gazeta edukacja

advertisement
GazetaEdukacja.pl
R
E
K
L
A
M
A
GAZETA EDUKACJA
MATURA Z HISTORII I GEOGRAFII
WTOREK 22 KWIETNIA 2008
DODATEK DO „GAZETY WYBORCZEJ” REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA
Test z historii i geografii
Maturzyści! Dziś drukujemy próbne testy maturalne na poziomie podstawowym – z historii i geografii.
Od poniedziałku 28 kwietnia ruszamy z poziomem rozszerzonym. Na początek języki obce i matematyka
Historia
Plan bitwy do zadania 3.
poziom podstawowy
Czas pracy 120 minut
Zadanie 1. (4 pkt)
Przyporządkuj dziełom architektury kręgi cywilizacyjne, w których te budowle po wstały. Wpisz w miejsce wykropkowane właściwą liczbę.
D. ………….......................................................
1. Cywilizacja rzymska
2. Cywilizacja helleńska
3. Cywilizacja egipska
4. Cywilizacja perska
5. Cywilizacja mezopotamska
Zadanie 2. (3 pkt)
Nazwij akty prawne, których fragmenty lub
opisy znajdują się w tabeli.
A. ………….......................................................
F ra gm ent t ekst u / o p is
N a z w a a kt u
pra wnego
A. „Gdy tak ja, Konstantyn August, jak i ja,
Licyniusz August, zeszliśmy się
szczęśliwie w Mediolanie i omawiali
wszystko, co należy do pożytku
oraz bezpieczeństwa publicznego (…)
uradziliśmy dać chrześcijanom
i wszystkim innym wolność wyznania
religii, jaką kto chce…”
B. ………….......................................................
C. ………….......................................................
R
1
E
B. „Jeśli syn uderzył ojca, utną mu jego
rękę.
Jeśli pełnoprawny obywatel wybił oko
człowiekowi klasy
pełnoprawnych obywateli, wydłubią
mu oko.
Jeśli wybił ząb poddanego, zapłaci
jedną trzecią miny srebra.”
C. „Cezar (…) pogodził na nowo
Pompejusza z Markiem Krassusem,
dawnym jego przeciwnikiem z czasów
konsulatu, który wspólnie sprawowali
w najwyższej niezgodzie. Wreszcie z
obydwoma zawarł porozumienie, w
myśl którego nic nie miało się dziać
odtąd w państwie, co mogłoby się nie
podobać jednemu z trzech.”
K
Zadanie 3. (1 pkt)
Podkreśl właściwą datę bitwy przedstawionej na poniższym planie.
A. 216 r. p.n.e.
B. 338 r. p.n.e.
C. 480 r. p.n.e.
D. 490 r. p.n.e.
Zadanie 4. (3 pkt)
Zidentyfikuj postacie historyczne, których
działania zostały przedstawione w cytowanych
biogramach. Wpisz te postacie w kolejnych rubrykach tabeli (A, B, C).
L
A
Biogra m
A. Kartagiński wódz i polityk; przeciwnik
Rzymu w II wojnie punickiej i pogromca
Rzymian pod Kannami; po przegranej
wojnie uciekł do Bitynii, gdzie zagrożony
wydaniem Rzymianom popełnił
samobójstwo.
B. Ateński mówca i polityk; przywódc a
stronnictwa antymacedońskiego
w Atenach, mobilizował Ateńczyków
do obrony wolności przed
Macedończykami poprzez mowy - tzw.
filipiki.
Post a ć
Dokończenie – s. 2 uuu
M
A
25983219
2 Gazeta Edukacja
Wtorek 22 kwietnia 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazetawyborcza.pl
uuu Dokończenie ze s. 1
C. Ateński mąż stanu i wódz w okresie wojen
perskich; przez rozbudowę floty Aten
przyczynił się do zwycięstwa nad Persami
pod Salaminą; zatrudniając we flocie
obywateli czwartej klasy majątkowej,
zapewnił im tym samym pełnię praw
obywatelskich w Atenach.
Zadanie 5. (4 pkt)
Przeczytaj tekst i odwołując się do wiedzy
p o z a ź r ó d ł o w e j , w y k o n a j p o l e c e n i a A i B.
„Kiedy (…) po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie został inny przywódca prócz Cezara Oktawiana, złożył on tytuł triumwira, chcąc tylko za
konsula być uważany (…). Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami, lud rozdawnictwem zboża, a wszystkich słodyczą pokoju, powoli zaczął (…) zagarniać w swe ręce przywileje senatu (…). Nikt mu nie stawiał oporu, gdyż najbutniejsi padli w bojach albo wskutek proskrypcji, a z pozostałej szlachty im bardziej
kto był gotowy do służalstwa, tym więcej wyróżniano go bogactwami i zaszczytami (…).
Także prowincje nie były temu stanowi rzeczy przeciwne: wszak podejrzliwie patrzyły
one na rządy senatu (…) z powodu (…) chciwości urzędników(…). Wewnątrz panował spokój, nazwy urzędów zostały te same; młodsi
urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum,
a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało, co
rzeczpospolitą widzieli!”
A. Podaj datę roczną bitwy podkreślonej
w tekście ……………
B. Na podstawie źródła wymień przynaj mniej trzy czynniki, które umożliwiły Okta wianowi Augustowi przejęcie władzy w im perium rzymskim.
.................................................................................
.................................................................................
Zadanie 6. (1 pkt)
Przeczytaj uważnie tekst i podaj główną
przyczynę upadku imperium rzymskiego.
„Sukcesem Rzymian było to, że ludność
prowincjonalna, a więc niegdyś przez nich
podbita, uznała państwo rzymskie za swoje,
zidentyfikowała się z nim. Niezwykle skuteczna polityka w zakresie obywatelstwa (…) niwelowała stopniowo różnice, a jednocześnie
tworzyła świadomość możliwego awansu społecznego. (…)
Dlaczego Rzym upadł? (…) Wydaje się, że
najtrafniej problem ujął Géza Alföldy, dopatrując się generalnej przyczyny w powstaniu
wyraźnej przepaści między instytucją państwa rzymskiego i symbolizującą go armią
a szerokimi rzeszami ludności Imperium Romanum. Coraz powszechniej bowiem państwo zaczynało kojarzyć się z restrykcjami,
obowiązkami, anarchią, samowolą soldateski,
a przede wszystkim nie było w stanie zapewnić bezpieczeństwa własnym obywatelom.
Doprowadziło to do tego, że ludność (…) akceptowała państwa barbarzyńskie, powstałe
na terytorium Cesarstwa Rzymskiego, jako
(…) dające jej poczucie bezpieczeństwa i pewności.”
ŹRÓDŁO: L. MROZEWICZ, HISTORIA POWSZECHNA.
STAROŻYTNOŚĆ, POZNAŃ 1999, S. 270-271
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Zadanie 7. (4 pkt)
Na podstawie tekstów źródłowych i wie dzy pozaźródłowej, określ procedury wyboru papieży w latach 817, 963 i 1059 i odpowiedz
na pytanie.
Akt Ludwika Pobożnego z 817 roku:
„A kiedy za boskim powołaniem arcykapłan najświętszej siedziby opuści ten padół ziemski, niechaj żaden człowiek z naszego królestwa, czy to Frank, czy Longobard (…) znajdujący się pod naszą władzą, nie posiada wolności występowania przeciw Rzymianom (…) albo dokonywania elekcji (…). Lecz niech będzie
wolno Rzymianom (…) bez jakichkolwiek wątpliwości i sprzeciwu wedle zwyczaju kanonicznego wyświęcić tego, którego za boskim
natchnieniem i pośrednictwem św. Piotra
wszyscy Rzymianie jednomyślnie i zgodnie
wybiorą do stanu arcykapłana.”
Biskup Liudprand o przybyciu Ottona I do
Rzymu w 963 roku:
„Otto I zebrawszy wojska (…) przybył do
Rzymu. Cesarz pod miastem rozłożył się obozem (…) obywatele zaś przyjmują do miasta
świętego cesarza wraz z jego załogą i wierność
mu przyrzekają, to dodając i przysięgając, że
nigdy papieża nie obiorą lub nie wyświęcą wbrew
zgodzie i wyborowi pana cesarza Ottona, Cezara Augusta.”
Dekret synodu laterańskiego z 1059 r. o wyborze papieża:
„3. Po śmierci papieża tego powszechnego
Kościoła naprzód kardynałowie-biskupi mają
najsumienniej się naradzić, a następnie kardynałów-duchownych [tj. kapłanów i diakonów] do
narad zawezwać, wkońcu reszta duchowieństwa
i lud mają udzielić zgody na nowy wybór (…)
5. Mają zaś go wybrać z łona samego Kościoła [rzymskiego], jeśli znajdzie się odpowiedni,
jeśli zaś nie, z innego ma być wzięty …”
Wybór papieża w roku 817: ……………...............
