Spotkanie Kościoła katolickiego z islamem. Podobieństwa, różnice

advertisement
Aldona Maria Piwko
Warszawa, UKSW
Spotkanie Kościoła katolickiego z islamem.
Podobieństwa, różnice, kontrowersje
Przemiany cywilizacyjne zachodzące u schyłku XX wieku sprawiły, że świat
współczesny jest bardziej pluralistyczny niż kiedykolwiek wcześniej. Łatwość
w podróżowaniu i przemieszczaniu się ludności po kuli ziemskiej, wymieszanie
kultur oraz grup etnicznych, a nade wszystko religii powoduje istotną zmianę
w religijności człowieka. Obserwowany od dawna proces postępującej laicyzacji społeczeństw, zwłaszcza Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, pozostaje
w opozycji do głębokiej potrzeby wiary, jej przeżywania oraz manifestowania
wśród ludności Wschodu. Nowoczesny człowiek, wychowany w tradycji łacińskiej, poszukuje duchowej drogi, nierzadko porzucając religię, w której został wychowany, podczas gdy dla społeczeństw orientalnych trwanie w religii przodków
stanowi o przynależności do określonego rodu. Ponadto coraz częściej chrześcijaństwo, a w nim Kościół katolicki nie zaspokaja potrzeb duchowych swoich członków, ci zaś poszukują alternatywnych dróg osiągnięcia szczęścia niematerialnego.
Początek XXI wieku zaowocował dynamicznym wzrostem liczby1 wyznawców islamu na świecie. Zgodnie z badaniami statystycznymi, obecnie na świecie
jest 1, 6 mld muzułmanów, podczas gdy wiernych Kościoła katolickiego 1, 2 mld2.
Powiększanie się wspólnoty wyznawców islamu jest odczytywane jako zagrożenie
dla chrześcijaństwa oraz głoszonej Ewangelii. Odchodzenie od Kościoła to istotny
problem dla duszpasterstwa, ale szybki wzrost wyznawców islamu jest spowodowany nie tylko odchodzeniem katolików od własnych praktyk religijnych.
Aldona Maria Piwko – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor teologii w specjalizacji: religiologia. Adiunkt Wydziału Teologicznego UKSW
w Warszawie, współpracuje z Centrum Formacji Misyjnej. Autorka książki Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki religijne w Polsce, a także ponad 50 artykułów
naukowych i popularnonaukowych dotyczących islamu oraz haseł encyklopedycznych. Specjalistka w zakresie islamu, kultury i sztuki muzułmańskiej, a także religii niechrześcijańskich.
Członkini: Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Współautorka programu kształcenia dla kierunku religioznawstwo na UKSW.
1
Muzułmanów na świecie w 1970 r. było ok. 577 mln, w 2000 r. 1 mld 290 mln, podczas gdy
w 2013 r. jest ich już 1 mld 635 mln. Por. Status of Global Mission 2013, in the Context of AD
1800-2025, „International Bulletin of Missionary Research” 2013, vol 37, nr 1, 33.
2
Wszystkich chrześcijan na świecie w 2013 było 2 mld 354 mln. Por. Tamże.
250
A. Piwko
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby analizy głównych zasad islamu w ujęciu doktryny Kościoła katolickiego. Zarówno katolicyzm, jak i islam są
religiami monoteistycznymi, obie posiadają charyzmatycznych przewodników
duchowych, wreszcie obie mają na celu dobro człowieka i jego życie wieczne.
Zatem rodzą się pytania: co różni i dzieli dwie największe religie na świecie oraz
czy są możliwe płaszczyzny wzajemnego porozumienia, a także współpracy na
rzecz ludzkości między Kościołem katolickim a islamem?
W artykule zostanie zastosowana metoda analizy historyczno-porównawczej
w celu właściwego omówienia problemu. W naukach religiologicznych i religioznawczych3 właśnie ta metoda wydaje się być najbardziej odpowiednia ze
względu na możliwości całościowej analizy podjętych zagadnień. Proponowana
analiza zostanie przeprowadzona w następujących ujęciach: podobieństwa obu
religii, osoba Mahometa, możliwości dialogu z islamem.
1. Wspólny fundament wiary
Islam obok judaizmu i chrześcijaństwa należy do trzech wielkich religii monoteistycznych. Jego nauka czerpie z doświadczenia zawartego w Biblii, zarówno Starego,
jak również Nowego Testamentu. Obie religie posiadają wspólny fundament, którym
jest wiara w jednego Boga. W tym miejscu należy postawić pytanie: czy jest to ten sam
Bóg? Czy Bóg – Ojciec chrześcijan jest tym samym Bogiem, co Allah dla muzułmanów? Na tak postawione pytanie można krótko odpowiedzieć: tak, to ten sam Bóg.
Pewność dotyczącą osoby tego samego Boga posiadamy z samej nauki islamu, która
podkreśla istotną funkcję Abrahama, ojca wiary, w kształtowaniu się doktryny muzułmańskiej: „My wierzymy w Boga i w to, co nam zostało zesłane, i w to, co zostało
zesłane Abrahamowi, Isma’ilowi i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom; i w to, co zostało
dane prorokom od ich Pana. My nie robimy żadnej różnicy między nimi i poddajemy
się Jemu całkowicie” (2, 136)4. Zatem skoro Abraham jest osobą, do której przemówił
Bóg przed wiekami oraz z którą zawarł przymierze, a on sam stał się posłuszny Stwórcy, wiemy że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga.
Abraham jest także wzorem zawierzenia i posłuszeństwa wobec Boga. Jego
gotowość na poświęcenie ukochanego syna – Izmaela5, stanowi o wielkiej wierze
3
Należy pamiętać, że religiologia i religioznawstwo istotnie różnią się między sobą. Owszem,
obie nauki opisują zjawisko religii w świecie oraz życiu człowieka, ale religioznawstwo ogranicza
się jedynie do jej wymiaru empirycznego, postrzeganego w świetle konkretnych założeń filozoficznych. Religiologia jest natomiast nauką poszerzoną, oprócz zagadnień religioznawczych zajmuje
się również teologią i filozofią danej religii. Por. A. Bronk, Podstawy nauk o religii, Lublin 2003,
33; Tenże, Nauki o religii, w: Religia w świecie współczesnym, red. H. Zimoń, Lublin 2000, 29.
4
W artykule wszystkie odwołania do Koranu pochodzą z wydania: Koran z języka arabskiego
przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.
5
Muzułmanie wierzą, że plemiona arabskie biorą swój początek od Izmaela, a więc pierworod-
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
251
i ufności wobec Stwórcy. W tej postawie uwidacznia się ideał ludzkiego zawierzenia i posłuszeństwa Bogu. Pogodzenie się z boskimi nakazami wyraża całkowite poddaństwo Jego woli oraz głębokie przekonanie o wielkości Boga, który
nie zsyła na człowieka trudu ponad jego możliwości. Tym samym Abraham stał
się ojcem wszystkich wierzących, przewodnikiem duchowym ludzi zawierzających Jedynemu i Prawdziwemu Bogu. Koran podkreśla owo znaczenie w następujących słowach: „Oto Pan doświadczył Abrahama pewnymi słowami: […] Ja
uczynię ciebie przewodnikiem dla ludzi” (2, 124).
Abraham określany jest przez islam mianem hanif. Ten arabski termin odnosi
się do osoby wyznającej niczym nieskażony, czysty monoteizm. W tradycji muzułmańskiej określenie to jest stosowane do osób, które odrzuciły bałwochwalcze
praktyki i całkowicie zawierzyły Bogu Jedynemu, podobnie jak to zrobił przed
wiekami Abraham. Uważa się bowiem, że to właśnie Abraham pierwszy całkowicie poddał się Bogu. Ponadto Koran podkreśla niezależność religijną Ojca
Wiary, ucząc: „Abraham nie był żydem ani chrześcijaninem, lecz był szczerze
wierzącym hanifem, całkowicie poddanym […]” (3, 67).
Islam od samego początku swojego istnienia chciał być monoteistycznym
systemem religijnym. Kształtował się na terenach politeistycznej Arabii, gdzie
niemal każdy ród, klan i plemię posiadało własne bóstwo, oddając mu cześć przez
składanie ofiar. Nowo powstająca religia chciała zmienić ów bałwochwalczy system wierzeń, odrzucając dotychczasowe praktyki kultyczne, a tym samym zwrócić się do Boga prawdziwego. Taka postawa była powiązana z bezwarunkowym
poddaniem się woli Jedynego Boga. Zaczęto więc podkreślać jedyność Allaha
wyrażającą całkowitą transcendencję Boga, będącego absolutną doskonałością.
