Targowiska - wniosek o przyznanie pomocy

advertisement
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Targowiska
– wniosek o przyznanie pomocy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• Przed wypełnieniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się
z instrukcją jego wypełniania oraz z przedmiotowym
rozporządzeniem.
• Wniosek sporządzany jest na formularzu udostępnionym na stronie
internetowej
urzędu
marszałkowskiego
albo
wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwych terytorialnie dla
miejsca realizacji operacji, zwanych dalej „UM”.
• Zalecane jest, aby wniosek został wypełniony elektronicznie
i wydrukowany, a następnie zapisany na nośniku CD i dostarczony
do UM wraz z wnioskiem
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w UM
osobiście lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. z,m),
w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
• O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w miejscu
określonym w ogłoszeniu o naborze.
• W przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną nadaną
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za dzień złożenia
wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
•
W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, Wnioskodawcy przysługuje
prawo do dwukrotnego ich usunięcia (uzupełnienia) w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wezwania.
•
Jeżeli Wnioskodawca, pomimo wezwania, nie uzupełnił w terminie
braków, pomoc nie zostanie przyznana. Wnioskodawca zostanie
poinformowany o tym fakcie w formie pisemnej, z podaniem przyczyn
nieprzyznania pomocy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• Usunięcie braków we wniosku o przyznanie pomocy może obejmować
wyłącznie zakres określony w wezwaniu.
• Wnioski o przyznanie pomocy i dokumenty uzupełniające mogą zostać
skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu
w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów uznanych przez właściwy
organ na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem
że Wnioskodawca działał w dobrej wierze.
• Pracownik UM może uznać oczywiste błędy w złożonym wniosku lub
załączonych dokumentach tylko w przypadku, gdy mogą one być
bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji
zawartych w dokumentach.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• Refundacji podlegać mogą tylko koszty kwalifikowane operacji, które
są uzasadnione zakresem operacji i są niezbędne do osiągnięcia jej
celu oraz racjonalne.
• W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku
oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy
uwzględniona zostanie wartość rynkowa tych kosztów.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• Wnioskodawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie
mają zastosowania, z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców, określonego w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy
(zasady dotyczące przeprowadzania postępowań ofertowych).
• W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych lub zasad
konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 będą naliczane
kary, których wysokość określają załączniki do umowy, odpowiednio:
- tabela określająca wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar
administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków
w ramach PROW 2014-2020 (zał. nr 4 do umowy),
- tabela określająca wskaźniki procentowe do zastosowania metody
wskaźnikowej przy ustalaniu wysokości kary administracyjnej
za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (zał. nr 5 do
umowy).
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• W przypadku, gdy Wnioskodawca składa kilka wniosków, w okresie
obowiązywania dokumentów składanych wraz z wnioskiem może
dołączyć do wniosku kserokopie dokumentów dołączonych do innego
wniosku, ma przy tym obowiązek na składanej kopii dokonać odręcznego
wpisu z podaniem informacji niezbędnych do zlokalizowania oryginału
dokumentu. (np. znak sprawy)
• W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się
w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić
na dodatkowych kartkach (np. kopie stron Wniosku, kopie stron
formularzy załączników) ze wskazaniem, której części dokumentu
dotyczą oraz adnotacją, że dana rubryka lub tabela została dołączona.
Dodatkowe strony należy podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć do
wniosku przy pomocy zszywacza.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• W sytuacji, kiedy dane pole wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, powinien
wstawić kreskę, chyba że w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie
pomocy podano inaczej.
• Wszystkie koszty oraz kwoty należy podać w złotych zaokrąglając zgodnie
z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, z wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać
w pełnych złotych zaokrągloną w dół (po odrzuceniu groszy).
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Zasady ogólne
• Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:
- wniosek został podpisany i opieczętowany przez osobę
reprezentującą Wnioskodawcę albo przez pełnomocnika
w wyznaczonym do tego miejscu,
- wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,
- załączone zostały wszystkie wymagane dla danego rodzaju
operacji, dokumenty (zgodnie z pkt VI. Informacja
o załącznikach).
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
Symbol formularza
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
na operacje typu
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
W-1/7.4.2
Potwierdzenie przyjęcia wniosku
/pieczęć/
.........................................................
data przyjęcia i podpis
(wypełnia pracownik urzędu marszałkowskiego
albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej)
.............................................................................................
znak sprawy
W celu poprawnego wypełnienia wniosku, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. CEL ZŁOŻENIA
1.1. Złożenie wniosku
1.2. Korekta wniosku
W części ogólnej należy zaznaczyć właściwe pole:
1.1. Złożenie wniosku
lub 1.2. Korekta wniosku - w przypadku, gdy Wnioskodawca zostanie wezwany na piśmie przez
UM do usunięcia braków we wniosku albo wycofuje wniosek w części.
