Starożytny Rzym

advertisement
Starożytny Rzym
Dwa tysiące lat temu miasto Rzym stało na czele jednego z
największych imperiów, jakie widział świat. W przypadjących na II
wiek n.e. czasach świetności rozciągało się ono na przestrzeni 4 000
km, od Szkocji po Morze Czerwone. Z bezlitosną konsekwencją
Rzymianie wprowadzili swoją zaawasnowaną technologię i sposób
życia w każdym zakątku Cesarstwa. Obywatele Rzymu mogli
podróżować od Deva (Chester) do Damaszku i wciąż czuć się jak u
siebie w domu.
Spis treści




Imperium rzymskie
- Pryncypat Oktawiana Augusta
- Dynastia julijsko-klaudyjska
- Dynastie Flawiuszów i Antonimów
- Cesarze-żołnierze
- Organizacja cesarstwa
- Reformy Dioklecjana i Konstantyna
- Chrześcijaństwo
- Koniec zachodniego cesarstwa
Republika Rzymska
- Ustrój republiki rzymskiej
- Patrycjusze i plebejusze
- Podbój Italii w okresie republiki
- Wojny punickie
- Narodziny imperium i początki kryzysu
- Koniec republiki
Historia Rzymu
- Początki państwa rzymskiego
- Upadek monarchii i początek republiki
- Podboje rzymskie
- Walki między patrycjuszami, a plebejuszami
- Podboje w Italii
- Rzymianie panami Półwyspu Apenińskiego
- Wojny z Kartaginą
- Armia rzymska i jej problemy
- Wojny domowe w Rzymie
- Pryncypat
- Rzym cesarzy
Romulus i Remus






Bogowie Rzymscy
Chrześcijaństwo w Imperium Rzymskim
Prawo rzymskie
Architektura
Społeczeństwo
Życie codzienne
Imperium Rzymskie
Imperium rzymskie powstało w 27 roku p.n.e.,
kiedy Gajusz Oktawiusz otrzymał z rąk
senatorów tytuł „Augusta” – co oznaczało boski.
Potwierdziło to jego pozycję, jako
najważniejszego człowieka w państwie i
przyniosło koniec republiki rzymskiej.
Pryncypat Oktawiana Augusta
Oktawian August panował w imperium od 27 roku p.n.e. do 14 roku n.e. i w tym czasie
udało mu się przywrócić stabilizacje polityczna i społeczną na całym obszarze
państwa. Cesarz zniósł ustrój republikański, natomiast skupił się na połączeniu
kompetencji urzędów cywilnych z wojskowymi, w szczególności władzy konsula,
trybuna ludowego i najwyższego kapłana. Tak, więc w jego rękach skupiła się władza
trzech do tej pory podzielona miedzy trzy osoby. Cesarza określano również mianem
zwycięskiego wodza oraz ojca ojczyzny. August zachował przywileje należne
senatorom, podkreślając przez cały okres swojego panowania, że jest pierwszym
wśród równych. W związku z tym jego rządy określano mianem pryncypatu.
August należał do tych cezarów, którzy wprowadzili szereg reform, aby usprawnić
administrację rzymską. Zastąpił skorumpowanych patrycjuszy administratorami ze
stanu kwitów, czyli rycerzy, oddając w ich ręce kluczowe stanowiska w państwie.
Zastąpił również skorumpowanych przedsiębiorców, którzy do tej pory zajmowali się
gromadzeniem podatków, urzędnikami państwowymi. Te zmiany w połączeniu z
rozsądnymi podatkami i stabilną walutą spowodowało rozwój handlu i wzrost
gospodarczy w imperium.
Cesarz zajął się również reformą religii i uzdrowieniem obyczajowości w państwie.
Ustanowił szereg praw, zachęcających małżeństwa do posiadania dzieci, a także
wprowadził kary za przestępstwa seksualne. Promował kulturę, która gwarantowała
proste wiejskie życie i ceniła wartości rodzinne oraz pobożność. W czasie swojego
panowania Oktawian August odnowił 82 świątynie i odnowił zaniedbane tradycje
religijne.
Dynastia julijsko-klaudyjska
Następca Agusta - Tyberiusz był zarówno skutecznym dowódcą, jak i administratorem. Jednak
zmęczony władzą, pod koniec panowania wycofał się do willi na Capri i pozostawił rządy w ręku
prefekta pretorium Aeliusza Sejanusa. Ten jednak szybko przekazał władzę w ręce swojego
bratanka Gajusa, zwanego Kaligulą.
Początkowo Kaligula zyskał sobie przychylność znosząc podatek od sprzedaży i organizując igrzyska
sportowe oraz przedstawienia. Jednak już wkrótce okazało się, że władza sprawowana przez
niego nosi cechy tyranii. Mordował senatorów, gubernatorami mianował swoich przyjaciół z
dzieciństwa i żądał oddawania sobie czci, porównując się do Jowisza. W końcu został
zamordowany przez spiskowców, którzy nie mogli dużej znieść zaprowadzonej tyranii.
Po gwałtownej śmierci Kaliguli rzymianie zastanawiali się nad przywróceniem Republiki, jednak
pretorianie wymusili na senatorach uznanie nowego cesarza, którym został Klaudiusz. Odznaczał
się on rozsądkiem w decyzjach politycznych oraz wprowadzeniem humanitarnych praw dla
dłużników i niewolników. Jednak i on nie dzierżył władzy długo, bowiem został otruty przez swoja
żonę Agrypinę, która postanowiła w ten sposób umożliwić swojemu synowi Neronowi, objecie
tronu.
Neron był władca, który zapoczątkował prześladowanie rzymian, wykorzystując do tego celu pożar
Rzymu w 64 roku n.e.. Był władca o dużych ambicjach artystycznych, ale swoim śpiewem i
aktorskimi popisami tylko wprawiał Rzymian w zakłopotanie. Jako cesarz rządził nieudolnie i
wkrótce wybuchł przeciwko niemu bunt. On sam popełnił samobójstwo podczas ucieczki z
Rzymu.
Śmierć Nerona zapoczątkowała wojnę domowa, podczas której na tronie cesarskim zasiadali kolejno:
Galba, Otton, Witeliusz i Wespazjan. Wtedy właśnie okazało się, że władza cesarza opiera się na
armii.
Dynastie Flawiuszów i Antonimów



Tryumfatorem zmagań między czterema cesarzami był Wespazjan. Cesarska
nominacja zastała go podczas tłumienia powstania żydowskiego. Powołując nowych
senatorów spoza Italii oraz lojalnych dowódców zbudował poparcie dla nowej dynastii
- Flawiuszy. Uzdrowił finanse państwa. Po nim władzę przejął syn cesarza Tytus.
Jego krótkotrwałe rządy były dobrze wspominane przez Rzymian, natomiast jego
brata Domicjana, uważali za tyrana i złej opinii nie poprawiły mu liczne sukcesy
wojskowe. W końcu został zamordowany w wyniku spisku pałacowego.
Po śmierci Domicjana senat powołał na tron Nerwę, który zapoczątkował dynastię
Antonimów. Pięciu cesarzy z tego rodu, którzy po kolei zasiadali na tronie uważanych
było za doskonałych administratorów i polityków. Udało im się między innymi
zainicjować program budowy wielu obiektów w imperium, zreformować administrację,
zainicjować program świadczeń społecznych, rozpocząc budowę nowych dróg i
umocnień fortyfikacyjnych.
Historycy uznali pięciu cesarzy – Nerwę, Krajana, Hadriana, Antoninusa Piusa i
Marka Aureliusza - za dobrych cesarzy, jednak Kommodus – spadkobierca Marka
Aureliusza – nie interesował się już losami państwa. Kiedy zarł, pretorianie
przeprowadzili aukcję w której stawką był tron cesarski. Wkrótce rozpoczęła się
wojna domowa, której zwycięzca miał objąć władzę nad imperium.
Cesarze-żołnierze




