Zapalenie przyzębia w przebiegu cukrzycy

advertisement
PRACE POGLĄDOWE
Monika Śliz
Iwona Olszewska-Czyż
Małgorzata Kantorowicz
Maria Chomyszyn- Gajewska
Zapalenie przyzębia w przebiegu cukrzycy
Katedra i Zakład Periodontologii
i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej UJ CM
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska
Badania naukowe potwierdzają
związek pomiędzy chorobami przyzębia a takimi jednostkami chorobowymi
jak: miażdżyca, cukrzyca, choroby
serca, udar, choroby układu oddechowego, choroby nerek, osteoporoza,
zapalenie reumatoidalne stawów,
przedwczesny poród i niska masa
urodzeniowa. W pracy, na podstawie
piśmiennictwa omówiono specyfikę
przebiegu zapalenia tkanek przyzębia
u chorych na cukrzycę.
Scientific studies confirm correlation between periodontitis and
systemic diseases such as: arteriosclerosis, diabetes, heart diseases,
stroke, diseases of the respiratory system, kidney diseases, osteoporosis,
rheumatoid arthritis, premature birth
and low birth weight. The interaction
between periodontitis and diabetes
mellitus is described, based on the
literature.
Wprowadzenie
Choroby przyzębia (periodontopatie)
powstają na skutek interakcji pomiędzy
bakteriami biofilmu a tkankami gospodarza i rozwijają się w wyniku zakłócenia
równowagi pomiędzy oddziaływującymi
na tkanki przyzębia drobnoustrojami a mechanizmami obronnymi gospodarza, które
z kolei modyfikowane są przez czynniki
ryzyka. Na system obrony gospodarza mają
wpływ: choroby ogólne, czynniki środowiskowe takie jak palenie tytoniu czy stres
oraz predyspozycje genetyczne [1,15,16].
Rozwój choroby przyzębia nie przebiega
liniowo. Podczas jej przebiegu możemy
zaobserwować okresy zaostrzeń, progresji
i remisji. Odpowiadają one okresowym zmianom pomiędzy mikroflorą a odpowiedzią
gospodarza i wynikającymi z nich epizodom
niszczenia tkanek przyzębia [15,16].
Niektóre z bakterii występujących w
jamie ustnej wykazują charakterystyczne
biochemiczne własności. Tworzą one z
jednym lub wieloma rodzajami bakterii
funkcjonalne agregaty tzw. zespoły o małym
lub znacznym stopniu patogenności dla
tkanek przyzębia. Głównymi patogenami
bakteryjnymi dla przyzębia są bakterie G
ujemne: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
Pierwsze trzy z nich wchodzą w skład tzw.
zespołu czerwonego, izolowanego z miejsc
płytki poddziąsłowej, w których często
występuje krwawienie podczas badania
tkanek przyzębia. Drobnoustroje obecne w
płytce nazębnej powodują destrukcję tkanek
przyzębia poprzez bezpośredni i pośredni
mechanizm działania.
Efekt bezpośredni spowodowany jest
uwalnianiem przez bakterie enzymów proteolitycznych (hialuronidaza, kolagenaza,
elastaza), toksyn oraz produktów przemiany
materii. Bezpośrednie działanie toksyczne
bakterii wiąże się także z ich wniknięciem do
tkanek, gdzie wraz z komórkami gospodarza
produkują enzymy i niszczą struktury nabłonkowe lub upośledzają działanie obronne
ważnych immunoglobulin. Takie enzymy
jak kolagenaza, hialuronidaza, proteaza,
fosfataza, fosfolipaza czy elastaza przyczyniają się do enzymatycznego rozpadu
nabłonkowej struktury międzykomórkowej,
w wyniku czego dochodzi do przyspieszonej
penetracji prozapalnych produktów płytki w
głębsze warstwy tkanki łącznej i jej rozkładu. Obok enzymów destrukcję przyzębia
wywołują wielkocząsteczkowe toksyny o
właściwościach antygenowych [1].