…………………………………………………………………………
Wybór papieża w roku 963: ……………………..
…………………………………………………………………………
Wybór papieża w roku 1059: ......……………….
…………………………………………………………………………
Która z powyższych procedur zapewniała
niezależność władzy kościelnej od świeckiej?
…………………………………………………………………………
Zadanie 8. (5 pkt)
Przeczytaj tekst i odwołując się do wiedzy
pozaźródłowej, wykonaj polecenia A, B i C.
„Poszedł Bolesław ze Świętopełkiem na Jarosława z Lachami. Jarosław zaś zebrawszy Ruś
i Waregów i Słowian, poszedł naprzeciw Bolesława i Świętopełka. I przyszedł ku Wołyniowi
i stali po obu stronach rzeki Bugu. A był u Jarosława piastun i wojewoda imieniem Bady. Począł lżyć Bolesława, mówiąc: „Po co ty tu? Oto
oszczepem przeporzem brzuch twój tłusty”.
Był bowiem Bolesław wielki i ciężki, że ledwie
na koniu mógł usiedzieć, ale bystrego umysłu.
I rzekł Bolesław do swojej drużyny:,,Jeśli wam
nie wstyd tej obelgi, to ja polegnę sam!”. Wsiadł
na koń, puścił się w bród przez rzekę, a za nim
wojsko jego. Jarosław zaś nie uścignął uszykować się i zwyciężył Bolesław Jarosława. Jarosław tedy uciekł samoczwart do Nowogrodu,
a Bolesław wszedł do Kijowa ze Świętopełkiem.
[...] A głupi Świętopełk rzekł: „Ile tylko Lachów
po grodach, zabijajcie”. I pobili Lachów. Bolesław tedy uciekł z Kijowa, zabrawszy dostatki
i bojarów Jarosławowych i siostry jego. [...] I mnóstwo ludzi prowadził ze sobą. I zajął dla siebie
Grody Czerwieńskie i przyszedł na swój kraj.”
A. Podaj przydomek władcy polskiego opisanego w tekście ……………………………
B. Na podstawie tekstu określ trzy cechy tego władcy …………………………………..
…………………………………………………………………………
C. Podaj roczną datę opisanej w tekście wyprawy …………………………………........
Zadanie 9. (3 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli, w kolejnych rubrykach (A, B, C), dopisz obok podanych informacji: prawda, fałsz.
A. Immunitet ekonomiczny to czasowe
zwolnienie nowych osadników
ze świadczeń na rzecz pana feudalnego
w umowie lokacyjnej wsi lub miasta.
B. Prawo składu to średniowieczny
przywilej gwarantujący posiadającym go
miastom, iż przewożony przez nie towar
będzie wystawiony na sprzedaż
dla miejscowych kupców.
C. Starosta to w średniowieczu osoba
postawiona przez pana feudalnego
na czele wsi lokowanej na prawie
niemieckim.
Zadanie 10. (4 pkt)
Przeczytaj tekst i odwołując się do wiedzy
pozaźródłowej, wykonaj polecenia A, B i C.
„Często (…) stawia się pytanie: dlaczego nasi ojcowie, tyleż mniej od nas liczni, z powodzeniem potrafili powstrzymać napór o wiele liczniejszych sił wroga i niewielkimi siłami doprowadzić do zniszczenia ich mrowie?
(…) pierwsza przyczyna, jaka się tu jawi, tyczy spraw Boga (…) jako że oto z ojców naszych,
ludzi pobożnych i znających co to strach przed
Bogiem, zrodzili się zatraceni i opętani złem
podli synowie, którzy za nic sobie mają nauki
wiary chrześcijańskiej. (…) Tak więc, i słusznie,
Pan, sprowokowany do gniewu za sprawą grzechów ich, wycofał nam swą łaskę i wsparcie.
Druga przyczyna (…) jest taka: w czasach minionych, gdy ci ludzie szacowni, powodowani
zapałem i przepełnieni płomienną wiarą, po raz
pierwszy stanęli na ziemi Wschodu, byli zwyczajni wojennej dyscypliny, wprawieni w boju i użycie broni było ich chlebem powszednim. Wprost
przeciwnie jest dziś z ludźmi Orientu, rozleniwionymi długotrwałym pokojem, nieumiejącymi posługiwać się bronią, niedoświadczonymi
w boju i żyjącymi niczym na wywczasach. (…)
Trzecia przyczyna wreszcie (…): w dawnych
czasach każde tutejsze miasto miało swego własnego pana, tak że (…) ich cele rzadko bywały takie same, przeważnie w sprzeczności ze sobą
pozostając. (…) Skutek tego był taki, że nawet dla
odparcia wspólnego wroga nie potrafiły – lub też
nie chciały – się jednoczyć. (…) Teraz jednak
wszystkie te księstewka leżące u naszych granic
podporządkowane zostały (…) jednej władzy (…)
i wszystkie one podlegają dziś władzy jednego
człowieka, odpowiadają (…) na rozkazy jednego
człowieka i zbroją się, na naszą zgubę, na wezwanie jednego człowieka (…), ponieważ Saladyn
dzierży to wszystko swą mocarną ręką.”
A. Wymień trzy przyczyny niepowodzeń
krzyżowców:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..
B. Określ, w którym wieku powstało powyższe źródło: ……………………………..........
Zadanie 11. (4 pkt)
Przeczytaj teksty źródłowe i wykonaj polecenia A i B.
Jan Długosz
„Wielka zaraza morowa, rozszerzywszy
śmiertelność w całym królestwie polskim, nie
tylko Polskę, ale i Węgry, Czechy, Danię, Francję, Niemcy i wszystkie niemal kraje chrześcijańskie i barbarzyńskie mocno spustoszyła.
A gdy niektórzy domyślali się, że takową klęskę
zarządzili Żydzi przez zatrucie powietrza jakimś zabójczym jadem, w wielu miejscowościach mordowano ich, palono, wieszano (…)”
Giovanni Boccaccio, Dekameron,
„(…) w roku od narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tysiąc trzysta czterdziestym
ósmym, w sławnym mieście Florencji (…) wybuchła zaraza morowa, sprowadzona wpływem
ciał niebieskich albo też słusznie przez Boga zesłana dla ukarania grzechów naszych.”
Kronika Oliwska
„W roku 1347 w pewnej prowincji Indii, czy
to ze zbyt wielkiej gęstości chmur, czy z nagromadzenia się w powietrzu złych wyziewów, czy
też raczej z dopustu Bożego, nastały zarazy
straszliwe, które nękały ten kraj przez 3 dni. (…)
Przez cuchnący powiew wiatru południowego
zakażone zostały z tego źródła wszystkie ziemie
sąsiednie (…)”
A. Jakie przyczyny pojawienia się zarazy podają:
1. Jan Długosz: …………………………………………..
…………………………………………………………………………
2. Giovanni Boccaccio: ………………………………..
…………………………………………………………………………
3. Kronika Oliwska: …………………………………..
…………………………………………………………………………
B. Jak nazwano opisaną w tekstach epide mię? ……………………………………………
Zadanie 12. (3 pkt)
Przeczytaj fragmenty polskich przywilejów
szlacheckich. W kolumnie obok wpisz daty ich
nadania oraz imiona i przydomki władców, którzy je nadali.
A. Chcemy zadowoliæ siê tym tylko,
aby corocznie na œw. Marcina wyznawcê
nam i nastêpcom naszym na znak
najwy¿szego panowania i uznania korony
Królestwa Polskiego p³acono po dwa
grosze zwyk³ej monety (…) z ka¿dego
osiad³ego i dzier¿onego ³anu (…)
B. Nieu¿ytecznego so³tysa pan w dziedzictwie
maj¹c albo krn¹brnego mo¿e rozkazaæ mu
so³ectwo sprzedaæ (…).
I tak pan po zap³aceniu owej taksy
pieniê¿nej dla siebie so³ectwo otrzyma.
C. Dalej, zaradzaj¹c dowolnoœci m³odzie¿y
plebejskiej, jak i opustoszeniu dób r,
postanowiliœmy, aby tylko jeden syn ze wsi
od ojca móg³ odchodziæ do s³u¿by,
a szczególnie do nauki albo do rzemios³a.
z pachołkami, 220 rzemieślników wyrabiających
nakrycia głowy, 45 oberżystów ze służbą,
336 balwierzy, 516 trębaczy, muzykantów, piszczków, kuglarzy i 718 prostytutek (…) i wielu różnych ludzi, a także mistrz Jan Hus, głosiciel Pisma Świętego (…) potępiający w swych kazaniach
hipokryzję, pychę, skąpstwo, chciwość, zbytek,
świętokupstwo i inne grzechy księży, nawołujący duchowieństwo do powrotu do życia apostolskiego, gdyż zepsuty kler jest znienawidzony.