W tym przypadku należy dokonać poprawek i uzupełnień w polach wniosku / załącznikach wyłącznie tych,
do korekty których Wnioskodawca został wezwany. Dane wniosku nie objęte korektą muszą być tożsame
z danymi, które zostały podane w ostatniej złożonej wersji wniosku.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
II. IDENTYFIKACJA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
II. IDENTYFIKACJA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
1. NUMER IDENTYFIKACYJNY
1
2. RODZAJ PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
2.4. Związek powiatów
2.2. Związek międzygminny
2.1. Gmina
2.3. Powiat
3. DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
3.1. Nazwa
3.2. NIP
3.3. REGON
4. SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
4.1. Kraj
4.2. Województwo
4.3. Powiat
4.4. Gmina
Polska
4.5. Kod pocztowy
4.8. Ulica
4.13. E-mail
4.6. Poczta
4.7. Miejscowość
4.9. Nr domu
4.10. Nr lokalu
4.11. Nr telefonu
4.12. Nr faksu
4.14. Adres www
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
II. IDENTYFIKACJA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
5. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli jest inny niż w pkt 4 lub ustanowiono pełnomocnika)
5.1. Kraj
5.2. Województwo
5.3. Powiat
5.4. Gmina
5.6. Poczta
5.7. Miejscowość
5.8. Ulica
Polska
5.5. Kod pocztowy
5.9. Nr domu
5.10. Nr lokalu
5.11. Nr telefonu
5.12. Nr faksu
5.13. E-mail
6. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE
POMOCY
6.1.1. Nazwisko
6.1.2. Imię
6.1.3. Stanowisko/Funkcja
6.2.1. Nazwisko
6.2.2. Imię
6.2.3. Stanowisko/Funkcja
6.3.1. Nazwisko
6.3.2. Imię
6.3.3. Stanowisko/Funkcja
Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 z późn. zm.).
7. DANE PEŁNOMOCNIKA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
7.2. Imię
7.1. Nazwisko/Nazwa
8. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU
8.1. Nazwisko
8.4. Nr faksu
8.3. Nr telefonu
8.2. Imię
8.5. E-mail
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
1. TYTUŁ OPERACJI
2. CELE OPERACJI
2.1. Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja
Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym
poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw,
grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe (3 A)
2.2. Cel planowanej operacji
1.
Tytuł operacji - we wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwołanie powinien być
podawany w takim właśnie brzmieniu. Tytuł powinien być zwięzły oraz informować
o rodzaju planowanego przedsięwzięcia.
2.2. Cel operacji - powinien wpisywać się w cele określone w PROW 2014- 2020, dla tego typu
operacji. Należy w sposób zwięzły i mierzalny określić cel i uzasadnić, w jaki sposób wpływa on
na osiągnięcie celów określonych w Programie.
Uwaga: Powyższe dane, po pozytywnej weryfikacji zostaną przeniesione do umowy o przyznaniu
pomocy, co będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71
rozporządzenia nr 1303/2013, tj. osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia
wniosku o płatność końcową oraz jego zachowania w okresie 5 lat od wypłaty płatności końcowej.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
3. MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI
3.1. Województwo
3.2. Powiat
3.4. Miejscowość
3.5. TERYT
3.3. Gmina
3.6. Kod pocztowy
3.7. Poczta
A
3.8. Ulica/oznaczenie działki
3. Miejsce realizacji operacji:
 Jeżeli operacja realizowana jest w kilku miejscowościach, należy wymienić nazwy tych
miejscowości wpisując je kolejno, odpowiednio w pola części A, B, C….
 W polu 3.5. TERYT należy podać 7- cyfrowe oznaczenie dotyczące numeru miejscowości
ustalonego na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT)
dostępnego poprzez stronę internetową: www.stat.gov.pl
 W polu 3.8. Ulica/oznaczenie działki należy wpisać nazwę ulicy lub ulic (o ile operacja jest
realizowana na nieruchomości oznaczonej nazwą ulicy) lub numerem działki ewidencyjnej wraz
z numerem/numerem obrębu geodezyjnego, na których realizowana będzie operacja.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
4. OBSZAR, NA KTÓRYM BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA
4.1. miejscowość licząca nie więcej niż 200 000 mieszkańców
4.2. liczba mieszkańców miejscowości, w której jest realizowana operacja, według aktualnych na
dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy danych Głównego Urzędu
Statystycznego
4. Obszar, na którym będzie realizowana operacja należy do:
4.1. Miejscowość licząca nie więcej niż 200 000 mieszkańców [SEKCJA WYPEŁNIONA NA STAŁE]
4.2 Liczba mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja według aktualnych na
dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Należy wpisać mieszkańców danej gminy/miasta. Źródłem danych dotyczących liczby mieszkańców miejscowości, w
której realizowana będzie operacja objęta wnioskiem, będzie strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego
(www.stat.gov.pl) zakładka „Podstawowe dane/Obszary tematyczne/Ludność/Ludność w gminach(Ludność. Stan i
struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 30.06.2016 r). Dane powinny być aktualne na
dzień rozpoczęcia naborów wniosków.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
5. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA OPERACJI (MIESIĄC/ROK)
5.1. Etap I
- 2 0
m-c
5.2. Etap II
rok
- 2 0
m-c
rok
5. Planowany termin zakończenia operacji (miesiąc/rok)
 Planowany termin zakończenia operacji lub jej etapów należy podać w układzie – miesiąc/rok.
 Termin zakończenia etapu to planowany termin złożenia wniosku o płatność pośrednią / końcową
do UM. Jeżeli operacja realizowana jest w ramach jednego etapu, w polu 5.2. należy wstawić kreski.
 Ustalając termin zakończenia realizacji etapów operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na
uzyskanie odpowiednich zaświadczeń, pozwoleń, opinii, itp.
 Planowany okres całej operacji nie może być dłuższy niż:
•
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy w przypadku operacji
realizowanej w jednym etapie;
•
36 miesiące od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy w przypadku realizacji operacji
w dwóch etapach.
 Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową musi nastąpić nie później niż
do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
6. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI
6.1. Planowana operacja dotyczy budowy targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele
promocji lokalnych produktów
6.2. Planowana operacja dotyczy przebudowy istniejącego targowiska lub obiektów budowlanych
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów
6.3. Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolnospożywczych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska [%]
6.4 W gminie nie był realizowany projekt z zakresu budowy lub przebudowy targowiska dofinansowany ze
środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
6.5. Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i
uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), w
stosunku do powierzchni handlowej targowiska [%]
6.6 Planowana operacja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.),
które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną
6.7. Targowisko będzie obiektem całorocznym
6.8. Targowisko będzie ogólnodostępne
6.9. W okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności
końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o co najmniej 25% niższy
od kosztu wynajmu przez inne podmioty
6.10.Liczba planowanych sprzedających w nowowybudowanym lub przebudowanym targowisku
[osobodni/rok]
6.11. Liczba planowanych stanowisk / stoisk dla rolników na targowisku
6. Charakterystyka planowanej operacji:
6.12. Targowisko będzie spełniać warunki określone w załączniku do rozporządzenia
2
Należy podać zakres, w jakim będzie realizowana operacja, poprzez wpisanie wartości wskaźników, których osiągnięcie
jest zakładane w wyniku realizacji operacji W polach 6.1-6.12 należy odznaczyć znak X oraz wstawić odpowiednio
(jeżeli dotyczy), dane liczbowe, procentowe.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
6. Charakterystyka operacji cd.:
6.1. Planowana operacja dotyczy budowy targowiska lub obiektów budowlanych przeznaczonych na
cele promocji lokalnych produktów
Należy zaznaczyć X jeżeli planowana jest budowa nowego obiektu.
6.2. Planowana operacja dotyczy przebudowy istniejącego targowiska lub obiektów budowlanych
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów
Należy zaznaczyć X jeżeli planowana jest przebudowa obiektu
6.3. Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów
rolno-spożywczych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska
Należy wpisać wartość procentową wskazującą powierzchnię targowiska, która będzie
przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych po realizacji operacji.
Przez powierzchnię handlową targowiska należy rozumieć powierzchnię sprzedaży, o której
mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2015 poz. 478, 2365 oraz z 2016 r. poz. 925). Powierzchnia ta musi stanowić co najmniej 30%
powierzchni handlowej targowiska.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
6. Charakterystyka operacji cd.:
6.4. W gminie nie był realizowany projekt z zakresu budowy lub przebudowy targowiska dofinansowany ze środków w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Należy zaznaczyć X jeżeli w gminie nie był realizowany projekt z zakresu budowy lub przebudowy targowiska
dofinansowany ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
6.5. Udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.6)), w stosunku do powierzchni
handlowej targowiska.
Należy wpisać wartość procentową wskazującą powierzchnię handlową targowiska przeznaczoną pod sprzedaż
produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego w stosunku do powierzchni
handlowej targowiska.
6.6. Planowana operacja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30%
zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.
Należy zaznaczyć X jeżeli planowana operacja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła
energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które będą zapewniały pokrycie
co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
6. Charakterystyka operacji cd.:
6.7. Targowisko będzie obiektem całorocznym
Należy zaznaczyć X jeżeli targowisko będzie obiektem całorocznym. Wnioskodawca, który zadeklaruje spełnienie tego
warunku powinien załączyć dokumenty na potwierdzenie tej deklaracji. W przypadku wątpliwości może zostać
wezwany do dostarczenia w ramach uzupełnień do wniosku dokumentu potwierdzającego, że targowisko będzie
obiektem całorocznym. Może to być np. regulamin targowiska, cennik opłat za wynajęcie stanowisk handlowych.
6.8 Targowisko będzie ogólnodostępne
Należy zaznaczyć x jeżeli targowisko będzie ogólnodostępne, tzn. zostanie sporządzony regulamin targowiska, z
którego będzie wynikało, że nie ogranicza się dostępu do obiektu podmiotom gospodarczym oraz zostaną określone i
podane do publicznej wiadomości godziny otwarcia obiektu.
6.9 W okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt
wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu
przez inne podmioty
Należy zaznaczyć x jeżeli planuje się, że w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie o co najmniej
25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty.
6.10 Liczba planowanych sprzedających w nowowybudowanym lub przebudowanym targowisku (osobodni/rok).
Należy wpisać liczbę wszystkich planowanych sprzedających w nowowybudowanym lub przebudowanym targowisku w
ciągu roku.
6.11 Liczba planowanych stanowisk/stoisk dla rolników na targowisku
Należy wpisać liczbę planowanych miejsc przeznaczonych wyłącznie dla rolników na targowisku
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
6. Charakterystyka operacji cd.:
6.12 Targowisko będzie spełniać warunki określone w załączniku do rozporządzenia
Należy zaznaczyć x jeżeli targowisko będące przedmiotem wniosku będzie spełniać kryteria wskazane w załączniku do
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1230).
Targowisko, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, powinno być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska,
które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia
sanitarnohigieniczne. Powinno być zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób
określony w regulaminie targowiska, oznaczone nazwą „Mój Rynek”, oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej,
którego wzór został określony w załączniku nr XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z
18.09.2009, str. 1, z późn. zm.1)) jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży
produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego (chodzi o kryterium opisane w §11
ust. 2 pkt 4 a i b).
Jeżeli operacji nie przyznano punktów za kryterium ekologiczne, wówczas targowisko nie musi być oznaczone ww. unijnym
logo.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
7. ZAKRES, W JAKIM OPERACJA BĘDZIE REALIZOWANA
Wyszczególnienie
Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest
zakładane w wyniku realizacji operacji
budowa
przebudowa
7.1. targowiska [szt.]
7.2. obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów [szt.]
