pobierz plik w formacie doc - Polskie Towarzystwo Mykologiczne

advertisement
dr Anna Kujawa
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Zakład Biologii Środowiska
Stacja Badawcza w Turwi
Turew, ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan
e-mail: [email protected]
Turew, dn. 25.06. 2014 r.
Dotyczy konsultacji Projektu z dnia 9 czerwca 2014 r.
Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów
w zakresie ochrony grzybów wielkoowocnikowych
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony grzybów z dnia
9 czerwca 2014 roku odbiega z sposób znaczący od zleconego przez GDOŚ
i konsultowanego w roku 2012-2013 opracowania PTOP „Salamandra” (Kepel i in. 2013
„Aktualizacja listy gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich
ochrony” – wersja 2b po konsultacjach społecznych1). Opracowanie to przedstawia spójną
całość, obejmującą szczegółowe aspekty ochrony grzybów oraz wspólne kryteria
wypracowane przez Państwową Radę Ochrony Przyrody dla roślin, zwierząt i grzybów.
Zawiera i opiera się o jednolite kryteria wyboru gatunków do ochrony ścisłej
i częściowej. Przedstawia listę 66 gatunków grzybów wielkoowocnikowych proponowanych
do ochrony ścisłej i 201 gatunków do objęcia ochroną częściową. W opracowaniu tym
odniesiono się do uwag, które wpłynęły po konsultacjach ze społeczeństwem, w tym –
specjalistami.
Obecna treść projektu jest wypaczeniem idei ochrony przyrody, mającej na celu
przede wszystkim ochronę najcenniejszych elementów przyrody Polski (także
w kontekście ochrony przyrody w ramach Unii Europejskiej). Przywołane
w uzasadnieniu bieżącego projektu dawne rozporządzenia, zawierające około 20-30
gatunków grzybów wielkoowocnikowych, prezentują przestarzałą koncepcję ochrony,
nastawionej przede wszystkim na edukację, a nie na realną ochronę ginących gatunków.
Krokiem ku nowoczesnemu podejściu do ochrony przyrody było rozporządzenie z roku 2004,
zawierające 95 gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą i 1 – częściową, które po raz
pierwszy opracowano także w oparciu o kryteria merytoryczne i analizę ich spełnienia przez
poszczególne gatunki. W opracowaniach PTOP „Salamandra” (z roku 2003 i 2013)
1
Kepel A., Kujawa A., Fałtynowicz W., Zalewska A. 2013. Aktualizacja listy gatunków grzybów objętych
ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, mscr. 81 ss. + tabela gatunków 22 ss., 02.08.2013 (V.2 – z uwzględnieniem wniosków z
konsultacji w marcu 2013 r.). http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/4448
rozwinięty został ten nowoczesny nurt i wypracowane zostały kryteria i podejście spójne dla
wszystkich grup organizmów.
Zaznaczyć należy, że uzasadnienie obecnego projektu zawiera niedopuszczalne
błędy merytoryczne, a 33 gatunki przewidziane do ochrony ścisłej i częściowej stanowią tylko
niecałe 2% procent gatunków rzadkich i zagrożonych. Podane w uzasadnieniu kryteria są
niespójne z tymi, według których wybierane zostały pozostałe organizmy, a gatunki ujęte
w bieżącej liście gatunków chronionych nie spełniają (poza kilkoma wyjątkami) nawet tych
nowych kryteriów.
Obecny kształt rozporządzenia budzi poważne wątpliwości co do obiektywnej oceny
założeń rozwiązań prawnych w zakresie ochrony przyrody. W uzasadnieniu jest dużo
niespójności, uproszczeń i uogólnień wprowadzających czytelnika w błąd, oraz
nieprawdziwych założeń i opinii, które dodatkowo obniżają wiarygodność i rangę aktu
prawnego, jakim jest rozporządzenie Ministra. Najważniejsze z nich to (kursywą treść
z uzasadnienia):
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano również ekspertyzę pn. „Aktualizacja listy gatunków grzybów
objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony” (2012 r.), opracowaną przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody „Salamandra”.
Poza nielicznymi wyjątkami (ochrona strefowa grzybów zlichenizowanych) nie
wykorzystano tej ekspertyzy, a wręcz przeciwnie – zupełnie wypaczono jej treść i zakres.
Zaprzepaszczono projekt, który przedstawiał spójną, przemyślaną i szczegółowo
uzasadnioną całość i uwzględniał opinie z szerokich konsultacji eksperckich. Nadużyciem
jest zatem cytowanie w uzasadnieniu opracowania PTOP „Salamandra”, jako źródła, na
którym się oparto.
Przyporządkowanie poszczególnych gatunków grzybów do kategorii ochrony zostało przygotowane na podstawie
nowo opracowanych kryteriów. Kryteria te przygotowano z uwzględnieniem przepisów ustawy, m.in. zasad
udzielania ogólnych odstępstw od zakazów oraz indywidualnych derogacji od tych zakazów. Na podstawie tych
kryteriów zróżnicowano ochronę gatunkową na ścisłą i częściową oraz wyróżniono gatunki wymagające ustalenia
stref ochrony ich ostoi lub stanowisk. Ponadto w grupie gatunków objętych ochroną częściową wyróżniono
gatunki, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania.
Kryteria przyjęte w niniejszym projekcie są zupełnie niezgodne z kryteriami
wypracowanymi i przyjętymi przez Państwową Radę Ochrony Przyrody i przedstawionymi
w opracowaniu eksperckim PTOP „Salamandra”. Tym samym nie są też spójne z tymi, które
zawarte są w rozporządzeniu dotyczącym roślin i zwierząt.
