karta rejestracyjna zakażenia szpitalnego

advertisement
UOGÓLNIENIE
ROZPOZNANIE {wpisać 1-8}*
ROZPOZNANIE {wpisać 1-8}*
DROBNOUSTRÓJ
DATA
PODPIS I PIECZĄTKA LEKARZA PROWADZĄCEGO
Uwaga: W przypadku kolejnych zakażeń należy dołączyć nową kartkę.
Karta jest wkładką do historii choroby.
W przypadku podejrzenia zakażenia szpitalnego kontaktować się z zespołem ds. zakażeń szpitalnych.
*Rozpoznanie zakażenia:
1. kliniczne ogólne {np.gorączka>38, hipoterapia, kaszel, tachykardia, wstrząs septyczny}
2. kliniczne miejscowe {np. ból, obrzęka, rumień, ucieplenie, ropna wydzielina}
3. morfologiczne {np. leukocytoza, podwyższona cytoza w płynie m-r, małopłytkowość}
4. biochemiczne {np. OB, CRP, pO2, pCO2, pH}
5. bakteriologiczne
6. serologiczne
7. radiologiczne {rtg, usg, CT}
8. inne {podać jakie}
**Opis kodu materiału do badań: K-krew, M-mocz, P-płyn m-r, W-wymaz, I-inny {podać jaki}
MATERIAŁ BADANY {K;M;P;W;I}**
WYNIKI BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH {WPISAĆ TYLKO ISTOTNE POSIEWY}
NIE STWIERDZONO CECH INFEKCJI
DATA POSIEWU
POSOCZNICA
INNE-JAKIE
ZAKAŻENIE RANY POOPERACYJNEJ
BIEGUNKA INFEKCYJNA
ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO
RODZAJ ZAKAŻENIA
BEZ OBJAWÓW OGÓLNYCH
ZAPALENIE PŁUC
PRZEBIEG:
DOBA HOSPITALIZACJI
UOGÓLNIENIE
DRUGI EPIZOD ZAKAŻENIA
DATA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZAKAŻENIA
POSOCZNICA
INNE-JAKIE
ZAKAŻENIE RANY POOPERACYJNEJ
BIEGUNKA INFEKCYJNA
ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO
RODZAJ ZAKAŻENIA
BEZ OBJAWÓW OGÓLNYCH
ZAPALENIE PŁUC
PRZEBIEG:
DOBA HOSPITALIZACJI
DATA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZAKAŻENIA
PIERWSZY EPIZOD ZAKAŻENIA
ZAKAŻENIE PODCZAS POBYTU W SZPITALU
IMIĘ I NAZWISKO
Z JAKIEGO
Z JAKIEGO
NAGŁE
PRZYJĘCIE
DATA WYPISU
PESEL
RANY
Z DOMU
INNE
ZGON
PIECZĄTKA I PODPIS LEKARZA DYŻURNEGO
WYKWITY
CEWNIK MOCZOWY
INNE
PREPARAT
ENDOSKOPIA
PREPARATY KRWI
DATA ROZPOCZĘCIA I
ZAKOŃCZENIA LECZENIA- DAWKA
WSKAZANIE
ANTYBIOTYKOTERAPIA PODCZAS POBYTU W SZPITALU
CHOR. NOWOTWOROWA
CUKRZYCA
NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
OTYŁOŚĆ
RESPIRATOR
JAKIE
TLENOTERAPIA
NAKŁUCIA JAM CIAŁA
CEWNIK NACZYNIOWY CENTRALNY
CEWNIK NACZYNIOWY OBWODOWY
CEWNIK MOCZOWY
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO ZAKAŻENIA:
DANE Z AKTUALNEGO POBYTU PACJENTA W SZPITALU
NIE STWIERDZONO CECH INFEKCJI
SKÓRA: ODLEŻYNY
CEWNIK NACZYNIOWY
JAKIMI
OGLĘDZINY PACJENTKI
KONTAKT Z CHOROBAMI ZAKAŹNYMI
INWAZYJNE ZABIEGI DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE
HOSPITALIZACJA
ANTYBIOTYKOTERAPIA
DATA
ODDZIAŁ
WYWIADY W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY
CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE
ROZPOZNANIE PRZY PRZYJĘCIU
Z ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO
Z INNEGO SZPITALA/ODDZIAŁU
PLANOWE
DATA PRZYJĘCIA
NUMER KSIĘGI GŁÓWNE
DATA URODZENIA
IMIĘ I NAZWISKO
KARTA REJESTRACYJNA ZAKAŻENIA SZPITALNEGO
/
Download