ogłoszenie o konkursie

advertisement
OGŁOSZENIE
z dnia 27 lipca 2016 r.
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 14, art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze
zm.), na podstawie uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015 r. Nr
XII/96/15 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Kościelisko
z Organizacjami Pozarządowymi I Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wójt Gminy Kościelisko z siedzibą w Kościelisku ul. Strzelców Podhalańskich 44 ogłasza
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu:
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania - „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Kościelisko do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zakopane”.
I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi
25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
II. Zasady przyznawania dotacji :
Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem,
którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
239 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 ze zm.)
III.
Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.
2. Warunki realizacji zadania:
a) Dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kościelisko z miejsca zamieszkania
dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego na Kamieńcu w Zakopanem
i z powrotem do miejsca zamieszkania.
b) Dowóz dzieci odbywać się może tylko środkiem transportu przystosowanym do przewozu
osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich).
c) W czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci przewoźnik zobowiązany jest do
zapewnienia im stałej i wykwalifikowanej opieki.
3. Oferty składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie
Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.
IV. Oferta musi zawierać w szczególności:
1. Nazwę i siedzibę podmiotu oraz:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację
danego zadania pochodzących z innych źródeł;
Ponadto oferent jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia w każdym punkcie treści
oświadczenia znajdującego się na końcu składanej oferty i stanowiącego integralną część
formularza ofertowego, iż:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta/oferentów;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepopieranie opłat od adresatów
zadania;
3) oferent/oferenci jest/są związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .........................;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz.922);
5) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne;
6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem
Sądowym/właściwą ewidencją;
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
2. Podmioty przystępujące do konkursu są obowiązane przedstawić również:
1) aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania
w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu (ważny do sześciu miesięcy od
daty wystawienia),
2) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji od Gminy,
3) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych
działań,
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
3. Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania
dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach
i zadaniach realizowanych przez podmiot.
V. Termin składania ofert.
1. Termin składania ofert upływa z dniem 17 sierpnia 2015 r. o godz.15ºº.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Kościelisko.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Kościelisko ul.
Strzelców Podhalańskich 44 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, tel. 182079100 wew. 36
lub pod numerem 182022036 w godz. 8-15.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Kościelisko o godz. 12ºº.
2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana
Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – nauki edukacji i oświaty
i wychowania - “Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kościelisko do
Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zakopane”.
3. Tryb oceny ofert:
Konkurs składa się z dwóch etapów.
1) w pierwszym etapie komisja konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w pkt III i pkt IV niniejszego ogłoszenia,
d) odrzuca oferty, nie spełniające warunków określonych w pkt III i pkt IV niniejszego
ogłoszenia,
2) w drugim etapie konkursu komisja konkursowa:
a) dokonuje oceny merytorycznej zawartości oferty/ofert,
b) ustala najkorzystniejszą ofertę/oferty.
4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę
kryteria określone w § 9 Regulaminu Konkursu stanowiącego załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
utworzenia Regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu – nauki edukacji i oświaty
i wychowania - “ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kościelisko do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zakopane”.
5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona
tylko jedna oferta.
VII. Informacja o zrealizowanych w poprzednim roku zadań publicznych tego samego
rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:
W poprzednim tj. 2015 roku na realizację zadania w roku szkolnym 2015/2016, pn.
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kościelisko do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło Zakopane” wydatkowano kwotę 24.713,63 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące
siedemset trzynaście złotych 63/100).
VIII. Wyniki rozstrzygnięcia podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Download