Pobierz - Wydział Inżynierii Zarządzania

advertisement
MRUGALSKA BEATA
WYRAZ DOROBKU NAUKOWEGO ZA LATA 2010-13
Recenzje
1. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. IF: 0.513
2. Occupational safety and hygiene / Arezes Pedro M. (i in.). - London : Taylor and Francis
Group, 2013. ISBN: 978-1-138-00047-6
3. Proceedings of the International Symposium on Occupational Safety and Hygiene SHO2013 / Arezes P. [ed.] [i in.]. - Guimaraes, Portugal : Sociedade Portuguesa de
Seguranca e Higiene Occupacionais (SPOSHO), 2013
Konferencje naukowe
1. International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO2013, University of
Minho, Guimareas, Portugalia, 14-15.02. 2013 - członek Komitetu Naukowego
2. XXVI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii – Poznań, Mąchocice Kapitulne, 2831.03.2012– członek Komitetu Organizacyjnego
Czasopisma
1. International Journal of Ergonomics (IJEG) – Editorial Board Member
1
2013
1.
Autor: Berkowska Anna ( 000), Drzewiecka Milena ( 000), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Analiza obszarów techniczno-organizacyjnych wpływających na zarządzanie
bezpieczeństwem pracy
Źródło: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszard Knosali. - Opole :
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013. - S. 1051-1057
Rok: 2013
ISBN: 978-83-930399-5-1
2.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Wyrwicka Magdalena ( KL).
Tytuł: Analiza wykorzystania otwartego wspomagania informatycznego w wielkopolskich
urzędach
Źródło: Zeszyty Naukowe : Ekonomiczne Problemy Usług nr 105 Europejska przestrzeń
komunikacji elektronicznej.. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. - T. II, 2013 ; nr 763. - s. 131140
Rok: 2013
p-ISSN: 1640-6818
3.
Autor: Wyrwicka Magdalena K. ( KL), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Application of information support in the context of enterprise development
Źródło: Information technologies in organizations : mamagement and application of multimedia /
Kiełtyka Leszek [ed.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013. - s.
41-56
Rok: 2013
ISBN: 978-83-7285-691-3
4.
Autor: Górny Adam ( KE), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Application of SMART criteria in planning improvements to the operating conditions of
machinery
Źródło: HCI International 2013 - Posters' Extended Abstracts International Conference, HCI
International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Proceedings. - Berlin : SpringerVerlag. - Part II, 2013. - s. 494-498
Rok: 2013
p-ISSN: 1865-0929
e-ISSN: 1865-0937
ISBN: 978-3-642-39475-1
DOI: 10.1007/978-3-642-39476-8
2
5.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Design and quality control of products robust to model uncertainty and disturbances
Źródło: Robust manufacturing control : Proceedings of the CIRP Sponsored Conference RoMaC
2012, Bremen, Germany, 18th-20th June 2012 : Springer Berlin Heidelberg, 2013. - Lecture
Notes in Production Engineering. - S. 495-505
Rok: 2013
ISBN: 978-3-642-30748-5, 978-3-642-30749-2
DOI: 10.1007/978-3-642-30749-2_36
6.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Environmental disturbances in robust machinery design
Źródło: Occupational safety and hygiene / Arezes Pedro M. (i in.). - London : Taylor and Francis
Group, 2013. - s. 229-236
Rok: 2013
ISBN: 978-1-138-00047-6
Punktacja: wkrótce pojawi się w Web of Science (10pkt)
7.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Impact assessment of environmental disturbances on robust product design in industrial
setting
Źródło: Proceedings book of the International Symposium on Occupational Safety and Hygiene SHO2013 / Arezez P. [ed.] [i in..]. - Guimaraes, Portugal : Sociedade Portuguesa de Seguranca e
Higiene Occupacionais (SPOSHO), 2013. - S. 263-265
Rok: 2013
8.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Arezes Pedro ( 000).