Jednym z głównych czynników ryzyka
choroby przyzębia jest cukrzyca, która
charakteryzuje się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub/i działania
insuliny. Hiperglikemię można rozpoznać
na podstawie badań laboratoryjnych takich
jak: glikemia na czczo> 126 mg/dl, glikemia
przygodna >200 mg/dl oraz glikemia po 2
godzinach po obciążeniu 75g glukozy-200
mg/dl.
Do kontroli wyrównania cukrzycy oznaczane jest stężenie hemoglobiny glikowanej
(HbA1c [%]). Według kryterium Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego z 2006 roku
o wyrównaniu cukrzycy stanowi poziom
HbA1c ≤ 6,1%. Ze względu na niewielki
odsetek pacjentów osiągających ten poziom, za wartość graniczną przyjęto HbA1c
= 7,5%. Powyżej tej wartości zwiększa się
ryzyko przewlekłych powikłań cukrzycy,
które dotyczą między innymi układu sercowo
naczyniowego, nerwowego, narządu wzroku
i nerek [4,5,11,13,18].
Wielu autorów zwraca uwagę na fakt,
iż niektóre patologiczne mechanizmy występujące w cukrzycy, mogą modulować
przebieg zapalenia przyzębia. Zalicza się do
nich: oddziaływanie końcowych produktów
zaawansowanej glikacji (Advanced Glycation End-Products, AGEs) na receptory
makrofagów oraz swoistą florę bakteryjną,
osłabioną funkcję neutrofili, zmianę metabolizmu kolagenu oraz mikroangiopatie [10].
Dodatkowe słowa kluczowe:
zapalenie przyzębia
cukrzyca
choroby ogólne
Additional key words:
periodontitis
diabetes mellitus
systemic diseases
Adres do korespondencji:
Prof. zw. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej
Patologii Jamy Ustnej UJ CM
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Tel./fax: (012) 4245420
e-mail: [email protected]
958
Diabetes mellitus and periodontal disease
Cukrzyca a choroba przyzębia
Istnieje wzajemne powiązanie cukrzycy
i chorób przyzębia [2,5,14,16].
Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia
chorób przyzębia lub zaostrzenia jej klinicznego przebiegu. Badania wykazały również,
że choroby przyzębia mogą przyspieszać
M. Śliz i wsp.
pojawienie się cukrzycy, wpływać na pogorszenie kontroli glikemii i zwiększenie
oporności na insulinę. Zwiększa się ryzyko
powstania przewlekłych powikłań cukrzycy,
a leczenie periodontopatii poprawia wyrównanie cukrzycy [4,13,14,17,18,].
Nagromadzenie końcowych produktów
zaawansowanej glikacji (Advanced Glycation End-Products, AGEs) powoduje wystąpienie istotnych zmian. Wiele z nich jest
spowodowanych przez przyczepianie się
AGEs do specyficznych receptorów komórkowych (Receptor for Advanced Glycation
End-Products, RAGEs). Receptory te występują w niewielkich ilościach w warunkach
fizjologicznych, lecz ich liczba zwiększa
się w cukrzycy. Wiązanie AGEs z RAGEs
prowadzi do rozwoju zmian naczyniowych,
wzrostu przepuszczalności naczyń, wzrostu
ekspresji cząstek adhezyjnych oraz migracji
i aktywacji monocytów [7,12].
Aktywacja receptorów znajdujących
się w błonie komórkowej leukocytów może
również prowadzić do wydzielania cytokin
prozapalnych oraz reaktywnych cząstek
tlenu. Głównymi działającymi cytokinami
są: czynnik insulinopodobny (IGF)-1,
transformujący czynnik wzrostu (TGF)-β,
naczyniowa molekuła adhezyjna (VCAM)-1,
interleukina 1β (IL-1β), interleukina 6 (IL-6)
oraz czynnik martwicy guza (TNF-α). Cytokiny zapalne, wpływają na metabolizm zarówno glukozy, jak i lipidów. Utrzymywanie się
ich wysokiego poziomu może powodować
niszczenie komórek β trzustki i odpowiadać
za oporność tkanek na insulinę oraz utrudnioną kontrolę glikemii [2]. TNF-α zaburza
przekazywanie sygnału i sposób działania
insuliny na komórki, sprawiając, że stają się
one na nią niewrażliwe, a także przyczynia
się do resorpcji kości, podobnie jak prostaglandyny i interleukiny [8]. Białko ostrej fazy
(C-reactive protein, CRP) jest syntetyzowane przez wątrobę w odpowiedzi na działanie
cytokin IL-6, IL- 1 i TNF-α. Krążące w surowicy krwi CRP jest markerem ogólnoustrojowego stanu zapalnego i jest związane m. in.