I. Do kategorii ochrony ścisłej lub częściowej zakwalifikowano taksony grzybów na podstawie następujących
źródeł danych:
1) baza GREJ – rejestr grzybów chronionych i zagrożonych, dostępny przez internet;
2) kryteria i wytyczne opracowane przez PTOP Salamandra w ramach dokumentu „Aktualizacja listy gatunków
grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony”;
3) krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski opracowana przez profesora Władysława
Wojewodę z Instytutu Szafera PAN (2003 r.);
4) opracowania badań naukowych;
5) potwierdzone obserwacje w terenie (ocena ekspercka).
II. Do kategorii ochrony częściowej, z możliwością pozyskiwania zakwalifikowano te gatunki, które spełniają
kryterium pkt 2 lub 3, a ograniczone, reglamentowane i monitorowane pozyskanie może być dopuszczone przy
zachowaniu właściwego stanu ochrony tego gatunku, a także (w przypadku gatunków spełniających jednocześnie
kryterium pkt 3 i 5) przy zachowaniu celów przyrodniczych, dla których objęto je ochroną.
Wymienione powyżej źródła danych traktowane są jako kryteria przy omawianiu
gatunków wybranych do ochrony częściowej. Tymczasem tylko punkt 2 zawiera kryteria,
które jednak nie mają zastosowania w niniejszym projekcie. Nie podano także tytułów
opracowań naukowych (punkt 4), a w punkcie 5 nie jest jasne o jakie obserwacje terenowe
chodzi, przez kogo zastały wykonane i co miały potwierdzać. Brak też podstawowego
opracowania dla grzybów workowych – „Listy krytycznej grzybów workowych” (Chmiel 2006),
oraz opracowania Mułenki i in. (2008) zawierającego część gatunków grzybów tradycyjnie
traktowanych jako wielkoowocnikowe, mimo, że na liście gatunków są też grzyby workowe.
Zmniejszenie liczby gatunków chronionych wynika z surowej oceny występowania grzybów na obszarze Polski
oraz faktu, iż ochrona przyrody powinna być społecznie przystępna. Jest ona wtedy skuteczna, gdy jest łatwo
przyswajalna i przyjazna dla obywatela.
Z powyższego fragmentu nie wynika jasno, jakie gatunki zostały poddane tej „surowej
ocenie” i na podstawie jakich konkretnie źródeł. Jeśli oparto się na analizie zawartej
w opracowaniu PTOP „Salamandra” i wyłonionych w niej 267 gatunkach przewidzianych do
ochrony, to zupełnie niezrozumiałe jest dlaczego dokonano takiego wyboru gatunków, skoro
o wielu innych wiadomo dokładnie to samo, czyli wynik „surowej oceny” powinien być
identyczny, jak dla tych 33 wybranych do ochrony (patrz tabela – załącznik cytowanego
opracowania).
Niejasne są także kryteria tej „surowej oceny”, a wydają się one szczególnie ważne,
ponieważ w wyniku tejże oceny liczba pierwotnie wytypowanych do ochrony gatunków
została drastycznie zmniejszona z 267 do 33. Nie uzasadniono też na jakiej podstawie
zrezygnowano z ochrony 65 gatunków zawartych w rozporządzeniu z roku 2004. Nigdzie nie
upubliczniono wyników tej oceny poszczególnych gatunków – nie można się więc do nich
merytorycznie odnieść.
Osobno należy się odnieść do celu ochrony. Nadrzędnym celem ochrony jest
umożliwienie przeżycia gatunkom najbardziej zagrożonym, które mogą zostać
uratowane dzięki działalności człowieka. Społeczna przystępność ma wobec tego
nadrzędnego celu znaczenie drugorzędne. Zaznaczyć też należy, że ochrona przyrody nie
musi być „przyjazna dla obywatela”, ponieważ celem jest ochrona zagrożonego gatunku
nawet kosztem „dyskomfortu obywatela”. Natomiast niewątpliwie ochrona przyrody może
wspomagać budowanie postawy odpowiedzialności obywatela za środowisko
przyrodnicze, którego elementem żywym jest sam człowiek. Opinie zaprezentowane
w obecnym projekcie rozporządzenia dalekie są od nowoczesnego i merytorycznego
podejścia do ochrony przyrody. Rozporządzenie wydaje się raczej odzwierciedlać
partykularne interesy określonych grup zawodowych, co jest niedopuszczalne
w dokumencie tego typu.
Nieakceptowalne jest włączanie na listy każdego gatunku, który ma przynajmniej jedno stanowisko w kraju, co
powoduje ich rozrośnięcie się do znaczących rozmiarów. Istotą nowelizacji rozporządzenia jest więc przemyślany
wybór najcenniejszych gatunków. W przeciwnym razie doprowadziłoby to do sytuacji, w której ochrona grzybów
nie byłaby realizowana.
Zdania te w ogóle trudno zrozumieć. Zapewne chodzi o to, że występowanie gatunku
na jednym stanowisku w Polsce nie może być jedynym kryterium kwalifikującym gatunek do
ochrony. Jest to oczywiste i takie podejście prezentowane było też w opracowaniu PTOP
„Salamandra”. Gdyby na listach gatunków chronionych umieścić tylko gatunki znane
z zaledwie jednego stanowiska w Polsce, lista obejmowałaby około 900 gatunków. Nie jest
jasne, na podstawie jakich kryteriów wybrano gatunki umieszczone w proponowanej
obecnie drastycznie krótkiej liście, skoro jest jeszcze wiele gatunków o dokładnie
takiej samej charakterystyce występowania i zagrożenia.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż stan środowiska w ostatnich latach znacząco się poprawił.