Wojna domowa wyniosła na cesarski tron Septymiusz Sewera - dowódcę armii Dunaju.
Po pokonaniu rywali poświęcił większość panowania na gaszeniu płonących granic imperium. Nie
ufał senatowi i pozbawił ich stanowisk dowódczych w armii. Nie ufał także gwardii pretoriańskiej,
którą rozwiązał. Lojalność armii zapewnił sobie ustalając stały żołd oraz rozluźniając dyscyplinę.
Powierzył żołnierzom szereg obowiązków administracyjnych, m.in. zbieranie podatków. Reformy
te jednak raczej osłabiły państwo, a jego pięciu następców zostało zamordowanych mimo stałej
polityki przekupywania wojsk. Panowanie dynastii Sewerów zakończyło się w zabójstwem
cesarza Aleksandra Sewera.
Armia poczęła się uważać za reprezentanta ludu rzymskiego i źródło wszelkiej władzy. Między
235 a 284 rokiem n.e., wojsko powołało około 20 cesarzy, którym udało się zająć Rzym, i 30,
którym to się nie udało. Tylko jeden z tych cesarzy zmarł śmiercią naturalną. Upadek władzy
spowodował załamanie się gospodarki: poborcy podatkowi żądali olbrzymich podatków dla
walczących ze sobą armii, a zbankrutowani rolnicy stawali się poddanymi latyfundystów lub
zajmowali się rabunkiem.
Anarchia oraz zaniedbanie dróg i mostów sparaliżowała handel, co wywołało upadek wsi i miast.
Pieniądz stracił wartość, co spowodowało przejście z gospodarki pieniężnej na wymianę
barterową. Również podatki pieniężne zastąpiły podatki naturalne, pobierane u producentów np.
w żywności, broni i odzieży. Zubożenie uderzyło także w szkolnictwo, kulturę, igrzyska i festiwale
religijne. Za panowania Aureliana Rzym, który już dawno wykroczył poza mury postawione w IV
wieku p.n.e., został otoczony nowymi murami. Był to widomy znak słabości cesarstwa.
Organizacja cesarstwa
W pierwszych wiekach swojego istnienia imperium rzymskie obejmowało
terytorium, na którym obecnie znajduje się ponad 30 państw. Zamieszkiwało
je około 50 milionów ludzi. Rzym stworzył wielka machinę biurokratyczną.
Zrąb administracji imperium stanowił zespół prowincjonalnych urzędników,
którzy w razie potrzeby mogli liczyć na armię. Zakres działania biurokracji
ograniczały postawione przed nią cele. Jej podstawowym zadaniem było
gromadzenie podatków. O ile do Rzymu napływały podatki, o tyle urzędnicy
administracji rzymskiej nie wywierali żadnego wpływu na życie lokalnych
wspólnot czy miejscowych zwyczajów.
Reformę administracji rozpoczęto już za panowania Augusta. Jednak cokolwiek
by nie powiedzieć, to administracja w imperium wyraźnie się poprawiła, w
porównaniu z korupcją, jaka miała miejsce w Republice. Była ona znacznie
bardziej scentralizowana i spójna.
Całe imperium tworzyła mozaika samorządnych miast, którymi, wraz z
przyległymi do nich terenami, rządziła miejscowa elita. Odpowiadała ona za
prowadzenie bieżącej administracji, realizację wielu ustaw i ściąganie
podatków. Miasta te były przeważnie kopiami stolicy imperium - miały
własny senat i urzędników wybieranych corocznie spośród lokalnych
wielmożów.
Reformy Dioklecjana i Konstantyna
 Sytuacja gospodarcza i militarna zaczęła poprawiać się w latach 70. III
wieku. Stabilizację polityczną przywrócił cesarz Dioklecjan. Uznawszy, że
sam nie podoła obowiązkom, dobrał sobie jako współrządcę Maksymiana,
któremu powierzył zarząd prowincji zachodnich. Wkrótce potem obaj
cesarze dostali po pomocniku.
 System sprawowania władzy przez czterech cesarzy został stworzony przez
Dioklecjana, jako stała instytucja. Z czasem Dioklecjan abdykował i
przekazał władzę swojemu cezarowi. Pokojowe przekazanie władzy jednak
się nie powiodła. Wybuchła wojna domowa, z której zwycięsko wyszedł
Konstantyn, opanowując zachodnią i wschodnia stronę imperium.
 Podczas rządów Dioklecjana i Konstantyna cesarstwo zostało
zreorganizowane. Armię rozbudowano i podzielono na broniących granic i
ruchomą armię polową Prowincje zostały podzielone na mniejsze jednostki,
aby ułatwić zarządzanie nimi. Przywróciło to ład społeczny, ale powstała
rozbudowana warstwa administracji, która szybko okazała się nieudolna i
skorumpowana. W dodatku wzrosły podatki.
Chrześcijaństwo
 Chrześcijaństwo, które narodziło się w I wieku w Palestynie bardzo szybko
zyskiwało popularność. Już na początku II wieku jego zwolennicy żyli w
całym cesarstwie. Chrześcijanie często spotykali się z wrogością
pozostałych mieszkańców imperium. Zarzucano im ateizm, gdyż nie wierzyli
w pogańskich bogów. Poza nielicznymi wyjątkami władze cesarstwa jednak
ich nie prześladowały.
 Wszystko zmieniło się w III wieku. W niepewnych czasach nowa religia
zyskiwała na popularności. Rosnące szeregi chrześcijan zaniepokoiły
władze i zaczęły się oficjalne prześladowania. Ich apogeum przypadło na
pierwsze lata IV wieku. Bezlitosne, krwawe prześladowania nie złamały
jednak Kościoła, wręcz przeciwnie - odwaga męczenników umacniała jego
autorytet.
 Zrozumiał to Konstantyn i w 313 roku wydał edykt tolerancyjny. Dwadzieścia
cztery lata później, będąc już na łożu śmierci, Konstantyn przyjął
chrześcijaństwo. Wszyscy kolejni cesarze byli już chrześcijanami.
Wyjątkiem okazał się panujący w latach 361-363 Julian, który podjął
ostatnią - nieudaną - próbę ożywienia pogaństwa.
Koniec zachodniego cesarstwa
 W 330 roku Konstantyn przeniósł stolicę państwa do Bizancjum, dawnej
greckiej kolonii nad Bosforem, którą przemianował na Konstantynopol. W
395 roku nastąpił ostateczny podział cesarstwa na: część zachodnią ze
stolicą w Rzymie i wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu.
 Wkrótce po podziale doszło do załamania zachodniego cesarstwa. Liczne
ludy germańskie wdarły się w jego granice. W 410 roku Wizygoci zdobyli
Rzym - pierwszy raz od 800 lat miasto nad Tybrem padło łupem wrogiej
armii. W tym samym roku cesarz Honoriusz zrezygnował z obrony Brytanii.
Potem nastąpiła przejściowa poprawa. W 451 na Polach Katalaunijskich, w
sojuszu z Germanami, cesarstwo odparło najazd wodza Hunów Attyli na
Galię. Cztery lata później Wandalowie, którzy założyli własne królestwo w
Afryce Północnej złupili Rzym. Resztki zachodniego cesarstwa wegetowały
do 476 roku, gdy rzymski wódz germańskiego pochodzenia Odoaker
zdetronizował Romulusa Augustulusa i ogłosił się królem Italii, natomiast
wschodnia część cesarstwa przetrwała ninieszczęścia, jakie V wieku
dotknęły imperium. Cesarstwo wschodniorzymskie o prawie tysiąc lat
przeżyło imperium zachodnie.
Republika Rzymska
 Około 509 p.n.e. zrażeni do monarchii
mieszkańcy Rzymu usunęli króla Tarkwiniusza
Pysznego i ustanowili republikę. Rzym
dysponował wówczas rozległym – jak na miastopaństwo – terytorium, silną armią, szerokimi
kontaktami handlowymi i dyplomatycznymi, nie
tylko z sąsiednimi miastami latyńskimi, ale
również z miastami etruskimi, greckimi koloniami
na południu Półwyspu Apenińskiego oraz z
odległą Kartaginą.
Ustrój republiki rzymskiej
 Władza w republice rzymskiej władza podzielona była między lud,
senat i urzędników. Najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą
sprawował lud i wykonywał ją poprzez skomplikowany system
zgromadzeń ludowych – zebrań całego ludu. Najwyższą władzę
polityczną i administracyjną sprawował złożony z patrycjuszy senat.
Władzę wykonawczą, w tym realizację uchwał senatu i ludu,
sprawowali urzędnicy o ograniczonych kompetencjach, którzy
wybierani byli kadencyjnie.
 Urzędnicy dzielili się na zwyczajnych, regularnie wybieranych na
kadencyjne urzędy, takich jak: konsulowie, pretorzy, cenzorzy,
edylowie plebejscy i kurulni, kwestorzy i trybuni ludowi.
 W republice istnieli również urzędnicy nadzwyczajni, powoływani w
specjalnych okolicznościach, tacy jak: interreks, dyktator, dowódca
jazdy, prefekt miasta.
Patrycjusze i plebejusze
 Cała historia V i IV wieku p.n.e., czyli okres republiki, da
się podsumować jako okres walk między patrycjuszami –
dziedziczną elitą, której pochodzenie nie jest całkiem
jasne – a plebejuszami – resztą ludności Rzymu – o
równouprawnienie polityczne i cywilne.
 W 494 p.n.e. została ustanowiona funkcja trybuna
ludowego, dla ochrony plebejuszy przed nadużyciami
patrycjuszy i miała miejsce pierwszy bunt plebejuszy,
zaś w 449 p.n.e. – drugi. W 366 p.n.e. wybrano
pierwszego konsula plebejskiego. Za koniec konfliktu
można uznać rok 287 p.n.e., w którym plebejusze
uzyskali prawo stanowienia ustaw na swoich
zgromadzeniach.
Podbój Italii w okresie republiki
 Konflikt wewnętrzny między dwoma grupami obywateli nie był jedynym
problemem rzymskiej republiki. W 486 p.n.e. rozpoczęła się trwająca około
50 lat wojna Rzymu z Ekwami i Wolskami. Był to początek wojen, podczas
których Rzym opanował środkową Italię.
 W 390 p.n.e. Rzym przeżył najazd Galów, którzy złupili miasto. Obronił się
tylko Kapitol.
 Po tym wypadku zdecydowano się zaopatrzyć miasto w nowe mury
obronne, których budowę zaczęto w 378 p.n.e. – tzw. mury serwiańskie.
Najazd Galów na Italię bardzo osłabił Etrusków, którzy po wielu latach
wojen ulegli miastu znad Tybru. Podobny los spotkał inne ludy Italii. Zajęcie
w 272 p.n.e. Tarentu, greckiego miasta na południu Italii, zakończyło podbój
półwyspu. Tarentowi nie pomogła nawet interwencja Pyrrusa, króla Epiru.
 Podbite ludy musiały stać się sprzymierzeńcami Rzymu i wspierać go
własnymi wojskami. Część zdobytych ziem zasiedlano kolonistami, resztę
pozostawiono dotychczasowym właścicielom. By ułatwić sobie kontrolę nad
półwyspem, Rzymianie budowę drogi. Pierwszą z nich była via Appia, której
budowę rozpoczęto w 312 p.n.e. Wtedy też powstał pierwszy rzymski
akwedukt.
Wojny punickie
 W tym samym roku zaczął się nowy okres w dziejach Rzymu. Spór między
rzymską republiką a Kartaginą, o wpływy na Sycylii przekształcił się w
zbrojny konflikt. Pierwsza wojna punicka trwała 23 lata. Mimo ciężkich strat
Rzymianie złamali morską potęgę Kartaginy, a sporna wyspa stała się
pierwszą prowincją Rzymu.
 Pierwsze podboje pozaitalskie były odpowiedzią na napaści. Galowie znad
Padu narazili się najazdami na Italię, a iliryjscy piraci atakowaniem
rzymskich kupców. Po ich pobiciu Rzymianie musieli stawić czoła
kartagińskiemu wodzowi Hannibalowi, który w 218 p.n.e. wkroczył do Italii
zaczynając drugą wojnę punicką. Przez 14 lat wojska Hannibala przebywały
w Italii i mimo kilku wielkich zwycięstw nie złamały Rzymu, który przeniósł
wojnę na terytorium Kartaginy.
 W 202 p.n.e. pod Zamą Scypion Afrykański pobił Hannibala. Kartagina
przegrała wojnę i musiała zrzec się większości swych ziem. Rzym stał się
pierwszą potęgą świata śródziemnomorskiego. Swój mocarstwowy status
potwierdził już w 197 p.n.e., masakrując pod Kynoskefalaj w Tesalii armię
macedońską. Siedem lat później pod Magnezją w Azji Mniejszej rzymskie
legiony pokonały wojska Seleucydów, pierwszej potęgi świata helleńskiego,
udowadniając, że są najlepszą armią na świecie.
Narodziny imperium i początki
kryzysu