z chorobami przyzębia, które są przewlekłą
infekcją bakteryjną powiązaną z poziomem
prozapalnych cytokin i prostaglandyn. Podwyższenie poziomu immunoglobuliny G
wywołane przez gatunki bakterii związane
z destrukcją przyzębia jest związane ze
wzrostem stężenia CRP [3].
Glukoza utlenia się do sorbitolu, a następnie odpowiednio do fruktozy za pomocą
reduktazy aldozy i dehydrogenazy sorbitolu.
Kofaktorem tej reakcji jest NADPH, którego
niedobór może mieć szkodliwy wpływ na
homeostazę komórkową poprzez zmianę
równowagi redoks, co powoduje wzrost
wewnętrznego stresu oksydacyjnego.
Stres oksydacyjny jest brakiem równowagi
między produkcją reaktywnych form tlenu i
obrony antyoksydacyjnej, co prowadzi do
uszkodzenia tkanek. Produkowane reaktywne formy tlenu, takie jak anion ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, nadtlenek
mogą doprowadzić do uszkodzenia wielu
cząstek biologicznych, w tym DNA, lipidów,
białek. Ich długotrwałe istnienie sprzyja
uszkodzeniom tkanek i śmierci komórek.
Niewiele wiadomo o dokładnych mechanizmach komórkowych odpowiedzialnych
za wytwarzanie reaktywnych form tlenu
w tkankach chorych na cukrzycę. Uważa się,
iż oksydaza NADPH może być potencjalnym
źródłem reaktywnych form tlenu u chorych
na cukrzycę. Istniejące dane pozwalają
przypuszczać, iż kinazy białkowe C mogą
regulować aktywację oksydazy NADPH,
ponieważ wzrost ilości białka C jako wyniku
aktywności kinazy zwiększa stres oksydacyjny [7].
U osób z cukrzycą odpowiedź zapalna
na lipopolisacharydy (LPS) bakteryjne jest
wzmożona. Mierzona ona jest ilością IL-1β i
PGE2 w płynie kieszonki przyzębnej (GCF).
Może doprowadzić do znacznie większych
zmian w przyzębiu w odpowiedzi na taką
samą ilość płytki bakteryjnej aniżeli u osób
bez cukrzycy [9,10]. Ponadto cukrzyca
powoduje zmiany w strukturze kolagenu
spowodowane przez AGEs. Cząsteczki
kolagenu są usieciowane za pomocą stabilnych wiązań krzyżowych, co powoduje
zmniejszenie jego rozpuszczalności, spadek
podatności na enzymy proteolityczne oraz
większą sztywność. Daje to charakterystyczne dla cukrzycy objawy mikroangiopatii w
naczyniach [10,12].
U osób chorych na cukrzycę wykazano wyższe stężenia metaloproteinaz
(MMPs), które są istotnymi mediatorami
i wskaźnikami zapalnego niszczenia tkanek w przebiegu zapalenia przyzębia.
MMP macierzy to rodzina zależnych od
cynku endopeptydaz, których podstawo-
Rycina 1
Pacjent 1 z chorobą przyzębia w przebiegu cukrzycy – zdjęcie radiologiczne.
Patient 1 with periodontitis x-ray associated to diabetes mellitus.
Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 11
wym zadaniem jest degradacja macierzy
pozakomórkowej. Kolagenazy są podklasą metaloproteinaz, które rozszczepiają
cząsteczki kolagenu, umożliwiając jego
denaturację, dalszy rozkład i fagocytozę.