Zdanie to nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Stan środowiska jest dynamiczny.
Dla wielu gatunków podstawowym zagrożeniem jest przekształcanie i ubywanie siedlisk
(gatunki muraw kserotermicznych, torfowisk, łąk – w tym nienawożonych łąk górskich,
pastwisk). Dla wielu gatunków ważnym zagrożeniem jest postępująca urbanizacja, w wyniku
której zanikają siedliska ze stanowiskami grzybów chronionych. Dlatego ważne jest objęcie
ochroną gatunków najwrażliwszych na zmiany w środowisku powodowane przez człowieka
(antropofobnych).
Gospodarka leśna stała się gospodarką wielofunkcyjną. Podejście ekologiczne stało się równie ważne, co
ekonomiczne. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr
12, poz. 59, z późn. zm.) w lasach zabrania się niszczenia grzybów i grzybni (wszystkich, nawet tych pospolitych).
Jest to istotne z uwagi na to, iż znakomita większość gatunków grzybów rośnie w lasach.
Mimo, że tak, jak piszą Autorzy uzasadnienia, grzyby nie rosną tylko w lasach, to
przedstawiona lista nie uwzględnia tego. W propozycji PTOP „Salamandra” ujęte było
odpowiednio szerokie spektrum gatunków leśnych i nieleśnych. W liście z projektu
rozporządzenia brak jest gatunków rosnących w ważnych, zanikających, bądź szczególnie
wrażliwych na działalność człowieka siedliskach (np. torfowiskach, murawach, ubogich
łąkach górskich). Obecny projekt rozporządzenia umożliwia też prowadzenie gospodarki
leśnej i niszczenie siedlisk grzybów nawet w stosunku do większości gatunków z tej
drastycznie krótkiej listy. Doprowadzi to do znacznego obniżenia rangi ochrony i nie
zabezpiecza w żaden sposób dalszej egzystencji tych gatunków.
Krótsze listy gatunków chronionych są zatem powrotem do rozwiązań z poprzednich rozporządzeń dotyczących
ochrony gatunkowej grzybów, tj. z roku 1983 (20 gatunków), z 1995 (23 gatunki), z 2001 (23 gatunki).
Krótsze listy gatunków, nie będące efektem poprawy stanu populacji wyłączanych
spod prawnej opieki taksonów, są krokiem wstecz. Powodują degradację idei ochrony
gatunkowej, skutkują wytrąceniem prawnych narzędzi, będących podstawą działań
wobec stanowiska gatunku skrajnie zagrożonego, lub będącego gatunkiem
parasolowym dla innych rzadkich gatunków bądź siedlisk. Nieprawdą jest, że
rozporządzenia z lat 1995 i 2001 miały krótsze listy gatunków, bowiem ochroną
częściową były objęte WSZYSTKIE gatunki grzybów wielkoowocnikowych nie
wymienione na liście gatunków objętych ochroną ścisłą.
Istotne jest również, że występowanie grzybów, rozumiane jako liczebność i stabilność stanowisk, oparte jest
głównie na obserwacji owocników, a nie grzybni. Brak spostrzeżeń gatunku jest związany z warunkami
niesprzyjającymi owocnikowaniu, a nie faktycznym niewstępowaniem grzybni. Interpretowanie zagrożenia
gatunku w oparciu o powyższą przesłankę nie jest zatem do końca właściwe i prowadzi do błędnych wniosków
dotyczących ochrony.
Nie ma lepszej metody oceny występowania gatunku możliwej do zastosowania
w skali kraju i nie ma podstaw dla podważenia roli tej metody w ocenie zasobów
populacyjnych danego taksonu. W przypadku większości gatunków, tworzenie owocników
jest przejawem dobrej kondycji grzybni. Tworzenie owocników zapewnia rekombinację
genetyczną, a więc w pewnym zakresie warunkuje plastyczne przystosowywanie się do
zmian środowiska, a jednocześnie umożliwia dyspersję gatunku i możliwość kolonizowania
nowych siedlisk. Ocena zagrożenia gatunku na podstawie obserwacji owocników jest
powszechnie przyjęta i stanowi podstawę do ocen zagrożenia według kategorii IUCN,
stosowaną na całym świecie.
Mając na uwadze powyższe, do oceny aktualnych załączników do rozporządzenia, zastosowano następujące
kryteria:
1) gatunek rodzimy;
2) gatunek historycznie liczny;
3) gatunek, który na wskutek gospodarczej działalności człowieka stał się zagrożony;
4) gatunek endemiczny o słabo poznanej biologii.
Pierwsze trzy kryteria muszą wystąpić łącznie, aby gatunek mógł zostać zaproponowany do ochrony.
Żaden z gatunków proponowanych w projekcie nie spełnia pierwszych 3 kryteriów,
ponieważ nie ma dobrych historycznych danych, na podstawie których można by sądzić, że
któryś z 33 wymienionych gatunków był kiedyś liczny. Kryteria te są zupełnie nie
wystarczające do oceny zagrożenia i możliwości ochrony gatunków i daleko odbiegają od
eksperckich kryteriów wypracowanych przez PROP i stosowanych przez PTOP
„Salamandra”. Nie podano, kto te kryteria wymyślił, kto je stosował. Nie opublikowano
analizy – w jaki sposób poszczególne gatunki spełniają te kryteria. Oznacza to powrót to
tworzenia listy gatunków chronionych w sposób całkowicie zakulisowy przez anonimowego
eksperta.