Bóg zgodnie z nauką islamu nie jest podobny do niczego i nikogo: „Nic nie jest
do Niego podobne” (42, 11), a także islam odrzuca wszystko, co mogłoby zafałszować ideę Jedynego Boga: „On Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie
został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!” (112, 1-4). Zgodnie z nauką, człowiek nie może poznać Boga dogłębnie, ale żyjąc wiarą, często wypowiadając
jej słowa, wierzący umacnia swoją pobożność i może odczuwać Jego bliskość
w swoim życiu. Allah bowiem jest zatroskany o los człowieka jako swojego
stworzenia: „My stworzyliśmy człowieka […] my jesteśmy bliżej niego […]”
(50, 16). Bóg islamu jest niewyobrażalny ludzkimi zmysłami, dlatego bardzo
wyraźnie podkreśla się ową wyjątkowość Allaha poprzez odmawianie Mu wszelkich cech fizycznych, wśród których można wymienić: brak podobieństwa do
człowieka, brak zmęczenia fizycznego. Niemniej jednak aby człowiek mógł Go
nego syna Abrahama, zrodzonego z Hagar. Historia została opisana w biblijnej Księdze Rodzaju
w rozdziale 16. Natomiast opis złożenia w ofierze syna Abrahama na polecenie Boga w tradycji
muzułmańskiej różni się od tradycji judeochrześcijańskiej. Zgodnie z nauczaniem islamu, Abraham miał złożyć w ofierze Izmaela jako rzeczywistego syna pierworodnego, podczas gdy tradycja judeochrześcijańska przyjmuje, że był to Izaak. Por. Rdz 22.
252
A. Piwko
sobie chociaż w minimalnym stopniu wyobrazić, Allah został opisany za pomocą
996 pięknych imion (7, 180), określających cechy boskie. Wśród nich można znaleźć następujące określenia: Miłosierny, Litościwy, Król, Najświętszy, Obrońca,
Wszechmocny, Wszechwiedzący, Sędzia, Sprawiedliwy, Jedyny, Prawdziwy7.
W ujęciu teologii muzułmańskiej Bóg jest początkiem i sprawcą wszystkiego,
co istnieje na ziemi. W Allahu wszystko bierze swój początek, zaś koroną dzieła
Bożego jest człowiek, o którym Koran poucza: „Głoś! w imię twego Pana, który
stworzył! Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej!” (96, 1-2). Od Stwórcy
wszystko zależy i wszystko jest Mu podporządkowane, ma również nieopisaną
i niczym nieograniczoną moc: „Pan światów, który mnie stworzył i który mnie prowadzi drogą prostą, który mnie karmi i poi, a kiedy zachoruję, to mnie leczy; który
sprowadzi na mnie śmierć, potem mnie ożywi” (26, 77-81). Można stwierdzić, że
Allah stworzył wszystko dla człowieka, całe dzieło świadczy o Jego dobroci i niczym nieograniczonej potędze. Pomimo otrzymania tak wielu dóbr człowiek pozostał niewdzięczny. Zbyt słabo wierzy, ulegając zbłądzeniu i zachwianiu w wierze.
Łatwo ulega fałszywym teoriom, oddalającym go od Jedynej Prawdy. Zestawienie
potężnego i niczym nieograniczonego Boga ze słabym człowiekiem ukazuje jeszcze wyraźniej kontrast między Stwórcą a Jego stworzeniem, systematyzując tym
samym porządek wszechświata oraz wzajemne zależności.
Wiara w Jedynego Boga została zawarta w muzułmańskiej szahadzie, a więc
wyznaniu wiary. Owo świadectwo, oświadczenie, stanowi podstawę nauki islamu,
pełniąc podwójną funkcję – jest artykułem wiary charakteryzującym monoteizm
islamu, a zarazem jednym z pięciu filarów tej religii. Formuła „Nie ma bóstwa
oprócz Allaha, a Mahomet jest Jego wysłannikiem” (4, 136) zawiera dwa główne
fundamenty wiary islamu, wzajemnie się dopełniające: jedyność Boga i proroczą
misję Mahometa. Szyici do wyznania często dodają formułę Ali jest bliski Bogu.
W muzułmańskim credo została zawarta trwała obecność Allaha w świecie,
a także w samym wierzącym. Ponadto szahada jest dla człowieka wzorem właściwego
postępowania i zachętą do nieustannego poznawania Boga, Jego istoty oraz cnót. Doniosłe znaczenie wyznania wiary podkreśla jego niemal nieustanna obecność w życiu
człowieka. Stanowi ona ważny element każdej modlitwy oraz wielu codziennych czynności. O przynależności do ummy8 świadczy częste wypowiadanie tych słów, bowiem
w ten sposób muzułmanin podkreśla swoją więź nie tylko ze Stwórcą, ale także ze
współbraćmi w wierze. Słowa szahady są pierwszymi słowami, które słyszy po urodzeniu dziecko, oraz powinny być ostatnimi wypowiedzianymi do umierającego9.
T.B. al-Jerrahi al-Halveti, The most beautiful names, b.m.w. 1983; S. Fayyad Khawalden,
The most beautiful names of Allah, b.m.w. 2001; M. Iqbal Siddiqi, Ninety-Nine names of Allah,
b.m.w. 1988.
7
Al-Ghazali, Ninety-nine names of God in Islam, ed. R. Stade, Ibadan Nigeria 1970, 10-26; 30-38.
8
Umma – wspólnota muzułmańska.
9
R. Kirsze – H. Schultze, Święta wielkich religii, tłum. M. Dziekan – M. Mejor – P. Pachciarek,
6
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
253
Oświadczenie nie ma boga prócz Allaha jest podkreśleniem monoteizmu
muzułmańskiego, określanego pojęciem tawhid, a zarazem jest przyjęciem Boga
za stwórcę, oddawaniem czci tylko Jemu i modleniem się tylko do Niego. Allah
jest źródłem władzy i sprawiedliwości, dlatego znajduje się w centrum nauki
islamu, zaś człowiek jest od Niego zależny, dlatego winien Mu posłuszeństwo
i poddanie się Jego woli. Monoteizm muzułmański jest rozwinięciem innych idei
jedynobóstwa w religiach Bliskiego Wschodu.
Stwierdzenie natomiast Mahomet jest Jego wysłannikiem stanowi potwierdzenie przyjęcia proroczej misji Mahometa, wybranego i posłanego do wszystkich ludzi przez Allaha. Bóg przez wysłannika przekazał swoją wolę, nauczył
muzułmanów, jak żyć, postępować, modlić się i czcić Go. Mahomet jest wzorem
do naśladowania dla wszystkich muzułmanów, bowiem Bóg powiedział: „Zaprawdę ty jesteś obdarzony wspaniałym charakterem!” (68, 4).
W tradycji islamu nie ma obrzędu porównywalnego z chrześcijańskim
chrztem. Człowiek staje się muzułmaninem przez urodzenie, dziedzicząc religię
po ojcu. Oczywiście można również nawrócić się na islam. Dobrowolne przyjęcie islamu uważa się za dopełnione, gdy kandydat, po przepisanym prawem
okresie przygotowania, ze szczerą i świadomą intencją wypowie trzykrotnie szahadę wobec świadków, najczęściej dwóch praktykujących mężczyzn. Świadomie i szczerze wypowiedzenie credo symbolizuje odwrócenie się człowieka od
innych religii i wierzeń, a zarazem jest widzialnym znakiem nabycia praw i obowiązków muzułmanina. Być muzułmaninem, to znaczy zachowywać zasady religii, wypełniać przepisane prawem rytuały oraz okazywać posłuszeństwu Bogu10.
Muzułmańskie wyznanie wiary posiada także warunki, których musi być
świadomy wypowiadający te słowa. U podstaw znajduje się wiedza, określana
jako al-ilm – osoba świadcząca o Allahu musi posiadać świadomość oraz wiedzieć, co treść szahady potwierdza, a czemu zaprzecza. Umierający wiedzący
o jedyności Allaha wejdzie do raju, bowiem otrzymał takie zapewnienie zawarte w Koranie: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!” (22, 25) oraz
„Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg!” (47, 19). Wierzący posiada pewność, zwaną al-yaqiin, wyrażoną w prawdzie, że Bóg jest Jeden i nie ma żadnych
współtowarzyszy. Utożsamia ona głęboką wiedzę, przeciwdziałającą wszelkim
wątpliwościom: „Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca,
potem nie mieli wątpliwości […]” (49, 15). Uznając tę prawdę, wierny posiada
gwarancję osiągnięcia raju.
Trzecim elementem wiary jest al-ichlas, czyli szczerość w wyznawaniu jedynej i prawdziwej religii, bowiem w Koranie zostało zapisane: „Czy szczera
Warszawa 1998, 79-80; K.P. Kramer, Śmierć w różnych religiach świata, Kraków 2007, 242.