Ich wysokie stężenia w tkankach przyzębia
zaburzają równowagę pomiędzy wytwarzaniem a degradacją kolagenu. Prowadzi
to do utraty przyczepu łącznotkankowego,
słabszej budowy tkanek przyzębia oraz ich
opóźnionego gojenia [10,12]. W przebiegu
cukrzycy osłabiona jest funkcja granulocytów obojętnochłonnych (PMN) polegająca
na ograniczeniu zabijania wewnątrzkomórkowego, chemotaksji oraz adherencji, gdyż
jest tłumiona defektem na poziomie komórkowym polegającym na dezorganizacji
mikrotubuli i mikrofilamentów lub redukcją
receptorów błony komórkowej leukocytów.
Zmniejszona migracja neutrofilów z naczyń
krwionośnych może także być powiązana
z patologicznym pogrubieniem ich błon podstawnych, do którego dochodzi w cukrzycy.
U pacjentów z cukrzycą stwierdzono również zwiększone wydzielanie prze komórki
PMN kolagenazy i elastazy [9,10].
W przebiegu cukrzycy wydzielanie śliny
jest zmniejszone, a spadek dotyczy zarówno
śliny spoczynkowej, jak i pobudzonej. Zwiększa się również jej gęstość i lepkość, co powoduje szybsze odkładanie się kamienia nazębnego zarówno nad jak i poddziąsłowego.
W porównaniu ze składem chemicznym
śliny osób zdrowych ślina pacjentów z
cukrzycą zawiera większe stężenie potasu,
białka całkowitego, amylazy i IgA [10].
Objawy kliniczne zapalenia przyzębia
związanego z cukrzycą
U pacjentów cierpiących na zapalenie
przyzębia i cukrzycę, zarówno klinicznie jak
i radiologicznie można zaobserwować
patologiczne zmiany dotyczące wszystkich
tkanek otaczających ząb (Ryc.1, Ryc. 2,
Ryc. 3, Ryc. 4). Zmiany obejmują wszystkie wskaźniki stanu przyzębia: krwawienie
z dziąseł, głębokość kieszonek przyzębnych
(PPD), ruchomość zębów, utratę przyczepu
łącznotkankowego (CAL), ubytek kości
wyrostka zębodołowego oraz zmiany w
furkacjach korzeniowych. Stopień utraty
kości wyrostka zębodołowego jest większy
u chorych na cukrzycę w porównaniu z
osobami bez cukrzycy. Badania wykazały,
Rycina 2
Pacjent 1 z chorobą przyzębia w przebiegu cukrzycy.
Patient 1 with periodontitis associated to diabetes mellitus.
959
Rycina 3
Pacjent 2 z chorobą przyzębia w przebiegu cukrzycy – zdjęcie radiologiczne.
Patient 2 with periodontitis associated to diabetes mellitus - x-ray.
że wraz ze zmniejszaniem się liczby zachowanych zębów zwiększa się głębokość
kieszonek przyzębnych oraz utrata przyczepu łącznotkankowego przy pozostałych
zębach. Ponadto wraz z redukcją uzębienia,
w przypadku braku odbudowy protetycznej,
pozostałe zęby są przeciążone i chociażby z
tego powodu bardziej narażone na destrukcję tkanek otaczających ząb. U pacjentów z
cukrzycą działają dodatkowe czynniki przyspieszające procesy uszkadzania tkanek
przyzębia związane z procesami zaburzeń
odpowiedzi immunologicznej. Zależności
pomiędzy wskaźnikiem płytki a wskaźnikiem
krwawienia oraz średnią głębokością kieszonek u osób ze współistniejącą cukrzycą są
mniejsze niż w grupie osób tylko z zapaleniem przyzębia. Niższą wartość wskaźnika
krwawienia obserwuje się przy znacznie
wyższych wartościach parametrów PPD czy
CAL. Dane te są zgodne z opinią, że jednym
z powikłań cukrzycy są makro i mikroangiopatie charakteryzujące się zwężeniem
naczyń krwionośnych i ich zamknięciem.
Zwiększone stężenie glukozy wpływa na mechanizmy regulujące napięcie ścian naczyń,
w konsekwencji prowadząc do zwiększonej
produkcji czynników kurczących naczynia.
Może to powodować upośledzenie perfuzji
i niedokrwienia tkanek zaopatrywanych
w krew przez dane naczynie, co kliniczne
może się objawić zmniejszeniem krwawienia
w stanach zapalnych [7,16].