Tytuł: Industrial practices designed to ensure safety of machinery
Źródło: Proceedings book of the International Symposium on Occupational Safety and Hygiene SHO2013 / Arezez P. [ed.] [i in..]. - Guimaraes, Portugal : Sociedade Portuguesa de Seguranca e
Higiene Occupacionais (SPOSHO), 2013. - S. 261-265
Rok: 2013
9.
Autor: Górny Adam ( KE), Mrugalska Beata ( KE), Grzybowski Wiesław ( KE).
Tytuł: Ryzyko zawodowe w eksploatacji urządzeń technicznych
Źródło: Zastosowania ergonomii Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku /
Charytonowicz Jerzy [ red. naukowa]. - Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa
Ergonomicznego PTErg. Oddział we Wrocławiu, 2013. - s. 133-143
Rok: 2013
p-ISSN: 1898-8679
ISBN: 978-83-926630-9-6
3
10.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Arezes Pedro M..
Tytuł: Safety requirements for machinery in practice
Źródło: Occupational safety and hygiene / Arezes Pedro M. (i in.). - London : Taylor and Francis
Group, 2013. - s. 97-102
Rok: 2013
ISBN: 978-1-138-00047-6
Punktacja: wkrótce pojawi się w Web of Science (10pkt)
11.
Autor: Stasiuk Anna ( 000), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej studium przypadku
Źródło: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - 2013, nr
102 (752), s. 266-280
Uwagi: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma
2013
Rok: 2013
p-ISSN: 1640-6818
e-ISSN: 1896-382X
12.
Autor: Mrugalska Beata (red.) ( KE)
Tytuł: Human Factors in Economics and Organizational Design
Źródło: Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. - 106 s.
Rok: 2013
ISBN: 978-83-7775-260-9
13.
Autor: Majchrzak Agata (000), Mrugalska Beata ( KE)
Tytuł: A comparison of two techniques for assessing physical work loads for organizational
changes
Źródło: Human Factors in Economics and Organizational Design/ Mrugalska B. (red.) – Poznań :
Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. –s. 59-70
Rok: 2013
ISBN: 978-83-7775-260-9
14.
Autor: Markowski Przemysław (000), Mrugalska Beata ( KE)
Tytuł: How to adjust a workstand to work load? A case study
Źródło: Human Factors in Economics and Organizational Design/ Mrugalska B. (red.) – Poznań :
Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. –s. 71-81
Rok: 2013
ISBN: 978-83-7775-260-9
4
15.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Maćkowiak Marta (000)
Tytuł: Organizational industrial practices on the basis of physical load
Źródło: Human Factors in Economics and Organizational Design/ Mrugalska B. (red.) – Poznan:
Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. –s. 82-93
Rok: 2013
ISBN: 978-83-7775-260-9
16.
Autor: Ławniczak Ilona (000), Mazurek Paweł (000), Iwanowicz Anna (000), Mrugalska Beata (
KE)
Tytuł: Innowacyjne rozwiązania doskonalące system bezpieczeństwa
Źródło: Prace Naukowe AJD „Edukacja Techniczna i Informatyczna” t. VIII 2013.
Rok: 2013
17.
Autor: Ławniczak Ilona (000), Mazurek Paweł. (000), Iwanowicz Anna (000), Mrugalska Beata (
KE)
Tytuł: System SMAT jako narzędzie dla obszaru BHP
Źródło: Zeszyty Naukowe PP, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 61 – Poznań: Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, 2013.
Rok: 2013
2012
1.
Autor: Kawecka-Endler Aleksandra ( KE), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Analysis of changes in work processes
Źródło: Advances in social and organizational factors / Vink Peter [ed.]. - Boca Raton : CRC
Press, 2012. - s. 672-681
Rok: 2012
2.
Autor: Drzewiecka Milena ( 000), Mrugalska Beata ( KE), Pacholski Leszek ( KL).
Tytuł: Ergonomic intervention plan for machinery operators
Źródło: Advances in ergonomics in manufacturing / Trzcieliński Stefan, Karwowski Waldemar
[eds.]. - Boca Raton : CRC Press, 2012. - s. 49-58
Rok: 2012
3.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa procesów pracy. – Poznań
Źródło: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej , 2012. - 79 s.