10
F. Robinson, Wielkie kultury świata. Islam, tłum. J. Pierzchała – M. Dziekan, Warszawa 1996,
188-189; Z. Siewak-Sojka – J. Bronowski, Ludzie i religie świata, Chorzów 2010, 70.
254
A. Piwko
religia nie należy tylko do Boga?” (39, 3). Szczerość stanowi negację szirk, który
jest grzechem bardzo niebezpiecznym dla człowieka. Nie oznacza bowiem tylko oddawania czci innemu bóstwu w sensie religijnym, wręcz przeciwnie szirk
może stanowić także nadmierne umiłowanie lub przywiązanie do dóbr materialnych, a także dążenie do osiągnięcia władzy politycznej z innych pobudek aniżeli
dobro wspólnoty.
Kolejny element wiary stanowi prawdomówność as-sadiq, w której nie ma
miejsca na fałsz i hipokryzję. Bóg zna ludzkie myśli, wie także, kiedy człowiek
kłamie: „Bóg na pewno zna tych, którzy mówią prawdę, i On zna kłamców” (29,
3). Miłość, a więc al-muhabba, ukierunkowana na Boga Jedynego, będąca także
manifestacją odwrócenia się od niewiary, staje się także zapewnieniem wierzącego o czekającej go nagrodzie, a więc raju, o której poucza Koran: „ale ci, którzy
wierzą, są gorliwsi w miłości do Boga” (2, 165).
Wreszcie ostatni element, który powinien być spełniony, aby wyznanie wiary było świadomym aktem religijnym – gotowość do poddania się woli Bożej,
określanej mianem al-inqiyad. Wierzący podejmuje się sumiennego i szczerego
wykonywania obowiązków religijnych ze względu na Boga: „a kto lepiej wyznaje religię, aniżeli ten, kto poddał swoje oblicze Bogu, czyniąc przy tym dobro
i postępując za tradycją religijną Abrahama” (4, 125).
Należy podkreślić, że szahada to nie tylko słowne wyznanie wiary. Może
ona być wypowiedziana w czynach ludzkich, wśród których najważniejszym jest
oddanie swojego życia za wiarę lub w jej obronie. Osoba, poświęcająca życie za
wiarę, staje się męczennikiem – szahidem, bowiem zaświadczyła swoim postępowaniem o wierze. Umierając za wiarę, męczennik od razu osiąga raj, ponieważ w najdoskonalszy sposób udowodnił swoją wierność Allahowi. Oczywiście
kwestia właściwej interpretacji męczeńskiej śmierci w imię obrony religii nie
jest jednoznaczna, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy nawet pomiędzy muzułmanami dochodzi do sporów dotyczących ogólnie pojętego dobra ummy. Często
chęć poniesienia śmierci za wiarę jest pragnieniem wielu osób. Dlatego zamachy
samobójcze podjęte z pobudek religijnych, politycznych, ideologicznych lub patriotycznych są usprawiedliwiane Koranem w kręgach dokonujących takich aktów. Ocena moralna tego rodzaju czynów będzie dokonana przez samego Boga.
W sposób szczególny idea męczeństwa i złożenia ofiary ze względów religijnych
jest obecna w kulturze perskiej. Dla świata tradycji łacińskiej jest ona bardzo
często niezrozumiała i przerażająca11.
Oprócz szahady, symbolem przynależności człowieka do islamu jest basmala, formuła podkreślająca dwa najważniejsze przymioty Boga – miłosierdzie i litość. Miłosierdzie Allaha jest postrzegane jako jeden z najważniejszych przymio11
Analiza zagadnienia szahadatu została podjęta w: S. Surdykowska, Idea szahadatu w kulturze
Iranu, Warszawa 2006.
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
255
tów Boga, który mimo swojej potęgi nie dąży do zniszczenia człowieka, często
niechcącego lub niepotrafiącego wypełniać Jego woli. O znaczeniu miłosierdzia
w tradycji islamu świadczy ponad 700-krotne wymienianie go w Koranie. Słowami: „W imię Boga Miłosiernego i Litościwego” człowiek winien rozpoczynać
każdą pracę, podobnie jak rozpoczynają się poszczególne sury Koranu, oprócz
sury IX. Szyici uważają, że w basmali: „dzieło rąk ludzkich zyskuje aspekt świętości, staje się służbą Bogu i otrzymuje Jego błogosławieństwo”12. Tradycja muzułmańska uczy także, że słowa basmali były wypisane na skrzydłach Archanioła
Gabriela oraz na języku Jezusa.
Symbolika szahady i basmali jest obecna także w tradycji polskiej społeczności muzułmańskiej. Umieszczana bywa głównie na kamieniach nagrobnych
oraz całunach pogrzebowych. Stylizowane formy obu formuł modlitewnych stanowią element ozdobny, a zarazem są widocznym znakiem obecności wiary w
całym życiu człowieka.
Jedność wiary w tradycji muzułmańskiej wyrażona jest w Jedyności Boga
i określana terminem tawhid13. Przedstawiona ona została najpełniej w Koranie,
stanowiącym Słowo Boże, a zarazem będącym niezmiennym oraz obowiązującym wszystkich wyznawców. Jedność wiary w ujęciu islamu nierozerwalnie łączy
się z pojmowaniem Boga. Fundamentalnym dogmatem wiary jest tawhid, czyli
Jedyność Allaha. Bóg posiada wszystkie możliwe atrybuty, jest nieograniczony,
bowiem posiada pełnię władzy. Jako Stwórca wszechrzeczy ma moc kierowania,
zatem jest bytem najdoskonalszym, niepodzielnym i jedynym. Z owej koncepcji
Boga w teologii muzułmańskiej wypływa pojęcie jedności, a więc tawhid – wszystkich ludzi. Skoro Stwórca jest niepodzielny i jedyny, prawda ta zawarta została
w Koranie w następujących słowach: „On Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził
i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!” (112, 1-4). Stworzeni przez Niego
ludzie nie są zatem także poddani podziałom. Wszyscy żyjący posiadają wspólne
pochodzenie i są wobec siebie równi, ponadto równość ta rozciąga się na wszystkie
dziedziny życia. Jedynobóstwo w islamie jest równoznaczne z odrzuceniem wszelkich bóstw oraz współtowarzyszy, nakazując wiernym muzułmanom zwracać się
wyłącznie do Allaha, Boga Jedynego, największego i najpotężniejszego, który jest
wszechobecny, zaś człowiek winien Mu posłuszeństwo i poddaństwo. Wyznanie
wiary podkreśla także proroczą funkcję Mahometa, który został powołany przez
samego Boga, dlatego jego misja oraz przekaz dotyczący religii jest prawdziwy.
Czynił to bowiem z woli samego Allaha.
Człowiek pełni funkcję zastępcy Boga na ziemi, musi jednak przestrzegać woli
Bożej, aby móc właściwie rządzić i pełnić tymczasowo powierzoną władzę. PoM. Motahhari, Poznanie Koranu, tłum. M. Lang, Piotrków Trybunalski 1992, 44.
E. Çapan, Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, tłum. J. Sander,
Warszawa 2008, 83.
12
13
256
A. Piwko
słuszeństwo Bogu najpełniej zostaje wyrażone w wypełnianiu poleceń zawartych
w religii. Dlatego nauka islamu często podkreśla, że dla Boga nie ma znaczenia kolor skóry, pochodzenie, język i stan majątkowy. Zatem z koncepcji Jedyności Boga
oraz jedności wszystkich ludzi wypływa muzułmańska jedność wiary. Zachowanie
jedności wiary jest proste i raczej bezproblemowe w środowisku, które podziela
i praktykuje podobne wartości religijne oraz światopoglądowe. Jednak w otoczeniu
o odmiennych poglądach religijnych pojawiają się problemy z trwaniem przy własnym systemie wartości. Człowiek wyłamujący się z przyjętego schematu zaczyna
być zazwyczaj postrzegany jako odmieniec i dziwak14.
Obawy i strach przed odrzuceniem przez społeczeństwo powodowały wykształcanie dwóch postaw – otwartości oraz alienacji. Otwartość powodowała
jawne przyznawanie się do wyznawanej religii oraz miała na celu upowszechnianie wiedzy na temat islamu w chrześcijańskiej społeczności. Alienację natomiast
można rozpatrywać w dwóch kierunkach – całkowitego zamknięcia się we własnej grupie kulturowej i religijnej, bez wchodzenia w interakcje z wyznawcami
innych religii oraz sąsiadami żyjącymi według innych wartości, lub też całkowite
zaniechanie własnych praktyk religijnych w celu uniknięcia zyskania określenia „innowierca”. O ile postawa otwartości przyniosła obopólne zyski: wierzący
muzułmanie mogli jawnie praktykować wiarę, zaś niemuzułmanie zyskali możliwość poznania egzotycznego systemu religijnego, to postawa alienacji rodziła coraz większe problemy komunikacyjne między społecznością w większości
chrześcijańską a grupą wyznająca islam. Konsekwencją owego zamknięcia się
mniejszości religijnej jest nadal często brak wzajemnego zrozumienia zarówno
muzułmanów przez katolików, jak również katolików przez muzułmanów. Problem ten narasta także ze względu na niewłaściwy i niemal jednostronny przekaz środków społecznego przekazu, które ukazują islam i jego wyznawców jako
potencjalne zagrożenie terrorystyczne. Tym samym wykształca się w ludziach
strach przed inną religią i jej wyznawcami15.