W projekcie zrezygnowano ze stosowanego obecnie rozwiązania, polegającego na włączeniu pod ochronę całych
rodzajów (genus). Gatunki chronione muszą być numeratywnie wyliczone. Pozwoli to uniknąć ochrony grzybów
obcych i inwazyjnych, gdyby pojawiły się na terenie Polski, i skupić się na ochronie tylko gatunków rodzimych.
Wszystkie rodzaje zawierają gatunki zarówno rzadkie, jak i pospolicie spotykane, których ochrona nie znajduje
uzasadnienia. W projekcie jedynie rodzaje soplówka (Hericium) i siedzuń (Sparassis) są reprezentowane przez
wybrane gatunki, przewidziane do ochrony częściowej. Pozostałe pięć rodzajów, ze względu na liczne i
potwierdzone stanowiska wyłączono spod ochrony.
Numeratywne wyliczenie gatunków jest słusznym krokiem, natomiast wyłączenie
całych rodzajów jest błędem z uwagi na występowanie w ich obrębie gatunków skrajnie
rzadkich (np. w rodzajach Sarcodon, Geastrum, Tulostoma, Hydnellum).
W drodze konsultacji wewnątrzresortowych, listy gatunków powstałe w wyniku powyższych kryteriów
zostały poddane ocenie krytycznej. Dokonano zmian stanowiących odstępstwa od omówionych
kryteriów w wyniku otrzymanych uwag fachowych i ekspertyz mykologiczno-lichenologicznych.
Odstępstwa te stanowią więc racjonalizację zapisów na bazie szczegółowej oceny eksperckiej,
historycznych ocen porównawczych, analiz szczegółowych gatunków lub innych uwarunkowań.
Oceny eksperckie, na które powołano się w uzasadnieniu, powinny być jawne
i dostępne do wglądu. Tylko w takim wypadku możliwa jest merytoryczna dyskusja teraz
i w przyszłości nad listą gatunków chronionych i zakresem ochrony (w tym zakresu zakazów
i odstępstw od nich). Brak możliwości zapoznania się z tymi ocenami czyni dyskusję
niemożliwą, i podważa wiarygodność uzasadnienia. Obecnie odnosi się wrażenie, że
podstawowym kryterium, które stosowano, są „inne uwarunkowania”.
Zakazy proponowane do wprowadzenia dla gatunków grzybów oraz odstępstwa od tych
zakazów
I. Zakazy:
1) zakaz umyślnego niszczenia oraz zakaz umyślnego zrywania lub uszkadzania – wprowadzono je, aby nie
dopuścić do zniszczenia lub pogorszenia stanu stanowisk grzybów (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2
projektu rozporządzenia);
Zapis ten w odniesieniu do grzybów wielkoowocnikowych powinien być wprowadzony
jedynie dla trufli wgłębionej i pniarka lekarskiego, których zbiór także w małych,
niekomercyjnych ilościach powinien być zakazany. Nie powinien natomiast dotyczyć
fragmentów plech lub owocników oraz owocników w liczbie niezbędnej do
identyfikacji pozostałych gatunków zebranych w celach naukowych, edukacyjnych
i w ramach wykonywanych ocen eksperckich (ocen oddziaływania na środowisko,
ocen do planów ochrony obszarów przyrodniczo cennych). W przypadku grzybów
wielkoowocnikowych, podobnie jak to regulowały rozporządzenia z roku 1995 i 2001 –
można rozważyć dozwolenie zbioru owocników do niekomercyjnych celów
kulinarnych (na własne potrzeby) – zwłaszcza w odniesieniu go gatunków objętych
ochroną częściową. Skutkowałoby to odpowiednimi zmianami także w odniesieniu do
zakazów posiadania i przetrzymywania.
2) zakaz niszczenia ich siedlisk jest zakazem kluczowym dla ochrony gatunkowej grzybów i zaproponowano
wprowadzenie go w odniesieniu do dziko występujących grzybów gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową.
Należy zaznaczyć, że spod ochrony wyłączono większość gatunków grzybów rosnących w Polsce przede
wszystkim na takich siedliskach antropogennych jak przydroża, przychacia, śmietniska, tereny ogrodów, skwerów
i boisk, których ochrona nie byłaby racjonalna (§ 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 projektu rozporządzenia);
Zapis zasadny
3) zakaz pozyskiwania lub zbioru – zakaz zbioru zaproponowano w odniesieniu do wszystkich dziko
występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową. Przy przygotowywaniu
projektu wzięto pod uwagę, że również niektóre gatunki grzybów wielkoowocnikowych wyznaczone do ochrony
posiadają właściwości kulinarne, m.in.: borowik żółtobrązowy podgatunek królewski, dwupierścieniak cesarski,
borowiczak dęty, ozorek dębowy, poroblaszek żółtoczerwony, siatkoblaszek maczugowaty, soplówkowate,
siedzuń dębowy, żagwica listkowata, żagiew wielogłowa czy smardzowate. Jednak mając na uwadze, że są to
gatunki zagrożone w skali kraju, zbiór ich owocników mógłby negatywnie wpłynąć na ich populacje w kolejnych
latach, a także utrudniłby odnajdywanie ewentualnych nowych stanowisk gatunków. Dodatkowo, w przypadku
trufli wgłębionej, zbiór jej owocników do celów konsumpcyjnych wiąże się z poważną ingerencją w siedlisko, co
przy pojedynczych i niewielkich stanowiskach tego gatunku w Polsce może stanowić zagrożenie dla gatunku w
naszym kraju.