Państwo rzymskie zaczęło się błyskawicznie rozrastać. W 146 p.n.e. ostatecznie podbite zostały
Kartagina i Grecja. W 133 p.n.e. władca Pergamonu w Azji Mniejszej zapisał Rzymowi całe swoje
królestwo jako spadek. W tym samym roku padło iberyjskie miasto Numancja, stawiające przez
wiele lat opór legionom znad Tybru. W 121 p.n.e. Rzymianie opanowali południową Galię,
dwadzieścia lat później Cylicję w Azji Mniejszej, a w 96 p.n.e. graniczącą z Egiptem - Cyrenajkę.
Sukcesy te zwiększyły zamożność wyższych klas społecznych, które nabywały wielkie majątki
ziemskie. Pracowali w nich niewolnicy. Ich praca zastępowała działalność drobnych posiadaczy
ziemskich, którzy tworzyli trzon armii. Przebywając długo na wojnach w odległych krajach tracili
swoje ziemie na rzecz wielkich posiadaczy ziemskich. Ubywało, więc średniozamożnych
Rzymian, co wpływało na liczbę dostępnych rekrutów, ze względu na obowiązujący cenzus
majątkowy przy naborze do armii.
Rosnąca przepaść między biednymi i bogatymi wywołała ostry konflikt społeczny.
By uzdrowić sytuację, Tyberiusz Grakchus, zaproponował w 133 p.n.e. reformę agrarną, która
przewidywała rozdanie ubogim państwowej ziemi, którą zagarnęli bogaci. Pomysł spotkał się z
silnym oporem. Grakchus został zamordowany.
10 lat później korzystne dla ubogich reformy próbował wprowadzić jego brat Gajusz Grakchus, ale
podzielił los Tyberiusza. Pod koniec II wieku p.n.e. Mariusz przekształcił armię obywatelską, która
coraz bardziej cierpiała na brak rekrutów, w armię zawodową, w której mogli służyć również
najbiedniejsi. Tak zreformowana armia pobiła w 103 i 102 p.n.e. germańskie plemiona Teutonów i
Cymbrów, które najechały Galię. Nikt się wtedy nie spodziewał, że reforma ta zabije republikę.
Koniec republiki







