WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU – „OW”

advertisement
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „Odnowa wsi
1. Ogólne zasady wypełniania wniosku:
- wniosek pobieramy ze strony internetowej UM lub LGD;
- formularz wniosku jest dostępny w formie przeznaczonej
do elektronicznego wypełniania ( format excel )
lub do ręcznego wypełnienia ręcznego pismem
drukowanym ( pdf. );
- oznaczenie aktualnej wersji wniosku - PROW_313/4/z ;
- instrukcja wypełniania wniosku dostępna na stronie
internetowej UM lub LGD;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
1. Ogólne zasady wypełniania wniosku:
dla każdego etapu realizacji ; operacji należy złożyć oddzielny
wniosek ( o płatność pośrednią lub ostateczną ) – o terminowości
decyduje data złożenia wniosku w UM;
wniosek wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub
wypełniony odręcznie w sposób czytelny, najlepiej pismem
drukowanym;
w przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się
w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy
zamieścić na dodatkowych kartkach ; przy wypełnianiu
elektronicznym wniosku istnieje możliwość dodawania wierszy
oraz zawijania tekstu w polach;
-
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
1. Ogólne zasady wypełniania wniosku:
- w sytuacji gdy dane pole we wniosku nie dotyczy
Beneficjenta – w pole tekstowe należy wstawić kreskę,
natomiast w przypadku danych liczbowych należy
wstawić wartość „0,00”, chyba że w instrukcji podano
inaczej;
- dane finansowe podane we wniosku oraz zestawieniu
rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są
w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
1.
Ogólne zasady wypełniania wniosku:
przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:
• wniosek został podpisany w wyznaczonym do tego
miejscu przez Beneficjenta / osoby reprezentujące
Beneficjenta / pełnomocnika;
• wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku;
• załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty
(zgodnie z sekcją VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
O PŁATNOŚĆ).
-
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2. Punkty we wniosku:
- rodzaj płatności ( pośrednia / ostateczna );
- dane identyfikacyjne Beneficjenta – zgodnie ze
stanem faktycznym i dokumentami;
- dane z umowy przyznania pomocy;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2.
•
Punkty we wniosku:
dane dotyczące wniosku o płatność:
wniosek za okres - od (data złożenia wniosku w LGD lub poniesienia
kosztów ogólnych ) do (data złożenia wniosku o płatność w UM lub
data przewidziana w umowie);
•
koszty całkowite realizacji danego etapu operacji - pola należy
wypełnić po uprzednim wypełnieniu wykazu faktur i zestawienia
rzeczowo-finansowego;
•
wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu nie może być wyższa
niż kwota z umowy oraz jednocześnie nie może być wyższa niż kwota
kosztów kwalifikowalnych z wniosku o płatność;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
2.
-
•
•
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
Punkty we wniosku:
wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej dokumentujących poniesione koszty:
wpisujemy dane z dokumentów faktycznie posiadanych;
kolumna 13 - w tym VAT – należy wpisać kwotę VAT
w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym.
W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie
kosztem kwalifikowalnym należy wpisać wartość „0,00” ,
a w kolumnie 12 należy wpisać kwotę netto poniesionego
kosztu (bez VAT);
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2. Punkty we wniosku:
- wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
dokumentujących poniesione koszty:
•
dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności :
faktury VAT, faktury VAT MP ( mali podatnicy ),
rachunki,
faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą),
noty korygujące (wraz z fakturami, na podstawie których zostały
wystawione),
umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym
poniesienie wydatku ;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2.
Punkty we wniosku:
- wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej dokumentujących poniesione koszty:
• dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności :
umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne;
dokumenty sporządzone dla udokumentowania zapisów
w dokumentacji księgowej lub w księdze ewidencji środków
trwałych;
• do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku,
czyli zapłaty należności tj. dowody płatności bezgotówkowej;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2.