Rok: 2012
ISBN: 978-83-7775-214-2
5
4.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Kawecka-Endler Aleksandra ( KE).
Tytuł: Practical application of product design method robust to disturbances
Źródło: Human Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries. - 2012, Vol.
22, Iss. 2, s. 121-129
Rok: 2012
p-ISSN: 1090-8471
e-ISSN: 1520-6564
IF: 0.624
Punktacja MNiSW: 15.000
DOI: 10.1002/hfm.20200
5.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Wpływ czynników fizycznego środowiska pracy człowieka na zakłócenia środowiskowe
maszyn
Źródło: Ergonomia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Złowodzki Maciej [red.] [i in.].
- Kraków -Lublin : Komitet Ergonomii PAN, 2012. - s. 171-182
Rok: 2012
ISBN: 978-83-936710-0-7
6.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Oleszyńska Angelika ( 000), Mądrawska Żenata ( 000).
Tytuł: Zastosowanie kart kontrolnych do analizy zdolności systemu pomiarowego w
przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej
Źródło: Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu /
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. - 2012, nr 3, s. 181-190
Rok: 2012
p-ISSN: 1643-5494
Punktacja MNiSW: 8.000
Adres url:
http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2012_n
o_3.pdf
7.
Autor: Mrugalska B., Lihong L.
Tytuł: Problematyka hałasu w regulacjach prawnych Unii Europejskiej – studium przypadku
Źródło: XXVI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii – Poznań, Mąchocice Kapitulne, 2831.03.2012, Wydawnictwo Pressmedial, Lubin, 2012, s. 61-61
ISBN: 978-83-929467-8-6.
8.
Autor: Mrugalska B., Maćkowiak M.
6
Tytuł: Analiza i ocena wielkości obciążenia pracą fizyczną na wybranym stanowisku roboczym
Źródło: XXVI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii – Poznań, Mąchocice Kapitulne, 2831.03.2012, Wydawnictwo Pressmedial, Lubin, 2012, s. 62-63
ISBN: 978-83-929467-8-6.
9.
Autor: Mrugalska B., Majchrzak A.
Tytuł: Wybrane aspekty obciążenia pracą fizyczną w praktyce
Źródło: XXVI Międzynarodowe Źródło: Seminarium Ergonomii – Poznań, Mąchocice Kapitulne,
28-31.03.2012, Wydawnictwo Pressmedial, Lubin, 2012, s. 66-67
ISBN: 978-83-929467-8-6.
10.
Autor: Mrugalska B., Markowski P.
Tytuł: Zastosowanie wybranych metod oceny wielkości obciążenia pracą fizyczną w praktyce
Źródło: XXVI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii – Poznań, Mąchocice Kapitulne, 2831.03.2012, Wydawnictwo Pressmedial, Lubin, 2012, s. 64-65
ISBN: 978-83-929467-8-6.
7
2011
1.
Autor: Kawecka-Endler Aleksandra ( KE), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Contemporary aspects in design of work
Źródło: Advances in human factors, ergonomics and safety in manufacturing and service
industries / Karwowski Waldemar, Salvendy Gavriel [ed.]. - Boca Raton : Taylor and Francis
Group, 2011. - s. 401-411
Uwagi: Advances in Human Factors and Ergonomics Series
Rok: 2011
2.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Działania projakościowe w cyklu życia nowoczesnej organizacji
Źródło: Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. - 2011, nr 686 (47), s. 155-163
Rok: 2011
3.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Ergonomic aspects in machinery design
Źródło: Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors / Committee on
Ergonomics of the Polish Academy of Sciences. - 2011, no. 1-4, s. 89-97
Rok: 2011
p-ISSN: 0137-4990
4.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Incorporation of ergonomics into machinery design
Źródło: Human potential management in accompany. Knowledge increase / pod red. S.
Borkowski, J. ŠSujanová. - Trnava : Publisher AlumniPress, 2011. - s. 103-116
Rok: 2011
ISBN: 978-80-8096-144-2
5.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Kawecka-Endler Aleksandra ( KE).