W 91 p.n.e. zbuntowali się italscy sprzymierzeńcy Rzymu. Po trzech latach walk bunt został stłumiony, ale kraj
pogrążył się w wojnie domowej między dwoma rzymskimi wodzami Mariuszem i Sullą. Ich armie walczyły dla
swoich wodzów, a nie dla republiki, jak armia obywatelska.
Kresu wojnie nie położyła śmierć Mariusza w 86 p.n.e.. Pięć lat później zwycięski Sulla został dożywotnim
dyktatorem. W 79 p.n.e. zrzekł się dyktatury i wkrótce potem zmarł. Kraj jednak pogrążony był w wojnach. W
Hiszpanii wciąż walczyli przeciwnicy Sulli.
Na wschodzie trwały wojny z Mitrydatesem, a w 73 p.n.e. w Italii wybuchło wielkie powstanie niewolników pod
wodzą Spartakusa. Po wielkich sukcesach na wschodzie na pierwszą postać w republice wyrósł Pompejusz. Nie
był jednak na tyle silny, by rządzić samemu.
W 60 p.n.e. powstał pierwszy triumwirat. Pompejusz, Juliusz Cezar i Krassus podzielili się władzą w kraju,
zachowując jednak całą fasadę republikańskiego ustroju. Triumwirat przetrwał do śmierci Krassusa pod Karrami w
53 roku p.n.e.. Cezar, który w latach 58-52 p.n.e. podbił Galię, i Pompejusz zostali sami. W 50 p.n.e. Cezar mimo
senackiego zakazu wkroczył do kontrolowanej przez zwolenników Pompejusza Italii. Wojna między dwoma
wielkimi wodzami objęła całe imperium. W 48 p.n.e. pod Farsalos w Grecji zwyciężył Cezar. Cała władza znalazła
się w rękach jednego człowieka.
15 marca 44 roku p.n.e. przerażeni wizją powrotu monarchii spiskowcy, pod wodzą Marka Brutusa i Gajusza
Kasjusza Longinusa zasztyletowali Cezara. Nie zdołali jednak przywrócić republiki, gdyż przeciwko nim stanęli
dwaj najbliżsi współpracownicy Cezara – Marek Antoniusz i Marek Lepidus oraz jego dziedzic - Cezar Oktawian,
którzy utworzyli drugi triumwirat. W 42 p.n.e. pod Filippi w Macedonii zabójcy zdobywcy Galii zostali pokonani.
Wkrótce potem Lepidus został odsunięty z triumwiratu, a imperium zostało podzielone na dwie części – Oktawian
rządził na zachodzie, a Antoniusz na wschodzie. Podział nie mógł jednak trwać wiecznie.
We wrześniu 31 p.n.e. w bitwie morskiej pod Akcjum flota Oktawiana pokonała flotę Antoniusza i jego kochanki,
egipskiej królowej Kleopatry. W następnym roku Oktawian przybył do Egiptu. Antoniusz i Kleopatra popełnili
samobójstwo, a dziedzic Cezara przyłączył Egipt do imperium. Trzy lata później senat nadał mu tytuł „August” –
boski. Tak narodziło się cesarstwo.
Historia Rzymu
Rzym powstał w 753 p.n.e. nad rzeką Tyber. Miejsce było zresztą
szczęśliwie dobrane. Znajdowała się tu najwygodniejsza, przeprawa
rzeczna, musiała więc prowadzić tędy droga wiodąca do
nadbrzeżnych salin, miejsca pozyskiwania soli, niezbędnej dla
górskich plemion sabelskich zajmujących się hodowlą bydła i owiec.
Droga ta prowadziła zarazem w kierunku miast południowej Etrurii.
Zakole Tybru tuż przy wyspie dawało wygodny port, do którego
przybijać mogły fenickie i greckie statki z towarami różnego rodzaju.
Innymi słowy było to wymarzone miejsce na ośrodek handlowy.
Zamieszkiwali go Latynowie.
Osada palatyńska połączyła się z drugą wioską, zamieszkałą przez
Sabinów, skupioną na zboczach Kwirynału i Kapitolu. Oddzielające
te dwie wspólnoty bagno zasypano i w ten sposób powstało Forum
Romanum.
Początki państwa rzymskiego
 Przez pierwsze 250 lat swego istnienia Rzym był
monarchią. Za panowania rodu Tarkwiniuszy
osiągnął pozycję jednej z najpotężniejszych
monarchii na Półwyspie Apenińskim. W mieście
krzyżowały się wówczas różnorakie wpływy
kulturowe. Przodowała przede wszystkim kultura
etruska, ale nie brakowało również wpływów
greckich i fenickich. Mimo połączenia nie
zaniknął odrębny język i kultura latyńska. Wręcz
przeciwnie – stanowiły one o odrębności Rzymu
w porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi na
terenie Italii.
Upadek monarchii i początek
republiki
 Po upadku monarchii Rzym stopniowo podupadał. Wyniszczały go spory
wewnętrzne oraz wojny z Ekwami i Wolskami. Wewnętrzne spory złagodziło
wprowadzenie w 449 p.n.e. Praw Dwunastu Tablic, pierwszej rzymskiej
kodyfikacji prawa zwyczajowego. Kodyfikacja ta zuniformizowała
społeczeństwo rzymskie. Od połowy V w., czyli od wprowadzenia Praw
Dwunastu Tablic, Rzym przez długie lata był prymitywny pod względem
kulturalnym, natomiast nastawionym na podboje zewnętrzne,
społeczeństwem chłopskim.
 W pierwszym półwieczu po upadku monarchii doszło również do powstania
podstawowych instytucji republikańskich, stanowiących o charakterze tego
państwa na następne lata Władzę wykonawczą w miejsce monarchii
przejęło dwóch konsulów wybieranych na okres jednego roku.
 Stosunkowo krótki okres sprawowania konsulatu skrajnie utrudniały
przejęcie władzy przez jednostkę. Usankcjonowano również istnienie ciała
doradczego przy konsulach, czyli senatu. W jego skład wchodzili naczelnicy
najważniejszych rodów, które w społeczeństwie rzymskim odgrywały
kluczową rolę.
Podboje rzymskie
 Sukcesy w wojnach z Ekwami i Wolskami skłoniły Rzym do
uderzenia na północ. Zdobyto Fideny – miasto, przy którym
znajdowała się główna obok Rzymu przeprawa przez Tyber. Podbój
ten stanowił jednak tylko wstęp do zwycięskiej wojny z Wejami.
 Podbój Wej dwukrotnie powiększył terytorium Rzymu, jednak o ile
bardzo szybko podzielono ruchomy majątek Wejentynów, o tyle
gorzej było z ziemią.
 Przełom nastąpił dopiero po zdobyciu Rzymu przez Galów w 386
roku p.n.e. Galowie opuścili zajęte terytorium w momencie, kiedy
sojusznik Rzymu – Caere – wpłacił okup. Wkrótce potem tereny
zajęte przez Rzym w czasie wojny z Wejentynami podzielono
miedzy mężczyzn, co spowodowało, że Rzym na pewien czas stał
się miastem, pozbawionym bezrolnych obywateli.
Walki między patrycjuszami, a
plebejuszami
 W tym samym czasie zaostrzyła się walka pomiędzy arystokracją
patrycjuszowską, a obywatelami o znacznych majątkach, lecz
pozbawionymi odpowiedniego pochodzenia, skupionymi w
organizacji plebejskiej. Jej przywódcami byli wówczas trybuni ludowi
– Gajusz Licyniusz Stolo i Lucjusz Sekstiusz Lateranus. W 367 roku
p.n.e. doprowadzili oni do uchwalenia ustawy otwierającej
plebejuszom drogę do konsulatu. Lucjusz Sekstiusz został w 366
roku p.n.e. pierwszym konsulem plebejskim.
 Prawo to umożliwiało plebejuszom ubieganie się o konsulat, ale od
342 p.n.e. zawężono je w taki sposób, że co roku jeden z
konsulatów musiał być sprawowany przez plebejusza. Dopiero w
172 wybrano po raz pierwszy dwóch konsulów z rodzin plebejskich.
Podboje w Italii
 W ciągu następnych kilkudziesięciu lat, rzymianie zajęli się
podbijaniem Italii. Kolejne ludy i państwa były podbijane. Rzymianie
konfiskowali znaczną część ziemi pokonanych przeciwników i
tworzyli na tym terenie kolonie wojskowe. Jednocześnie zawierali
sojusze wojskowe z pokonanymi wrogami, dla których jedyną
szansą na odzyskanie majątku było współuczestniczenie w
rzymskich podbojach i wzięcie udziału w kolejnych kolonizacjach.
 W ten sposób połączona armia, składająca się z Rzymian i ich
sprzymierzeńców, rosła w siłę z roku na rok. Podbój łączył wszystkie
grupy społeczne Wiecznego Miasta. Zwykli obywatele bogacili się i
zyskiwali ziemię. Arystokracja zdobywała sławę, która stanowiła o
pozycji społecznej i prestiżu otaczającym jednostkę.
Rzymianie panami Półwyspu
Apenińskiego
 Pełne panowanie Rzymu nad Półwyspem Apenińskim zagwarantowało
zwycięstwo nad Samnitami w szeregu ciężkich wojen, toczonych w drugiej
połowie IV i na początku III w. Kulminacyjnym momentem tej walki było
zwycięstwo pod Sentinum w 295 roku p.n.e. nad połączoną armią Galów i
Samnitów. Po ich pokonaniu na drodze Rzymian pozostał już tylko Tarent.
 W obronie tego miasta w 280 roku p.n.e. stanął Pyrrus – król Epiru..
Pokonał on Rzymian w bitwach, pod Herakleją i Ausculum, ponosząc
jednak przy tym ogromne straty. Nie rozstrzygając wojny przeniósł działania
zbrojne na Sycylię, występując przeciwko Kartaginie. Po powrocie do Italii
poniósł w 275 p.n.e. klęskę w starciu z Rzymianami pod Benewentem i
pozostawił Tarent samemu sobie. Miasto skapitulowało w 272 roku p.n.e.
 Po pokonaniu Tarentu, zhołdowaniu Apulii i Messapii w 266 roku p.n.e. oraz
zdobyciu ostatniego wolnego miasta etruskiego – Volsinii w 264 roku p.n.e.,
Rzym panował nad całą Italią aż do północnego łuku Apeninów, za którym
zaczynały się terytoria galijskie.
 W zachodniej części basenu Morza Śródziemnego istniały tylko dwie potęgi:
Rzym i Kartagina.
Wojny z Kartaginą