7. Zakres, w jakim będzie realizowana operacja
Zgodnie z § 4 pkt. 3 rozporządzenia budowa lub przebudowa obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów nie może stanowić odrębnej operacji. Jeżeli Wnioskodawca planuje realizację zintegrowanej
operacji (budowa lub przebudowa obiektów budowlanych w ramach budowy lub przebudowy targowiska) powinien
oddzielić koszty tych dwóch przedsięwzięć wpisać je odpowiednio w wiersze 7.1 i 7.2. jeżeli Wnioskodawca planuje
realizację operacji polegającej jedynie na budowie lub przebudowie targowiska może wówczas wiersz 7.2 pozostawić
niewypełniony.
Należy podać wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji - w podziale na
budowę lub przebudowę targowiska, obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów.
Należy wpisać wartość „0” w polu, w którym dany wskaźnik nie jest planowany do osiągnięcia.
Uwaga: Wartości wskaźników zadeklarowane we wniosku, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji
operacji zostaną zamieszczone w umowie o przyznaniu pomocy. Oznacza to, że Beneficjent będzie zobowiązany do ich
osiągnięcia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
IV. PLAN FINANSOWY
OPERACJI
1. PLANOWANE KOSZTY OPERACJI
Wyszczególnienie
Koszty całkowite
[w zł]
budowa
przebudowa
Koszty kwalifikowalne
[w zł]
budowa przebudowa
1.1. targowiska
1.2. obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów
1.3. zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących
realizacji
operacji
1.4. Razem (suma kwot pkt 1.1.-1.3.):
1.
Planowane koszty operacji
Należy podać dane dotyczące kosztów całkowitych i kwalifikowalnych (inwestycyjnych) poszczególnych zakresów dla pkt 1.1-1.3 w podziale
na budowę oraz przebudowę. Koszty należy podać w zł. W planowanych kosztach operacji nie uwzględnia się kosztów ogólnych.
W przypadku, gdy koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów służących realizacji operacji zostały ujęte w kosztach w pkt 1.1-1.2 należy
podać w pkt 1.3 wartość „0,00”.
W pkt 1.3 zakup usług służących realizacji operacji nie należy ujmować kosztów ogólnych.
W pkt. 1.4. należy zsumować koszty całkowite i kwalifikowalne, dotyczące poszczególnych zakresów.
Jeżeli w którymkolwiek z powyższych pól dane koszty nie występują, należy wpisać wartość „0”.
Uwaga: Wszystkie koszty podane w tej sekcji muszą być zgodne z odpowiadającymi im kosztami wyszczególnionymi w Zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji.
Ponoszenie kosztów może odbywać się jedynie w formie rozliczenia bezgotówkowego – zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia.
Koszty należy podać w zł, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
2. RODZAJE KOSZTÓW OPERACJI
Wyszczególnienie
Całkowity koszt operacji
[w zł]
Koszty kwalifikowalne
[w zł]
2.1. Koszty inwestycyjne
2.2. Koszty ogólne
2.3. Koszt realizacji operacji (suma kwot pkt 2.1.-2.2.):
2.3.1. w tym koszty instalacji odnawialnego źródła energii 3
3. KOSZTY KWALIFIKOWALNE ETAPÓW OPERACJI [w zł]
3.1. Koszty kwalifikowalne I etapu operacji
3.2. Koszty kwalifikowalne II etapu operacji
3.3. Koszty kwalifikowalne (suma kwot pkt 3.1 - 3.2):
2. Rodzaje kosztów operacji:
2.1. Koszty inwestycyjne są to koszty związane z operacją, wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim z
wyłączeniem kosztów ogólnych.
Koszty inwestycyjne należy podać jako koszty w podziale na całkowity koszt operacji (w zł) oraz koszty
kwalifikowalne operacji (w zł), które powinny być zgodne z kwotą wpisaną w wierszu 1.4 kolumna Koszty
całkowite oraz odpowiednio w wierszu 1.4 kolumna Koszty kwalifikowalne.
Koszty inwestycyjne muszą być zgodne z wartościami podanymi w sekcji V. Zestawienie rzeczowo-finansowe
operacji (wiersz Suma kosztów inwestycyjnych (Ki) kolumna 5 - Całkowite ogółem, kolumna 6 – Koszty
kwalifikowalne).
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
2.2. Koszty ogólne
Należy podać wartość kosztów ogólnych, tj. kosztów bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją operacji,
wymienionych w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013. Koszty ogólne obejmują zakup usług służących realizacji
operacji m.in. koszty sporządzania kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów
oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
usług geodezyjno-kartograficznych.
Koszty ogólne mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały:
a) poniesione:
- od dnia 1 stycznia 2014 r.,
- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
- w formie rozliczenia bezgotówkowego,
b) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o
których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt (i) rozporządzenia nr 1305/2013.
W przypadku, gdy te przepisy dotyczące zamówień publicznych nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez
beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji z zachowaniem
konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie, a w przypadku kosztów ogólnych poniesionych przed dniem
zawarcia umowy o przyznanie pomocy(…) Wnioskodawca nie ma obowiązku wyboru wykonawców z zachowaniem
konkurencyjnego trybu ich wyboru, jednak nadal muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej
celu oraz racjonalne, co będzie kontrolowane podczas weryfikacji wniosku.
Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
3. Koszty kwalifikowalne etapów operacji
Koszty kwalifikowalne mogą zostać zrefundowane w pełnej wysokości, jeżeli zostaną poniesione:
- od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia
2014 r.,
- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie (dla kosztów
powyżej 30 tys. EUR),
- w formie rozliczenia bezgotówkowego,
-zgodnie z zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (dla kosztów powyżej 20 tys. zł netto i
poniżej 30 tys. EUR), i zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt (i) rozporządzenia nr 1305/2013 w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L. 347 z 20.12.2013 r., str. 487 z późn.
zm., zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.