Zakaz pozyskiwania (tj. zbioru grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk naturalnych do celów
gospodarczych, zgodnie z definicją określoną w art. 5 pkt 15 lit. a ustawy) zaproponowano do wprowadzenia w
stosunku do wszystkich dziko występujących grzybów gatunków proponowanych do ochrony (§ 6 ust. 1 pkt 4 oraz
ust. 2 pkt 4 projektu rozporządzenia). Zbiór do celów gospodarczych może stanowić zagrożenie dla tych
gatunków grzybów, ponieważ może mieć charakter ciągły o skali przemysłowej;
W uzasadnieniu wymieniono gatunki (wyróżnione czcionką pogrubioną), których nie
ma na liście gatunków proponowanych do ochrony!!! Zakaz zbioru nie powinien
obejmować zbioru fragmentów plech lub owocników oraz owocników w liczbie
niezbędnej do identyfikacji w celach naukowych, edukacyjnych i w ramach
wykonywanych ocen eksperckich (ocen oddziaływania na środowisko, ocen do
planów ochrony obszarów przyrodniczo cennych). Zakaz zbioru powinien dotyczyć
jedynie trufli wgłębionej oraz pniarka lekarskiego. Natomiast zakaz pozyskiwania powinien
obejmować wszystkie gatunki chronione (w połączeniu z zakazem komercyjnego obrotu
i eksportu – gdyż tylko wówczas jest egzekwowalny).
4) zakaz przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków zaproponowano do wprowadzenia w stosunku do
wszystkich dziko występujących grzybów należących do gatunków zaproponowanych do objęcia ochroną ścisłą
(§ 6 ust. 1 pkt 5 projektu rozporządzenia). Ze względu na ich stan zagrożenia w środowisku przyrodniczym
istnieje potrzeba kontroli ich przetrzymywania oraz obrotu handlowego. W przypadku dziko występujących
grzybów gatunków zaproponowanych do objęcia ochroną częściową uznano, że wystarczającym narzędziem
kontroli będzie wprowadzenie zakazów ich zbioru i pozyskiwania, czyli czynności mających bezpośredni wpływ na
wielkość ich dziko występujących populacji. Natomiast wykonywanie czynności dotyczących okazów już
zebranych lub pozyskanych ze środowiska przyrodniczego nie wymaga wprowadzenia ograniczeń prawnych. Nie
wprowadzano również zakazu przetrzymywania lub posiadania w stosunku do grzybów innych niż dziko
występujące. Uprawa grzybów jest zjawiskiem marginalnym i pozostaje bez wpływu na dziko występujące
populacje grzybów, tym samym również przetrzymywanie grzybów pochodzących z hodowli nie wymaga
wprowadzenia ograniczeń prawnych;
Zakaz ten dopuszczalny jedynie w przypadku udokumentowanych badań naukowych
nie skutkujących zmniejszeniem wielkości lokalnych populacji powinien być wprowadzony
jedynie dla trufli wgłębionej i pniarka lekarskiego, których zbiór powinien być zakazany.
Natomiast w odniesieniu do pozostałych gatunków nie powinien dotyczyć fragmentów
plech lub owocników oraz owocników w liczbie niezbędnej do identyfikacji) zebranych
w celach naukowych, edukacyjnych i w ramach wykonywanych ocen eksperckich
(ocen oddziaływania na środowisko, ocen do planów ochrony obszarów przyrodniczo
cennych). Można by go także wyłączyć w odniesieniu do gatunków, dla których by
dopuszczono zbiór owocników do niekomercyjnych celów komercyjnych
(w przypadku powrotu do szerokiej listy gatunków objętych ochroną częściową,
ukierunkowaną głównie na ochronę siedlisk).
5) zakaz zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny proponuje się wprowadzić w odniesieniu do
gatunków dziko występujących grzybów przewidzianych do objęcia ochroną ścisłą (§ 6 ust. 1 pkt 6 projektu
rozporządzenia). Uznano że obrót gatunkami zagrożonymi wyginięciem powinien podlegać stosownej kontroli,
aby ograniczyć do minimum niszczenie stanowisk w środowisku przyrodniczym, w celu sprzedaży
przedmiotowych grzybów;
Zakaz ten nie powinien dotyczyć wymiany lub darowizny fragmentów plech lub
owocników oraz owocników w liczbie niezbędnej do identyfikacji gatunków grzybów
chronionych (oprócz trufli wgłębionej i pniarka lekarskiego) zebranych w celach naukowych,
edukacyjnych i w ramach wykonywanych ocen eksperckich (ocen oddziaływania na
środowisko, ocen do planów ochrony obszarów przyrodniczo cennych).
Jednocześnie wprowadzenie zakazu pozyskiwania, bez zakazu sprzedaży
i oferowania do sprzedaży, oznacza w praktyce akceptację łamania prawa w odniesieniu do
gatunków objętych ochroną częściową. Sam zbiór (nieodróżnialny w terenie od pozyskiwania
– czyli zbioru do celów gospodarczych) jest czynnością trudno wykrywalną. Stąd
podstawowym narzędziem umożliwiającym ściganie pozyskiwania jest wprowadzanie zakazu
obrotu komercyjnego, który z natury jest długotrwały i musi być prowadzony bardziej lub
mniej jawnie.
