Bazy danych - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów:
Przedmiot: Bazy danych
Specjalność: wszystkie
Liczba godzin w
tygodniu /
semestrze *
ECTS
WYKŁADOWCA
FORMA ZAJĘĆ
CELE
PRZEDMIOTU
WARUNKI
WSTĘPNE
TREŚĆ
PRZEDMIOTU
1
I
2
II
III
3
IV
V
4
VI
VII
5
VIII
IX
X
Dr inż. Aleksander Górny
Laboratorium
Przekazanie słuchaczom praktycznych zasad budowania relacyjnej bazy danych w różnych
środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem standardu SQL.
Znajomość podstaw algebry zbiorów i relacji, pojęcia typów danych oraz podstaw z zakresu
języków programowania i elementów architektury komputerów.
 Tworzenie baz danych za pośrednictwem istniejącego interfejsu graficznego (np.
środowisko MS Access). Tryb projektowania i wyświetlania tabel. Kopiowanie
i sortowanie rekordów . Zasady tworzenie tabel. Definiowanie klucza głównego –
prostego i złożonego. Łączenie tabel z uwzględnieniem różnych typów relacji.
Klucz obcy. Zasady tworzenia kwerend zwykłych i operacyjnych z zastosowaniem
wyrażeń logicznych i relacyjnych. Tworzenie formularzy. . Elementy języka SQL
wykorzystywane w środowisku MS Access.
 Język SQL– Tworzenie bazy danych oraz skryptów do tworzenia tabeli
i wypełniania ją danymi o różnych typach. Zasady zapewniające bezpieczny
dostęp do danych (polecenia GRANT, REVOKE). Język definiowania struktur
danych (CREATE, DROP, ALTER). Wyszukiwanie danych z wielu tabel (polecenie
podstawowe SELECT). Zasady wyznaczania kluczy głównych i obcych - łączenie
tabel. Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE. Funkcje agregujące. Tworzenie
perspektyw (widoków). Ograniczenia i integralność referencyjna.
 Dostęp współbieżny. Transakcje w SQL (zastosowanie COMMIT i ROLLBACK).
Dziennik transakcji.
 Konstrukcje programowe w SQL. Procedury, kursory.
 Bezpieczeństwo w projektowaniu- SQL inection, - zapobieganie.
 Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie danych.
Laboratorium 1
 Tworzenie baz danych za pośrednictwem istniejącego interfejsu graficznego
(np. środowisko MS Access 2003).
 Pokazanie przykładowej Bazy Danych Northwind.mdb
 Omówienie trybu projektowania i wyświetlania tabel.
 Kopiowanie i sortowanie rekordów .
 Zasady tworzenie tabel. Definiowanie klucza głównego – prostego i złożonego.
 Łączenie tabel z uwzględnieniem różnych typów relacji. Klucz obcy.
 Wstępne informacje o nowym projekcie Bazy Danych Student.mdb
Laboratorium 2
 Pokazanie błędów przy łączeniu tabel z uwzględnieniem różnych typów relacji.
Klucz obcy.
 Zasady tworzenia kwerend zwykłych i operacyjnych z zastosowaniem wyrażeń
logicznych i relacyjnych..
 Elementy języka SQL wykorzystywane w środowisku MS Access. (tj. pokazywanie
możliwości zmiany działania kwerend przy zmianie składni zapytania SQL w MS
Access 2003)
LITERATURA
METODY
NAUCZANIA
SPOSÓB I WARUNKI
ZALICZENIA
PRZEDMIOTU
PRZYKŁADOWE
ZAGADNIENIA
(ew. pytania)
EGZAMINU/
ZALICZENIA
 Tworzenie formularzy.
 Omawianie dalszych zagadnień w ramach realizowanego projektu (Student.mdb).
Laboratorium 3
 Praca nad Baza Danych Student. Korekcja błędów przy projekcie Student.
Sprawdzenie łączenia tabel z uwzględnieniem różnych typów relacji.
 Tworzenie kwerend z zastosowaniem wyrażeń logicznych i relacyjnych.
( z naciskiem wykorzystania możliwości zmian po przez zmianę składni SQL).
 Zaawansowane problemy zapytań. Funkcje stosowane w MS Access.
 Tworzenie formularzy.
 Porównanie różnych realizacji Bazy Student.
Laboratorium 4
 Język SQL– wprowadzenie do Serwera SQL 2000- Architektura .
 Tworzenie bazy danych (oraz skryptów do tworzenia tabeli) i wypełniania ją danymi
o różnych typach.
 Zasady zapewniające bezpieczny dostęp do danych (polecenia GRANT,
REVOKE). Język definiowania struktur danych (CREATE, DROP, ALTER).
Wyszukiwanie danych z wielu tabel (polecenie podstawowe SELECT). Zasady
wyznaczania kluczy głównych i obcych - łączenie tabel. Polecenia INSERT,
UPDATE, DELETE. Funkcje agregujące. Tworzenie perspektyw (widoków).
Ograniczenia i integralność referencyjna.
Laboratorium 5
 Dostęp współbieżny. Transakcje w SQL (zastosowanie COMMIT i ROLLBACK).
Dziennik transakcji.
 Konstrukcje programowe w SQL. Procedury, kursory.
 Bezpieczeństwo w projektowaniu- SQL inection, - zapobieganie.
 Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie danych.
Laboratorium 6
 Bezpieczeństwo w projektowaniu- SQL inection, - zapobieganie.
 Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie danych.
 Elementy Administracji Serwera SQL 2000.
Laboratorium 7
 Podsumowanie wiadomości.
 Sprawdzian zaliczeniowy
 Date C.J.: Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT W-wa, 2000.
 Jakubowski A.: Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd Helion, 2001.
 Rankins R., Jensen P., Bertucci P.: Microsoft SQL Server 2000, Księga eksperta,
Helion 2003.
 Hans Ladanyi,: SQL Księga Eksperta, Helion, 2000.
 Tomasz Nabiałek: abc… Accessa 2002 Wyd. Editio 2000 , 2002.
Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem wybranych systemów zarządzania bazą danych
Zaliczenie dwóch sprawdzianów (kartkówek).



Połączyć ze sobą dwie tabele w relacji N:N.
Utworzyć przykładową tabelę w języku SQL a następnie napisać polecenie, które
wyświetli rekordy np. pracowników w określonych grupach wiekowych, których
zarobki powinny się mieścić w przedziale [2900, 3300].
Założyć przykładową pełną małą Bazę Danych o studentach w MS Access
wykorzystując już istniejące narzędzia.
Tematycznie:
Laboratorium 4h

Laboratorium 4h
Laboratorium 4h
Laboratorium 4h
Laboratorium 4h
Laboratorium 4h
Laboratorium 2h







Podsumowanie wiadomości.
Sprawdzian zaliczeniowy
Download