Zaproszenie do składania ofert (90.00 kb.)

advertisement
Zarząd Dróg Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice
tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28
e-mail: [email protected]
www.zdp-starachowice.pl
Starachowice 31.01.2017
ZP.2512.4.2017.EL
Zaproszenie do składania ofert
Zamówienie do 30 000 EURO
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8.
Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty na:
„Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych drogowych, realizowanych przez ZDP
w Starachowicach w roku 2017.”
1. Przedmiot zamówienia
Zadanie obejmuje obsługę laboratoryjną następujących inwestycji:
a. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży
– gr. woj. świętokrzyskiego”
b.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki – Brody”
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 4
3. Termin wykonania.
– od 01.04.2017 do 29.09.2017 r.
4. Przygotowanie oferty
4. 1. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu oferty „ tj: załączniku nr 3
4.2. Cenę należy wyliczyć w „Formularzu obliczenia ceny” – zał. nr 1i2
4.3. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze KRS, a w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze ( np. w ewidencji działalności
gospodarczej)
lub innym dokumencie.
4.4. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania
podpisane
przez
osoby
uprawnione
do
reprezentacji
Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej zgodność z oryginałem (kopia powinna być poświadczona
notarialnie).
4.5. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji ,
5 . Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lutego 2017.
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
Ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice
W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 4
2. Formularz oferty – zał. nr 3
3. Formularz obliczenia cena – zał. nr 1i2
4. Istotne postanowienia umowy
Podpisał
Dyrektor ZDP
Leszek Śmigas
Załącznik nr 3
Wykonawca:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
OFERTA
Powiat Starachowicki
Zarząd Dróg Powiatowych
27-200 Starachowice
Ul. Ostrowiecka 15
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:
„Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych drogowych, realizowanych przez ZDP
w Starachowicach w roku 2017.”
Składamy niniejsza ofertę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę :
a. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec
Duży – gr. woj. świętokrzyskiego”.
………………..……………….. zł netto
……………..……………………. zł podatek VAT ………..…….%
............................................ zł brutto
słownie złotych: ......................................................................................................
………………………………………………………………………………brutto.
b. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki – Brody”
………………..……………….. zł netto
……………..……………………. zł podatek VAT ………..…….%
............................................ zł brutto
słownie złotych: ......................................................................................................
………………………………………………………………………………brutto.
............................... dnia....................
.................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
Download