Punkty we wniosku:
- wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
dokumentujących poniesione koszty:
•
•
•
złożone wraz z wnioskiem o płatność faktury lub inne dokumenty o równoważnej
wartości dowodowej, muszą być opatrzone na odwrocie adnotacją wskazującą numer
odrębnego konta (syntetycznego lub analitycznego lub pozabilansowego) albo kodu
rachunkowego albo numer pozycji z „Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej, dokumentujących poniesione koszty;
w przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjentów określonych powyżej
zobowiązań, tj. niezastosowania do wymogu prowadzenia oddzielnego systemu
rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich
zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych w realizacją operacji, koszty te
podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%;
weryfikacja spełniania powyższego wymogu będzie prowadzona w ramach
wizytacji w miejscu / kontroli na miejscu realizacji operacji.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2. Punkty we wniosku:
- wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej dokumentujących poniesione koszty:
• Beneficjenci, którzy nie prowadzą na podstawie aktualnych przepisów
ewidencji księgowej zobowiązani są do prowadzenia zestawienia
zgodnie z wzorem ustalonym we wniosku dla Wykazu faktur lub
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących
poniesione koszty;
• zestawienie to powinno obejmować wszystkie koszty poniesione
w związku z realizacją operacji (kwalifikowalne i niekwalifikowalne).;
• zestawienie powinno być przechowywane przez Beneficjenta przez
okres realizacji operacji oraz w tzw. okresie związania celem;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2.
Punkty we wniosku:
- wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
dokumentujących poniesione koszty:
•
zaleca się aby faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej
na odwrocie dokumentu zawierały opis z następującymi informacjami:
1. Numer umowy przyznanie pomocy,
2. Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji,
3. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu;
4. Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach
danej operacji albo numer pozycji w zestawieniu faktur lub równoważnych
dokumentów księgowych,
5. Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez
złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2. Punkty we wniosku:
- wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
dokumentujących poniesione koszty:
• w przypadku płatności bezgotówkowych kwotę z faktury lub
dokumentu o równoważnej wartości dowodowej należy przeliczyć
z waluty obcej na złote po kursie sprzedaży waluty stosowanym przez
bank Beneficjenta z dnia dokonania transakcji zapłaty;
- zestawienie rzeczowo – finansowe:
• wypełniane jest na podstawie danych zawartych w sekcji V „Wykaz
faktur…” oraz zgodnie z danymi w Zestawieniu rzeczowo –
finansowym z realizacji operacji będącym załącznikiem do umowy;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2. Punkty we wniosku:
- zestawienie rzeczowo – finansowe:
• kolumny 6,7 i 8 oraz 9,10 i 11 dotyczą kosztów faktycznie
poniesionych ( kwoty muszą być spójne z wykazem
faktur );
• w pozycje, które nie dotyczą danego etapu należy
pozostawić niewypełnione;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
2. Punkty we wniosku:
- zestawienie rzeczowo – finansowe:
• obliczyć odchylenia zgodnie z podanym poniżej wzorem i wynik
wpisać w kolumnie 12 przy danej pozycji kosztów, której odchylenie
dotyczy:
wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji „Zestawienia
rzeczowo-finansowego płatność wniosku” - Wartość kosztów
kwalifikowalnych w danej pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego
z umowy : Wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji
Zestawienia rzeczowo-finansowego z umowy x 100;
- należy przy tym pamiętać, iż kwota pomocy zawarta w umowie nie
może ulec zwiększeniu;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3.
-
-
Załączniki do wniosku o płatność:
do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie z wykazem;
przy nazwie każdego załącznika należy wpisać liczbę załączników, jaka jest
składana z wnioskiem;
w zależności od rodzaju załącznika, do wniosku należy załączyć oryginał lub
kopię; kopie oznaczone przypisem (1) – oznaczają kopie dokumentów
składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, realizującej zadania związane z przyznawaniem
pomocy; kopie oznaczone przypisem (2) – oznaczają kopie dokumentów
składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez: notariusza lub przez podmiot, który wydał dokument lub przez
pracownika urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem
pomocy.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
- wszystkie załączone do wniosku dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego;
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej
(w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) – kopie
( sporządzane przez UM na podstawie oryginałów );
2. Dowody zapłaty – kopie ( sporządzane przez UM na podstawie
oryginałów );
Dowodem zapłaty bezgotówkowej może być w szczególności:
• wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający dokonanie
płatności, lub
• zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta zawierające
wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz
stempel banku,
• polecenie przelewu potwierdzone przez bank,
• wydruk z systemu e- bankowości.