6) zakaz wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa wprowadzono w stosunku do okazów dziko
występujących grzybów gatunków zaproponowanych do objęcia ochroną ścisłą (§ 6 ust. 1 pkt 7 projektu
rozporządzenia). Tym samym, w przypadku tych gatunków, wejście w posiadanie ich okazów poprzez ich wwóz
do kraju będzie wymagać uzyskania zezwolenia. Zasadne jest również wprowadzenie zakazu wywozu okazów
gatunków objętych ochroną ścisłą. Dodatkowa kontrola na granicy może zapobiec nielegalnemu pozyskiwaniu
grzybów w celu sprzedaży za granicą;
Wwożenie zza granicy owocników gatunków zagrożonych w Polsce może wpłynąć
tylko pozytywnie na zasilenie polskiej populacji tych gatunków! Zakaz wwożenia jest więc
zakazem działającym na szkodę gatunków chronionych.
7) zakaz umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym oraz umyślnego wprowadzania do środowiska
przyrodniczego zaproponowano do wprowadzenia w odniesieniu do wszystkich gatunków (§ 6 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz
ust. 2 pkt 5 i 6 projektu rozporządzenia). Warunki przemieszczania w środowisku przyrodniczym (np. na
stanowisko zastępcze) i wprowadzanie do środowiska (np. w ramach restytucji gatunku), powinny być określone
w zezwoleniu z zakresu ochrony gatunkowej. Czynności te mogą powodować zubożenie zróżnicowania
genetycznego gatunków lub w przypadku niewłaściwego siedliska – mogą doprowadzić do ich obumarcia. Zakaz
ten wprowadzono także w stosunku do grzybów innych niż dziko występujące, w celu ochrony różnorodności
genetycznej gatunków (§ 6 ust. 3 projektu rozporządzenia).
Zapis zasadny
W projekcie nie wprowadzono natomiast:
1) zakazu niszczenia ostoi gatunków chronionych. Zgodnie z art. 5 pkt 12 ustawy „ostoją” jest miejsce o
warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich
gatunków. Wobec czego są to zarówno miejsca obecnie zasiedlone lub te, które mogą być zasiedlone w
przyszłości (potencjalne siedliska). Wprowadzanie zakazu niszczenia ostoi gatunków chronionych byłoby trudne
do przestrzegania i egzekucji, ponieważ tylko strefy ochrony określają ich granice jednoznacznie. W innych
przypadkach można by uznać, że każdy las czy łąka o określonych cechach w pobliżu stanowisk gatunków
chronionych byłyby objęte ochroną;
Zakaz ten powinien być utrzymany. Z definicji zawartej w art. 5 pkt 12 ustawy
o ochronie przyrody wynika, że termin ten jest zarezerwowany wyłącznie dla gatunków
zagrożonych wyginięciem lub rzadkich. Termin ten ma szersze znaczenie niż siedlisko
gatunku (w ujęciu terytorialnym) oraz w rozumieniu ustawowym dotyczy zarówno roślin,
zwierząt i grzybów. Dopóki nie zostanie precyzyjniej uściślony powinien być rozumiany jako
obszar szerszy niż siedlisko (=stanowisko gatunku = np. drzewo – żywiciel żagwicy
listkowatej). To obszar o warunkach sprzyjających egzystencji zagrożonych wyginięciem
gatunków, na którym te gatunki zostały stwierdzone. Każdy z tych gatunków wymaga innych
warunków (indywidualnie ściśle określonych), których nie da się łącznie opisać w ustawie.
Zasadne jest utrzymanie zakazu niszczenia ostoi, bowiem najczęściej tylko takie działanie
daje możliwość przetrwania gatunkowi chronionemu.
2) zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej
lub niszczenia gleby w ostojach. Wprowadzanie zakazu wykonywania niektórych czynności w ostojach gatunków
chronionych byłoby trudne do przestrzegania i egzekucji, ponieważ tylko strefy ochrony określają ich granice
jednoznacznie. W innych przypadkach można by uznać, że każde miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji
tych gatunków np. las czy łąka o określonych cechach w pobliżu stanowisk gatunków chronionych byłoby objęta
ochroną. Ponadto proponowany zakaz niszczenia siedlisk, zawiera już w sobie zakaz pogarszania stanu siedlisk
np. poprzez zmianę stosunków wodnych;
W przekonaniu wielu praktyków ochrony przyrody pozostawienie tego dodatkowego
zakazu jest uzasadnione. Uzupełnia on bardzo ogólny i nieprecyzyjny zakaz niszczenia
siedlisk. Wskazane byłoby jednak jego uszczegółowienie, np. poprzez zaznaczenie, że nie
dotyczy środków chemicznych nie mających wpływu na chroniony gatunek (np. opryski
przeciw gradacjom owadów na stanowiskach chronionych grzybów).
3) zakazu hodowli w stosunku do żadnego gatunku grzybów, w tym gatunków zlichenizowanych, gdyż ich uprawa
jest zjawiskiem marginalnym i nie powoduje zagrożenia, a w kilku wypadkach (np. grzybów wykorzystywanych w
medycynie – lakownica żółtawa, soplówka jeżowata) sprzyja ochronie stanowisk grzybów dziko rosnących;
Rezygnacja zasadna
4) zakazu zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny w przypadku gatunków grzybów
proponowanych do objęcia ochroną częściową, z uwagi na wystarczającą ich ochronę przez zakaz ich zbioru i
pozyskiwania ze stanu dzikiego oraz w stosunku do grzybów innych niż dziko występujące, ponieważ obrót
grzybami pochodzącymi z uprawy nie stanowi zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych
gatunków grzybów;
Zakaz ten powinien być jednolity dla gatunków objętych ochroną częściową i ścisłą.
Zaproponowane rozwiązanie oznacza w praktyce dopuszczenie handlu nielegalnie
pozyskiwanymi grzybami objętymi ochroną częściową (dotyczy to zarówno grzybów
wielkoowocnikowych, jak i zlichenizowanych).