Zdarza się również tak, że grupy muzułmanów, zwłaszcza o poglądach bardzo konserwatywnych, dążą do ochrony własnej tożsamości religijnej oraz indywidualizmu. Taka postawa powodowana jest często sprzeciwem wobec promowanych w Europie, ale również coraz częściej i w Polsce, wartości sprzecznych
z zasadami Bożymi. W takich przypadkach alienacja jest wyrazem protestu wobec obowiązujących trendów. Kontestacja ta jest próbą obrony własnej tożsamości kulturowej, często nierozerwalnie związanej z religią16. Alienacja może
być także sposobem ochrony swoich poglądów. Doświadczenie niezrozumienia
we własnym kraju, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, często połączone
E. Aronson, Człowiek istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 1997, 180-181.
D. Koźlanko, Dokąd zmierza polski islam?, „Tygodnik Ozon” 2005 nr 16, 6-9.
16
F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001, 124-136.
14
15
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
257
z emigracją, odcisnęły pewne piętno na osobie lub większej grupie. Zatem niechęć do zawiązywania znajomości międzyreligijnych, a nierzadko także międzynarodowych jest wobec powyższego zrozumiała. Innym rodzajem alienacji
grupowej jest poczucie odszczepienia, osadzające się na świadomości rosnącej
obcości i odmienności osobowościowej oraz kulturowej17.
2. Jezus i Mahomet
Zgodnie z tradycją muzułmańską, Bóg przy pomocy proroków przekazał
ludzkości księgi ze swoim objawieniem, zaś u Niego w niebie znajduje się archetyp świętej księgi, określany mianem umm al-kitab. Święta księga islamu
– Koran wymienia z nazwy Torę, Psalmy Dawidowe oraz Ewangelię, a zarazem wszystkie te księgi uznawane są w islamie za boskie objawienie. A zatem
skoro księgi te uznawane są za prawdziwe, również ich przekaziciele, prorocy
są uznanymi osobami w tradycji muzułmańskiej, zgodnie ze słowami koranicznymi: „My posłaliśmy ciebie z prawdą, jako zwiastuna i jako ostrzegającego.
I nie ma żadnego narodu, do którego by nie przyszedł ostrzegający” (35, 24).
Należy podkreślić, że islam przyjmuje wszystkich proroków, o których poucza
Biblia, zaś wśród nich najważniejszymi są Mojżesz i Jezus. Uczy o tym Koran
w następujących słowach: „Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy
Noemu i prorokom po nim; i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma’ilowi, Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi
i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy Psalmy” (4, 163). Na tej podstawie kształtuje się muzułmańska nauka o osobie Jezusa.
Zgodnie z nią, Jezus jest sługą Boga podobnie jak wszyscy ludzie na ziemi,
ponadto jest prorokiem i posłańcem Stwórcy, a zarazem jest On kimś więcej niż
zwykłym człowiekiem i prorokiem. Islam podkreśla wyjątkowy charakter bytu
Jezusa na ziemi oraz specyficzną relację do Boga. Stał się On wzorem idealnego muzułmanina i wzorowym sługą Allaha, bezwarunkowo Mu poddanym.
W Jezusie też urzeczywistnił się islam w sposób doskonały18. Jednocześnie islam
upatruje w Nim bezpośredniego poprzednika Mahometa. Nauka muzułmańska
podkreśla podobieństwa między Jezusem i swoim prorokiem, do których należy
brak zrozumienia pełnionej przez nich misji, a także wyszydzenie Jezusa przez
Żydów, podobnie jak stało się to później z Mahometem. Nie należy także zapominać, że islam całkowicie odrzuca Boże synostwo Jezusa oraz Jego zbawczą
mękę i śmierć na krzyżu. Takie postrzeganie wynika z ujęcia Jedyności Alla M. Mead, Culture Change and Character Structure, w: Identity and Anxiety. Survival of the
Person in Mass Society, ed. M.R. Stein – A.J. Vidich , Glencoe 1960, 89-98.
18
R. Maszkowski, Obraz Jezusa w Koranie i wczesnej tradycji muzułmańskiej na podstawie
literatury niemieckojęzycznej, Lublin 2009, 20.
17
258
A. Piwko
ha, który jest jeden, a zatem nie ma syna. Jednocześnie znawcy Koranu wierzą,
w powtórnie przychodzący Jezus przy końcu czasów, jako doskonały muzułmanin, będzie pełnił funkcję sprawiedliwego króla zjednoczonego świata19.
Islam wyróżnia dwa określenia charakteryzujące głosicieli Bożego objawienia: nabī oznacza proroka, zaś rasūl to wysłannik. Słowem nabī opisywani są
w Koranie tylko prorocy biblijni. Określenie to wskazuje na czynność prorokowania, dzięki uzdolnieniu przez samego Boga powołanej do tej funkcji konkretnej osoby. Od Posyłającego bowiem pochodzi wiedza o przyszłych wydarzeniach,
stanowiąca znak dla ludzi, że słowo do nich kierowane posiada boski zamysł20.
Głoszone proroctwo, otrzymane z góry, ma świadczyć o prawdziwości przepowiadającego nabī. Tylko wówczas zostanie zaakceptowane przez ludzi i będzie
mogło stanowić drogowskaz, zgodnie z którym podążą słuchający. Określenie
natomiast rasūl zostało zarezerwowane dla przepowiadających słowo Allaha,
którzy wywodzą się spośród Arabów. Ich głównym zadaniem było przekazanie
nowego kodeksu praw, a w konsekwencji dopilnowanie jego przestrzegania. Ów
nowy kodeks uściślał wcześniejsze prawa, niewłaściwie respektowane przez ludność21. Osobą szczególną obdarzoną misją proroczą jest Mahomet, który łączy
w sobie to, co charakterystyczne dla nabī oraz dla rasūl22. Tradycja islamu nazywa Mahometa „pieczęcią proroków”23: „Muhammad […] jest Posłańcem Boga
i pieczęcią proroków” (33, 40), bowiem w nim miały się wypełnić wszystkie wcześniejsze objawienia. Powołanie Mahometa i odpowiedzialna funkcja, którą miał
do spełnienia w społeczności Arabii, nie zmieniła jego ludzkich cech. Pozostał do
końca życia zwyczajnym człowiekiem, który był wybrany prorokiem islamu.
Mahomet jest niewątpliwie osobą szczególną w historii religii. Należy on
do postaci, które swoją postawą kształtowały religijność oraz moralność ludzi,
a zarazem pozostał osobą kontrowersyjną. Niewątpliwie można stwierdzić, że
Mahomet był geniuszem religijnym i politycznym. Jego działalność pozostawiła znaczący wpływ na kształtowanie się dziejów Półwyspu Arabskiego, państw
arabsko-muzumańskich, a także islamu postrzeganego jako religia i prawo oraz
cywilizacji ogólnoświatowej24. Jego życiu poświęcono wiele książek i opracowań. Przez wieki był postrzegany negatywnie w środowiskach chrześcijań Tamże, 243.
S.H. Albuthi, Wierzymy w Jezusa, Aleksandria 2009, 20.
21
Wiara we wszystkich proroków, w: http://www.alislam.pl/islam/dogmaty_wiary_islamu /wiara_we_wszystkich_jego_proroków [14.04.2013].
22
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, 114-116.
23
Określenie „pieczęć proroków” prawdopodobnie wywodzi się z tradycji manichejskiej. Istnieją również teorie, zgodnie z którymi Mahomet sądził, że przymierze z Bogiem przypieczętowane
będzie pieczęcią wykonaną z gliny. Por. M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, tłum.
H. Olędzka, Warszawa 1988, 265.
24
E. Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych
(1963-1999), Warszawa 2000, 353.
19
20
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
259
skich, a zarazem był osobą fascynującą, której poświęcano wiele miejsca i uwagi
w rozprawach oraz utworach literackich powstałych w różnych epokach. Niemniej jednak dotychczas powstała prawdopodobnie jedna analiza, oceniająca postać Mahometa w ujęciu chrześcijańskiej teologii25. Dokonał tego David Kerr26
w artykule The prophet Muhammad in christian theological perspective27.