1.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
3. Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację
będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub
innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej –kopia.
4. Uzasadnienie zmian dokonanych dla danej pozycji w Zestawieniu
rzeczowo-finansowym do wniosku o płatność w przypadku gdy,
faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe
albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych
w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik
do umowy przyznania pomocy – oryginał.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli
właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub
nałożył taki obowiązek innymi decyzjami – oryginał lub kopia.
6. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21
dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek
taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki
obowiązek – oryginał lub kopia wraz z:
6a. Oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia
robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – (załącznik obowiązkowy, o ile
dotyczy) oryginał, lub
6b. Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy
zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed
upływem 21 dni – oryginał lub kopia;
5.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
7. Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń
/ instalacji oprogramowania albo oświadczenie Beneficjenta
o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków
własnych – oryginał lub kopia - załącznik obowiązkowy dla robót
budowlanych a także, gdy przedmiotem umowy był zakup maszyn
i urządzeń wymagających montażu albo rozruchu oraz zakup
oprogramowania komputerowego.
8. Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia - w kosztorysie
różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione
elementy (przed i po zmianach), jeżeli zaistniały istotne odstępstwa od
projektu ( instrukcja );
9.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
Projekt budowlany – kopia - dołączany jest do wniosku,
w przypadku gdy Beneficjent nie dostarczył go wraz z dokumentacją
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do weryfikacji.
10. Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania
z Funduszu Kościelnego lub Programu Promesa Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub ze środków będących
w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej
i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostki
samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach
publicznych – kopia.
9.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
11. Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz
Kościelny lub z Programu Promesa Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego lub przez ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw
turystyki lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – oryginał .
12. Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora izby
skarbowej w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku
o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz
wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT – oryginał lub
kopia.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
13. Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia.
14. Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez
bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który
mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub kopia.
15. Umowa cesji wierzytelności– oryginał lub kopia - w sytuacji, gdy
Beneficjent zawarł umowę cesji wierzytelności, na podstawie, której
przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią,
należy dołączyć taką umowę do wniosku.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
3. Załączniki do wniosku o płatność:
16. Sprawozdanie z realizacji operacji – oryginał - powinno zawierać
opis realizacji operacji. W załączniku tym należy umieścić wszelkie
wyjaśnienia, dotyczące sposobu realizacji, wysokości poniesionych
kosztów, dokonanych zmian, a także powinien zawierać opis
wszystkich sytuacji wymagających jakiegokolwiek komentarza,
ułatwiające ocenę złożonej dokumentacji.
17. Operat szacunkowy zakupionego budynku sporządzony przez
rzeczoznawcę majątkowego – oryginał lub kopia.
18. Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość
rynkową zakupionego używanego sprzętu – oryginał lub kopia.
19. Inne załączniki - w jego opinii są niezbędne do oceny wniosku.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU – „OW”
4.
Oświadczenie Beneficjenta:
Po zapoznaniu się z treścią Oświadczenia należy wpisać
datę i miejscowość oraz złożyć w wyznaczonym miejscu:
pieczęć imienną i podpis Beneficjenta albo czytelne
podpisy osób reprezentujących Beneficjenta albo
czytelny podpis Pełnomocnika.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
ANKIETA MONITORUJĄCA – „MAŁE PROJEKTY”
Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć
do siedziby samorządu województwa, z którym została
zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:
- dla osób fizycznych -pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia
drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku
otrzymania płatności ostatecznej;
- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30
dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego
następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana
została ostateczna płatność.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
ANKIETA MONITORUJĄCA – OW - typ operacji:
"Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki"
Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do
siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta
umowa przyznania pomocy, w terminie:
- ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych
następujących po roku otrzymania ostatniej płatności;
każda kolejna ankieta jest składana w terminie 31 dni po
zakończeniu danego roku sprawozdawczego.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.
Download