Wykazano również, że przy większym
zaawansowaniu choroby przyzębia, pacjenci mają większe stężenie hemoglobiny
glikowanej. Także większą utratę przyczepu
łącznotkankowego oraz większy wskaźnik
krwawienia stwierdzono u pacjentów z
wyższym HbA1c [11].
Proces zapalny przyzębia u pacjentów z
cukrzycą ma charakter uogólniony chyba, że
występują miejscowe czynniki sprzyjające
akumulacji płytki oraz predysponujące do
miejscowego zaostrzenia procesu [16].
Gojenie tkanek u pacjentów z cukrzycą
U pacjentów z cukrzycą występuje upośledzone gojenie tkanek. Dwa mechanizmy
w szczególności mają istotny wpływ na
proces regeneracji tkanek w cukrzycy:
akumulacja AGEs w komórkach narażonych
na przewlekłą hiperglikemię i oksydacyjne
uszkodzenie wynikające z nadprodukcji
reaktywnych form tlenu. W cukrzycy napływ
komórek zapalnych do rany jest opóźniony, a następnie przewlekły stan zapalny
960
Rycina 4
Pacjent 2 z chorobą przyzębia w przebiegu cukrzycy.
Patient 2 with periodontitis associated to diabetes mellitus.
utrudnia osadzanie się składników matrycy,
przebudowę oraz ewentualna naprawę
rany. Na przeszkodzie gojenia się ran stoją
także podwyższony poziom MMP w płynie
dziąsłowym, obniżenie syntezy kolagenu w
fibroblastach, a także degeneracyjne zmiany
w naczyniach przyzębia [7,10,12].
Opieka periodontologiczna u chorych
na cukrzycę
Pacjenci ze współistniejącą cukrzycą i
chorobą przyzębia powinni zostać poinformowani o interakcji pomiędzy higieną jamy
ustnej, stanem przyzębia i ich zdrowiem
ogólnym. Ważne jest również udzielenie
wskazówek higieniczno-żywieniowych [6].
Leczenie zapaleń przyzębia powinno
przebiegać w trzech fazach: higienizacyjnej,
korekcyjnej oraz podtrzymującej. Faza higienizacyjna jest działaniem wstępnym. Do fazy
korekcyjnej należą: leczenie niechirurgiczne
(skaling nad i poddziąsłowy, z polerowaniem
koron i szyjek zębów, korekta węzłów urazowych, unieruchamianie zębów), leczenie
chirurgiczne (metody resekcyjne, regeneracyjne, plastyczne) oraz leczenie farmakologiczne (immunoterapia, antybiotykoterapia).
Obie pierwsze fazy nazywane są leczeniem
aktywnym, a faza trzecia podtrzymuje uzyskane już wyniki leczenia.
Nie można ustalić dla wszystkich pacjentów jednakowej częstotliwości wizyt kontrolnych podczas fazy podtrzymującej. Wymagają oni różnych okresów kontrolnych, jak
i zróżnicowanych indywidualnie programów tych wizyt. W piśmiennictwie panuje
zgodna opinia co do częstotliwości wizyt
kontrolnych, powinny one odbywać się w
odstępach od 3 do 6 miesięcy dla większości
pacjentów.
Wybór metody leczenia (niechirurgicznej czy chirurgicznej) zależy od czynników
takich jak: zaawansowanie stanu chorobowego, ogólny stan zdrowia pacjenta,
możliwość opanowania lub znacznego
zredukowania wpływu czynników ryzyka
choroby, możliwość skutecznej współpracy
pacjenta, niektórych innych uwarunkowań
oraz uzyskania zgody pacjenta na zabieg
chirurgiczny [1]. Uważa się, że antybiotyki
stosowane jako część terapii przyzębia
u chorych na cukrzycę, mogą dawać dodatkowe korzyści w zakresie przyzębia
i wyników kontroli glikemii [12].