Historia muzułmańskiego pochodu na Zachód (podbój świata antycznego,
krajów północnej Afryki oraz okupacja południowej Hiszpanii, a także dotarcie
wojsk tureckich pod Wiedeń) spowodowały postrzeganie Mahometa jako wroga
chrześcijaństwa oraz całej Europy. Groźny wizerunek proroka islamu utrwaliły
dzieła uznanych twórców europejskich. Nacechowane negatywnymi emocjami wypowiedzi wypaczyły biografię Mahometa, doprowadzając do podziałów
i wzajemnych animozji obecnych do dziś.
Europa dowiedziała się o Mahomecie dosyć wcześnie, bowiem już w VII
wieku. Pierwsze informacje od zarabizowanych chrześcijan pochodziły z terytorium Bizancjum oraz Półwyspu Iberyjskiego. Według niemieckiego duchownego
katolickiego i religioznawcy Karla-Heinza Ohliga, interesujące jest, że pisma
chrześcijańskich autorów greckich, egipskich i syryjskich, opisujących spory
podczas soborów dotyczących monoteletyzmu oraz ikonoklazmu, które to pisma
powstawały pod panowaniem islamu, nie wspominają o tej nowej religii.
Pierwszym pisarzem, który podjął się omówienia nowej religii, był św. Jan
Damasceński28. W dziele De haeresibus liber napisał dwa dialogi lub dysputy
między chrześcijanami i Saracenami. W genialnym dialogu autor dowodzi, dlaczego chrześcijaństwo jest odpowiednie oraz właściwe dla człowieka, zaś islam
niesie ze sobą fałszywe nauczanie. Ponadto św. Jan postrzegał Mahometa jako
heretyka i fałszywego proroka, który zwiódł otaczających go ludzi, nazywając islam chrześcijańską herezją, ponieważ odnalazł w nim cechy podobne do tez głoszonych przez nestorian29. Również motywy wielożeństwa proroka oraz sposoby
Zazwyczaj w pozostałych publikacjach autorzy zastanawiają się nad misją profetyczną Mahometa, rozważając kwestię jego posłannictwa, a zarazem prawdziwości głoszonego objawienia.
W tym ujęciu tematykę podjął Hans Küng, zadając pytania: Muhammad: A Prophet? oraz The
Qur’an: God’s Word? w książce H. Küng – J. van Ess – H. von Stietencron, Christianity and World
Religions. Paths to Dialogue with Islam, Hinduism and Buddhism, Nowy Jork 1993, 24-29.
26
David A. Kerr (1945-2008) profesor, zajmował się chrześcijaństwem i ekumenizmem,
a zwłaszcza stosunkami chrześcijańsko-muzułmańskimi.
27
D. Kerr, The prophet Muhammad in christian theological prespective, „Encounter” 1984, nr 106, 1-14.
28
Św. Jan Damasceński (675-749), poeta, teolog, Ojciec Kościoła. Pochodził z chrześcijańskiej rodziny arabskiej. Pracował na dworze kalifa umajjadzkiego Abd al-Malika. Po zwolnieniu
chrześcijan z odpowiedzialnych funkcji przez kolejnego władcę muzułmańskiego, wstąpił do
klasztoru i został prezbiterem. Por. J. Czuj, Wstęp, w: Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, tłum. Warszawa 1969, 5-6.
29
Wśród innych nestorianie nie zgadzali się z poglądem, że Maryja jest Matką Boga. Zatem
teoria zbieżna z ujęciem muzułmańskim.
25
260
A. Piwko
prowadzenia przez niego wojen były opisywane w sposób stronniczy, w wyniku
czego w świadomości Europejczyków na wiele wieków utrwalił się negatywny
wizerunek Mahometa, ogarniętego żądzami cielesnymi i pragnieniem nieograniczonej władzy30. Oczywiście można przypuszczać, że ta pozbawiona obiektywizmu krytyka wypływała z osobistych doświadczeń Jana Damasceńskiego
w kontaktach z muzułmanami.
W wiekach średnich powstawało wiele utworów literackich, które miały na
celu ośmieszanie oraz poniżanie Mahometa i całego islamu. Wśród owych pamfletów znalazły się traktaty Epistola Saraceni, Speculum historiale oraz Quadruplex
reprobatio, w których autorzy przedstawiali Mahometa tylko jednostronnie jako
maga, człowieka ciemnego i niewykształconego31, a zarazem będącego dzikim
i mściwym32. Ukazywanie w negatywny sposób proroka islamu przez ówczesnych
pisarzy spowodowało utrwalenie przekonania wśród ludności europejskiej, że
przedstawiciele nowej religii monoteistycznej są uosobieniem zła, a często nawet
szatana. Teoria ta nabierała jeszcze większego znaczenia i mocy zakorzeniania się
w świadomości ludzi, zwłaszcza w wiekach średnich, kiedy to obowiązywał szczególny kult wszystkiego, co boskie, święte i chrześcijańskie. Wówczas w sposób
szczególny uwypuklano wszelkie negatywne cechy oraz przymioty Mahometa,
aby tym bardziej przedstawić go jako uosobienie złoczyńcy i zła.
Wybitny włoski poeta Dante Alighieri33 również przyczynił się do negatywnego postrzegania Mahometa wśród chrześcijan. W swoim dziele Boska komedia34 umiejscowił największego proroka islamu w piekle, a dokładnie w dziewiątym jarze ósmego kręgu najgłębszej otchłani gehenny, wśród schizmatyków
i fałszerzy. Poeta nazwał wysłannika Allaha podżegaczem do zamieszek społecznych oraz religijnych. Uważał bowiem, że Mahomet ogłaszając nową religię,
spowodował rozłam ludzkości, którego konsekwencje są ogromne: „Oto ci widne Mahometa szczęty; przede mną, spojrzyj, płacząc idzie Ali, od brody przez
twarz po ciemię rozcięty. Wszyscy, co ze mną w ten loch się dostali, to siewcy
schizmy i zgorszenie świata; tak połupani, że waśni wzniecali”35. Przebywanie
w piekle i związane z tym doznawanie tortur miało być karą za wywoływanie
sporów, niezgody, a także podziałów między społecznościami.
Do XVIII wieku osoba Mahometa była demonizowana, co sprawiło strach
oraz zamknięcie się chrześcijan na próby poznania religii i kultury islamu. Dopiero okres oświecenia w literaturze europejskiej przyniósł nieznaczne zmiany
30
H. Gorgun, The orientalist view of prophet Muhammad, w: http://www.lastprophet.info/en/
orientalists-on-prophet-muhammad/the-orientalist-view-of-prophetmuhammad.html [27.04.2010].
31
Prawdą jest, że Mahomet był analfabetą.
32
G. Khan, Mahomet – Prorok, tłum. H. Borkowska, Warszawa 2002, 124.
33
Dante Alighieri (1265-1321) włoski poeta, filozof i polityk.
34
Dante Alighieri, Boska komedia, tłum. E. Porębowicz, Warszawa 2007, 479.
35
Tamże, Pieśń XXVIII, 111.
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
261
w postrzeganiu innego wyznania. Aczkolwiek początki owej sceptycznej akceptacji islamu nie były proste. W przełamywaniu negatywnych odczuć nie pomagali przede wszystkim ówcześni intelektualiści.
François-Marie Arouet36, znany jako Wolter, w młodości uczył się w kolegium jezuickim, w dorosłym życiu stał się zwolennikiem liberalizmu i zagorzałym
przeciwnikiem wszelkiego fanatyzmu37. W 1736 r. napisał tragedię zatytułowaną
Fanatyzm, czyli Mahomet38, w której porównuje proroka do małego człowieka,
przepełnionego ambicjami realizowanymi na kłamstwie. Sztuka została skierowana przeciwko islamowi. Autor ukazał w niej, że ze względu na cechy charakteru
Mahometa, takie jak: porywczość, żądza zemsty oraz władzy, w życie muzułmanów wdał się okrutny fanatyzm i fundamentalizm religijny. Fanatyzm wywodzący
się od łacińskiego słowa zagorzały, szalony charakteryzuje postawy oraz zjawiska
społeczne polegające na bezkrytycznym przekonaniu oraz wierze w skuteczność
jakichś poglądów, w tym konkretnym przypadku systemu religijnego. Konsekwencją fanatyzmu jest brak tolerancji wobec przedstawicieli innych poglądów. Wolter
określający siebie jako rzecznika tolerancji, widział w islamie źródło zła.
