Regulamin przyznawania pomocy finansowej w ramach Funduszu

advertisement
Regulamin przyznawania pomocy finansowej w ramach Funduszu Pierwszy Krok
Obowiązuje od 5 grudnia 2012
1. Fundusz Pierwszy Krok, zwany w dalszej części Regulaminu "Funduszem" jest programem
pomocy dla osób indywidualnych prowadzonym przez Fundację Sue Ryder. Celem Funduszu
jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym "pierwszego kroku" w samodzielne życie.
Uzyskane w ramach Funduszu środki finansowe mają zwiększyć niezależność i samodzielne
funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.
2. O pomoc finansową ze środków Funduszu mogą się ubiegać co do zasady osoby
niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (np.
wyrok sądu), które spełniają łącznie następujące kryteria:
a. doznały urazu rdzenia kręgowego (paraplegia, tetraplegia), wskutek wypadku, w
szczególności wypadku komunikacyjnego, skoku do wody, wypadku budowlanego oraz
powikłań po wypadkach
b. na skutek urazu zmuszone są poruszać się na wózku inwalidzkim,
c. nie są sprawcą wypadku - w przypadku uszkodzenia kręgosłupa w wypadku drogowym
e. nie posiadają dostatecznych środków finansowych na rozwiązanie potrzeb, o zaspokojenie
których ubiegają się w ramach „Funduszu”
3. Fundusz może także, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, udzielać pomocy również w
innych przypadkach losowych, w tym świadczyć pomoc na rzecz poprawy warunków
bytowych dzieci niepełnosprawnych.
4. Osoba ubiegająca się o pomoc finansową powinna przedstawić wypełniony formularz
wniosku, stanowiący załącznik do Regulaminu, wraz z wymaganymi dokumentami
określonymi we wniosku.
5. W ramach przyznanej pomocy mogą być finansowane koszty :
a. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
b. zakupu oprzyrządowania specjalistycznego
c. zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania potrzebnego do konkretnego rodzaju
pracy lub nauki,
d. szkolenia, kursu, czesnego za naukę, w szczególności jeżeli służą one podjęciu bądź
kontynuacji pracy zawodowej,
e. dostosowania mieszkania do potrzeb niepełnosprawności wnioskodawcy lub likwidacji
barier architektonicznych w mieszkaniu, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna .
f. dofinansowania wkładu własnego wymaganego w innych złożonych przez beneficjenta
wnioskach o dofinansowanie działań opisanych w punkcie 5 ust. a – e niniejszego regulaminu
6. Wysokość dofinansowania przyznanego jednej osobie nie może przekroczyć 4,5 tys. zł.
7. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej zasadniczo jest udokumentowanie udziału
środków własnych w wysokości min. 10% wartości przedmiotu dofinansowania.
8. Warunki i sposób rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Fundacją Sue
Ryder a Wnioskodawcą.
9. Ze środków Funduszu nie mogą być refundowane wydatki poniesione przed zawarciem
umowy.
10. Jeżeli Wnioskodawca nie może samodzielnie złożyć podpisu pod umową, umowę może
podpisać pełnomocnik wnioskodawcy.
11. Zgłoszenia zbierane są przez cały rok, jednak rozpatrywane są przez Komisję 4 razy w roku:
w połowie marca, czerwca, września i grudnia. Pomoc udzielana jest w granicach środków
posiadanych przez Fundację Sue Ryder.
12. Zgłoszenia należy przesyłać z dopiskiem "Fundusz Pierwszy Krok" na adres Fundacja Sue
Ryder, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
13. Wzór wniosku będzie dostępny na stronach: www.sueryder.pl, www.niepelnosprawni.pl ,
www.plytkawyobraznia.pl ,
14. O przyznaniu pomocy decydować będzie Komisja składająca się z przedstawicieli
powołanych przez Zarząd Fundacji Sue Ryder
15. Z powodu ograniczonego zasobu środków Fundacji Sue Ryder, o pomoc finansową w ramach
Funduszu Pierwszy Krok można się ubiegać dopiero w sytuacji, gdy nie można uzyskać
środków z innych ogólnie dostępnych źródeł. Dlatego Wnioskodawca musi wykazać, że starał
się o dofinansowanie ze środków publicznych, na cel, na który aktualnie wnioskuje w ramach
Funduszu Pierwszy Krok.
Download