W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych lub zasady konkurencyjności wydatków, zostaną wobec
beneficjenta zastosowane kary administracyjne wg tabel ze wskaźnikami, o których mowa w pkt 13 A. Zalecenia ogólne
instrukcji.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
5. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY [w zł]
5.1. Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji
5.2. Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji
5.3. Wnioskowana kwota pomocy (suma kwot pkt 5.1 - 5.2):
5.4. Wnioskowana kwota pomocy słownie:
5. Wnioskowana kwota pomocy
 Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
 Kwotę pomocy podaje się w złotych zaokrąglając w dół do pełnych złotych.
 Jeżeli operacja realizowana jest w jednym etapie, w polu 5.1. należy wpisać całą kwotę pomocy, a w polu 5.2.
należy wpisać wartość „0”.
 Wnioskowana kwota pomocy stanowi sumę wnioskowanych kwot pomocy I oraz II etapu operacji podanych
odpowiednio w polu 5.1. oraz 5.2.
 Przy obliczaniu kwoty pomocy należy wziąć pod uwagę limit - wysokość pomocy z EFRROW nie może
przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Przy ustalaniu limitu pomocy
uwzględniona zostanie kwota pomocy już wypłacona oraz przyznana na operacje, których realizacja nie
została jeszcze zakończona.
Uwaga: W przypadku uzyskania dotacji celowej od innej jst kwota dotacji nie może wykraczać poza wysokość
wkładu własnego wynoszącego 36,37% kosztów kwalifikowalnych, ponieważ wydatki podlegające refundacji nie
mogą być wcześniej sfinansowane z bezzwrotnych środków otrzymanych od innych podmiotów publicznych.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
6. OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OPERACJI PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Odpowiedź
(należy wstawić znak X we
Pytanie
właściwym polu)
TAK
6. Określenie możliwości realizacji
operacji przez podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy bez udziału
środków publicznych
 Należy odpowiedzieć „tak” lub „nie”
na pytania zawarte w tej części wniosku.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi
UM dokona oceny możliwości realizacji
operacji objętej wnioskiem bez udziału
środków publicznych.
NIE
A. Określenie poziomu i zakresu, do jakiego podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zrealizowaliby inwestycję
bez pomocy publicznej:
1. Czy planowana do realizacji operacja powstałaby bez pomocy publicznej w
zakresie identycznym jak wskazany we wniosku o przyznanie pomocy, z
zastosowaniem tych samych rozwiązań technicznych / technologicznych?
2. Jeżeli w punkcie A1 zaznaczono odpowiedź NIE, należy podać wartość netto
nakładów inwestycyjnych, które zostałyby poniesione w przypadku nieotrzymania
pomocy (szacunkowo w zł).
B. Określenie czasu realizacji inwestycji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:
3. Czy w przypadku niekorzystania z pomocy finansowej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy rozpocząłby realizację inwestycji w tym samym czasie?
4. Czy w przypadku niekorzystania z pomocy finansowej podmiot ubiegający się o
przyznanie pomocy zakończyłby inwestycję w tym samym czasie (tzn. w miesiącu,
w którym zaplanowano złożenie wniosku o płatność)?
5. Jeżeli w punkcie B3 lub B4 wskazano odpowiedź NIE należy podać o ile dłużej
trwałby proces inwestycyjny (od momentu rozpoczęcia inwestycji do momentu
złożenia wniosku o płatność) w przypadku niekorzystania z pomocy finansowej
przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (w miesiącach).
 Odpowiedź TAK w punktach A1, B3 i B4 (we wszystkich jednocześnie) oznacza, że realizacja operacji jest
możliwa bez udziału środków publicznych.
 Odpowiedź NIE przynajmniej w jednym z punków, tj. A1, B3 i B4, będzie oznaczać, że operacja nie może
zostać zrealizowana bez udziału środków publicznych (w tym samym czasie).
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI
V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI
Koszty operacji [w zł]
I etap
Mierniki rzeczowe
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
Lp.
-1-2I Koszty inwestycyjne (Ki):
A*
1**
2
…
Suma A
B*
1**
2
…
Suma B
…*
1**
2
…
Suma …
jedn. miary
ilość (liczba)
Całkowite
ogółem
-3-
-4-
-5-
Suma kosztów inwestycyjnych (Ki)
II Koszty ogólne (Ko)
Limit Ko dla operacji (10% Ki)
1
2
…
Suma kosztów ogólnych (Ko)
III
Koszty
kwalifikowalne
-6-
w tym
VAT ***
Całkowite
-7-
-8-
Kwalifikowalne
-9-
II etap
w tym
VAT***
-10-
Całkowite
-11-
Kwalifikowalne
-12-
w tym
VAT***
-13-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suma kosztów operacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Zadanie lub grupa zadań realizow anych w ramach operacji
** Zadanie lub dostaw a/robota/usługa realizow ana w ramach zadania
*** w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, dla którego VAT nie będzie kosztem kw alifikow alnym należy w pisać 0,00.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI
 Koszty planowane do poniesienia na realizację operacji należy przedstawić w podziale
na I. Koszty inwestycyjne (Ki) oraz II. Koszty ogólne (Ko).
 Dla robót budowlanych Zestawienie rzeczowo –finansowe operacji powinno być
sporządzone w oparciu o kosztorys inwestorski, w układzie odpowiadającym tabeli
elementów scalonych lub w oparciu o szacunkowe zestawienie kosztów, ujęte w programie
funkcjonalno-użytkowym.
Uwaga: W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych przekracza wartość rynkową
tych kosztów, pomoc zostanie przyznana z uwzględnieniem wartości rynkowej tych
kosztów.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba
załączników
Nazwa załącznika
Lp.