Nieco inaczej o proroku islamu wypowiadał się rodak Woltera – Alphonse de
Lamartine39. W swoim dziele Historia Turcji40 ukazuje Mahometa jako wielkiego
człowieka i genialnego polityka. Wychwala jego zasługi na polu religijnym, które
zaowocowały zjednoczeniem wielu plemion nie tylko Półwyspu Arabskiego, zarazem przeciwstawiając wybitne jednostki życia politycznego. Wielcy wodzowie
europejscy, owszem, zdołali stworzyć potężne armie militarne, systemy prawne
oraz imperia, ale tak rozwinięte siły materialne często ulegały zniszczeniu41.
Należy przyznać rację Alphonse’owi de Lamartine w zakresie zasług Mahometa, których dokonał na polu religijno-duchowym. Od czasów Jezusa Chrystusa nikt nie porwał aż tak wielu rzesz ludzi, gotowych walczyć w obronie wiary,
jak zrobił to właśnie Mahomet. Alphonse de Lamartine pisze: „Jego niekończące
się modlitwy. Jego mistyczne rozmowy z Bogiem; Jego śmierć i Jego triumf po
śmierci; wszystko to świadczy nie o szalbierstwie, ale o głębokim przekonaniu,
które dało Mahometowi siłę, aby odnowić dogmat. Był to podwójny dogmat:
o jedności Boga i bezcielesności Boga”42.
François-Marie Arouet, znany jako Wolter (1694-1778), francuski pisarz, filozof, dramaturg.
J. Prokop, Od klasycyzmu do postmodernizmu, w: Historia literatury francuskiej, red. K. Dybel – B. Marczuk, Warszawa 2005, 267.
38
Wolter, Fanatyzm, czyli Mahomet, tłum. J. Chanecki, Warszawa 1928. Pierwsze próby przetłumaczenia tragedii na język polski podjął Juliusz Słowacki.
39
Alphonse de Lamartine (1790-1869) polityk, pacyfista i poeta. Uważany za twórcę francuskiego romantyzmu.
40
A. de Lamartine, Historie de Turquie, Paryż 1854.
41
Tamże, 276.
42
Tamże, 277.
36
37
262
A. Piwko
Johann Wolfgang Goethe również analizował postawę i dokonania Mahometa. W Pieśni Mahometa43 docenia geniusz proroka, porównując go do potężnej
rzeki, która prowadzi swoich braci do Oceanu, którym jest Bóg Jedyny44. Takie
zaprezentowanie sylwetki przywódcy religijnego i politycznego muzułmanów
świadczy o docenianiu dokonań proroka przez Johanna Goethego. Ponadto poeta upatrywał w Mahomecie proroka, mówił bowiem: „Mahomet był Prorokiem,
a nie poetą i dlatego jego Koran musi być traktowany jako Boskie Prawo, a nie
jako książka stworzona przez człowieka dla rozrywki lub edukacji”.
Znacząca zmiana poglądów Europejczyków wobec Mahometa rozpoczęła
się dopiero w wieku XIX, a przyczynił się do niej Victor Hugo45 i jego poemat
Legenda wieków46. W tym trzyczęściowym dziele, opisującym historię ludzkości wraz z postępem cywilizacyjnym i przemianami społecznymi, autor zawarł
historię nieustannej walki między Bogiem i Szatanem, a więc także między dobrem i złem. Victor Hugo uważał bowiem, że wojny oraz rewolucje mogą zmieniać świat na lepsze mimo ogromu tragedii, jakie ze sobą niosą. Zapewne na tej
podstawie umieścił w pierwszej części swojego dzieła, obok wydarzeń biblijnych, historię islamu wraz z osobą Mahometa. Od tego momentu Europa zaczęła postrzegać proroka jako wybitną postać historyczną, dobrego administratora
państwowego oraz militarnego.
Istotnym elementem rozpatrywania znaczenia posłannictwa Mahometa
w historii świata w ujęciu chrześcijańskim jest kwestia jego proroczej misji w Bożym dziele zbawienia. Środowiska chrześcijańskie od początku istnienia islamu
interesowały się tym tematem i do niego się odwoływały. Nestoriański patriarcha
Tymoteusz podczas dialogu z kalifem Bagdadu al-Mahdim mówił: „Mahomet
szedł drogą proroków”47. Jednakże chrześcijanom trudno jest przyjąć prawdę
o proroczym posłannictwie Mahometa. Gdyby uznali Słowo zawarte w Koranie,
staliby się muzułmanami. Dlatego z perspektywy chrześcijańskiej o Mahomecie
można mówić jako o reformatorze religijnym i charyzmatycznym przewodniku duchowym, który swoją postawą zjednoczył politeistyczne plemiona Arabii.
Dzięki takiej postawie proroka islamu, wielu ludzi może przeżywać prawdziwą
relację z Bogiem Jedynym48.
Chrześcijan i muzułmanów zawsze będzie dzielić twierdzenie islamu, uznające życie Mahometa za ideał wierności Bogu. Koran stwierdza: „W proroku
J. Goethe, Pieśń Mahometa. Wiersz powstał w 1772 r.
R. Berger, Karykatury Mahometa, „Akant. Miesięcznik literacki” 2006, nr 9 (113), 17.
45
Victor Hugo (1802-1885) francuski pisarz, poeta, dramaturg i polityk. Najważniejszy przedstawiciel francuskiego romantyzmu.
46
G. Khan, Mahomet – Prorok, 123-127.
47
Mahomet w chrześcijaństwie, w: http://www.answers-to-muslims.com/html/muhammad_-_
prophet_.html [10.03.2010].
48
Tamże.
43
44
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
263
macie najlepszy przykład” (33, 21). Taka koncepcja jest nie do zaakceptowania przez chrześcijanina, bowiem byłoby to zaprzeczeniem własnej wierze. Dla
chrześcijan drogą, prawdą i życiem jest Jezus Chrystus (J 14, 6), który jest jedynym pośrednikiem łączącym człowieka z Bogiem.
Chrześcijanie powinni więc dostrzegać ufność i wiarę Mahometa w Boga
oraz jego niewolnicze poddanie się nakazom Pana. W tym wymiarze najważniejszy prorok muzułmanów jest dla wyznawców Chrystusa wybitnym przywódcą
religijnym. Jednocześnie chrześcijanie nie powinni ulegać tylko zachwytowi nad
dokonaniami Mahometa. Należy na jego życie spojrzeć krytycznie, bowiem był
również politykiem i wojownikiem. Analizując postawę Mahometa jako genialnego polityka, należy zwrócić uwagę na jego zdolności dyplomatyczne. Podczas spotkania w 630 r. w Medynie z przedstawicielami gminy chrześcijańskiej
w Nadżranie (dzisiejszy Jemen) doszło do ożywionej dysputy religijnej między
chrześcijanami i muzułmanami. Jednak mimo różnic w postrzeganiu i praktykowaniu podstawowych prawd wiary Mahomet zezwolił chrześcijanom na odmówienie modlitw w meczecie49. Taka postawa świadczy niewątpliwie o otwartości
i gotowości rozmowy Mahometa z przedstawicielami innych religii monoteistycznych. Należy również pamiętać, że w pierwszym okresie konstytuowania
się ummy, Mahomet zakazywał przymusowego nawracania ludności na islam
z zajętych przez siebie terenów.
Polityczna mądrość Mahometa, będącego zarazem religijnym i społecznym
przywódcą, została wyrażona w prostych sformułowaniach dotyczących przepisów praktykowania religii, a także zaakceptowania istniejących tradycji religijnych, wypływających z Biblii50. Koran uczy: „Wierzymy w Boga i w to, co nam
zesłał, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi i Isma`ilowi, Izaakowi i Jakubowi,
jak i plemionom; i w to, co zostało dane Mojżeszowi, Jezusowi i prorokom – od
ich Pana. My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich i jesteśmy Jemu
całkowicie poddani” (3, 84).
Przytoczone powyżej argumenty, ukazujące polityczną i dyplomatyczną poprawność, stoją jednak w sprzeczności z postępkami Mahometa, jakich dopuścił się
wobec swoich oponentów. Wspomniane zostało wcześniej, że prorok islamu był także wojownikiem organizującym wyprawy wojenne. Mahomet, aby wyeliminować
swoich przeciwników, bez wahania używał wszelkich metod ułatwiających mu zwycięstwo, łącznie z zabójstwem politycznym lub krwawą masakrą Żydów z Medyny51.
Skrajnie różne postawy życia Mahometa – pokorny przekaziciel słowa Allaha i bezlitosny żołnierz – są elementem najbardziej dzielącym chrześcijan i muzułmanów.
A. Wąs, Muzułmańska Nostra aetate, „Więź” 2008, nr 1, 57-64.
E. Koronowska, Zrozumieć islam – dialog kultur, „Lepiej Uczyć. Dwumiesięcznik Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu”, nr 2 (30) 2004, 5-7.