WAWRZYNIEC Z BRESOVÉ, KRONIKA HUSYCKA
A. Zdecyduj, po czyjej stronie opowiada się
autor źródła – soboru czy Jana Husa?
…………………………………………………………………………
B. Uzasadnij swoje stanowisko, podając dwa
argumenty:
1. ………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
Zadanie 14. (3 pkt)
Na podstawie uproszczonego drzewa genealogicznego Jagiellonów (patrz obok) i wiedzy
pozaźródłowej, odpowiedz na pytania A, B i C.
A. Określ kim był (stopień pokrewieństwa)
ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego w Prusach
dla Zygmunta I Starego ………………………………..
B. Nazwij dynastię, która przejęła po Jagiellonach władzę na Węgrzech i w Czechach w XVI
wieku …………………………………………………………
C. Nazwij króla polskiego, którego imiona
w tablicy wykropkowano ……….....…………
Zadanie 15. (4 pkt)
Zapoznaj się z listą hetmanów wielkich koronnych Rzeczypospolitej i wykonaj polecenie.
Hetmani wielc y koronni Rzeczypospolitej
Obojga Narodów
1503-1515 Mikołaj Kamieniecki
1515-1526 Mikołaj Firlej
1526-1527 stanowisko nieobsadzone
1527-1561 Jan Tarnowski
1561-1569 Mikołaj Sieniawski
1569-1575 Jerzy Jazłowiecki
1575-1579 stanowisko nieobsadzone
1579-1580 Mikołaj Mielecki
1580-1581 stanowisko nieobsadzone
1581-1605 Jan Zamoyski
1605-1613 stanowisko nieobsadzone
1613-1620 Stanisław Zółkiewski
1620-1632 stanowisko nieobsadzone
1632-1646 Stanisław Koniecpolski
1646-1651 Mikołaj Potocki
1651-1654 stanowisko nieobsadzone
1654-1667 Stanisław Rewera Potocki
1667-1674 Jan Sobieski
1674-1676 stanowisko nieobsadzone
1676-1682 Dymitr ks. Wiśniowiecki
1682-1683 stanowisko nieobsadzone
1683-1702 Stanisław Jabłonowski
1702 Feliks Szczęsny Potocki
1702-1706 Stanisław Hieronim Lubomirski
1706-1726 Adam Sieniawski
1726-1728 Stanisław Rzewuski
1728-1735 stanowisko nieobsadzone
1735-1751 Józef Potocki
1751-1752 stanowisko nieobsadzone
1752-1771 Jan Klemens Branicki
1771-1773 stanowisko nieobsadzone
1773-1774 Wacław Rzewuski
1774-1794 Franciszek Ksawery Branicki
Podaj imiona i nazwiska osób piastujących
urząd hetmański podczas:
A. ostatniej wojny Polski z Zakonem Krzy żackim w Prusach - ………………………….................
…………………………………………………………………………
B. elekcji na tron Zygmunta III Wazy -………..
…………………………………………………………………………
C. wybuchu powstania Kozaków pod wodzą
B. Chmielnickiego - ………………………..
…………………………………………………………………………
D. wojny w obronie Konstytucji 3 Maja - ……….
…………………………………………………………………………
Zadanie 16. (2 pkt)
Zadanie 13. (3 pkt)
N a p o d s t a w i e t e k s t u ź r ó d ł o w e g o i wiedzy
pozaźródłowej odpowiedz na pytania A i B.
Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i wykonaj polecenia A i B.
Tegoż roku w dzień Wszystkich Świętych
rozpoczął się sobór, czyli obrady duchownych
zebranych w cesarskim mieście Konstancji dla
zaprowadzenia jedności i pokoju w Kościele.
(…)Na soborze tym spośród duchowieństwa
obecny był sam papież Jan XXIII, prócz tego
3 patriarchów, 23 kardynałów, 27 arcybiskupów,
106 biskupów, 33 biskupów tytularnych z klasztorów, 103 opatów, 18 sędziów dworu papieskiego. (…) Ponadto było 28 królów i książąt świeckich, 78 hrabiów, 676 [ludzi] szlachetnie urodzonych, szlachty i rycerstwa; 48 złotników ze służbą, 350 przekupniów ze swymi pachołkami,
170 krawców z czeladnikami, 86 szewców z czeladnikami, 89 kowali z pachołkami, 160 piekarzy
Daleko mniej teraz w Polsce heretyków niż
katolików, dzięki królowi ……………, który lubo
skrępowany przysięgą wykonaną w czasie koronacyi, a w niej obiecawszy wolność wyznania dysydentom, nie mógł ich przymuszać do powrócenia na łono Kościoła, do dawnej wiary przodków, potrafił jednak w ciągu długiego panowania
nawrócić ich niemało łagodnymi sposoby, to jest
dając urzędy, godności, starostwa samym tylko
katolikom. A że liczna szlachta polska, po większej części niemajętna, mająca wstręt do handlu, a chcąca żyć stosownie do swego stanu, nie
może obejść się bez starostw, które król prawie
co dzień ma do rozdania, i które są szczeblem do
najwyższych w kraju dostojeństw, heretycy widząc się dla swej religii od tych łask wyłączeni,
1
Gazeta Edukacja 3
Partner radiowy
www.gazetawyborcza.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 22 kwietnia 2008
Drzewo genealogiczne do zadania 14.
Jagiellonowie- potomstwo Kazimierza Jagiellończyka
B. ……………
C. ……………..
D. ……………
nawrócili się powoli i pojednali z Kościołem, nie
tylko we właściwej Polsce i Mazowszu, ale i w
Wielkim Księstwie Litewskim, Prusach, Inflantach, na Podolu, Rusi i Wołyniu.
NUNCJUSZ PAPIESKI DE TORRES,
SPRAWOZDANIE Z 1622 R.
A. O d z i a ł a n i a c h j a k i e g o k r ó l a p i s z e n u n cjusz?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
B. Podaj jeden przykład innych działań tego
władcy mających na celu szerzenie katolicyzmu.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Zadanie 17. (2 pkt)
Wśród wymienionych sześciu wydarzeń
wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze
i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego umieść liczbę
1, obok ostatniego cyfrę 6.
A. Bitwa pod Lepanto
B. Ścięcie Karola I Stuarta
C. Rokosz Lubomirskiego
D. Wojna siedmioletnia
E. Klęska Wielkiej Armady
F. Traktat karłowicki
Zadanie 18. (4 pkt)
N a p o d s t a w i e t e k s t u ź r ó d ł o w e g o i wiedzy
pozaźródłowej wykonaj polecenia A, B i C.
„Od chwili objęcia rządów po śmierci kardynała Mazariniego przestrzegał Ludwik XIV przez
całe życie dwóch zasad. Jedna z nich była wyśmienita, a polegała na tym, by nie mieć nadal
nigdy pierwszego ministra i nie dopuszczać do
swej Rady żadnego kardynała, biskupa ani prałata [...]. Druga, daleka od tej trafności, zasadzała się na tym, że umieszczał w Radzie jedynie
ludzi miernego stanu [...], którzy całe swe znaczenie zawdzięczaliby jedynie swemu stanowisku sekretarza stanu, generalnego kontrolera
finansów lub ministra, których mógłby traktować i usuwać, jak i kiedy mu się spodoba, a którzy sami przez się nie będąc niczym, spadliby
z powrotem w nicość, z której ich wyciągnął [...].
Poza tą polityką trzymania magnatów z dala od
Rady, uprawiał jeszcze inną, dążąc do tego, by
ich poniżyć, upodlić, zawstydzić [...]”
R
1
A. Określ dwie zasady, którymi kierował się
w swych rządach Ludwik XIV:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
B. Nazwij ustrój Francji za panowania Ludwika XIV
………………………………………………………………………
C. Nazwij dynastię, do której należał Ludwik
XIV
………………………………………………………………………
Zadanie 19. (6 pkt)
Dopasuj podpisy do przedstawionych map,
wpisując pod nimi odpowiednią cyfrę.
E. ………………
F. …………….
A. …………….
E
Dokończenie – s. 4 uuu
K
L
A
M
A
26073401.g
4 Gazeta Edukacja
Wtorek 22 kwietnia 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazetawyborcza.pl
uuu Dokończenie ze s. 3
A. Walczył na terenie Wielkopolski w 1848
roku, w 1849 dowodził powstaniem
na Sycylii i w Badenii; był pierwszym
dyktatorem powstania styczniowego.