5) zakazu transportu grzybów, bowiem czynność ta nie stanowi zagrożenia dla populacji dziko występujących
grzybów. Uznano, że w przypadku gatunków zaproponowanych do objęcia ochroną ścisłą, wprowadzenie zakazu
przetrzymywania oraz zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów stanowić będzie
wystarczające narzędzie ochrony gatunków;
Zakaz ten zawiera się w zakazie przetrzymywania, więc usunięcie jego jest zasadne.
6) zakazu wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa w przypadku gatunków grzybów
proponowanych do objęcia ochroną częściową, bowiem wystarczające dla ich ochrony jest wprowadzenie
ograniczeń co do ich zbioru i pozyskiwania ze stanu dzikiego.
Zakaz ten powinien być ograniczony do wywożenia za granicę i utrzymany dla
wszystkich gatunków chronionych poza tymi, które zebrano na podstawie stosownych
zezwoleń oraz zebranych w celach naukowych, edukacyjnych i w ramach wykonywanych
ocen eksperckich (ocen oddziaływania na środowisko, ocen do planów ochrony obszarów
przyrodniczo cennych).
II. Odstępstwa od zakazów
Dla niektórych gatunków grzybów dziko występujących, oznaczonych w załącznikach do projektu rozporządzenia
symbolem (1), wprowadzono odstępstwo od zakazu ich niszczenia, niszczenia ich siedlisk w przypadku
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej lub leśnej, jeżeli technologia
prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów (§ 7 ust. 2 projektu rozporządzenia). Przy wyborze gatunków
podlegających temu wyłączeniu kierowano się stanem zagrożenia i liczebnością gatunku w kraju. W rezultacie nie
wprowadzono tego odstępstwa dla gatunków znanych z pojedynczych stanowisk, jak również uznanych za
wymarłe lub krytycznie zagrożone. Ponadto odstępstwa tego nie wprowadzono dla gatunków rosnących na
skałach, martwym drewnie, w borach bagiennych czy torfowiskach. W przypadku podania w opracowaniu
Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” dwóch kategorii zagrożenia dla gatunku (tj. według
czerwonych list z 2006 r. oraz aktualnych danych eksperta) pod uwagę wzięto ocenę ekspercką, która oparta jest
na podstawie nowszych danych na temat rozmieszczenia gatunku w Polsce.
Zdumiewająca jest zmiana znaczenia oznakowania (1) w stosunku do
funkcjonującego w obowiązujących rozporządzeniach. Teraz zapis ten nie ogranicza, lecz
dopuszcza zniszczenie okazu i jego siedliska w trakcie realizacji racjonalnej gospodarki
leśnej. W projektach pozostałych dwóch rozporządzeń (dot. ochrony gatunkowej roślin
i zwierząt) pozostawiono dotychczasowe rozwiązanie. Będzie to powodowało zupełnie
niepotrzebną niespójność i tak już bardzo skomplikowanych przepisów. Przede wszystkim
jednak całkowicie nie do przyjęcia jest liczba i dobór gatunków (zdecydowana większość –
nawet bardzo zagrożone), w stosunku do których to zwolnienie z zakazu zaproponowano!
"(1) - gatunki, dla których stosuje się odstępstwo od zakazu ich niszczenia, niszczenia ich siedlisk w
przypadku wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej lub
leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów"
Bardzo poważnym osłabieniem ochrony jest zaproponowanie tego odstępstwa dla
31 gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Drastycznie krótka lista gatunków
chronionych w połączeniu z tym odstępstwem powoduje, że formalnie i zgodnie
z prawem będzie każde zniszczenie stanowiska tych gatunków w ramach każdej,
a zatem także racjonalnej gospodarki leśnej. W tej postaci zapis ten powoduje brak
realnej ochrony nawet tych nielicznych gatunków na obszarach leśnych
podlegających racjonalnej gospodarce leśnej. Przy tak ograniczonej liczbie gatunków
grzybów wielkoowocnikowych żaden z nich nie powinien być objęty tym odstępstwem.
Jeśli odstępstwo byłoby utrzymane dla niektórych gatunków to powinno brzmieć: ”….
“...nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów, a brak jest rozwiązań
alternatywnych i planowane czynności nie będą szkodliwe dla zachowania we właściwym
stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków grzybów”. Takie
brzmienie wynika wprost z art. 51 ust. 2 ustawy. Skrócenie tego zapisu jest sprzeczne
z ustawą – bowiem część działań w ramach gospodarki leśnej może nie spełniać warunku
braku szkodliwości dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunku.
Konsekwentnie w stosunku do rozporządzenia dotyczącego roślin, powinien być
wprowadzony zapis wskazujący gatunki, w stosunku do których powinna być wykonywana
ochrona czynna.
W odniesieniu do niektórych gatunków, które mogą być w sposób powszechny wykorzystywane w celach
farmaceutycznych czy spożywczych, zaproponowano odstępstwo dotyczące ich pozyskiwania, obejmujące
zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na ich przetrzymywanie, sprzedaż oraz inne czynności związane
z ich obrotem - w przypadku uzyskania zezwolenia na ich pozyskiwanie. Ponadto określono sposoby
pozyskiwania tych gatunków (załącznik nr 3 projektu rozporządzenia). Odstępstwo dotyczące pozyskiwania
grzybów wprowadzono w stosunku do: lakownicy żółtawej, błyskoporka podkorowego (włóknouszka ukośnego),
smardzy: stożkowatego, grubonogiego, wyniosłego, jadalnego i półwolnego oraz płucnicy islandzkiej. Populacje
tych gatunków są stosunkowo liczne i stabilne w kraju, jednak ich niekontrolowane pozyskiwanie na skalę
przemysłową mogłoby doprowadzić się do zniszczenia ich siedlisk i spadku liczebności.