51
H. Teissier, Chrześcijanin wobec islamu, tłum. M. Bajerowicz, CT 69 (1999) 2, 164.
49
50
264
A. Piwko
Dlatego w postrzeganiu Mahometa przez chrześcijan ważne jest, aby doceniać pozytywne dokonania proroka islamu. W podobnym tonie wyraził się arcybiskup Madrytu Vincente Enrique y Tarancon podczas Kongresu w Cordobie
w 1977 r., wzywając chrześcijan do „zapomnienia o przeszłości i szacunku wobec proroka islamu”, bowiem obrażanie Mahometa jest wykroczeniem nie tylko
wobec jego osoby i kłóci się z duchem chrześcijańskiego braterstwa, ale także
jest wyrazem braku szacunku i lekceważenia względem muzułmanów, którzy
otaczają Mahometa szczególną nabożnością52.
Obecnie chrześcijanie winni dokonać obiektywnej oceny misji i dzieła, którego podjął się Mahomet. Na szczególną uwagę zasługuje jego bezgraniczne
poddanie się woli Bożej i odpowiedź głęboką wiarą na zadanie wyznaczone mu
przez Allaha. Posłuszne wykonanie polecenia: „Głoś w imię twego Pana, który
stworzył [...] Głoś! Twój Pan jest najszlachetniejszy!” (46, 1.3) świadczy o całkowitym zaufaniu do planów Stwórcy53.
Arcybiskup Henri Teissier w opracowaniu Chrześcijanin wobec islamu
stwierdza: „Z całą pewnością chrześcijanin znajdzie w życiu Mahometa wiele
cech, które świadczą, że był on wielkim człowiekiem w historii religii”54. Wśród
nich należy wymienić: wytrwałe poszukiwanie Boga, osobiste głębokie przekonanie, że jest przekazicielem Bożego przesłania skierowanego do ludzi, wytrwałość w trudnościach, z jakimi musiał się zmierzyć w pierwszym okresie swojej
działalności, uczciwe życie małżeńskie z jedną tylko, pierwszą żoną Chadidżą
przez dwadzieścia lat, wpływ, jaki miał na swoich towarzyszy, zmysł polityczny w konflikcie z mieszkańcami Mekki, wielkoduszność, którą okazał w chwili
zwycięstwa, mądrość w zarządzaniu sprawami wspólnoty, nieustanne przypominanie o obowiązku pomocy wdowom i sierotom, a także ubogim i potrzebującym, aż po prostotę życia55.
Podsumowując analizowanie osoby Mahometa i wpływu jego dokonań na
kształt świata, należy stwierdzić, że w sposób szczególny zapisał się w dziejach historii. Można powtórzyć charakterystykę największego proroka Allaha za Alphonse’em de Lamartine: „Filozof, mówca, apostoł, prawodawca, bojownik, zwycięzca
idei, odnowiciel rozumowych dogmatów i kultu bez wyobrażeń; założyciel dwudziestu ziemskich imperiów i jednego duchownego – to jest Mahomet”56.
M. Aydin, Contemporary Christian Evaluations of Muhammad’s Prophethood, w: http://www.
readingislam.com/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1242759123368&pagename=Zone-English-Discover_Islam%2FD IELayout [05.03.2010].
53
E. Sakowicz, Islam w dokumentach, 354-355.
54
H. Teissier, Chrześcijanin wobec islamu, 163.
55
Tamże, 163-164.
56
A. de Lamartine, Historie de Turquie, 277.
52
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
265
3. Dialog Kościoła katolickiego z islamem
Prowadzenie dialogu między chrześcijanami – katolikami a muzułmanami
jest wymogiem współczesności. Jego największym propagatorem był Jan Paweł II, który niestrudzenie i wbrew wszystkiemu nawoływał do ciągłego rozszerzania owego dialogu oraz trwania w nim. Tragiczne wydarzenia z 11 września
2001 r. związane z zamachami terrorystycznymi na miasta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ukazały zupełnie inny wymiar relacji obu religii monoteistycznych. Zgoda, a wraz z nią wzajemne porozumienie między chrześcijanami a muzułmanami przestała być jedynie tematem dyskusji filozoficznych
i teologicznych, odbywających się w ośrodkach akademickich Polski, Europy
i świata, lecz nagle zaczęła dotyczyć każdego człowieka. Dialog międzyreligijny
stał się elementem gwarantującym bezpieczeństwo na świecie, ponieważ wszelki
ekstremizm i terroryzm bierze swój początek z odrzucenia oraz niezrozumienia,
a także z braku akceptacji środowiska57.
W duchu soborowego nauczania winniśmy szukać płaszczyzny porozumienia z wyznawcami innych religii: „Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując
z pamięci przeszłość, szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną,
dobra moralne oraz pokój i wolność”58. Dlatego zgodnie z ideą dialogu Kościoła katolickiego z islamem rozpatrywane są elementy, które przez pośrednictwo
osoby Mahometa łączą obie religie. Ojcowie soborowi w deklaracji o stosunku
Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich Nostra aetate podkreślają
zasługi Mahometa w nauczaniu o Bogu Jedynym. Sobór stwierdza: „[muzułmanie] oddający cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu
i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego
nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak
jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje”59. Nie ulega wątpliwości, że taka postawa muzułmanów i ich głęboka wiara
nie byłaby możliwa, gdyby nie działalność proroka islamu.
M. Danielewski, III Dzień Islamu w Kościele katolickim, „Biuletyn Ekumeniczny” 2003 nr 1
(125), 69-70.
58
Concilium Vaticanum II, Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non christianas
„Nostra aetate” 3, AAS 58 (1966), 742: „[…] Synodus omnes exhortatur, ut, praeterita obliviscentes, se ad comprehensionem mutuam sincere exerceant et pro omnibus hominibus iustitiam socialem, bona moralia necnon pacem et libertatem communiter tueantur et promoveant”,
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”, w: Sobór
Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967, 336.
59
Tamże, AAS 58 (1966), 741: „[…] qui unicum Deum adorant, viventem et subsistentem, misericordem et omnipotentem, Creatorem caeli et terrae,homines allocutum, cuius occultis etiam
decretis toto animo se submittere student, sicut Deo se submisit Abraham ad quem fides islamica
libenter sese refert”, Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 335.
57
266
A. Piwko
Sobór Watykański II oraz wspomniana deklaracja Nostra aetate wskazują
główne płaszczyzny porozumienia, którymi są: modlitwa, post i jałmużna. Te
trzy wartości życia religijnego oraz społecznego są niezwykle ważne dla chrześcijaństwa, a także islamu, stanowią tym samym wspólny fundament do wzajemnego porozumienia. Przez modlitwę człowiek może jeszcze bardziej zjednoczyć
się z Bogiem, powierzyć Mu swoje najskrytsze pragnienia i próbować się z Nim
porozumieć w ciszy serca. Całkowite zawierzenie Bogu w modlitwie staje się
zatem osobistym z Nim spotkaniem, w którym nie ma pośredników. Człowiek
może oddać się kontemplacji Najwyższego.
Również post, a więc podejmowanie ascezy ma na celu pozbywanie się egoistycznych przyzwyczajeń oraz otwieranie serca człowieka na bliźnich i Boga.
W obu religiach są obecne właśnie te dwa wymiary podejmowania postu: konieczność zbliżenia się do Boga, w sposób szczególny, przez doświadczenie głodu, zatopienia swoich myśli w Stwórcy, a zarazem zrozumienia głodujących ludzi na
świecie. Człowiek bez pożywienia nie jest w stanie egzystować, zatem jest ono
konieczne, niemniej jednak zazwyczaj społeczności żyjące na co dzień w dostatku
zapominają o bliźnich, którzy niemal każdego dnia, nie z własnej winy, cierpią
głód. Czas postu uwrażliwia chrześcijan i muzułmanów na potrzeby innych.
Dopełnieniem tych dwóch elementów jest jałmużna, w której łączą się zarówno modlitwy, jak i wyrzeczenia podjęte podczas postu. Akt miłosierdzia skierowany wobec potrzebujących, a wyrażony w konkretnej pomocy materialnej,
staje się świadectwem serca i odpowiedzią na Boże słowa: „Więcej szczęścia
jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35) oraz „Weź z ich majątku jałmużnę,
abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić […]” (9, 103). Także wymiar
okazywania pomocy potrzebującym jest w obu religiach podobny. Chrześcijanin
przez dawanie jałmużny nie powinien szukać własnej, egoistycznej chwały oraz
powodu do dumy, lecz zawsze powinien widzieć potrzebującego, wobec którego
kieruje się prawdziwą, chrześcijańską miłością, w myśl słów: „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna
pozostała w ukryciu […]” (Mt 6, 3-4). Zaś dla muzułmanina jałmużna jest obowiązkiem religijnym, kierowanym do potrzebujących. Zaniechanie podejmowania tego zadania jest postrzegane w kategoriach grzechu, a więc sprzeciwienia
się wobec woli Bożej. Dzielenie się z ubogimi jest również formą oczyszczenia
się wierzącego60.