1.
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał lub kopia 3
2.
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - kopia 3
2a
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża
zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja
realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub
będącej przedmiotem współwłasności - oryginał
Tak
N/D
...
Decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, inne
16. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania pomocy, w tym
3
kryterium regionalnego – kopie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Razem:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Najważniejsze zasady wypełniania wniosku
VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

W kolumnie Liczba załączników należy wpisać odpowiednio liczbę załączonych dokumentów oraz
w zależności od tego, czy dany załącznik dotyczy Wnioskodawcy lub realizowanej operacji należy
wstawić znak „x” w odpowiednie pole.

Kopie dokumentów, dołącza się do wniosku w formie kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, albo pracownika samorządu
województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika
będącego radcą prawnym albo adwokatem.

Dokumenty sporządzone na formularzach udostępnionych przez UM powinny być,
w wyznaczonych do tego miejscach, czytelnie podpisane przez osobę reprezentującą
Wnioskodawcę albo pełnomocnika oraz opatrzone pieczęcią nagłówkową i datą.
Dołączane do wniosku dokumenty, takie jak: opinie, protokoły, odpisy, wypisy, zaświadczenia,
pozwolenia itp. uznawane są przez UM za ważne bezterminowo, jeżeli w ich treści albo Instrukcji
nie określono inaczej.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć wykonane przez
tłumacza przysięgłego tłumaczenie danego dokumentu na język polski.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
1.
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał lub kopia.
2.
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - kopia
• odpis z ksiąg wieczystych wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy,
• odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej,
• prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej,
• ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej,
• inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny.
Kopia wniosku o wpis do księgi wieczystej powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia
w sądzie.
W związku z udostępnieniem przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
możliwe jest podanie przez Wnioskodawcę jedynie numeru elektronicznej księgi wieczystej, bez
konieczności załączania odpisu.
Uwaga:
Złożenie ww. dokumentów nie jest wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji
Wnioskodawca załącza do wniosku decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru
wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi. W przypadku realizowania operacji w formie
„zaprojektuj – wybuduj” dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością są
załącznikami obowiązkowymi.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
2a.
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża
zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na
nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - oryginał
(formularz udostępniony przez UM)

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, na której zamierza zrealizować operację,
powinien złożyć oświadczenie każdego właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub posiadacza samoistnego
nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością w okresie realizacji
operacji oraz w okresie związania celem, tj. przez okres co najmniej 5 lat od planowanej wypłaty płatności końcowej.
Należy wówczas załączyć również kopie dokumentów potwierdzających posiadanie zależne, np. kopie umów
dzierżawy, użyczenia.

Oświadczenie składa się na formularzu załącznika nr 2a do wniosku o przyznanie pomocy. Oświadczenie powinno
być złożone przez każdego właściciela / współwłaściciela nieruchomości. Liczba złożonych oświadczeń powinna być
równa liczbie właścicieli / współwłaścicieli nieruchomości widniejących na dokumentach potwierdzających tytuł
prawny do nieruchomości wymienionych w powyższym punkcie instrukcji.
Uwaga: Złożenie ww. dokumentu nie jest wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji Wnioskodawca
załącza do wniosku ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót
budowlanych właściwemu organowi, pod warunkiem, że do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
3.
Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia (z wyjątkiem operacji metodą zaprojektuj i wybuduj)
 Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
 Kosztorys inwestorski powinien zawierać w szczególności:
 tytuł projektu,
 nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,
 imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis,
 nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys;
 imiona i nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy,
 wartość kosztorysową robót budowlanych,
 datę opracowania kosztorysu,
 ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,
 przedmiar robót,
 kalkulację uproszczoną,
 tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót
określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku
 załączniki – założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy
indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów
kosztów pośrednich i zysku.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
 Wartość rynkowa kosztów przedstawionych jako planowane do poniesienia będzie weryfikowana
w ramach kontroli administracyjnej wniosku. W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych
wykazana we wniosku przekracza wartość rynkową, pomoc zostanie przyznana z uwzględnieniem
wartości rynkowej tych kosztów.
 W przypadku, gdy wartość zadania przekracza 30 000 EUR należy przeprowadzić postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm).
 W przypadku zadań o wartości nieprzekraczającej 30 000 EUR ale powyżej 20 000 zł (netto) należy
dokonać wyboru wykonawcy w sposób konkurencyjny.
 Dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
postępowania ofertowego należy złożyć w UM zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy.
 Informacje dotyczące rozliczania robót budowlanych znajdują się w Załączniku nr 1 do instrukcji
wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
4.
Decyzja o pozwoleniu na budowę – jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego
istnieje obowiązek jej uzyskania (kopia)
 Decyzja załączana jest w przypadku operacji, dla których jest ona wymagana zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
i należy ją przedłożyć najpóźniej wraz z odpowiedzią na pismo wzywające do usunięcia
braków (uzupełnień).
 Jeżeli decyzja złożona wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie jest decyzją ostateczną
i nie uzyska takiego statusu na etapie składania uzupełnień do wniosku, decyzję ostateczną
należy obowiązkowo złożyć wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.
 Jeżeli data wydania decyzji pozwolenia na budowę jest wcześniejsza niż 3 lata od daty
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do wniosku należy załączyć dokumenty
poświadczające aktualność pozwolenia np. poprzez dostarczenie lub okazanie strony
dziennika budowy.
 W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj”, dla
której właściwym jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, prawomocną
decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę należy przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
5.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi
- potwierdzone przez ten organ (kopia) wraz z:
 oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał,
lub
 potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych – kopia.