Wśród gatunków, które mogą być pozyskiwane, zaproponowano pniarka lekarskiego.
Gatunek ten znany jest z 5 stanowisk w Polsce, a jego populacja w stanie dzikim szacowana
jest na niewiele ponad 10 wieloletnich owocników. Gatunek ten, wymagający do swojego
rozwoju dojrzałych drzewostanów modrzewiowych powinien być bezwzględnie objęty
ochroną ścisłą, z niedopuszczeniem zbioru i pozyskiwania owocników oraz z zakazem
stosowania jakichkolwiek odstępstw w ramach gospodarki leśnej.
W przypadku okazów gatunków grzybów, które zostały wwiezione do kraju na podstawie zezwolenia
zaproponowano odstępstwo od zakazów dotyczących ich obrotu i przetrzymywania (§ 7 ust. 1 projektu
rozporządzenia). W ten sposób nie będą wymagane dodatkowe zezwolenia, poza zezwoleniem na wwóz okazów
do kraju.
Wwóz do kraju powinien być dozwolony bez zezwoleń.
PODSUMOWANIE
W obecnym kształcie projekt jest nie do przyjęcia, ponieważ:
1. Drastycznie zmniejsza liczbę chronionych dotychczas gatunków grzybów
wielkoowocnikowych bez szczegółowego uzasadnienia oraz nie uwzględnia
(bez podania powodów) specjalistycznego opracowania wykonanego dla tej
grupy gatunków.
2. Wyklucza z ochrony wiele gatunków, dla których prawna ochrona jest
niezbędna. Lista gatunków powinna być zbieżna z opracowaną przez PTOP
„Salamandra”. Lista ta była szeroko uzasadniona, a każdy gatunek
przedstawiony pod kątem merytorycznych kryteriów. Odstępstwa od tej
listy są oczywiście dopuszczalne, ale powinny być uzasadnione,
a argumenty za odrębnymi rozwiązaniami w odniesieniu do poszczególnych
gatunków – upublicznione.
3. Oparty jest na fragmentarycznych, enigmatycznych i nieobiektywnych
podstawach. Nie ujawniono ekspertyz, analiz i opracowań, na których wg
uzasadnienia go oparto – trudno więc merytorycznie dyskutować
z konkretnymi propozycjami.
4. Nie uwzględnia gatunków siedlisk nieleśnych (poza smardzowatymi oraz
promieniakiem wilgociomierzem i wieloporkiem gwiaździstym, które mogą
występować naturalnie poza lasami). Znacznie zmniejsza liczbę gatunków
parasolowych, których ochrona zabezpiecza dodatkowo siedliska wielu
innych zagrożonych gatunków, które np. ze względu na niską wykrywalność
nie spełniały kryteriów do ochrony prawnej.
5. Uniemożliwia prawne zabezpieczenie bytu wielu gatunkom zagrożonym
wyginięciem w Polsce. Obniża drastycznie możliwości i skuteczność
ochrony prawnej wielu ekosystemów ważnych z punktu widzenia ochrony
różnorodności biologicznej z racji wykluczenia z listy dużej liczby gatunków
związanych bezpośrednio z siedliskami Natura 2000 i innymi cennymi,
zagrożonymi ekosystemami.
6. Ujemnie wpływa na ochronę różnorodności gatunkowej grzybów Polski i nie
zabezpiecza w sposób właściwy gatunków zagrożonych w skali Europy
występujących w Polsce.
7. Wprowadza rozwiązanie uniemożliwiające lub bardzo utrudniające
egzekucję przepisów – np. zakazując pozyskiwania, ale dopuszczając
handel nielegalnie pozyskanymi grzybami objętymi ochroną częściową czy
ich eksport.
8. Ujemnie wpływa na ochronę różnorodności gatunkowej bezkręgowców
i innych organizmów powiązanych troficznie z grzybami, przez co nie
zapewni osiągnięcia celów ochrony przyrody określonych w art. 2 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
nie zapewni utrzymania procesów ekologicznych i stabilności
ekosystemów,
- nie zapewni zachowania różnorodności biologicznej,
- nie zapewni ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz
z ich siedliskami i nie zapewni ich utrzymywania lub przywracania do
właściwego stanu ochrony.
9. Przygotowany projekt rozporządzenia nie wypełnia obowiązku określonego
w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, ponieważ nie zapewnia
należytych warunków prawnych dla ochrony przyrody.
10. Bardzo krótki czas przewidziany na szczegółowe uwagi jest dalece
niewystarczający i zasadne by było przedłużenie czasu potrzebnego na
wnikliwe wniesienie stosownych poprawek.
-
Wbrew informacjom podanym w Ocenie Skutków Regulacji, projekt w obecnym
kształcie stanowi krok wstecz w ochronie przyrody. Wraca do (nieuwzględniającej
obecnego stanu środowiska oraz systemu prawnej ochrony przyrody) koncepcji
ochrony jako środka głównie edukacyjnego (a więc opartej przede wszystkim
o arbitralnie i kuluarowo wybierane tzw. gatunki charyzmatyczne). Jego przyjęcie
skutkowałoby, w większości wypadków, zredukowaniem niemal do zera efektów
przyrodniczych ochrony gatunkowej grzybów.
Download