poddzialanie 19 4 wsparcie na rzecz kosztow biezacych i aktywizacji

advertisement
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020
Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji”
Umowa – wniosek o płatność
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 6 Wniosek o płatność – termin złożenia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Wniosek o płatność składa się do SW:
- wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi
spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz
zawiera formularz wniosku o płatność
- w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy
- na formularzu udostępnionym przez SW
- nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność Beneficjent jest
dwukrotnie wzywany do złożenia wniosku w kolejnych
wyznaczonych terminach, o ile nie upłynął termin 31 marca 2023 r.
Wniosek o płatność złożony po terminie, o którym mowa w
załączniku nr 1 do umowy lub po terminie wynikającym z drugiego
wezwania może zostać uwzględniony przez SW, o ile nie została
wypowiedziana umowa i nie upłynął termin 31 marca 2023 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 6 Informacja monitorująca
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Beneficjent składa informację monitorującą realizację operacji, w
następujących terminach:
1) do dnia 31 lipca danego roku za okres od dnia zawarcia umowy
do dnia 30 czerwca danego roku, jeżeli Beneficjent nie złożył
wniosku o płatność w okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca
danego roku,
2) do dnia 31 stycznia roku następnego, za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, jeżeli Beneficjent
nie złożył wniosku o płatność w okresie pomiędzy 1 października a
31 grudnia danego roku.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Pierwszą informację monitorującą Beneficjent składa w terminie
do 31 stycznia 2017 r.
Formularz Informacji monitorującej udostępnia SW
W przypadku niezłożenia Informacji Beneficjent jest dwukrotnie
wzywany do jej złożenia
Informacja monitorująca złożona po terminie może zostać
uwzględniona przez SW, o ile nie została wypowiedziana umowa
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 7 Wniosek o płatność – etap rozpatrywania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Rozpatrując wniosek o płatność Zarząd Województwa
sprawdza zgodność realizacji operacji z warunkami
określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu,
przepisach odrębnych, umowie ramowej oraz umowie, w
szczególności pod względem spełnienia warunków wypłaty
pomocy w zakresie kompletności i poprawności formalnej
wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania
operacji
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W trakcie rozpatrywania wop:
- Zarząd Województwa ma możliwość dwukrotnego wzywania
do usunięcia braków we wop w terminie 14 dni od dania
doręczenia wezwania - wezwanie ma formę pisemną
- W przypadku, gdy niezbędne jest wyjaśnienie faktów
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy Zarząd Województwa ma
możliwość wezwania Beneficjenta w formie pisemnej do
złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania
- Powyższe zapisy stosuje się również przy rozpatrywaniu
Informacji monitorującej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Forma przekazania uzupełnień/wyjaśnień
- w przypadku przesłania uzupełnień/wyjaśnień przesyłką
nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego, o terminowości złożenia decyduje data
stempla pocztowego
- w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości
złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwań, nie usunął braków,
Zarząd Województwa rozpatruje wniosek o płatność w
zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie
dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych
dokumentów.
W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać
przeprowadzone kontrole na miejscu, w celu
zweryfikowania informacji zawartych we wniosku i
dołączonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Termin rozliczenia wop
- Po rozpatrzeniu wniosku o płatność Zarząd Województwa
informuje Beneficjenta na piśmie o przekazaniu Agencji
zlecenia wypłaty całości lub części kwoty pomocy lub
odmowie jej wypłaty
- Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych pomocy
po rozpatrzeniu wop i otrzymaniu zlecenia płatności, w
terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wop
- wezwanie
Beneficjenta
do
uzupełnień/wyjaśnień
wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wop
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 8 Warunki wypłaty pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli
Beneficjent:
- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie
oraz w umowie ramowej
- zrealizował lub realizuje operację zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu, w umowie oraz w umowie
ramowej, w tym zrealizował lub realizuje Plan Komunikacji
- ponosi koszty zatrudnienia pracowników
- posiada tytuł prawny do pomieszczenia, w którym znajduje
się biuro
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli
Beneficjent:
- udokumentował zrealizowanie operacji lub jej części
- prowadzi stronę internetową i na tej stronie został podany
do publicznej wiadomości Plan Komunikacji
- złożył wniosek o płatność nie później niż do dnia 31 marca
2023 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z
warunków określonych w ust. 1, Zarząd Województwa
odmawia wypłaty pomocy w ramach danej transzy pomocy i
naliczana jest kara administracyjna w wysokości
wnioskowanej kwoty pomocy w ramach danej transzy
pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach
niezrealizowania lub nierealizowania zobowiązań
określonych w umowie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie zrealizował zobowiązania
w zakresie dotyczącym informowania i rozpowszechniania
informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z
przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, w
sposób określony w Księdze wizualizacji znaku PROW na
lata 2014-2020 z zastrzeżeniem pkt 2 (zamieszczenie Tablicy
informacyjnej) – kara administracyjna wynosi równowartość
0,1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3
umowy ramowej;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie zamieścił w swojej
siedzibie Tablicy informacyjnej, o której mowa w przepisach
Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, w sposób
określony w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 20142020 – kara administracyjna wynosi równowartość 1%
kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy
ramowej;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje zobowiązania w
zakresie dokumentowania zrealizowania operacji lub jej
części oraz przechowywania całości dokumentacji związanej
z przyznaną pomocą – kara administracyjna wynosi
równowartość 0,5% kwoty wyrażonej w złotych określonej
w § 4 ust. 3 umowy ramowej;
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje zobowiązania w
zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości
albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o
którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr
1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją
operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, z
zastrzeżeniem §8 pkt 5 Umowy – kara administracyjna
wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych
określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje zobowiązania w
zakresie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości
albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego (…),
w
odniesieniu
do
płatności
realizowanych
z
wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta,
przeznaczonego
wyłącznie
do
obsługi
zaliczki/
wyprzedzającego finansowania – kara administracyjna
wynosi równowartość 10% kwoty transakcji, której
uchybienie dotyczy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie złożył Informacji
monitorującej – kara administracyjna wynosi równowartość
1% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3
umowy ramowej
Kara administracyjna ma zastosowanie do każdej Informacji
monitorującej, która nie została złożona przez Beneficjenta
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie usunął braków w
Informacji monitorującej, pomimo wezwania – kara
administracyjna wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej
w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Kara administracyjna ma zastosowanie do każdej Informacji
monitorującej, w której nie zostały usunięte braki przez
Beneficjenta
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje Planu
Komunikacji – kara administracyjna wynosi równowartość
5% kwoty wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3
umowy ramowej
W przypadku gdy Beneficjent realizuje Plan Komunikacji
niezgodnie z harmonogramem – kara administracyjna
wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych
określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kary administracyjne w przypadkach niezrealizowania
lub nierealizowania zobowiązań określonych w umowie
W przypadku gdy Beneficjent nie realizuje planu szkoleń dla
członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD –
kara administracyjna wynosi równowartość 5% kwoty
wyrażonej w złotych określonej w § 4 ust. 3 umowy
ramowej
W przypadku gdy Beneficjent realizuje plan szkoleń dla
członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD
niezgodnie z harmonogramem – kara administracyjna
wynosi równowartość 1% kwoty wyrażonej w złotych
określonej w § 4 ust. 3 umowy ramowej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego
finansowania
Rozliczenie kwoty zaliczki/wyprzedzającego finansowania
wypłaconej Beneficjentowi polega na wykazaniu przez
Beneficjenta, we wnioskach o płatność, kwoty pomocy
przysługującej do wypłaty lub na zwrocie zaliczki/
wyprzedzającego finansowania na rachunek bankowy, o
wskazany w Umowie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego
finansowania
Odsetki
naliczone
od
zaliczki/wyprzedzającego
finansowania
na
wyodrębnionym
dla
zaliczki/wyprzedzającego
finansowania
rachunku
bankowym,
naliczone
od
dnia
wpływu
zaliczki/wyprzedzającego finansowania na ten rachunek
podlegają rozliczeniu we wniosku o płatność lub podlegają
zwrotowi na rachunek bankowy, o którym mowa w Umowie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania
Kwota wypłaconej zaliczki pomniejsza kwotę pomocy
przysługującą do wypłaty, jeżeli suma kwoty wypłaconej
zaliczki i kwoty wypłaconej pomocy przekroczy 90% kwoty
pomocy, o której mowa w § 4 ust. 4.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania
Rozliczenie wyprzedzającego finansowania następuje przez
pomniejszenie kwoty pomocy do wypłaty w ramach
wszystkich transz pomocy o kwotę stanowiącą udział
krajowych środków publicznych. Pomniejszeń dokonuje się
do
całkowitego
rozliczenia
kwoty
przyznanego
wyprzedzającego finansowania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli
związanych z przyznaną pomocą w okresie realizacji
operacji, po złożeniu wniosku o płatność – wniosek o
płatność podlega odrzuceniu i w konsekwencji następuje
odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część
pomocy została wcześniej wypłacona również zwrot
dotychczas wypłaconych kwot pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Rozliczenie zaliczki / wyprzedzającego finansowania
Jeżeli ogólna ocena wniosku prowadzi do ustalenia przez
Zarząd Województwa poważnej niezgodności, albo, jeżeli
ustalono, że Beneficjent przedstawił fałszywe dowody w
celu otrzymania pomocy lub w wyniku zaniedbania nie
dostarczył niezbędnych informacji, odmawia się wypłaty
pomocy i pomoc podlega zwrotowi w całości.