B. Walczył w powstaniu listopadowym, w
1848 roku dowodził obroną rewolucyjnego
Wiednia. W 1849 został nac zelnym wodzem
powstańczej armii węgierskiej.
Wstąpił do armii tureckiej i przyjął islam.
C. Członek Towarzystwa Filomatów; w 1848
roku utworzył we Włoszech Legion Polski
walczący przeciw Austriakom, zmarł
podczas tworzenia w Turcji oddziałów
polskich mających walczyć przeciw Rosji
w wojnie krymskiej.
1. Europa w dobie hegemonii Francji 1667 r.
2. Europa za czasów Ottona III 1000 r.
3. Europa w okresie napoleońskim 1810 r.
4. Europa w czasach Karola Wielkiego 800 r.
5. Europa po zakończeniu wojny trzyna stoletniej 1466 r.
6. Europa w chwili śmierci Justyniana Wielkiego 565 r.
7. Europa po traktacie wersalskim 1920 r.
Zadanie 20. (4 pkt)
Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy
pozaźródłowej wykonaj polecenia A i B.
Zadanie 24. (1 pkt)
Deklaracja Niepodległości kolonii angielskich w Ameryce Północnej:
Zaproponuj tytuł dla poniższej mapy. Tytuł
musi zawierać określenie tematu, przestrzeni
i czasu.
„Uważamy za niezbite i oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi sobie; że Stwórca udzielił im
pewnych praw niepozbywalnych, w rzędzie
których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia; celem zapewnienia sobie tych
praw ludzie ustanowili miedzy sobą rządy, których władza wypływa ze zgody rządzonych;
że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia
się celowi, w jakim była ustanowiona, naród
ma prawo zmienić ją lub znieść zupełnie i ustanowić rząd nowy na takich zasadach i na takiej
organizacji władz oparty, jakie mu się wydadzą najstosowniejszymi do zapewnienia własnego bezpieczeństwa i pomyślności”.
Zadanie 21. (4 pkt)
Nazwij style architektoniczne przedsta wionych niżej budynków, wpisując nazwy
w miejsca wykropkowane.
A. …………………………
C. …………………………
B. …………………………
D. …………………………
Podkreśl rok, z którego pochodzi poniższa
ulotka propagandowa. Uzasadnij swój wybór,
podając dwa argumenty.
Tytuł: ………………………………………………………..
Zadanie 25. (2 pkt)
N a p o d s t a w i e t e k s t u ź r ó d ł o w e g o i wiedzy
pozaźródłowej wykonaj polecenia A i B.
„(…)Czeka was wielkie zadanie. Macie wymierzyć pokutę za wielkie bezprawie, jakie zostało popełnione. Chińczycy pogwałcili prawo
międzynarodowe, w sposób niesłychany w historii świata (…). Wykażcie czynem starą pruską tężyznę, wykażcie, że jesteście chrześcijanami ochoczo znosząc cierpienia. (…) Wiecie
dobrze, że macie walczyć przeciwko chytremu,
odważnemu, dobrze uzbrojonemu, okrutnemu
wrogowi. Gdy staniecie w obliczu nieprzyjaciela, bijcie go. Wiedzcie: nie będzie żadnej litości!
Jeńców nie będziemy brać!
(...) Jak przed tysiącem lat Hunowie pod wodzą swego króla Attyli pozyskali sławę, która
przetrwała jeszcze po dziś dzień w podaniach
i bajkach, tak niechaj przez was nazwa Niemiec
utrwali się w Chinach na 1000 lat w taki sposób,
aby nigdy już żaden Chińczyk nie odważył się
nawet krzywo spojrzeć na Niemca.
Błogosławieństwo Boże niech będzie z wami! (…) Otwórzcie drogę kulturze na zawsze!”
A. Wyjaśnij, w jakim celu oddziały niemieckie udały się w 1900 r. do Chin.
…………………………………………………………………………
B. Zdefiniuj pojęcie podkreślone w tekście.
…………………………………………………………………………
Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy
pozaźródłowej wykonaj polecenia A i B.
Wyjaśnij, do jakich wydarzeń odnosi się poniższa karykatura.
Przemówienie Ottona von Bismarcka w komisji budżetowej Landtagu Prus z 1862 r.
Bóg Niki (Mikołaj II);
karykatura niemiecka
z 1906 roku.
…………………………………………………………………………
Zadanie 27. (2 pkt)
Nazwij ruch społeczny, którego plakat
przedstawiono poniżej.
ŹRÓDŁO: ZBIORY WŁASNE AUTORA
Uzupełnij tabelę, wpisując w jej kolejne rubryki (A, B, C) nazwiska (imiona nie są konieczne) Polaków uczestniczących w polskich i europejskich ruchach niepodległościowych i rewolucyjnych w XIX wieku.
Pomoc USA dla Europy w ramach planu
Marshalla w latach 1948-1954 (w mln dolarów)
Zadanie 29. (3 pkt)
Zadanie 26. (1 pkt)
Zadanie 23. (3 pkt)
C. Wyjaśnij, dlaczego wśród państw wymienionych w tabeli brakuje Polski.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Zadanie 22. (2 pkt)
„Mamy za gorącą krew, mamy skłonność
do nakładania zbyt obszernych zbroi na nasze drobne ciało, a powinniśmy ją przecież
użytkować. Niemcy nie oczekują od Prus liberalizmu, lecz siły. Bawaria, Wirtembergia,
Badenia mogą tolerować liberalizm i dlatego
nikt nie przeznacza im roli Prus. Prusy powinny zebrać i zachować swoje siły aż do odpowiedniej chwili, którą już niejednokrotnie
zmarnowały. Granice Prus po traktacie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postanowień
większości (to właśnie był wielki błąd lat 1848
i 1849), lecz żelazem i krwią”.
A. Wyjaśnij, w jakim celu kanclerz Prus wygłosił to przemówienie.
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
B. Wyjaśnij, do jakich wydarzeń odwołuje
się Bismarck w podkreślonej części zdania.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
B. Wyjaśnij, dlaczego właśnie te dwa pań stwa otrzymały największą pomoc.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Napis na plakacie głosi: Bez głosu. Bez jaj
A. Ruch społeczny: …………………………………….
B. Określ cel polityczny tego ruchu: …………….
…………………………………………………………………………
,,Rzołnierze Armii Polskiej! Pańsko-burżuazyjny Rząd Polski, wyciągnowszy Was wawanturystyczną wojnę pozornie przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem izorganizować
obronu. Ministrzy i gienierałowie, schwycili nagrabione Imi złoto, tchórzliwie uciekli, pozostawiając armię i cały lud Polski na wolę losu. (…)
W te ciężkie dni dla Was potężny Związek
Radziecki wyciąga Wam ręce braterskiej pomocy. Nie przeciwcie się Robotniczo-Chłopskiej
Armii Czerwonej. (…) My idziemy do Was nie
jako zdobywcy, a jako wasi bracia po klasu, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników
i kapitalistów.
Wielka i niezwolczona Armia Czerwona niesie na swoich sztandarach procującym, braterstwo i szczęśliwe życie.
Rzołnierze Armii Polskiej! Nie proliwacie
daremnie krwi za cudze Wam interesy obszarników i kapitalistów.
Was przymuszą uciskać białorusinów, ukraińców. Rządzące koła Polskie sieją narodową
rużność między polakami, białorusinami i ukraińcami. (…)
Rzucajcie broń! Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda
i szczęśliwe życie.
Naczelny Dowódca Białoruskiego Frontu”
Zadanie 32. (2 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz
na pytania A i B.
„W styczniu 1976 Czerwoni Khmerzy zabrali się ostatecznie do zastosowania w praktyce
swojej teorii. Słowami kluczami tej teorii były –
co nam powtarzano w kółko na mityngach – „niezależność i suwerenność”. Oznaczało to dla
Czerwonych Khmerów całkowite uniezależnienie się od jakichkolwiek, nawet kulturalnych,
obcych wpływów. My, Khmerzy, ze wszystkim
poradzimy sobie sami, trzeba się tylko przeorganizować, ażeby właściwie rozłożyć narodową energię, siły narodu, należy wyeliminować
wszystko, co mogłoby nas oderwać od pracy.
W ten sposób staniemy się narodem postępowym, rozwiniętym – i to z dnia na dzień”.
A. Jakiego kraju dotyczy powyższy opis?..........
B. Czyją kolonią był ten kraj przed II wojną
światową? ……………………………............................
Zadanie 33. (4 pkt)
W wykropkowane miejsca wpisz imiona i nazwiska przedstawionych na fotografiach przywódców czterech państw świata.
A. Ulotka ta pochodzi z roku:
1. 1914
2. 1920
3. 1939
4. 1944
B. Uzasadnienie:
1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
A. …………………………
B. …………………………
C. …………………………
D. …………………………
Zadanie 30. (3 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst źródłowy i odpowiedz na pytania A, B i C.