Tytuł: Machinery design for construction safety in practice
Źródło: Universal access in human-computer interaction. Context diversity : 6th International
Conference, UAHCI 2011, Held as Part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14,
2011. Part III : Springer Berlin Heidelberg, 2011. - Lecture Notes in Computer Science ; 6767. S. 388-397
Rok: 2011
p-ISSN: 0302-9743
ISBN: 978-3-642-21665-7, 978-3-642-21666-4
DOI: 10.1007/978-3-642-21666-4_43
8
6.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Piwowarska Beata.
Tytuł: Poziom jakości usług w administracji publicznej na przykładzie wybranego urzędu
wojewódzkiego
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2011, nr 56, s.
49-61
Rok: 2011
p-ISSN: 0239-9415
Punktacja MNiSW: 3.000
7.
Autor: Kawecka-Endler Aleksandra ( KE), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Praktyczne aspekty projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. - Poznań :
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej , 2011. - 90 s.
Rok: 2011
8.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Kawecka-Endler Aleksandra ( KE).
Tytuł: Praktyczne zastosowanie zasad projektowania ergonomicznego w budowie maszyn
Źródło: Inżynieria ergonomiczna. Praktyka / Tytyk Edwin (red. nauk.). - Poznań : Wydaw.
Politechniki Poznańskiej, 2011. - s. 7-19
Rok: 2011
9.
Autor: Prussak Waldemar ( KE), Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Projektowanie systemów bezpieczeństwa. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej , 2011. - 146 s.
Rok: 2011
10.
Autor: Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata ( KE), Misztal Agnieszka ( KE), Mrugalska Beata (
KE).
Tytuł: Projektowanie systemów zarządzania jakością. - Poznań : Wydaw. Politechniki
Poznańskiej , 2011. - 159 s.
Rok: 2011
11.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: Standardization of products: a case study of safety design aspects in machine construction
Źródło: Toyotarity. Types of standardizations / pod red. S. Borkowski, J. Selejdak. Dnipropetrovsk : Publisher Yurii V. Makovetsky, 2011. - S. 167-189
Rok: 2011
9
12.
Autor: Mrugalska Beata ( KE).
Tytuł: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według OHSAS 18001:2007
Źródło: Projektowanie systemów zarządzania jakością / Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata,
Misztal Agnieszka, Mrugalska Beata. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2011. - s.
134-154
Rok: 2011
13.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Kawecka-Endler Aleksandra ( KE).
Tytuł: Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn przez projektowanie ergonomiczne
Źródło: Praktyczne aspekty projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. - Poznań :
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. - S. 52-70
Rok: 2011
14.
Autor: Mrugalska Beata ( KE), Kawecka-Endler Aleksandra ( KE).
Tytuł: Zasady projektowania ergonomicznego w budowie maszyn
Źródło: Praktyczne aspekty projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. - Poznań :
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. - S. 34-51
Rok: 2011
10
2010
1.
Autor: Mrugalska Beata ( IO), Kawecka-Endler Aleksandra ( IO).
Tytuł: Application of design of experiments for assuring product robustness to disturbances
Źródło: Some problems and methods of ergonomics and quality management / Borucki A.,
Pacholski L. (eds.). - Poznan : Poznan University of Technology, 2010. - S. 177-187
Rok: 2010
2.
Autor: Mrugalska Beata ( IO), Kawecka-Endler Aleksandra ( IO).
Tytuł: Praktyczne zastosowanie zasad projektowania ergonomicznego w budowie maszyn
Źródło: Ergonomia dla przyszłości. Biuletyn / E. Górska (red.). - Warszawa : Wydawnictwo
Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2010. - s. 34-35
Rok: 2010
3.
Autor: Mendyka Elżbieta, Mrugalska Beata ( IO).
Tytuł: Risk analysis as a tool for assessment of functioning of quality management system in
local administration
Źródło: Some problems and methods of ergonomics and quality management / Borucki A.,
Pacholski L. (eds.). - Poznan : Poznan University of Technology, 2010. - S. 105-114
Rok: 2010
11
Download