Rzym pozytywnie ustosunkował się do prośby o wsparcie nadesłaną przez grupę
kampańskich najemników Mamertynów, którzy zajęli Messanę. Kiedy Rzymianie pod
wodzą Appiusza Klaudiusza Kaudeksa dotarli do Messany napotkali na oblegające ją
połączone siły Kartagińczyków i Syrakuzańczyków. Ci ostatni szybko zawarli sojusz z
Rzymem. Kartagina zdecydowała się na wojnę. Rozpoczęła się I wojna punicka.
Pierwsza wojna punicka zakończyła się zajęciem Sycylii przez Rzym, a wkrótce po jej
zakończeniu opanowaniem dawnych terenów kartagińskich na Sardynii i Korsyce.
Druga stanowiła największą w dziejach miasta próbę militarną.
W starciach z genialnym wodzem kartagińskim – Hannibalem – poległa ogromna
część wojsk rzymskich. Pomimo to także to , że również to starcie zakończył on
zwycięsko. Trzecia z wojen punickich była już tylko dobiciem niegdyś wspaniałego
miasta, które w 146 p.n.e. zostało zburzone, a ziemię na której stało posypano solą,
by nic nigdy już na niej nie wyrosło.
W czasie II wojny punickiej Rzym interweniował w Hiszpanii i jednocześnie
zaangażował się w kolejny konflikt -- z państwem macedońskim, ten zaś pociągnął za
sobą starcie z państwem seleukidzkim. Kiedy w połowie II w. p.n.e. dym bitewny
opadł, cały basen Morza Śródziemnego znalazł się pod panowaniem Rzymu.
Armia rzymska i jej problemy







Wkrótce potem dłuższy okres względnego spokoju wewnętrznego w Wiecznym Mieście dobiegł
końca. Pierwsze niepokoje zaczęły się już w latach 50. II wieku p.n.e. Związane były z poborem
do armii, która toczyła krwawe walki w Hiszpanii. Armia Rzymu była armią obywatelską, każdy
mężczyzna zdolny do noszenia broni miał obowiązek w niej służyć.
W II wieku p.n.e. legiony rzymskie stacjonowały w znacznej odległości od swojej stolicy i żołnierze
przez wiele lat nie mogli wrócić do domu. Kiedy udało się żołnierzowi uzyskać zwolnienie z armii,
nie otrzymywał żadnej odprawy. Dysponował tylko oszczędnościami z łupów.
W tym samym czasie arystokracja bogaciła się coraz bardziej. Wodzowie mieli ogromny udział w
łupach, kupcy rzymscy niemal zmonopolizowali handel w basenie Morza Śródziemnego.
Przeciwko temu wystąpił Tyberiusz Semproniusz Grakchus, trybun ludowy. Przedstawił on
propozycję ustawy, na mocy, której wykorzystać miano ziemie nabyte przez państwo rzymskie w
okresie ekspansji na terenie Italii oraz majątki odebrane po II wojnie punickiej przedstawicielom
społeczności italskich, którzy poparli Hannibala. Ziemia państwowa była jednak zajmowana przez
wielkich właścicieli ziemskich. Tyberiuszowi nie udało się przeprowadzić żadnych reform w tym
zakresie.
Po śmierci Tyberiusza jego dzieło próbował kontynuować Gajusz. Jednak pomimo przejściowych
sukcesów także i te próby zakończyły się niepowodzeniem, a on sam został zamordowany.
Problem uposażenia weteranów kończących służbę w armii rzymskiej stał się nieustającym
zarzewiem konfliktu i w ostatecznym rozrachunku był jedną z najważniejszych przyczyn upadku
Republiki. Żołnierze, nie dysponując żadnymi gwarancjami ze strony państwa, mogli pokładać
nadzieję na spokojną starość jedynie w działalności swoich wodzów.
To uzależnienie ułatwiało wykorzystywanie państwowej armii do celów prywatnych. Rozpoczął się
okres wojen domowych.
Wojny domowe w Rzymie
 Wielcy protagoniści tych czasów - Mariusz, Sulla, Cezar, Pompejusz,
Krassus, Oktawian, Lepidus, Antoniusz - dążyli do zyskania osobistej sławy
oraz walczyli o osobiste bezpieczeństwo. Przegrani w wojnie domowej nie
mieli prawa dalej istnieć.
 Z pierwszego starcia w latach 80. I w. p.n.e., pomiędzy Mariuszem i Sullą,
zwycięsko wyszedł Sulla, który przeprowadził szeroko zakrojoną reformę
ustroju. Po krótkich samodzielnych rządach złożył władzę i wycofał się z
życia publicznego. Wkrótce potem zmarł naturalną śmiercią.
 Druga z wojen domowych toczyła się pomiędzy Pompejuszem a Cezarem.
Pompejusz poniósł klęskę pod Farsalos w 48 roku p.n.e. i wydawało się, że
Cezar stanie się jedynowładcą. W idy marcowe 15 marca 44 roku p.n.e.
Cezar został zamordowany. Mordercy chcieli przywrócić dawne zasady
rządzące republiką, ale przeliczyli się. Cezar zyskał ogromną popularność i
jego reformy miały poparcie społeczne. Mordercy musieli schronić się na
Kapitol, by uniknąć samosądu. Władzę w mieście przejęli cezarianie.
Pomiędzy nimi właśnie doszło do ostatecznej rozgrywki, w wyniku, której
republika upadła i powstał nowy ustrój zwany pryncypatem.
Pruncypat



Wprowadził w życie Oktawian August. Ppo zwycięstwie nad flotą Antoniusza i
Kleopatry pod Akcjum w 31 roku p.n.e., „odnowił republikę” wprowadzając system
rządów oparty na naczelnym zwierzchnictwie nad armią, władzy trybuńskiej oraz
urzędzie najwyższego kapłana, które sprawował cesarz.
Ograniczył liczbę senatorów do 600, wprowadził rozdzielenie dwóch stanów:
ekwickiego i senatorskiego. Ekwici stali się podstawą administracji cesarskiej,
obejmując stanowiska zakazane dla senatorów. Prowincje rzymskie zostały
podzielone na senatorskie – z ograniczoną obsadą wojskową lub nawet w ogóle bez
niej i cesarskie – z pełną obsadą wojskową zależną od sytuacji międzynarodowej.
Pojawił się również już wówczas kult cesarski, silny zwłaszcza w prowincjach,
początkowo związany z kultem bogini Romy. August zapewnił swoim żołnierzom
odprawę po zakończeniu służby. Żołnierze niebędący przed wstąpieniem do armii
obywatelami rzymskimi, otrzymali w nagrodę również pełne prawa obywatelskie.
Zakreślone zostały także granice imperium rzymskiego, które później uległy
niewielkim tylko modyfikacjom.
Po klęsce Warusa w Lesie Teutoburskim w Germanii, granice Cesarstwa oparły się o
rzeki: Eufrat, Ren i Dunaj. Jedynymi, którzy powiększyli jeszcze jego zasięg byli:
Klaudiusz - zajął Brytanię i Trajan - Dację, Mezopotamię.
Rzym cesarzy