„W dniu wczorajszym (…) – będzie to na zawsze data haniebna – Stany Zjednoczone zostały nagle i zgodnie ze znacznie wcześniej powziętym zamiarem zaatakowane siłami morskimi
i powietrznymi (…).
Stany Zjednoczone znajdowały się w stanie
pokoju (…) i (…) prowadziły jeszcze rozmowy
(…) starając się utrzymać pokój na Pacyfiku. Oto
w godzinę po rozpoczęciu bombardowania (…)
ambasador (…) udzielił Sekretarzowi Stanu formalnej odpowiedzi na niedawne amerykańskie
orędzie. Odpowiedź ta stwierdzała, że wydaje
się pożyteczne kontynuowanie istniejących negocjacji dyplomatycznych i nie zawierała żadnych gróźb lub zapowiedzi wojny czy zbrojnego ataku”.
A. Nazwij kraj, o którego ataku na USA opowiada tekst …………………………………
B. Nazwij terytorium należące do USA, które stało się pierwszym obiektem wspomnianego ataku ……………………………………………………….
C. Podaj datę roczną opisanego ataku ……………
Zadanie 31. (3 pkt)
N a p o d s t a w i e d a n y c h z a w a r t y c h w tabeli
i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na pytania
A, B i C.
A. Wymień dwa państwa europejskie, któ re otrzymały największą pomoc materialną w ramach planu Marshalla. …………………………………
Zadanie 34. (2 pkt)
Poniższa brytyjska karykatura pochodzi
z 1990 r.
ŹRÓDŁO: EXPEDITION GESCHICHTE. G4,
FRANKFURT AM MAIN 2007, S. 162
A. Nazwij poprawnie, posługując się ter minologią historyczną, trzy idee oświecenia
zawarte w tym dokumencie.
Idee oświecenia:
1. ……………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
B. Podaj rok, w którym powstał ten dokument: …………………….........
Zadanie 28. (1 pkt)
Poniższa fotografia pochodzi z 1915 roku. Wyjaśnij, jakie okoliczności wymusiły zatrudnia nie kobiet na takich stanowiskach pracy.
A. Określ, jakie wydarzenie historyczne
przedstawia karykatura.
…………………..........................................................................
..................……………………………………………..…………
…………………………………………………………………………
B. Podaj imię i nazwisko polityka przedstawionego na karykaturze.
………………………...................................................................
........................…………………………………………..………
…………………………………………………………………………
OPRACOWALI PATRYK TUCHOŁKA I AGNIESZKA GABRYELSKA
1
Gazeta Edukacja 5
www.gazetawyborcza.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 22 kwietnia 2008
Model odpowiedzi i schemat punktowania z historii
Zadanie 1. (4 pkt)
Zadanie 10. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Przyczyny niepowodzeń krzyżowców:
– Bóg nie sprzyja już krzyżowcom z powodu ich
grzechów
– Krzyżowcy na Wschodzie stali się leniwi i niechętni walce
– Państwa muzułmańskie zostały zjednoczone
pod jedną władzą
B. wiek XII (1 pkt)
A – 5. Cywilizacja mezopotamska
B – 2. Cywilizacja helleńska
C – 1. Cywilizacja rzymska
D – 3. Cywilizacja egipska
Zadanie 2. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – Edykt mediolański
B – Kodeks Hammurabiego
C – I Triumwirat
Zadanie 3. (1 pkt)
B. 338 r. p.n.e.
Zadanie 4. (3pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – Hannibal
B – Demostenes
C – Temistokles
Zadanie 5. (4 pkt)
A – 31 r. p.n.e. (1 pkt)
B – Trzy z podanych: (3 pkt)
– eliminacja konkurentów w walce o władzę
– skorumpowanie ludu i żołnierzy
– śmierć przeciwników
– nagradzanie posłusznych członków elit
– zniechęcenie prowincji do rządów senatu
– pozostawienie przez Oktawiana republikańskich urzędów
– niewielu żyjących pamiętało ustrój republikański
Zadanie 6. (1 pkt)
Społeczeństwo wskutek ucisku podatkowego
ze strony państwa, samowoli armii i nieskuteczności obrony z jej strony przestało identyfikować się z państwem rzymskim.
Zadanie 7. (4 pkt)
Wyboru papieża dokonują:
w 817 – wszyscy Rzymianie (ludność Rzymu)
(1 pkt)
w 963 – Rzymianie za zgodą cesarza (1 pkt)
w 1059 – kardynałowie za zgodą reszty duchowieństwa i ludności Rzymu (1 pkt)
Niezależność władzy kościelnej od świeckiej
zapewniała procedura z 1059 r. (1 pkt)
Zadanie 8. (5 pkt)
A – Chrobry (1 pkt)
B – tłusty, bystry, odważny (3 pkt)
C – 1018 r. (1 pkt)
Zadanie 9. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – fałsz
B – prawda
C – fałsz
R
1
E
26036885
A–1
D–6
Zadanie 26. (1 pkt)
Zadanie 18. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. zasady:
– nie mianował już pierwszego ministra
– wynosił na wysokie urzędy ludzi niskiego pochodzenia
B. absolutyzm (1 pkt)
C. Burboni (1 pt)
Zadanie 11. (4 pkt)
Zadanie 19. (6 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. 1 – zatrucie „powietrza” przez Żydów
2 – wpływ ciał niebieskich lub kara boska
3 – wielka gęstość chmur lub złe wyziewy w powietrzu lub kara boska
B. czarna śmierć (1 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A–5
B–6
C–7
D–1
E–2
F–3
Zadanie 12. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. 1374, Ludwik Węgierski (Wielki)
B. 1423, Władysław Jagiełło
C. 1496, Jan Olbracht
Zadanie 20. (4 pkt)
Za każdą prawidłowo nazwaną ideę po 1 pkt
A. Trzy spośród poniższych idei:
– równość wobec prawa
– prawa naturalne człowieka
– umowa społeczna
– prawo do buntu przeciw tyranii
B. 1776 rok. (1 pkt)
Zadanie 13. (3 pkt)
A. po stronie Jana Husa (1 pkt)
B. argumenty: – autor nazywa Husa „mistrzem”
– przytoczony przez autora drobiazgowy wykaz
osób świeckich towarzyszących obradom soboru świadczy o przepychu życia duchowieństwa,
a taki przepych Hus potępiał
– źródło nosi nazwę „Kronika husycka”, czyli
jego autor sam był husytą/ zwolennikiem
Husa
Za dwa spośród podanych argumentów – 2 pkt
Zadanie 21. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – romanizm
B – barok
C – gotyk
D – klasycyzm
Zadanie 22. (2 pkt)
Karykatura odnosi się do tzw. krwawej niedzieli w Petersburgu w 1905 r., podczas której car
Rosji Mikołaj II krwawo stłumił pokojową demonstrację ludności.
Zadanie 27. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. sufrażystki
B. zdobycie praw wyborczych dla kobiet
Zadanie 28. (1 pkt)
Zatrudnianie kobiet w fabrykach zbrojeniowych
stało się koniecznością podczas I wojny światowej wskutek powołania do wojska wielu mężczyzn-robotników fabrycznych.
Zadanie 29. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. 3. 1939 (1 pkt)
B. Uzasadnienie:
– w ulotce jest mowa o ucieczce rządu i dowództwa polskiego, a taka sytuacja miała miejsce we
IX 1939
– w ulotce jest mowa o narodowym ucisku Białorusinów i Ukraińców w Polsce, a interwencja
radziecka we IX 1939 odbywała się właśnie pod
pozorem zabezpieczenia tych nacji.
Zadanie 30. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Japonia
B. Hawaje
C. 1941 r.
Zadanie 31. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Wielka Brytania i Francja
B. Wielka Brytania i Francja były głównymi sojusznikami USA w II wojnie światowej
C. Ponieważ rząd polski, jak rządy innych
państw komunistycznych, odmówił przyjęcia
pomocy amerykańskiej w ramach planu Marshalla
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – był siostrzeńcem
B – Habsburgowie
C – Zygmunt August
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Aby uzyskać od Landtagu fundusze na modernizację pruskiej armii
B. Do obrad parlamentu frankfurckiego podczas niemieckiej Wiosny Ludów
Zadanie 15. (4 pkt)
Zadanie 23. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – Mikołaj Firlej
B – Jan Zamoyski
C – Mikołaj Potocki
D – Franciszek Ksawery Branicki
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. L. Mierosławski
B. J. Bem
C. A. Mickiewicz
Zadanie 32. (2 pkt)
Zadanie 24. (1 pkt)
Zadanie 33. (4 pkt)
Zadanie 16. (2 pkt)
Przykładowy tytuł:
Ekspansja terytorialna Japonii na Dalekim
Wschodzie w XVIII- pocz. XX w.