Dążenie wspólnot religijnych zarówno katolickich, jak i muzułmańskich do
podejmowania dialogu nie pozostaje jedynie inicjatywą Kościoła. Islam również
coraz częściej propaguje ideę postępowania drogą dialogu międzyreligijnego,
a także przypomina o korzeniach tej nauki, zapisanych już w Koranie. Szcze H. Abdalati, Spojrzenie w islam, tłum. B. Kopański, Białystok 1993, 89-95; Jan Paweł II,
Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, 83.
60
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
267
gólnie współcześni muzułmanie – dostrzegający problemy świata, wynikające
z nieporozumień między narodami, podziałów na tle religijnym, rasowym i etnicznym – uważają, że prowadzenie dialogu religijnego z wyznawcami innych religii
jest konieczne. Wymieniają wiele warunków, które są fundamentem do budowania
wzajemnych relacji w duchu pokoju, tolerancji oraz poszanowania odmiennych
wartości. Podstawą do wszczęcia dialogu religijnego jest podobieństwo w zasadach oraz podstawach religii, które mają wspólne źródło – Boże Objawienie.
Wyznawcy islamu podkreślają trzy elementy będące częścią wspólną religii
monoteistycznych: przyznają one człowiekowi centralną pozycję w świecie jako
uprzywilejowanej istocie posiadającej specjalną misję na ziemi; drugą cechą jest
duchowy wymiar stanowiący fundamentalny element kultury ludzkiej; ostatnim
zaś jest pokój i wola zaprowadzania pokoju, obecna zarówno w jednostkach, jak
również w narodzie. Koran uczy: „Bóg jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię i spuścił z nieba wodę; i wyprowadził dzięki niej owoce jako zaopatrzenie
dla was. On podporządkował wam okręty, aby pływały po morzu na Jego rozkaz. On podporządkował wam rzeki” (14, 32), a Pismo Święte: „Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi
zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1, 28). Ponadto wyznawcy islamu uważają, że problemy społeczne nękające współczesny świat, a wraz z nim człowieka: przemoc, narkotyki, pedofilia, rozpad życia rodzinnego, słowem upadek moralny społeczeństwa XXI wieku, sprawia, że wyznawcy różnych religii powinni
wspólnie walczyć ze złem ogarniającym świat61.
Znaczenie dialogu między muzułmanami a chrześcijanami ma dwa podłoża.
Pierwszym jest aspekt teologiczny. Dla muzułmanów dialog z innymi religiami
jest obowiązkiem religijnym. Islam bowiem dąży do porozumienia i zgody z niemuzułmanami. Potwierdzeniem tegoż obowiązku są słowa Koranu: „O ludzie!
Oto stworzyliśmy nas z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy nas ludźmi i plemionami, abyście się wzajemnie znali” (49, 13). W przytoczonym wersecie relacja
między wszystkimi ludźmi świata określona została w trzech wymiarach. Pierwszy wyznacza wspólny Jedyny Stworzyciel, ten sam dla wszystkich wyznawców religii monoteistycznych. Drugim są wspólni przodkowie, pierwsi rodzice
ludzkości Adam i Ewa. Trzecim zaś wymiarem jest różnorodność istot ludzkich,
ponieważ taka była wola Boga62.
Muzułmanie są zobowiązani do wiary we wszystkie obecne przed Koranem
przesłania Boże. Jeden z dogmatów wiary islamu uczy o poszanowaniu i wierze
61
E. Sakowicz, Dialog międzyreligijny w świetle wypowiedzi Jana Pawła II, w: Religie wobec
życia. VI Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami 3-5. 05.1991, red. E. Śliwka, Pieniężno 1991,
116-117.
62
A. Arrawi, Muzułmanie w Europie – perspektywy i doświadczenia dialogu islamsko-chrześcijańskiego, w: http://www.islam.org.pl/page13.html [16.05.2007].
268
A. Piwko
w treści zawarte w Torze, Psalmach Dawida, Proroctwach oraz Ewangeliach.
Koran przyznał chrześcijanom specjalne miejsce we wspólnocie religijnej świata, uznając wyznawców Chrystusa za najbliższych sobie. O chrześcijanach tak
uczy Koran: „I z pewnością się przekonasz, że najbliżsi, przez swoją przyjaźń,
tym, którzy wierzyli, są ci, którzy mówią: My jesteśmy chrześcijanami! Tak jest,
albowiem są wśród nich księża i mnisi i oni nie wbijają się w pychę” (5, 82).
Dialog międzyreligijny wymaga od chrześcijan i muzułmanów poszukiwania
wspólnej, a także sprawiedliwej oceny osoby Mahometa. Ważna jest również obiektywna analiza jego dzieła oraz wkład w historię ludzkości. Dlatego koniecznym jest
wypracowanie teologicznego, a przede wszystkim odpowiedzialnego stanowiska
wobec roli Mahometa, którą miał do wypełnienia w Bożym planie zbawienia63.
Zakończenie
Ludzie żyjący prawdami zawartymi w Ewangelii cenią proroka islamu jako
człowieka głębokiej wiary, religijności i pobożności. Jednak chrześcijanin rozpoznać w nim może jedynie czasy Starego Testamentu, zanim Dobra Nowina uformowała sumienia i wygładziła obyczaje, zgodnie z treścią Kazania na Górze64 .
Obawę przed islamem wzmagały wojny z udziałem muzułmanów, przetaczające
się przez Europę. Najpierw podbito chrześcijańską Hiszpanię, czyniąc z niej zachodni kalifat, w którym przez blisko osiem wieków rządzili władcy muzułmańscy65. Przełom zaś wieku XIV i XV rozpoczął nową ekspansję islamu na Europę.
Chrześcijaństwo zostało zmuszone do obrony przed atakami Turcji Osmańskiej
i zagrażającą z jej strony inną religią. Dopiero wygrana Jana III Sobieskiego pod
Wiedniem przyniosła stabilizację. Te wydarzenia utrwaliły w Europejczykach
przekonanie, że islam jest niebezpieczeństwem, niosącym nie tylko inną religię,
ale również system polityczny. Bezwzględność wojsk muzułmańskich w bezpośrednich potyczkach z przeciwnikiem, a także okrutne i krwawe metody uśmiercania jeńców powodowały jeszcze większy strach przed wyznawcami Allaha.
Dopiero w ostatnich stu latach ta tendencja uległa poprawie. Zaczęto postrzegać proroka islamu jako osobę, która zapoczątkowała wiele zmian w różnych dziedzinach. Niewątpliwie takie postrzeganie islamu i muzułmanów jest
wynikiem nowej jakości w relacjach z wyznawcami innych religii, a zwłaszcza religii monoteistycznych. Szczególną pozycję zajął Kościół katolicki, który
przez swoje zaangażowanie w dialog międzyreligijny wskazał ludziom płaszczyzny porozumienia.
63
A. Wąs, Wobec islamu. Mahomet i początki islamu, w: http://storico.radiovaticana.org/pol/
storico/2006-12/107679_wobec_islamu_xii.html [10.03.2010].
64
H. Teissier, Chrześcijanin wobec islamu, 164.
65
Muzułmańscy Arabowie władali Andaluzją w latach 711-1492.
Spotkanie Kościoła katolickiego z Islamem...
269
Catholic Church with Islam Meeting.
Similarities, Differences, Controversies
Summary
Catholic Church in the face of Islam – this article take three main reasons
about church in the face of islam: the similarity of both religion, prophet Muhammad and dialogue with Islam. The similarity are: Abraham and his obedience,
belief in the same One God and religious practices: prayer, fast, alms. For a Muslim a confession of faith is not just emphasizing his belonging to believing communities. It also contains two fundamental religious truths: the essence of God
and the prophetic mission of Muhammad. The Muslim credo is the source of the
principles of faith, meaning dogmas and responsibilities of the believers, which
act as visible symbol of community membership. Muhammad is a controversial personality and hence-continuously fascinating. Prophet was God’s humble
servant and a merciless warrior at the same time. The issue of taking up the dialogue with worshippers of other religions falls onto Catholics, as expressed in the
teachings of the Catholic Church, especially in the II Vatican Sobor documents,
and the teachings of recent popes, starting with John XXIII, with the emphasis on
John Paul II’s achievements in this field. The Muslims’ duty is to conduct internal
dialogue, as it is the only way world peace can be achieved.
Słowa kluczowe: Bóg, Abraham, Jezus, Mahomet, prorok, modlitwa, post,
jałmużna, dialog, muzułmanie
Keywords: God, Abraham, Jesus, Muhammad, prayer, fast, alms, Muslim,
dialogue
Download