Największy rozkwit cesarskiego Rzymu przypadał na czasy tzw. dynastii Antonimów. Stabilności politycznej
towarzyszył rozwój gospodarczy. Stopniowo poszerzał się zasięg języka łacińskiego. Powszechne było również
rzymskie prawo i szkolnictwo W 212 roku n.e. proces ten był już tak zaawansowany, że cesarz Karakalla nadał
obywatelstwo rzymskie wszystkim mieszkańcom imperium.
W III w. nastąpił ostry kryzys, nasilony w latach 235-270. Imperium wyniszczały ciągłe wojny domowe, którym
towarzyszyły najazdy barbarzyńców. Zwalczające się armie siały spustoszenie wśród cywilów i wyludnienie
dotknęło całe regiony.
Postępująca inflacja i spadek wartości monety niszczyły gospodarkę. W życiu religijnym pojawił się nowy czynnik,
chrześcijaństwo, które w tym okresie znajdowało się w opozycji do władzy cesarskiej.
Odnowicielem cesarstwa stał się Dioklecjan, który przeprowadził daleko idące reformy w armii i życiu politycznym
cesarstwa. Podzielił on całe imperium na dwie części: Wschodnią i Zachodnią, tworząc w ten sposób podwaliny
pod ostateczny podział cesarstwa. Wzmocnił też obronę granic poprzez rozbudowę systemu fortyfikacji i stworzył
armię taktyczną, której zadaniem było wzmocnienie sił nadgranicznych w najbardziej zagrożonych rejonach kraju.
Dioklecjan wprowadził również ceny maksymalne na wiele produktów, próbując ograniczyć w ten sposób inflację.
Konstantyn Wielki, następca Dioklecjana, doprowadził do przemiany religijnej silnie faworyzując zwalczane dotąd
chrześcijaństwo. Kontynuował też reformy Dioklecjana w sferze wojskowej. Nieśmiertelność zyskał dzięki
założeniunowej stolicy cesarskiej: Konstantynopola.
Jeden z następców Konstantyna, Julian, próbował odwrócić tok dziejów i odnowić religię pogańską. Jednak
panował za krótko, by zapoczątkowane przez niego reformy mogły odnieść skutek. Zginął w wojnie przeciw Persji.
Ostatnim z wielkich władców imperium był Teodozjusz Wielki, który poprawił stosunki cesarstwa z Gotami, zdusił
opozycję ariańską, zakazał kultów pogańskich, a tuż przed śmiercią doprowadził do usankcjonowania podziału
cesarstwa na część wschodnią i zachodnią. Następną zakończoną sukcesem próbę zjednoczenia państwa
rzymskiego przeprowadził dopiero Justynian w pierwszej połowie VI w., lecz po jego śmierci koncepcja upadła.
Romulus i Remus
 Rzymianie, którzy stworzyli pierwszą cywilizację, obejmującą cały
świat zachodni, byli świadomymi swoich dokonań. W czasach, gdy
imperium rzymskie zaczynało chylić się ku upadkowi, jego
mieszkańcy, spoglądając wstecz, nadal czuli się takimi samymi
Rzymianami jak ci, którzy je stworzyli. I byli nimi, choćby tylko przez
fakt, że w to wierzyli i wiara ta była najważniejsza. Poza wszelkimi
osiągnięciami kultury materialnej, sednem rzymskich dokonań była,
bowiem idea, idea Rzymu, wartości, które wcielała i narzucała,
wszystko to, co zawarte było w pojęciu „romanista”
 Idei tej przypisywano odległe pochodzenie. Rzymianie twierdzili, że
ich rodzinne miasto w 753 roku p.n.e. założył Romulus. Nie musimy
im wierzyć, ale legenda o wilczycy, która wykarmiła Romulusa i jego
brata bliźniaka Remusa warta jest chwili zastanowienia. Na tym
przykładzie widzimy, jak wielką rolę we wczesnej tradycji rzymskiej
odgrywała spuścizna Etrusków, ludu panującego przed Rzymianami
w Italii, którzy szczególna czcią otaczał wilki.
Jezus i chrześcijaństwo





Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, zakładającą wiarę w jednego Boga.
Większość wyznań podziela jednak dogmat trynitarny i głosi, że Bóg istnieje w trzech
osobach Trójcy Świętej - jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Chrześcijanie
wielu wyznań (zwłaszcza katolicy i prawosławni) czczą także Maryję - matkę Jezusa
jako „Matkę Bożą”, świętych i aniołów.
Żydowskie korzenie chrześcijaństwa
Chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu i fakt ten miał zasadnicze znaczenie.
Judaizm przez długi czas kształtował chrześcijaństwo. Z tego środowiska wywodzili
się pierwsi wyznawcy Chrystusa. Był
on także źródłem podstawowych idei chrześcijańskich – za pośrednictwem
chrześcijaństwa mity i idee judaizmu nabrały charakteru uniwersalnego. Ich sedno
stanowił pogląd głoszący, że dzieje mają wewnętrzny sens, a ich bieg kształtują
zrządzenia opatrzności, w których Bóg objawia swoją wolę narodowi wybranemu.
W przymierzu, jakie Bóg zawarł ze swym ludem można odnaleźć wytyczne
właściwego działania, które polega na poddaniu się Jego Prawu. Złamanie tego
Prawa pociągało za sobą karę, której doświadczał cały naród wybrany. Ten dramat
był natchnieniem dla żydowskiego piśmiennictwa historycznego, w którym żyjący w
Cesarstwie Żydzi odnaleźli model nadający sens ich życiu.
Architektura rzymska
 Rzymianie stworzyli nowe podstawy urbanistyki jako
dziedziny sztuki. Wynalezienie betonu i konstrukcji
sklepień kopułowych zrewolucjonizowało formy
architektoniczne. O raz pierwszy we wnętrzach
budynków dostrzeżono coś więcej, niż tylko szereg
pomieszczeń, wymagających dekoracji.
 Wśród najwspanialszych dzieł architektury rzymskiej
znalazły się między innymi: Panteon, Forum Romanum i
łuki tryumfalne, które nie tylko stanowiły o świetności
Rzymu, ale jednocześnie prezentowały potencjał
architektoniczny, drzemiący w starożytnych inżynieracharchitektach.
Panteon




Mianem Panteonu starożytni rzymianie określali poświęconą wszystkim bogom, okrągłą świątynię,
wybudowaną na Polu Marsowym w 125 roku n.e. przez Hadriana, na miejscu starszej świątyni
ufundowanej w 27 roku p.n.e. przez Agryppę, która uległa zniszczeniu w pożarze w 80 roku. Ze
starej świątyni zachował się tylko portyk. Panteon Agryppy miał kształt prostokątny, Hadrian
natomiast zbudował świątynie na planie koła. Składała się ona z trzech części: kolumnowego
portyku, prostokątnego przedsionka i okrągłej celli z kopułą.
W V wieku świątynia uległa uszkodzeniu, podczas najazdu barbarzyńców. W roku 609 cesarz
Fokas podarował Panteon papieżowi Bonifacemu IV, który przemianował starożytną świątynię na
kościół pw. Santa Maria ad Martyres. W XIV wieku Panteon zmieniono status Panteonu i stał się
on fortecą obronną. Odnowiony i przywrócony do dawnej świetności stał się dopiero w okresie
renesansu. Pracami kierował wówczas Rafael. W Panteonie pochowani są miedzy innymi: Rafael
Santi oraz królowie włoscy Wiktor Emanuel II i Humbert I.
Panteon stanowi rotunda o średnicy 43,3 metra. Jej wysokość jest dokładnie taka sama jak
średnica, a jej proporcje są idealne. Przed wejściem do świątyni znajduje się portyk z kolumnami,
ułożonymi w porządku korynckim. Jest ich 16, z czego 8 ustawionych w pierwszym rzędzie.
Portyk zwieńczony jest tympanonem, pod którym widniej inskrypcja. Wysokość portyku wraz z
tympanonem wynosi 25 metrów. Kopuła Panteonu odlana jest z betonu i posiada centralnie
rozmieszczony otwór o średnicy 9 metrów, który jest jedynym źródłem światłą. W środku
panteonu znajdują się rzeźby z brązu, kopuła ozdobiona jest kasetonami, a w ścianach znajdują
się nisze.
Do czasu zbudowania Panteonu największą budową kopułową na świecie był Skarbiec Atreusza
w Grecji.
Forum Romanum