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Borys Jelcyn
B. Margaret Thatcher
C. Fidel Castro
D. John Kennedy
Zadanie 14. (3 pkt)
A – Zygmunta III Wazy (1 pkt)
B – Można podać jeden z podanych przykładów:
– unia brzeska
– próba zdobycia tronu Rosji
– odmowa uchwalenia przepisów wykonawczych
do aktu konfederacji warszawskiej
Za jeden spośród podanych przykładów- 1 pkt
Zadanie 25. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Aby wspólnie z oddziałami innych państw
europejskich stłumić powstanie bokserów
B. Hunowie – lud turecki, który w IV w. najechał
Europę, prowokując Wielką Wędrówkę Ludów;
w V wieku uległ rozbiciu i zanikł.
Zadanie 17. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
K
L
A
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Opis dotyczy Kambodży/ Kampuczy
B. Była ona kolonią Francji
Zadanie 34. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Zjednoczenie Niemiec
B. Helmut Kohl
M
A
26032117
6 Gazeta Edukacja
Wtorek 22 kwietnia 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazetawyborcza.pl
Geografia
poziom podstawowy
Czas pracy 120 minut
Zadania 1-8 rozwiąż, korzystając z fragmentu mapy turystycznej „Beskid Niski”.
Zadanie 1. (1 pkt)
Zmierzona na mapie długość jeziora Klimkówka wynosi 12 cm. Oblicz długość tego je ziora w terenie. Zapisz obliczenia i wynik podaj w kilometrach.
Długość jeziora Klimkówka w terenie wynosi ………... km
Zadanie 2. (1 pkt)
Zaznacz właściwą odpowiedź. Wysokość
względna szczytu wzniesienia Kopa (C2) w stosunku do poziomu lustra wody w jeziorze Klimkówka wynosi
A. 280 m
B. 280 m n.p.m.
C. 392 m
D. 672 m n.p.m.
Zadanie 3. (2 pkt)
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy
opisanych obiektów.
Lp .
1
2
3
4
O b iekt
Rzeka przepływająca przez Kunkową
i Leszczyny.
Pasmo górskie rozcięte doliną rzeki
Ropy.
Obiekt noclegowy w miejscowości
Nowica.
Góra o wysokości powyżej 600 m
n.p.m. położona około 2,5 km na
północny-zachód od centrum
miejscowości Ujście Gorlickie.
Nazwa
Zadanie 4. (2 pkt)
Porównaj obszary położone w polach C3
i E2, podając po jednej różnicy dotyczącej:
a) rzeźby terenu, b) wód powierzchniowych,
c) naturalnej szaty roślinnej.
a) …………………………………………………………...
b)..………………………………………………………...
c) ……………………………………………………………...
Zadanie 5. (2 pkt)
Skreśl jedno z podanych w nawiasie określeń tak, aby opis trasy żółtym szlakiem turystycznym z centrum miejscowości Ujście Gor-
lickie na wzniesienie Wierch (E2) był prawdziwy.
Wycieczkę rozpoczynamy w pobliżu pomnika poległych Łemków. Pierwszy odcinek trasy
do przystanku PKS pokonujemy, wędrując okopołudniowo-wschodło (22,0 / 1,0) km w kierunku (p
nim / północno-zachodnim). Na skrzyżowaniu
utwardróg zmieniamy kierunek marszu i drogą (u
dzoną / asfaltową) prowadzącą wzdłuż potoku
wędrujemy około 2,2 km do rozwidlenia dróg,
przy którym stoi (kkrzyż / ka pli czka ). Stąd do
końca trasy musimy pokonać różnicę wysokowiększą / mniej szą ) niż na odcinku trasy
ści (w
przebytym do tej pory.
Appalachy
Góry Atlas
Wielkie Góry Wododziałowe
Nizina La Platy
Nizina Zachodniosyberyjska
Nizina Zatokowa
Wyżyna Abisyńska
Wyżyna Tybetańska
Zadanie 13. (2 pkt)
Przyporządkuj regionom wymienionym
w tabeli po trzy charakterystyczne dla nich cechy rzeźby i budowy geologicznej wybrane z podanych. Do tabeli wpisz litery, którymi ozna czono wybrane cechy.
Zadanie 6. (1 pkt)
Podaj dwa rodzaje turystyki, którą można
uprawiać na obszarze przedstawionym na mapie, i po dwa przykłady obiektów infrastruktury sprzyjające ich uprawianiu.
1. rodzaj turystyki.......................................................
obiekty infrastruktury ..............................................
2. rodzaj turystyki .......................................................
obiekty infrastruktury ..............................................
Zadanie 7. (1 pkt)
Wykaż wpływ rzeźby terenu na rozmiesz czenie zabudowy oraz współczesne występo wanie lasów na obszarze przedstawionym na
mapie.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Zadanie 8. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego wylesienie stoków w dorzeczu rzeki Ropy spowodowałoby zmniejszenie pojemności jeziora Klimkówka.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Zadanie 9. (1 pkt)
Podaj dwa powody, dla których na rzekach
karpackich buduje się sztuczne zbiorniki wodne.
1. ........................................................................................
2. .....................................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Podaj po jednym przykładzie wpływu litosfery na pozostałe sfery Ziemi.
Litosfera → atmosfera
............................................................................................
Litosfera → biosfera
............................................................................................
Litosfera → hydrosfera
............................................................................................
Zadanie 11. (2 pkt)
Oznacz zdania prawdziwe literą P, a zdania
fałszywe literą F.
Na równiku przez cały rok dzień i noc trwają po 12 godzin ......
Wszystkie ciała niebieskie osiągają najwyższą wysokość nad horyzontem podczas górowania ......
W Lublinie Słońce góruje później niż w Katowicach ......
Ziemia zachowuje stałe nachylenie osi obrotu do płaszczyzny orbity, po której obiega Słońce ......
Cechy do wyboru:
A) najwyższe wzniesienie ma wysokość
612 m n.p.m.
B) najwyższe wzniesienia przekraczają
1000 m n.p.m.
C) wzniesienia zbudowane są ze skał fliszowych
D) najwyższe wzniesienia zbudowane są
z kwarcytów
E) najwyższe wzniesienia zbudowane są z granitów
F) obszar został sfałdowany w orogenezie alpejskiej
G) obszar sfałdowany został w erze paleozoicznej
Regio n
Góry Świętokrzyskie
Beskid Sądecki
Cechy
Zadanie 14. (2 pkt)
Opisz przebieg przedstawionego na rysunku procesu cofania się brzegu morskiego. W opisie użyj określeń: klif, nisza abrazyjna, platforma abrazyjna, fale przyboju.
Zadanie 12. (3 pkt)
Zadanie 10. (2 pkt)
Na mapie (na stronie 7) numerami 1-9 oznaczono rozmieszczenie wybranych regionów geograficznych.
Schemat przedstawia współzależność sfer
Ziemi.
Wpisz numery, którymi na mapie oznaczono wymienione regiony.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
1
Gazeta Edukacja 7
www.gazetawyborcza.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 22 kwietnia 2008
Mapa do zadania 12.
Uzupełnij tabelę, wpisując numer, którym zaznaczono położenie danej elektrowni na mapie
oraz rodzaj wykorzystywanego w niej surowca
energetycznego (węgiel kamienny, węgiel brunatny, energia wody).
E l ekt ro w nia
A
B
C
D
E
Num er
n a m a pi e
Ro d z aj
surowca
Dolna Odra (Nowe
Czarnowo)
Konin
Kozienice (Świerże Górne)
Niedzica (Czorsztyn)
Żarnowiec
Zadanie 28. (2 pkt)
Zadanie 15. (1 pkt)
Zadanie 19. (1 pkt)
Podaj dwa czynniki wpływające na tempo procesu przedstawionego na rysunku w zadaniu 14.
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
W każdym zdaniu skreśl jedno z podanych
w nawiasie określeń tak, aby zdania dotyczące
stepów były prawdziwe.
Zadanie 16. (2 pkt)
W tabeli (na stronie obok) podano roczny
przebieg temperatury powietrza i opadów
w trzech stacjach meteorologicznych położonych w strefie klimatu umiarkowanego.
Przyporządkuj każdej ze stacji meteorolo gicznych odpowiedni typ klimatu. Typy klimatu wybierz z p o d a n y c h : m o n s u n o w y , m o r s k i ,
przejściowy, kontynentalny. Uzasadnij przy porządkowanie typów klimatu do podanych
stacji.
Stacja I – ................................................................
Stacja II – ...............................................................