W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj”, dla której
właściwym jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, zgłoszenie zamiaru
wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem należy przedłożyć wraz z wnioskiem
o płatność.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
6.
Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli jest wymagana - kopia
 Należy przedłożyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (.) (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla operacji typu „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.
 Jeżeli złożona decyzja wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie jest decyzją ostateczną
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia ostatecznej decyzji na etapie składania uzupełnień
do wniosku o przyznanie pomocy.
 W przypadku zastosowania w procesie inwestycyjnym metody „zaprojektuj-wybuduj”, dla której
właściwym jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, prawomocną decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach należy przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność. Wówczas
należy zaznaczyć ND przy ww. załączniku.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
7.
Szacunkowe zestawienie kosztów – oryginał lub kopia
 Szacunkowe zestawienie kosztów składane jest wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym i jest sporządzane dla projektów realizowanych metodą "zaprojektuj
- wybuduj".
 Szacunkowe zestawienie kosztów powinno się odnosić się do zakresu operacji
wyszczególnionego we Wniosku.
 W Szacunkowym zestawieniu kosztów należy podać: wyszczególniony zakres rzeczowy
wraz z miernikami oraz koszty operacji wraz ze wskazaniem ich źródła.
 Ceny w Szacunkowym zestawieniu kosztów powinny być określone na podstawie
danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie
stosowanych, aktualnych publikacji. W dokumencie przewidziana została kolumna,
w której dla każdej wymienianej pozycji kosztowej należy wskazać źródło, na podstawie
którego oszacowana została cena.
 Załącznik nie jest wymagany w przypadku załączenia do Wniosku kosztorysu
inwestorskiego.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
8.
Program funkcjonalno-użytkowy – oryginał lub kopia
 Program funkcjonalno-użytkowy Wnioskodawca dostarcza w przypadku realizacji operacji
metodą „zaprojektuj - wybuduj.”
 W przypadku gdy operacja jest realizowana wg zasady „zaprojektuj - wybuduj” i Wnioskodawca
złożył ww. załącznik, nie ma obowiązku składać wraz z wnioskiem o pomoc dokumentów,
o których mowa w punktach 3, 4, 5 i 6 listy załączników.
 W takim przypadku w ww. punktach listy załączników należy zaznaczyć N/D. Załączniki te będą
wymagane wraz z wnioskiem o płatność.
 Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), zgodnie z którym należy
sporządzić ten dokument.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
9.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu – kopia
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o ile został sporządzony) lub decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest
wymagane), powinny potwierdzać, że inwestycja planowana do realizacji w ramach operacji
jest zlokalizowana na obszarze, który w dokumencie planistycznym gminy został
wyznaczony pod taką inwestycję.
 Wnioskodawca może przedstawić wydruk ze strony internetowej zawierający link (adres)
do strony www (np. ze strony BIP gminy, powiatu) oraz datę wydrukowania. Wnioskodawca
może przedstawić tylko ten fragment (wycinka) dokumentu, który zawiera informacje
dotyczące inwestycji. Dopuszcza się złożenie dokumentacji w postaci elektronicznej (np.
zapisanej lub zeskanowanej dokumentacji na nośniku optycznym CD).
 Opcję N/D należy zaznaczyć, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono
miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
10. Dokument strategiczny dotyczący obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji,
określający strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju – kopia
 Strategia rozwoju gminy/związku lub inny dokument określający obszary i cele lokalnej
polityki rozwoju (np. plan rozwoju miejscowości), powinny potwierdzać, że operacja jest
spójna z dokumentem strategicznym Wnioskodawcy. Dopuszcza się zaktualizowane plany
odnowy miejscowości, które będą obejmowały realizację danej operacji w zaplanowanym we
wniosku terminie.
 Z przedłożonej dokumentacji strategicznej musi wynikać, że operacja wpisuje się w szerszy
kontekst związany z rozwojem danego obszaru gminy/związku – że Wnioskodawca wśród
zadań do realizacji priorytetowo traktuje inwestycję i nie jest to inwestycja ad hoc. Jest to
wymóg, którego niespełnienie będzie skutkować odmową przyznania pomocy.
 Preferuje się dokumenty w wersji elektronicznej (płyta CD), ewentualnie wyciągi lub wypisy,
wydruki ze strony internetowej zawierające link (adres) do strony www na podstawie których
będzie można jednoznacznie potwierdzić odniesienie do planowanej operacji w tych
dokumentach.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
11. Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji (zwany dalej Opisem
zadań) - oryginał
 Opis sporządza się w przypadku dokonywania zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji
operacji, które nie zostały ujęte w kosztorysie inwestorskim albo w szacunkowym zestawieniu kosztów
(w przypadku realizacji operacji metodą „zaprojektuj i wybuduj”) – na formularzu udostępnionym przez
UM.
 Dla kosztów poniżej 20 000 zł w celu zapewnienia, że wykazane planowane koszty nie przekraczają
wartości rynkowej tych kosztów należy dokonać rozeznania rynku i wskazać źródło przyjętych cen.
 Rozeznanie rynku oznacza oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen u potencjalnych
dostawców/usługodawców, o ile na rynku istnieje więcej niż jeden dla określonego rodzaju
dostaw/usług.
 W przypadku, gdy wnioskodawca stwierdzi, że nie znalazł na rynku więcej niż jednego potencjalnego
dostawcy/usługodawcy, zobowiązany jest do wyczerpującego uzasadnienia takiej sytuacji.