Forum Romanum było politycznym i ekonomicznym centrum Rzymu w czasie republiki, a w
okresie cesarstwa jego rolę ograniczono do centrum życia religijnego. Od VI w. p.n.e. Forum
Romanum pełniło rolę placu miejskiego, początkowo o znaczeniu głównie handlowym, z czasem
stając się miejscem o ważnym znaczeniu kulturowym i politycznym. Ważność tego miejsca jest
podkreślona przez istnienie wielu ważnych budowli związanych z polityką, religią i sądownictwem.
Regia była początkowo siedzibą królów, Curia miejscem spotkań senatu, w Comitum i Rostra miał
miejsce publiczne spotkania.
Do najważniejszych świątyń na terenie Forum należy zaliczyć świątynię Kastora i Polluxa,
świątynię Saturna i świątynię Westy. Z działalnością handlową i sądowniczą związane są budynki
bazylik między innymi Bazylika Aemelia i Bazylika Julia. Najważniejsze budynki i budowle na
Forum Romanum to: Cloaca Maxima - kolektor odprowadzający nadmiar wody; Comitium miejsce zgromadzeń ludowych; Curia - budynek senatu, wzniesiony za czasów Tullisa Hostiliusa;
Regia - siedziba królów, zgodnie z legendą wzniesiona za czasów drugiego króla Rzymu Nnuma
Pompilisza; świątynie Westy, Janusa, Kastora i Polluxa.
Między IV w. p.n.e. a IV w. n.e. zbudowano na Forum Romanum świątynie: Concordii, Augusta,
Cezara, Dioskurów, Wespazjana, Faustyny i Antonina, Romulusa, bazyliki Porcia, Aemilia,
Sempronia, Opimia, Julia, Maksencjusza, łuki triumfalne Tyberiusza, Tytusa, Septymiusza
Sewera.
Forum Romanum zostało opuszczone pod koniec czwartego wieku. W okresie średniowiecza
kilka dawnych świątyń przekształcono w kościoły. Następnie na Forum Romanum mieścił się targ
bydła. Niestety marmury ze starożytnych budowli wykorzystywano jako materiał budowlany lub
przerabiano na wapno. Dopiero w XIX wieku doceniono to miejsce prowadząc wykopaliska i
zabezpieczając resztki dawnego Forum Romanum.
Łuki Tryumfalne






Były budowami w kształcie monumentalnej, wolnostojącej bramy, stawianej dla upamiętnienia
ważnej osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia politycznego.
Pierwsze łuki tryumfalne powstawały w starożytnym Rzymie, bowiem Rzymianie przejęli ten
zwyczaj od Etrusków. Później podobne budowle wznoszone były także w innych krajach.
Zazwyczaj łuki miały charakter budowli trwałych i wiele z ich przetrwało po dzień dzisiejszy,
jednakże zdarzało się, że budowano także prowizoryczne konstrukcje dla uczczenia jakiegoś
wydarzenia.
Pierwsze bramy stawiano na podwyższeniu z bloków o graniastym kształcie, a potem nad nim
formowano otwór przejazdowy. Łuki wykonywano z kamienia ciosanego w kształcie arkadowym
jako jedno-, dwu- lub trójprzęsłowe konstrukcje. Filary zdobione były półkolumnami lub tez
wtopionymi w filar kolumnami, stawianymi na piedestałach, które miały za zadanie, podkreślać
wielkość budowli. Wyraźnie zaakcentowane łuki przejazdów opierano na ozdobnych impostach.
Belkowanie wieńczyła attyka. Wolne pola wypełniano reliefami, napisami mówiącymi o
przyczynach powstania tego łuku. Na szczycie umieszczano kwadrygę z posągiem osoby, na
cześć, której wzniesiono ten łuk.
Do najsłynniejszych łuków tryumfalnych należy Łuk Tytusa, zbudowany między 81-96 rokiem przy
Via Sacra, dla uczczenia zwycięstwa Wespazjana i Tytusa w wojnie z żydami i zdobycia
Jerozolimy. Łuk ma wysokość 15,4 metra, jego szerokość wynosi 8,3 metra, a głębokość 3,35
metra. Posiada tylko jedną bramę przejazdową. Zbudowany jest z białego marmuru.
Na attyce łuku umieszczona jest inskrypcja, poświęcona Tytusowi i Wespazjanowi. Reliefy
wewnętrzne ukazują triumf Tytusa i zdobyte łupy, umieszczone po stronie wschodniej architrawu
pokazują procesję podczas triumfu. Na ścianie północnej – są gloryfikacją jego dokonań. Strona
wschodnia to relief jednoplanowy, pozostałe wykorzystują ujęcie wieloplanowe. Łuk Tytusa
obrazuje ewolucję rzeźby rzymskiej w I wieku. Łuk był zwieńczony posągiem Cesarza.
Społeczeństwo




Rzymianie – społeczeństwo rzymskie
W Rzymie, podobnie jak w całym świecie starożytnym istniał wyraźny podział na bogatych i biednych obywateli. W
stolicy imperium była to prawdziwa przepaść, której nawet nie starano się w jakikolwiek sposób ukrywać.
Różnice majątkowe, a status społeczny
Różnice zamożności wyrażały się przede wszystkim w kontraście, między wystawnością rezydencji nuworyszów,
których fortuny wyrosły dzięki rozwojowi imperium, a nędzą domów czynszowych, w których mieszkał rzymski
proletariat. Rzymianie bez oporów akceptowali te różnice jako naturalny stan rzeczy. Zresztą bardzo niewiele
cywilizacji starożytnych kiedykolwiek uważała taki stan rzeczy jako problematyczny, raczej akceptowała go bez
zastrzeżeń. Jednak nie wiele z nich akcentowało taki podział majątkowy w sposób tak wyraźny jak cywilizacja
rzymska.
Podstawy społeczne
Terminem „plebs”, w różnym czasie określano odmienne grupy społeczne. Podboje i nadawanie praw wyborczych
nowym grupom ludności poszerzało liczbę pełnoprawnych obywateli.Typowy obywatel Rzymu z reguły mieszkał
na wsi. Społeczeństwo rzymskie miało zawsze charakter wiejsko-rolniczy. Stosunek społeczeństwa rzymskiego do
ziemi, z której żyło, wyrażał się w różnych formach, zawsze jednak stanowiła ona podstawę bytu społecznego. Tę
prawdę o wczesnej historii Rzymu przesłania obraz jego wspaniałości w okresie Cesarstwa – wizja wielkiego
pasożytniczego miasta.
Podział społeczny w starożytnym Rzymie
Społeczeństwo rzymskie dzieliło się na dwie grupy. Jedną z nich stanowili pełnoprawni obywatele, do których
należały najznakomitsze i najbogatsze rody, określane jako patrycjusze, od łacińskiego określenia „patres” –
ojciec. Patrycjusze byli uprzywilejowaną warstwą społeczną w republikańskim Rzymie. Posiadali pełne prawa
polityczne i – do pewnego momentu – wyłączność na obejmowanie urzędów.Drugą grupę stanowili tak zwani
obywatele niepełnoprawni, czyli plebejusze. Była to zdecydowana większość całego społeczeństwa rzymskiego.
Plebejusze stanowili warstwę społeczną, wywodząca się od ludów pobliskich z podbitych terenów lub
osiedlających się w Rzymie. Plebejusze byli wolni, lecz – do pewnego momentu – nie mieli praw
obywatelskich.Najstarsi patrycjusze tworzyli senat. Był to organ doradczy, który pomagał w podjęciu
najważniejszych decyzji, dotyczących państwa i społeczeństwa. Cechą charakterystyczną społeczeństwa
rzymskiego w tym okresie była bezwzględna władza ojca. Ojciec decydował o życiu i śmierci członków swojej
rodziny
Niewolnictwo – podporą
społeczeństwa