Antybiotykoterapia
O ile to możliwe, zastosowanie antybiotyku powinno być poprzedzone wykonaniem
badania mikrobiologicznego poddziąsłowej
płytki bakteryjnej pochodzącej z miejsc
o największej intensywności procesu chorobowego. Miejscami tymi są zwykle kieszonki
głębsze niż 6 mm. Stosowanie antybiotyków
powinno być ograniczone i traktowane jako
dodatek do tzw. mechanoterapii. Niekiedy
istnieją wskazania do połączenia go z zabiegiem chirurgicznym. Antybiotyk w leczeniu
chorób przyzębia stosuje się najczęściej
przez 10-14 dni. Tylko w przypadkach
odnoszących się do infekcji Agregatibacter
Actinomycetemcomitans antybiotykoterapię
można wydłużyć do trzech tygodni.
Głównymi wskazaniami do zastosowania antybiotykoterapii w chorobach
przyzębia są:
- wrzodziejące zapalenie dziąseł,
- wrzodziejące zapalenie przyzębia,
- przewlekłe zapalenie przyzębia w fazie
zaostrzenia,
- zapalenie przyzębia w przebiegu
chorób systemowych (nabyta neutropenia, białaczka, cukrzyca, AIDS), chorób
genetycznie uwarunkowanych (rodzinna
i cykliczna neutropenia, zespół Downa,
zespół leniwych leukocytów, zespół Papillona-Lefevre’a, zespół Chediaka-Higashiego,
zespoły histiocytarne, niemowlęca agranulocytoza, choroba Crohna, hypofosfatazja,
akatalazja, inne),
- agresywne zapalenie przyzębia,
- oporne na leczenie zapalenie przyzębia,
- wybrane zabiegi chirurgiczne (implanty, technika regeneracji tkanek przyzębia).
Głównymi grupami antybiotyków i
chemioterapeutyków, które są zalecane w
leczeniu chorób przyzębia są:
- antybiotyki beta-laktamowe (amoksycylina, augmentin, penicyliny naturalne),
- tetracykliny (metacyklina, doksycyklina, minocyklina, tetracyklina),
- makrolidy (azytromycyna, spiromycyna, rodogyl),
- linkozamidy (linkomycyna, klindamycyna),
- nitroimidazole (metronidazol, ornidazol),
- chinoliny (ofloksacyna, cyproflokacyna).
W niektórych przypadkach leczenia
zapaleń przyzębia, w szczególności, kiedy
istnieje podejrzenie obecności Agregatibacter Actinomycetemcomitans może być
wskazana terapia skojarzona amoksycyliną
i metronidazolem.
Antybiotyk może być aplikowany bezpoM. Śliz i wsp.
średnio do kieszonki przyzębnej. Metoda ta
jest zwłaszcza stosowana, gdy do zaostrzenia procesu zapalnego w obrębie przyzębia
dochodzi w jednej, dwóch lub kilku kieszonkach przyzębnych. W tych sytuacjach zastosowanie mają leki w postaci perforowanych
jednorodnych włókien, mikroporowatych
błon polimerowych, wyżłobionych matryc
polimerycznych lub mikrokapsułek. W leczeniu miejscowym zastosowanie mają m.in.:
tetracyklina, metronidazol, systemy zawierające chlorheksydynę, 2% chlorowodorek
minocykliny oraz preparaty zawierające
doksycyklinę.
Dodatkowe użycie żeli lub innych nośników antybiotyków może być korzystne
w przypadku:
- głębokich kieszonek z bardzo trudnym
dostępem dla scalingu poddziąsłowego,
- głębokich kieszonek w nawrotowym
lub uogólnionym agresywnym zapaleniu
przyzębia,
- kieszonek z wysiękiem ropnym [1].
Podsumowanie
W leczeniu cukrzycy konieczna jest
współpraca zespołu- diabetologa (lekarza
POZ, internisty) oraz stomatologa (periodontologa), ponieważ istnieje dwukierunkowa
zależność pomiędzy cukrzycą i chorobą
przyzębia. Pacjenci z nierozpoznaną cukrzycą, którzy zgłaszają stomatologowi objawy
sugerujące możliwość jej występowania
powinni być kierowani do odpowiedniego
lekarza oraz w celu wykonania podstawowych badań dodatkowych, aby ustalić
Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 11
rozpoznanie i podjąć właściwe leczenie.