Stacja III – ..............................................................
Uzasadnienie ..........................................................
Zadanie 17. (2 pkt)
Podaj trzy cechy sieci rzecznej Polski.
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
Zadanie 18. (3 pkt)
Roślinność stepowa składa się głównie z (kkrzewów / roślin zielnych).
Na obszarach lessowych pod roślinnością
bielicowe / czar stepową rozwinęły się gleby (b
noziemy).
UkraW Europie stepy występują na terenie (U
iny / Finlandii).
Zadanie 20. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego wycinanie lasów w gó rach i regulacja biegu rzek przyczyniają się do
zwiększenia zagrożenia powodziowego.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Zadanie 21. (1 pkt)
Korzystając z wykresu, wykonaj polecenia
a) i b)
a) Przedstaw zróżnicowanie wskaźnika fe minizacji ludności Polski ogółem w różnych grupach wiekowych.
...................................................................................................
b) Podaj wskaźnik feminizacji mieszkańców
miast i wsi w grupie wiekowej powyżej 85. ro ku życia.
Wskaźnik feminizacji ludności miejskiej ...........
Wskaźnik feminizacji ludności wiejskiej ............
Zadanie 23. (2 pkt)
W tabeli podano charakterystyczne cechy
środowiska przyrodniczego wybranych regionów rolniczych Polski. Wpisz regiony, których
te opisy dotyczą. Regiony wybierz z podanych:
Pojezierze Pomorskie, Żuławy Wiślane, Nizina
Podlaska, Nizina Śląska, Kotlina Warszawska,
Wyżyna Lubelska.
Regio n
Wymienione kraje pogrupuj według gęstości zaludnienia i wpisz w odpowiednie komórki tabeli.
Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania
Ś r e d n i a g ę st oś ć z a l u d n i e n i a
Do 30 osób na 1 km 2
Od 100 do 150
Powyżej 200 osób
osób na 1 km 2
na 1 km 2
Uzupełnij tabelę, podając nazwy rzek, na
których utworzono wymienione zbiorniki, oraz
numery, którym i oznaczono je na mapie. Na zwy rzek wybierz z podanych: Brda; Dunajec;
Narew; Odra; Pilica; San; Soła; Warta; Wieprz;
Wisła;
C e c h y ś r od o wi s k a p r z y r od ni c z e g o
Przeważają urodzajne gleby – mady,
teren równinny odwadniany licznymi
rowami melioracyjnymi
Długi okres wegetacji (220 dni) i mała
roczna amplituda temperatury
powietrza. Łagodne zimy i wcześnie
nadchodząca wiosna. Przewaga
urodzajnych gleb brunatnych
Duża roczna amplituda temperatury
powietrza (ciepłe lata, chłodne zimy),
gleby urodzajne, w znacznej części
rozwinięte z lessów (czarnoziemy)
Zadanie 24. (2 pkt)
Zadanie 22. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie
wskaźnika feminizacji ludności Polski.
Podaj trzy pozaprzyrodnicze czynniki sprzyjające wysokiemu poziomowi rolnictwa.
1. …………………………………....…………………………
2. …………………………………....…………………………
3. …………………………………....…………………………
Zadanie 25. (1 pkt)
W tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące uprawy pszenicy i żyta w Polsce w roku 2005.
Uzupełnij tabelę, wpisując wielkość plonów
pszenicy i zbiorów żyta w Polsce w roku 2005.
Zadanie 26. (1 pkt)
Wyjaśnij znaczenie terminu „reprywatyzacja”.
...................................................................................................
...................................................................................................
S z tu c z n y z bi or n i k
wodny
Czorsztyński
Jeziorsko
Koronowski
Soliński
Sulejowski
Włocławski
Zegrzyński
Rz ek a
Nu mer
n a m api e
Zadanie 27. (3 pkt)
I
II
I II
1
Zapisz dla trzech rodzajów transportu: sa mochodowego, kolejowego i lotniczego, kierunek zmian udziału w strukturze przewozów
(wzrost lub spadek udziału) oraz podaj po jednej przyczynie tych zmian.
1. Transport samochodowy
...................................................................................................
2. Transport kolejowy
...................................................................................................
3. Transport lotniczy
...................................................................................................
Zadanie 29. (1 pkt)
W ostatniej dekadzie XX wieku liczba turystów zagranicznych odwiedzających Polskę
wzrosła czterokrotnie.
Podaj dwie przyczyny tak znacznego wzrostu w tym okresie liczby turystów odwiedzających nasz kraj.
1. …………………………………....…………………………
2. ……………….…………………………………………...…
Zadanie 30. (2 pkt)
Podaj przykłady dwóch krajów, w których
polscy żołnierze biorą udział w misjach poko jowych i p o j e d n y m p r z y k ł a d z i e z a d a ń , k t ó r e
tam realizują.
Kraj e
Pr z y k ł ad y z ad ań r e al i zo w an y c h
w r a m a c h m i sj i
Na mapie zaznaczono lokalizację wybranych
elektrowni w Polsce.
ŹRÓDŁO: MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI, 2005 GUS
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Śr.
rok
8,2
12,2
14,6
16,8
16,3
13,9
10,4
6,4
5,1
9 ,9
48
44
44
47
58
58
47
63
62
58
617
-2,0
1,8
7,6
13,8
16,8
18,6
17,2
13,3
7,8
2,3
-1,3
7 ,8
26
32
40
48
60
84
72
44
37
38
38
535
-13,4
-12,2
-4,2
8,3
17,4
23,6
26,1
24,1
17,2
7,8
-2,0
-9,2
7 ,0
10
10
12
11
11
10
9
8
5
14
11
12
12 3
I
II
t
4,6
o
Tabela do zadania 25.
Zboża
Tabela do zadania 16.
Stacja
Diagramy przedstawiają strukturę przewozów pasażerskich według rodzajów transportu
w Polsce w roku 1990 i 2000 w pasażerokilometrach.
III
IV
4,6
5,9
48
40
t
-2,9
o
35
t
o
t – temperatura powietrza w oC; o – opady w mm
Pszenica
Żyto
Powierzchnia zasiewów
w tys. ha
2 227,8
1 410,8
Zbiory
ogółem w tys. ton w kg/1 mieszkańca
8 800
232
...................
89
Plony
w dt/ha
..........
24,1
8 Gazeta Edukacja
Wtorek 22 kwietnia 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazetawyborcza.pl
Model odpowiedzi i schemat oceniania z geografii
Nr
z ad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
15.
P r z e w i d y w a na od p o w i ed ź
1 : 50 000
1 cm – 0,5 km
12 cm – x
x = 12 x 0,5 = 6
Długość J. Klimkówka w terenie wynosi
6 km
A. 280 m
1. Przysłup; 2. Pieniny Gorlickie;
3. agroturystyka (gospodarstwo
agroturystyczne); 4. Kopa
Np.
a) W obszarze pola C3 występują
wzniesienia o wyższej wysokości
bezwzględnej (powyżej 700 m n.p.m.) i o
bardziej stromych stokach niż w polu E2.
b) W polu E2 większość potoków stanowi
dopływy górnego biegu rzeki Przysłup
płynącej przez środkową część obszaru,
a w polu C3 północna część obszaru
odwadniana jest przez potoki spływające
bezpośrednio do jeziora Klimkówka,
a część południowa przez potoki uchodzące
do rzeki Ropy.
c) Lesistość obszaru w polu C3 jest znacznie
większa niż w polu E2.
Pozostaną nie skreślone:
1,0; południowo -wschodnim;
asfaltową; krzyż; większą
Np.
piesza – znakowane szlaki turystyczne,
miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne
rowerowa – znakowane szlaki rowerowe,
punkty gastronomiczne, obiekty noclegowe
wodna – przystań wodna i wypożyczalnia
sprzętu pływającego
Np
– zabudowania w większości miejscowoś ci
koncentrują się w miejscach, gdzie
nachylenie terenu jest niewielkie
(głównie w dolinach);
– lasy zachowały się jeszcze tylko na
wzniesieniach o największym nachyleniu
Np. wylesienie stoków zwiększyłoby spływ
powierzchniowy wód opadowych
i przyspieszyłoby erozję gleby i skał.
W wyniku tego potoki górskie niosłyby
znacznie większą niż do tej pory ilość
osadów, powodując przyspieszenie
zamulania jeziora, a tym samym
zmniejszenie jego pojemności.
Np.
– zapobieganie powodziom;
– produkcja energii elektrycznej;
– zaopatrzenie rolnictwa w wodę
Np.
Litosfera
atmosfera
Barwa skał wpływa na temperaturę
powietrza (powierzchnie ciemne
pochłaniają najwięcej promieniowania
słonecznego, natomiast najwięcej
promieniowania odbijają powierzchnie
jasne).