 Udokumentowanie dokonania rozeznania rynku dla poszczególnych pozycji w Opisie zadań polega na
wskazaniu źródła i ceny za określony rodzaj usługi/dostawy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
W-1/7.4.2.
załącznik nr 11
Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
Lp.
-1-
Pozycja
zestawienia
rzeczowofinansowego
operacji
-2-
Nazwa produktu/towaru
Jedn. miary
Ilość
Cena
jednostkowa
w zł
Wartość
w zł
Uwagi/
uzasadnienie*
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
1.
2.
3.
RAZEM
(miejscowość i data)
podpis osoby reprezentującej / pełnomocnika
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
11. Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji cd.
 W kolumnie uzasadnienie/uwagi należy podać źródło ceny przyjętej w odniesieniu do danego zadania oraz wskazać
informacje:
a) uzasadniające poniesienie danego kosztu (dlaczego planuje się ponieść dany koszt), pozwalające zbadać jego
racjonalność;
b) uzasadniające jego wysokość.
 Na potwierdzenie dokonanego rozeznania rynku wskazane jest dołączenie kopie dokumentów uzasadniających przyjęty
poziom cen dla danego zadania (np. wydruki z internetu)
 Ceny jednostkowe oraz wartości Opisu zadań należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
W-1/7.2.2
załącznik nr 12
(nazwa, adres podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy)
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Ja niżej podpisany/a legitymujący/a się dokumentem tożsamości
12. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności
VAT – oryginał
(seria i numer)
reprezentujący/a
(nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy)
 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT należy złożyć
na formularzu udostępnionym wraz z wnioskiem
o przyznanie pomocy na stronie internetowej UM
(załącznik nr 12).
 Wnioskodawca może ubiegać się o uznanie podatku
VAT jako kosztu kwalifikowalnego tylko w przypadku,
gdy nie ma możliwości odzyskania VAT na mocy
prawodawstwa krajowego.
ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizacji operacji
(tytuł operacji)
typu "Gospodark a wodno-ściek owa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystk ich rodzajów małej infrastruk tury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii ", objętego PROW na lata 2014 2020,
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest podatnikiem podatku VAT/jest podatnikiem
podatku VAT * oraz figuruje / nie figuruje* w ewidencji płatników podatku VAT i realizując powyższą
operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT/ może odzyskać uiszczony
podatek VAT z powodu**
Jednocześnie oświadczam, że
(nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy)
zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji poniesionego podatku VAT, jeżeli
zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie przez niego tego podatku.
(miejscowość i data)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
(pieczęć i podpis)
www.wzp.pl
Załączniki
13. Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) – oryginał
lub kopia
Każdy Wnioskodawca powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów
(dyrektora właściwej izby skarbowej) na formularzu ORD-IN (art. 14b §7 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.) o wydanie
interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, którą należy złożyć
wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.
Uwaga:
W przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze interpretacji indywidualnej, dotyczącej przedmiotowej
operacji, może ją dostarczyć wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku operacji realizowanej w jednym
etapie – dokument powinien być dostarczony wraz z wnioskiem o płatność końcową, w przypadku operacji
dwuetapowej – wraz z wnioskiem o płatność pośrednią.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
14. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia
operacji - oryginał lub kopia
 Mapy lub szkice powinny jednoznacznie określić miejsca realizacji operacji i planowanych
robót .
 Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może skopiować
z projektu budowlanego.
 Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne powinny pozwolić na identyfikację
zakresu planowanych do wykonania prac, określić miejsca realizacji operacji
i planowanych robót oraz umożliwić sprawdzenie przedmiaru robót.
Uwaga: W przypadku, gdy Wnioskodawca załącza kosztorys inwestorski i dokumentację projektową,
wówczas nie zachodzi konieczność załączania szkiców sytuacyjnych lub planów sytuacyjnych.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
15. Audyt energetyczny lub opinia certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego źródła
energii o możliwości zapewnienia pokrycia co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię
elektryczną lub cieplną lub inny dokument wystawiony przez osobę lub podmiot posiadający
uprawnienia w tym zakresie.
Operacja, która uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które będą zapewniały
pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną będzie traktowana
priorytetowo (otrzyma większą liczbę punktów podczas oceny wniosku niż operacja, która nie
przewiduje ww. instalacji). Podmiot, który zaznaczył w pkt 6.6 wniosku, że przewiduje wyposażenie
obiektu w instalację powinien dołączyć dokument opisujący instalację, m.in. jego parametry
techniczne, moc w rozbiciu na energię elektryczną oraz cieplną. Koszt poniesiony z uzyskaniem ww.
dokumentów może być zaliczona do kosztów kwalifikowalnych operacji.
Podmiot, który realizuje model „zaprojektuj-wybuduj” i dołączył do wniosku program/projekt, który
zawiera ww. dane – nie musi dołączać ww. załączników.
Te dokumenty pozwolą zweryfikować czy dana instalacja odnawialnego źródła energii spełnia
parametry wystarczające do wytworzenia min. 30 % zapotrzebowania na energię OZE. Jeżeli na tym
etapie podmiot nie dysponuje ww. dokumentami, musi przedstawić je najpóźniej wraz z wnioskiem o
płatność.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Załączniki
16. Decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, inne dokumenty
potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania pomocy, w tym kryterium
regionalnego – kopie
Należy załączyć do wniosku wszelkie decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji
publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z
realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem realizacji operacji
oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania pomocy.
Przykład: projekt regulaminu targowiska.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Dziękuję za uwagę
Michał Łyszyk
Biuro Projektów
Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
tel. 091 31 29 355
091 31 29 300
fax. 091 31 29 325
email: [email protected], [email protected]
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
www.wzp.pl
Download