Beneficjent zostaje dodatkowo wykluczony z takiego
samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym,
w którym stwierdzono niezgodność oraz w kolejnym roku
kalendarzowym.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na
rachunek
bankowy,
wskazany
przez
Beneficjenta,
stanowiącym załącznik:
- do wniosku o przyznanie pomocy, w przypadku gdy
Beneficjent ubiegał się o wypłatę zaliczki na realizację
operacji/wyprzedzającego finansowania lub
- do wniosku Beneficjenta o zaliczkę składanego po
zawarciu umowy
- lub do wniosku o płatność
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Przedkładana informacja o numerze rachunku bankowego
musi zawierać co najmniej: pełną nazwę Beneficjenta, bądź
jego cesjonariusza, nazwę banku, w którym prowadzony jest
rachunek bankowy, numer oddziału oraz nazwę
miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału banku
oraz numer rachunku bankowego w standardzie NRB, a w
przypadku składania oświadczenia Beneficjenta podpis
składającego oświadczenie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego,
Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie przedłożyć
Zarządowi Województwa stosowny dokument zawierający
aktualną informację o numerze rachunku, jednak nie później
niż wraz z wnioskiem o płatność składanym bezpośrednio po
zmianie numeru rachunku bankowego
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 10 Wypowiedzenie umowy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:
- rozwiązania umowy ramowej
- nieosiągnięcia celu operacji określonego w § 3 ust. 1
Umowy w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
- niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. ab – (m.in. umożliwienie dokonywania kontroli, audytów,
dokumentowania zrealizowania operacji, przechowywania
dokumentów, niezwłocznego informowania o zdarzeniach
mogących mieć wpływ na realizacje operacji)
- niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność w
określonym w umowie terminie
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:
- odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji, o
której mowa w § 3 ust. 1 - Beneficjent może zrezygnować z
realizacji operacji na podstawie pisemnego wniosku o
rozwiązanie umowy
- stwierdzenia, w okresie realizacji operacji nieprawidłowości
związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy
- wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym
mowa w art. 35 ust. 5 lub 6 rozporządzenia nr 640/2014
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:
- orzeczenia wobec Beneficjenta zakazu dostępu do środków
publicznych przeznaczonych na realizację wspólnej polityki
rolnej, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu po
zawarciu umowy
- złożenia przez beneficjenta podrobionych, przerobionych,
nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę
pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega
całość wypłaconej kwoty pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
§ 11 Zwrot wypłaconej pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zarząd Województwa może żądać od Beneficjenta zwrotu
nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy, w
przypadku ustalenia niezgodności realizacji operacji z ustawą,
rozporządzeniem oraz umową lub przepisami odrębnymi, a w
szczególności:
- zaistnienia okoliczności powodującej wypowiedzenie
umowy
- niespełnienia przez beneficjenta zobowiązań takich jak
nieprzechowywanie dokumentów w okresie 5 lat o wypłaty
pomocy, uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kwota zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty
pomocy powiększona jest o odsetki
Odsetki naliczane są w wysokości jak dla zaległości
podatkowych, za okres między terminem zwrotu środków przez
Beneficjenta wyznaczonym w piśmie powiadamiającym o
konieczności zwrotu, a datą zwrotu całości zadłużenia lub
odliczenia
Beneficjent zobowiązuje się zwrócić całość lub część otrzymanej
pomocy w terminie 60 dni od dnia doręczenia pisma
powiadamiającego o konieczności zwrotu środków, a po
upływie tego terminu – do zwrotu całości lub części otrzymanej
pomocy wraz z należnymi odsetkami
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Kwota zaliczki / wyprzedzającego finansowania:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
liczonymi od dnia przekazania zaliczki / wyprzedzającego
finansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Beneficjentowi wezwania do zwrotu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zwrotowi, podlega odpowiednio ta część kwoty zaliczki/
wyprzedzającego finansowania, która została wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zwrotu środków Beneficjent dokonuje na rachunek bankowy
Agencji, przeznaczony dla środków odzyskiwanych lub
zwróconych przez Beneficjenta w ramach PROW na lata
2014–2020 o numerze 05 1010 1010 0088 2014 9840 0000
W tytule wpłaty należy podać:
- numer umowy
- informację z jakiego tytułu dokonuje się zwrotu środków
finansowych (nienależnie lub nadmiernie pobrana kwoty
pomocy lub środków finansowych wypłaconych tytułem
zaliczki/wyprzedzającego finansowania, w ramach jakiego
działania PROW 2014-2020)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Dziękuję za uwagę
Marcin Matusiak
Kierownik Biura autoryzacji wniosku o płatność
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 091 31 29 319
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Download