zawodowego, urzędy pracy, domy kultury, ośrodki
pomocy społecznej, uczelnie, instytuty badawcze, itp.)
• organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia, organizacje
pracodawców, związki zawodowe, izby handlowe i przemysłowe itp.)
• przedsiębiorstwa (np. spółki prawa handlowego, instytucje szkoleniowe,
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą itp.)
UWAGA: osoby fizyczne nie mogą składać projektów samodzielnie
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Typy projektów mobilnościowych
IVT - Initial Vocational Training
Staże dla uczniów szkół zawodowych
PLM - Placements for People on Labour Market
Staże dla absolwentów, pracowników i osób poszukujących pracy (PLM)
VETPRO - Professionals in Vocational Education and Training
Wymiana doświadczeń dla osób zajmujących się szkoleniem zawodowym
i zasobami ludzkimi, nauczycieli zawodu (w tym nauczyciele języków obcych),
instruktorów zawodu, doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za
szkolenia, kierowników działów kadr, kadry zarządzającej
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności - staże
Określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego
przez uczestnika projektu, spędzony w organizacji partnerskiej w innym
kraju, w ramach współpracy między instytucjami i przedsiębiorstwami np.
•zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla młodzieży uczącej się
• zagraniczne staże zawodowe w firmach dla osób pracujących (wszystkie
grupy zawodowe)
• staże zawodowe w firmach i instytucjach szkoleniowych dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
• zagraniczne staże zawodowe w firmach dla absolwentów szkół średnich
i wyższych
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności – wymiana doświadczeń
Mobilność osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem
zawodowym, wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za szkolenie
zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w celu transferu, doskonalenia
i modernizacji metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego np.
• wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach
szkoleniowych, w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji,
aby ułatwić rozwój zawodowy oraz osobisty
• wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym,
w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i praktykach
zawodowych
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Czas trwania wyjazdu
Staże dla uczniów szkół
zawodowych (IVT)
2-39 tygodni
Staże dla pracowników i osób
poszukujących pracy (PLM)
2-26 tygodni
Wymiana doświadczeń (VETPRO)
osób odpowiedzialnych
za szkolenia zawodowe i/lub rozwój
zasobów ludzkich
1-6 tygodni
Czas trwania projektu – do 2 lat
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kategorie kosztów
Staże dla uczniów szkół
zawodowych (IVT)
Staże dla pracowników i osób
poszukujących pracy (PLM)
Wymiana doświadczeń (VETPRO)
osób odpowiedzialnych
za szkolenia zawodowe i/lub
rozwój zasobów ludzkich
- organizacja i zarządzanie
- przygotowanie
- podróż i utrzymanie
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kalkulacja budżetu (1)
Koszty organizacji i zarządzania
Przyznawane w postaci ryczałtu na podstawie stawek
• Projekty IVT i PLM – 200 EUR na uczestnika
• Projekty VETPRO – 100 EUR na uczestnika
Uwaga: Koszty zarządzania i administracji projektu nie mogą być
naliczane dla opiekunów
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kalkulacja budżetu (2)
Koszty podróży
• Projekty IVT i PLM do 12 tygodni – refundowane na podstawie
udokumentowanych kosztów rzeczywistych
• Projekty IVT i PLM powyżej 12 tygodni – wliczone w ryczałtowych
kosztach utrzymania uczestnika
• Projekty VETPRO – refundowane na podstawie udokumentowanych
kosztów rzeczywistych
Uwaga: Koszty podróży uwzględniają jedynie podróż z miejsca
zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania staż/wymiany w
kraju docelowym i z powrotem.
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kalkulacja budżetu (3)
Koszty utrzymania – przyznawane w postaci ryczałtu.
Kalkulacja łącznych kosztów utrzymania dla uczestnika według
wzoru: liczba tygodni razy stawka tygodniowa właściwa dla kategorii
osób uczestniczących (osoby młode lub osoby dorosłe) dla kraju, w
którym odbywa się staż/wymiana.
Koszty ubezpieczenia – naliczane według rzeczywistych kosztów
ubezpieczenia w kategorii kosztów utrzymanie
Ubezpieczenie powinno obejmować: ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ewentualne szkody,
wyrządzone przez uczestników projektów; ubezpieczenie
pokrywające koszty leczenia; dodatkowe pakiety umożliwiające
niespodziewany powrót do kraju (np. w przypadku choroby)
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kalkulacja budżetu (4)
Koszty przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego
– przyznawane w postaci ryczałtu w zależności od potrzeb
uczestników i warunków/treści stażu/wymiany za granica:
• Projekty IVT, PLM, VETPRO – do 250 EUR na uczestnika
Uwaga! Przygotowanie kulturowo-językowe może być realizowane w
kraju lub za granicą. Czas poświęcony na przygotowanie
pedagogiczne, kulturowo-językowe nie może jednak wpłynąć na
skrócenie czasu poświęconego na realizację głównego celu projektu
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kontakt
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
www.leonardo.org.pl
Projekty stażowe (IVT i PLM)
[email protected]
Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO)
[email protected]
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Download