wop_-_umowa_ - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

advertisement
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Umowa – wniosek o płatność
Szczecin, listopad 2016 r.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 8 Wniosek o płatność – termin złożenia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Wniosek o płatność składa się do SW:
- wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi
spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz
zawiera formularz wniosku o płatność
- w terminach określonych w § 8 do umowy
- na formularzu udostępnionym przez SW
- nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność Beneficjent jest
dwukrotnie wzywany do złożenia wniosku w kolejnych
wyznaczonych terminach, o ile nie upłynął termin 24 lub 36
miesięcy na realizację jednego bądź dwóch etapów operacji.
Wniosek o płatność złożony po terminie wskazanym w umowie, lub
po terminie wynikającym z drugiego wezwania może zostać
uwzględniony przez SW, o ile nie upłynął termin 24 lub 36 miesięcy
na realizację jednego bądź dwóch etapów operacji oraz o ile nie
została wypowiedziana umowa.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 9 Wniosek o płatność – etap rozpatrywania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Rozpatrując wniosek o płatność Samorząd Województwa
sprawdza zgodność realizacji operacji z warunkami
określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu,
przepisach odrębnych oraz umowie, w szczególności pod
względem spełnienia warunków wypłaty pomocy w
zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku
oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W trakcie rozpatrywania wop:
- Samorząd Województwa ma możliwość dwukrotnego
wzywania do usunięcia braków we wop w terminie 14 dni
od dania doręczenia wezwania - wezwanie ma formę
pisemną
- W przypadku, gdy niezbędne jest wyjaśnienie faktów
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, Samorząd ma
możliwość wezwania Beneficjenta w formie pisemnej do
złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Forma przekazania uzupełnień/wyjaśnień
- w przypadku przesłania uzupełnień/wyjaśnień przesyłką
nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego, o terminowości złożenia decyduje data
stempla pocztowego
- w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości
złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwań, nie usunął braków,
Samorząd rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w
jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych
do niego i poprawnie sporządzonych dokumentów.
W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać
przeprowadzone wizyty w miejscu lub kontrole na
miejscu, w celu zweryfikowania informacji zawartych we
wniosku i dołączonych do niego dokumentach ze stanem
faktycznym.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Termin rozliczenia wop
- Po rozpatrzeniu wniosku o płatność Samorząd
Województwa informuje Beneficjenta na piśmie o
przekazaniu Agencji zlecenia wypłaty całości lub części
kwoty pomocy lub odmowie jej wypłaty
- Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych pomocy
po rozpatrzeniu wop i otrzymaniu zlecenia płatności, w
terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wop
- wezwanie
Beneficjenta
do
uzupełnień/wyjaśnień
wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wop
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 10 Warunki wypłaty pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli
Beneficjent:
- zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł i opłacił
związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o
płatność obejmującego te koszty
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie
- udokumentował zrealizowanie operacji, w tym poniesienie
kosztów kwalifikowalnych z tym związanych
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli
Beneficjent:
- zrealizował operację dla której suma poniesionych kosztów
kwalifikowalnych nie przekracza 1 000 000 euro – kurs z
dnia naboru wopp
- złożył wop w terminie 24 lub 36 miesięcy od dnia zwarcia
umowy nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z
warunków, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być
wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która
została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli
cel i wskaźniki realizacji celu operacji, zostały osiągnięte do
dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z
warunków oraz cel i wskaźniki realizacji celu operacji nie
zostały osiągnięte lub zostały naruszone warunki przyznania
pomocy, Samorząd Województwa odmawia wypłaty całości
pomocy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Podstawą do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty są
faktycznie i prawidłowo poniesione koszty kwalifikowalne, w
wysokości nie wyższej niż suma kosztów kwalifikowalnych
wykazana dla operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 10 Pomniejszenie wartości kosztów
kwalifikowalnych
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
rozpoczęcia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji w zakresie danego kosztu przed dniem zawarcia
umowy, z wyłączeniem ponoszenia kosztów ogólnych, które
mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę
kosztów kwalifikowalnych operacji stanowiących podstawę
do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty pomniejsza się o
wartość tych kosztów, w zakresie, w jakim zostały
poniesione przed dniem zawarcia umowy;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
stwierdzenia finansowania kosztów kwalifikowalnych
operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego
instrumentu finansowego oraz innych programów
przeznaczonych na inwestycje drogowe – kwotę kosztów
kwalifikowalnych operacji, stanowiących podstawę do
wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty, pomniejsza się o
wartość tych kosztów, które zostały sfinansowane z
udziałem tego wkładu;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
stwierdzenia braku realizacji inwestycji zgodnie z kryteriami, za które
przyznano punkty na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy, tj.
powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej
infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje
funkcjonująca sieć szkieletowa lub droga objęta operacją prowadzi
bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej lub operacja dotyczy
drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii lub operacja jest realizowana
w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami lub gminą a powiatem:
- gdy przyznanie punktów spowodowało, że operacja uzyskała
minimum punktów – następuje odmowa wypłaty pomocy,
- gdy przyznanie punktów nie miało wpływu na osiągnięcie
minimum punktów – zmniejszeniu podlega 5% kwoty pomocy
za każde niespełnione kryterium;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
nieprzeprowadzenia
postępowania
ofertowego
albo
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których
mowa w § 6 i 7 Umowy z SW, koszty nabycia dostaw, usług lub
robót budowlanych poniesione z pominięciem tych
postępowań, zostaną uznane za niekwalifikowalne;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
niezrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych,
zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, w
terminie wskazanym w § 5 pkt 8 – kwotę pomocy do wypłaty
pomniejsza się o 1% tej kwoty;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
nieuwzględnienia, zgodnie z § 5 pkt 4 umowy, w oddzielnym
systemie rachunkowości zdarzenia powodującego poniesienie
kosztów kwalifikowalnych albo gdy do jego identyfikacji nie
wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym
mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 1305/2013,
koszty danego zdarzenia podlegają refundacji w wysokości
pomniejszonej o 10%;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub wizyt
związanych z przyznaną pomocą w trakcie realizacji operacji,
po złożeniu wniosku o płatność – wniosek o płatność podlega
odrzuceniu i w konsekwencji następuje odmowa wypłaty
pomocy, a w przypadku gdy część pomocy została wcześniej
wypłacona – również zwrot dotychczas wypłaconych kwot
pomocy;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku:
niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, kwotę
pomocy dla danego postępowania pomniejsza się o 0,1% za
każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 2% kwoty
pomocy wynikającej z danego postępowania;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o
płatność kwota pomocy jest wyższa o więcej niż 10% od kwoty
obliczonej przez Samorząd Województwa na podstawie
prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwotę
pomocy pomniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
kwotą wnioskowaną a kwotą obliczoną na podstawie
prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Pomniejszenie nie ma zastosowania, jeżeli Beneficjent udowodni,
że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do
kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku o płatność.
(art. 63 ust. 1 rozporządzenia 809/2014)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Płatność końcowa jest dokonywana pod warunkiem złożenia
przez Beneficjenta poprawnego i kompletnego sprawozdania z
realizacji operacji wraz z wnioskiem o płatność końcową.
W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia oceny
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której
mowa w § 6 umowy, Samorząd Województwa stwierdzi, że
Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp, na etapie wniosku o
płatność zostanie zastosowana kara administracyjna
stosownie do załącznika nr 5 do umowy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku, gdy w ramach wyboru wykonawców
poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym
operacji,
Beneficjent
naruszy
zasady
konkurencyjności określone w załączniku nr 3 do umowy, na
etapie wniosku o płatność zostanie zastosowana kara
administracyjna, stosownie do załącznika nr 4 do umowy;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Podział zadań, w celu uniknięcia stosowania zasad
konkurencyjności określonych w załączniku nr 3 do umowy,
jest niedozwolony. Koszty powstałe w wyniku niedozwolonego
podziału zadań uznane zostaną za niekwalifikowalne.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Dziękuję za uwagę
Marcin Matusiak
Kierownik Biura autoryzacji wniosku o płatność
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 091 31 29 319
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Download