Wczesne rozpoznanie cukrzycy i dobra
kontrola glikemii korzystnie wpływają na
przebieg choroby podstawowej jak i na przebieg choroby przyzębia. Leczenie choroby
przyzębia może zmniejszyć częstość powikłań cukrzycy. Dlatego też, jeżeli pacjent nie
jest objęty opieką stomatologiczną lekarz
opiekujący się powinien skierować chorego
na cukrzycę do stomatologa celem diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia ewentualnej
choroby przyzębia.
Piśmiennictwo:
1. Banach J., Dembowska E., Górska R. i wsp.:
Praktyczna periodontologia kliniczna. Wydawnictwo
Kwintesencja, Warszawa 2004.
2. Cabała A., Chomyszyn-Gajewska M., Drożdż W.:
Związek między chorobami przyzębia, a rozwojem
niektórych schorzeń systemowych. Przegl. Lek.
2006, 63, 773.
3. Erpenstein H., Diedrich P., red. Konopka T.: Atlas
chirurgii periodontologicznej. Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2008.
4. Franek E., Górska R.: Choroby przyzębia a układ
sercowo-naczyniowy- kliniczna interpretacja badania
stomatologicznego. Choroby Serca i Naczyń 2009,
6, 3, 142.
5. Hungund S., Panseriva BJ.: Reduction in HbA1c
levels following non-surgical periodontal therapy
in type-2 diabetic patients with chronic generalized
periodontitis: A periodontist’s role. J. Indian Soc.
Periodontol. 2012, 16, 16.
6. Kalińska A., Górski B., Górska R., Zaremba M.:
Brak świadomości pacjentów na temat korelacji pomiędzy cukrzycą, chorobami układu sercowo-naczyniowego a zapaleniem przyzębia- problem pacjentów
czy lekarzy?. Nowa Stomatologia 2010, 3, 130.
7. Kim J-B., Jung M-H., Cho J-Y. et al.: The influence of type 2 diabetes mellitus on the expression
of inflammatory mediators and tissue inhibitor of
metalloproteinases-2 in human chronic periodontitis.
J. Periodontal. Impl. Sci. 2011, 41, 109.
8. Kopciewicz K., Zaremba M., Czerniuk MR.: Zdrowe
przyzębie warunkiem zdrowia ogólnego. Magazyn
Stomatologiczny 2010, 2, 36.
9. Mealey BL., Oates TW.: Diabetes Mellitus and Periodontal Diseases. J. Periodontol. 2006, 7, 1289.
10. Melkowska M., Banach J.: Patomechanizmy
powstawania zmian w przyzębiu w przebiegu cukrzycy- przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Prob.
2009, 46, 104.
11. Napora M., Krajeński J., Jedynasty K. i wsp.:
Stan tkanek przyzębia a stopień kontroli cukrzycy
wyrażony stężeniem hemoglobiny glinowanej HbA1c,
Dent. Med. Prob. 2010, 47, 418.
12. Nassar H., Kantarci A., Van Dyke T E.: Diabetic
periodontitis: a model for activated innate immunity
and impaired resolution of inflammation. Periodontol.
2007, 43, 233.
13. Preshaw PM., Alba AL., Herrera D. et al.: Periodontitis and diabetes: a two-way relationship. Diabetologia
2012, 55, 21.
14. Saini R., Saini S., Sugandha RS.: Periodontal
disease: The sixth complication of diabetes. J. Fam.
Commun. Med. 2011, 18, 31.
15. Stawicka-Wychowańska R., Górska R.: Porównanie
stanu tkanek przyzębia u pacjentów z chorobą przyzębia i współistniejącą cukrzycą. Nowa Stomatologia
2008, 3, 116.
16. Stawicka-Wychowańska R., Górska R.: Wpływ
wieku chorych i czasu trwania cukrzycy typu 2
na stan tkanek przyzębia. Analiza parametrów
klinicznych przyzębia. Stomatologia Współczesna
2009, 16, 14.
17. Sprawozdanie z niezależnego Panelu Ekspertów na
temat związku chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi. Nowa Stomatologia 2009, 49.
18. Wożakowska-Kapłon B., Filipiak K., Opolski G.,
Górska R.: Związek chorób przyzębia z cukrzycą i neuropatią cukrzycową. Diabetol. Prakt. 2009, 10, 72.
961
Download