Litosfera
biosfera
Rodzaj skały macierzystej ma wpływ na typ
tworzących się na ich bazie gleb, a te z kolei
w znacznym stopniu decydują o składzie
gatunkowym roślinności, np. roślinność
wapieniolubna.
Litosfera
hydrosfera
Rodzaj skał wpływa na tempo obiegu wody
w przyrodzie. Na obszarze litych skał
krystalicznych jest szybszy spływ
powierzchniowy i mniejsza infiltracja niż na
obszarze skał luźnych, porowatych lub z
dużą ilością szczelin.
Pk t
0-1
Kryt eria z al icz enia
Za poprawny zapis obliczeń
i poprawny wynik – 1 pkt
16.
0-1
0 -2
1 pkt
Za podanie nazw
dwóch, trzech obiektów – 1 pkt
czterech obiektów – 2 pkt
17.
0 -2
Za podanie różnic dla
dwóch elementów środowiska
– 1 pkt, trzech elementów – 2 pkt
18.
0 -2
Za poprawne skreślenie
trzech, czterech określeń – 1 pkt,
pięciu określeń – 2 pkt
0-1
Za podanie dwóch rodzajów
turystyki i czterech przykładów
obiektów – 1 pkt
2 0.
21.
0-1
Za wykazanie wpływu
nachylenia stoków – 1 pkt
22.
0-1
Za wyjaśnienie wskazujące
na nasilenie erozji i zamulania
zbiornika – 1 pkt
23.
0-1
Za podanie dwóch powodów
– 1 pkt
2 4.
2 5.
2 6.
27.
0 -2
Za podanie przykładów
do dwóch geosfer – 1 pkt,
trzech geosfer – 2 pkt
2 8.
0 -2
Za poprawne oznaczenie
dwóch, trzech zdań – 1 pkt,
czterech zdań – 2 pkt
12.
Appalachy 2; Góry Atlas 1; Wielkie Góry
Wododziałowe 6; Nizina La Platy 4;
Nizina Zachodniosyberyjska 8; Nizina
Zatokowa 3; Wyżyna Abisyńska 5;
Wyżyna Tybetańska 7
0-3
Za poprawne zlokalizowanie
czterech, pięciu regionów – 1 pkt,
sześciu, siedmiu – 2 pkt,
ośmiu regionów – 3 pkt
13.
Góry Świętokrzyskie – A; D; G
Beskid Sądecki – B; C; F
0 -2
Za poprawne
przyporządkowanie do regionu
trzech cech po – 1 pkt
14.
Np. fale przyboju uderzają o klif (stromy
brzeg), podmywając go. U podnóża klifu
powstaje nisza abrazyjna, a podmyty brzeg
obrywa się. Grubszy materiał skalny jest
osadzany blisko brzegu, tworząc platformę
abrazyjną, a drobniejszy jest wynoszony
dalej w morze.
0 -2
Za opis z poprawnym użyciem
dwóch, trzech z podanych
terminów – 1 pkt
czterech terminów – 2 pkt
11.
P; P; F; P
19.
2 9.
30.
Np.
– rodzaj materiału skalnego, z którego
zbudowany jest klif ,
– siła, z jaką fale przyboju uderzają o brzeg
Stacje: I – morski; II – przejściowy;
III – kontynentalny
Uzasadnienie: np. w klimacie morsk im
roczna amplituda temperatury powietrza
jest najmniejsza, a w kontynentalnym
największa; im większy stopień
kontynentalizmu klimatu, tym mniejsza
roczna suma opadów
Np. – reżim deszczowo -śnieżny;
– asymetria dorzeczy Wisły i Odry (większe
prawe dorzecza);
– ogólny kierunek spływu z SE na NW
– kratowy układ sieci (rzeki, na których
odcinkach płyną na zachód, wykorzystując
pradoliny);
– niewysoki dział wodn y Wisły i Odry;
Czorsztyńskie - Dunajec – 7
Jeziorsko – Warta – 4
Koronowskie – Brda – 1
Solińskie – San – 6
Sulejowskie – Pilica – 5
Włocławskie – Wisła – 2
Zegrzyńskie – Narew – 3
Pozostają nieskreślone: roślin zielnych;
czarnoziemy; Ukrainy
Np. podczas intensywnych opadów po
bezleśnych stokach woda spływa szybciej;
las spowalnia spływ wód powierzchniowych
i tempo topnienia śnieg u, zwiększając ilość
wody wsiąkającej w glebę. Wycięcie lasu
i uregulowanie koryt rzek powoduje
szybszy spływ wód powierzchniowych
i gwałtowniejszy przybór wody w rzekach.
Kolumny od prawej
Norwegia, Finlandia, Szwecja
Czechy, Francja, Polska
Belgia, Holandia, Wielka Brytania
Np.
a) rodzi się więcej chłopców, do 40. roku
życia liczebnie przeważają mężczyźni, a po
tym okresie dominują kobiety, im starszy
przedział wiekowy tym współczynnik
feminizacji jest większy
b) miasto 312 kobiet na 100 mężczyzn
(uwzględnić 310 -315)
wieś 252 kobiety na 100 mężczyzn
(uwzględnić 250-255)
W kolejności od góry: Żuławy Wiślane,
Nizina Śląska, Wyżyna Lubelska
Np. – duża wielkość gospodarstw;
– wysoki stopień mechanizacji i chemizacji;
– odpowiednie wykształcenie rolników;
– wysoki poziom kultury rolnej
Plony pszenicy 39,5; zbiory żyta 3 400
Np. jest to zwrot prywatnym właścicielom
majątku zagarniętego wcześniej przez
państwo.
A – 2 – węgiel kamienny
B – 4 – węgiel brunatny
C – 6 – węgiel kamienny
D – 9 – energia wody
E – 1 – energia wody
1. Transport samochodowy – udział
zwiększył się; przyczyna, np. większa
dostępność samochodów (ich ceny
relatywnie spadły), poprawa jakości dróg,
likwidacja niektórych linii kolejowych.
2. Transport kolejowy – udział zmniejszył
się; przyczyna, np. jest mniejsza
elastyczność tego rodzaju transportu
w porównaniu z transportem
samochodowym, likwidacja mało
dochodowych linii kolejowych.
3. Transport lotniczy – udział zwiększył się;
przyczyna, np. rozwój turystyki
zagranicznej, wzrost inwestycji
zagranicznych w Polsce, uruchomienie
tanich linii lotniczych.
Np.
– ułatwienia w przekraczaniu granic Polski
(zniesienie wiz dla wielu krajów,
wprowadzenie bezw izowego ruchu
przygranicznego);
– wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce;
– zainteresowanie Polską po zmianach
ustrojowych;
– uruchomienie tanich linii lotniczych
Np. Irak – zapewnienie utrzymania pokoju,
szkolenie irackich służb wewnętrznych
Afganistan – zwalczanie terroryzmu,
likwidacja baz szkoleniowych al Kaidy
0-1
Za podanie dwóch czynników
– 1 pkt
0 -2
Za poprawne
przyporządkowanie typu
klimatu do każdej stacji – 1 pkt
za uzasadnienie – 1 pkt
0 -2
Za podanie dwóch cech – 1 pkt,
trzech cech – 2 pkt
0-3
Za poprawne uzupełnienie
komórek siedmiu do dziesięciu
– 1 pkt, jedenastu do trzynastu
– 2 pkt
czternastu komórek – 3 pkt
0-1
Za wszystkie poprawne
skreślenia – 1 pkt
0-1
Za wyjaśnienie uwzględniające
obydwa czynniki – 1 pkt
0-1
Za poprawne
przyporządkowanie wszystkich
krajów – 1 pkt
0 -2
a) za przedstawienie
zróżnicowania wskaźnika
ogółem – 1 pkt,
b) za podanie wskaźnika
dla obydwu grup ludności – 2 pkt
0 -2
Za poprawne
przyporządkowanie dwóch
regionów – 1 pkt
trzech regionów – 2 p
0 -2
Za podanie dwóch czynników
1 pkt, trzech czynników - 2 pkt
0-1
Za podanie obydwu wartości – 1 p
0-1
Za wyjaśnienie znaczenia
terminu – 1 pkt
0-3
Za poprawne wypełnienie
czterech do sześciu komórek
– 1 pkt, siedmiu do dziewięciu
– 2 pkt, dziesięciu – 3 pkt
0 -2
Za podanie kierunku zmian
z uzasadnieniem dla dwóch
rodzajów transportu – 1 pkt,
trzech – 2 pkt
0-1
Za podanie dwóch przyczyn
– 1 pkt
0 -2
Za podanie nazwy kraju
i przykładu zadań po – 1 pkt
1
Download