Społeczeństwo rzymskie, tak jak wszystkie społeczeństwa starożytne, opierało się na niewolnictwie. Niewolnikiem
można było zostać przez urodzenie, jako jeniec lub zdobycz wojenna, w momencie, kiedy zostało się złapanym
przez handlarzy niewolników lub sprzedanym przez własną rodzinę albo też w przypadku, kiedy nie można było
spłacić zaciągniętych długów.
Położenie niewolników było różne. Zależało od tego, czy niewolnik został wyznaczony do pracy na wsi, czy w
mieście. Warunki życia na wsi były prymitywne, a właściciele wielkich majątków, którzy potrzebowali wielu rąk do
pracy, narzucali bezlitosną dyscyplinę i nie dbali o swoich niewolników.
Wśród niewolników wielu było ludzi wykształconych. Przeważnie byli to Grecy, którzy zatrudnieni byli jako
opiekunowie i wychowawcy synów swoich panów, lektorzy czy sekretarze. Zdarzał się również, że powierzano im
bardziej odpowiedzialne stanowiska. I tak, na przykład prowadzili biblioteki lub też przepisywali książki. Lżejszą
pracę mieli także niewolnicy i niewolnice przydzieleni do osobistych usług pana lub pani domu.
Istnieli również niewolnicy publiczni, którzy należeli do wszystkich, do państwa, lub do poszczególnych miast, albo
świątyń. Pełnili oni funkcje woźnych miejskich, robotników-konserwatorów, prowadzili sklepy lub niewielkie zakłady
rzemieślnicze. Dochody, które wypracowywali w ten sposób, płynęły do skarbu miasta, będącego właścicielem
tych niewolników.
Niewolnik, zależny całkowicie od pana, mógł zostać ukarany z największą surowością.
W przypadkach najcięższych przewinień skazywano go na karę śmierci przez ukrzyżowanie. Czasem właściciel
przekazywał winowajcę urzędnikowi zajmującemu się organizacją igrzysk i wtedy nieszczęśnika rzucano na arenie
cyrkowej dzikim zwierzętom na pożarcie. Właściciele jednak starali się unikać straty niewolników, za których
zapłacili wysoką cenę i woleli niepoprawnych odsyłać do ciężkiej pracy na wsi.
Niewolnicy sprawujący się dobrze bywali przez panów wyzwalani, albo otrzymywali zgodę na wykupienie się,
płacąc tyle, ile właściciel wydał przy ich kupnie. Często wyzwalał ich testament po śmierci pana. Wyzwoleniec
pozostawał związany z familią jako człowiek zaufany, sekretarz, zarządca itp. Wyzwoleńcy cesarscy zostawali
nawet wysokimi urzędnikami państwowymi.
Wyzysk i okrutne traktowanie niewolników doprowadziły u schyłku republiki do fali powstań niewolników.
Największym i najgroźniejszym było powstanie Spartakusa (73 – 71 roku p.n.e.).
Życie codzienne w starożytnym
Rzymie

Rodzina
Rodzina już w początkach istnienia państwa rzymskiego posiadała bardzo silną pozycję społeczną. Rzymska
familia miała charakter patriarchalny, to znaczy, że władzę w niej miał wyłącznie ojciec. W skład familii wchodzili:
ojciec, matka, córki niezamężne oraz te, które zawarły małżeństwo, lecz nadal mieszkały w domu ojca, synowie
nieżonaci i żonaci wraz z żonami i dziećmi oraz niewolnicy. Władza ojca rozciągała się na wszystkich członków
rodziny, w najdawniejszych czasach miał on wobec dzieci prawo życia i śmierci ( mógł np. nie przyjąć do rodziny
nowo narodzonego dziecka, jeśli uznał je za nieprawowite). Co ciekawe, syn – nawet dorosły i żonaty - nie miał
prawa posiadać własnego majątku; dopiero na zasadzie testamentu mógł przejąć po ojcu jego spuściznę. Wobec
niewolników ojciec rodziny miał władze nieograniczoną – mógł zabić go, sprzedać, odstąpić a także wyzwolić.W
Rzymie były znane dwa rodzaje małżeństwa: conventio in manum, kiedy to kobieta przechodziła spod władzy ojca
pod władzę męża i zostawała przyjmowana przez jego rodzinę oraz sine conventione in manum – kobieta nie
przechodziła pod władze męża, jako mężatka nadal była zależna od swojego ojca, nie traciła związku z własną
rodziną, zatrzymywała prawo dziedziczenia.
Małżeństwa można było zawierać bardzo wcześnie – dolna granica wieku potrzebna do wstąpienia w ten związek
wynosiła u dziewcząt 12 a u chłopców 14 lat ( w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn, ta granica była
znacznie wyższa).
Zaślubiny poprzedzały zaręczyny, podczas których narzeczony wręczał swojej przyszłej żonie monetę lub żelazny
pierścień. Sam ceremoniał zawarcia małżeństwa był zwykle taki sam. W obecności świadków narzeczeni podawali
sobie ręce i wyrażali zgodę na zawarcie małżeństwa, następnie proszono bogów o błogosławieństwo. Wraz z
pojawieniem się pierwszej gwiazdy narzeczona opuszczała ucztę weselną i udawał się do nowego domu.
Czekający na progu małżonek ofiarowywał jej wodę i ogień, wtedy to panna młoda wypowiadała słowa Ubi tu
Gaius, ibi ego Gaia ( gdzie Ty Gajus, tam ja Gaja).
Narodziny dziecka były najważniejszym wydarzeniem w życiu rodziny. Zaraz po urodzeniu kąpano noworodka i
składana go u stóp ojca. Jeśli ojciec podniósł je, uznane było one za prawowite. W dziesiątym dniu życia dziecko
otrzymywało imię. Nazwisko obywatela rzymskiego początkowo było dwuczłonowe, w okresie rzeczypospolitej i
później składało się z trzech części: imienia, nazwiska rodowego i przydomka. Liczba imion rzymskich była
niewielka (kilkanaście), dlatego nie wahano się zastępować ich skrótami np. Marcus –M., Quintus – Qu.
Rozrywka Rzymian



Bogaci Rzymianie swój wolny czas spędzali na ucztach, które traktowane były jako
pewnego rodzaju sport. Dużą popularnością cieszyły się koła literackie oraz publiczne
odczyty. Niebywałą rozrywką były także urządzane co jakiś czas igrzyska oraz
igrzyska cyrkowe, gdzie uciechy dostarczały między innymi wyścigi rydwanów.
Mnóstwo czasu spędzano w termach, gdzie ze względu na urządzenie i charakter
kwitło życie towarzyskie całego miasta.
Przy wejściu do term urzędował capsarius, u którego pozostawiano na przechowanie
pieniądze i kosztowności, po czym przechodziło się do szatni. Wszystkie termy
składały się zasadniczo z trzech części: sali widnej, o kopulastym sklepieniu, gdzie
znajdowały się baseny z zimna wodą; małej sali ogrzewanej oraz sali, w której
odbywały się ciepłe kąpiele. Oprócz „zwykłych” kąpieli można było udać się do parni i
zażyć kąpieli parowych. Tuż obok parni znajdowały się pomieszczenia, gdzie
nacierano ciała olejkami. W termach były także stadiony i boiska oraz specjalne
portyki, gdzie odpoczywano po ćwiczeniach fizycznych i kąpielach, zabawiając się
dyskusjami, słuchając recytacji poetów i mówców. Były również biblioteki oraz bufety,
z których korzystała jednakże raczej ludność zamożniejsza.
Z term mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta, nawet ci najbiedniejsi, gdyż
opłaty za wejście były naprawdę niskie lub nie było ich wcale. Wstęp do łaźni miały
również kobiety, jednakże po licznych skandalach wydano ustawę, nakazującą im
korzystanie z term w innych godzinach niż mężczyźni.
Download