GRZYBY

advertisement
GRZYBY
Grzyby należą do dwóch królestw: protista i fungi. NIE NALEŻĄ DO ROŚLIN.
Podział grzybów:
Przykłądy:
workowce- smardz:), trufla
sprzężniowce- pleśniak biały
podstawczaki- wodnicha złocista, zimówka aksamitnotrzonowa,
skoczki- nie obowiązują
Podstawowym elementem budującym grzyby są strzępki czyli nitkowate struktury wypełnione cytoplazmą, w której
krążą organelle komórkowe, a ściana komórkowa zbudowana jest z chityny.
Na obrzeżu rozrastającej się w podłożu grzybni zwanej grzybnią wegetatywną (pobiera z otoczenia substancje
pokarmowe) powstają owocniki czyli twory, w których powstają zarodniki płciowe lub bezpłciowe .
ODŻYWIANIE HETEROTROFICZNE: - pobieranie substancji organicznych z otoczenia
-pasożytnicze - pobieranie substancji od żywych organizmów,
-saprofityczne- pobieranie substancji odżywczych z martwych szczątków.
Częste są również przykłady współżycia grzybów z innymi organizmami na zasadzie symbiozy.
PRZYKŁAD: w porostach grzyb daje swojemu partnerowi schronienie a on dostarcza mu wodę z
solami mineralnymi i pobiera jednocześnie od niego substancje organiczne powstałe w procesie
fotosyntezy. Współżycie gdy jeden partner wykorzystuje drugiego i więzi go nazywamy
helotyzmem.
INNY PRZYKŁAD: Współżycie grzybów z korzeniami niektórych drzew i krzewów nazywamy
mikoryzą.
Polega ona na tym że strzępki grzyba wnikają pomiędzy komórki korzenia i pobierają związki
organiczne. Jednocześnie same ułatwiają roślinie pobieranie wody i prostych związków
organicznych z gleby, czasem też dostarczają witamin i regulatorów wzrostu. Czasami zależność
jest tak duża że rośliny pozbawione mikorytycznego grzyba giną.
Przykład: Maślak zwyczajny i sosna zwyczajna, koźlak i brzoza.
ODDYCHANIE: Większość grzybów oddycha tlenowo, jednak występują też takie które
oddychają beztlenowo np. drożdże.
Istota fermentacji alkoholowej polega na przemianie, pod wpływem drożdży, cukru na alkohol i
dwutlenek węgla:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
W wyniku tego procesu powstaje również szereg produktów ubocznych, między innymi: gliceryna,
kwas bursztynowy i kwas octowy.
ROZMNAŻANIE PŁCIOWE: Zróżnicowane płciowo, rozsiane zarodniki kiełkują w
sprzyjających warunkach. Komórka za komórką powstaje ich szereg - strzępka grzyba (hyphae). W
wyniku dalszych podziałów i rozgałęziania się ze strzępki tworzy się tak zwana grzybnia pierwotna.
W wyniku dalszych podziałów i rozgałęziania się ze strzępki tworzy się tak zwana grzybnia
pierwotna. Jest ona jednopłciowa i nie jest ona zdolna do wytworzenia owocników.
Kiedy spotkają się dwie zróżnicowane płciowo grzybnie pierwotne tego samego gatunku, łączą się
końcami strzępek. Z połączenia się dwóch komórek powstaje jedna, zawierająca dwa jądra
zróżnicowane płciowo. Powstaje grzybnia wtórna, dwujądrowa, która w optymalnych warunkach,
to znaczy przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności i dostatecznej ilości pokarmu, po pewnym
czasie jest w stanie wytworzyć owocniki.
BEZPłCIOWE:
Pączkowanie - jest to rodzaj rozmnażania bezpłciowego. Polega ono na wytwarzaniu przez
rodzicielski organizm małego fragmentu, który po oderwaniu się od rodzica samodzielnie rozwija
się w identyczną genetycznie jego kopię. Można powiedzieć, że z genetycznego punktu widzenia
pączkowanie to rodzaj klonowania. Przez pączkowanie mogą rozmnażać się np. gąbki,
parzydełkowce, stułbie, u których proces ten jest poprzedzony mitotycznym podziałem jądra
komórkowego. Wiele roślin (np. byliny) również potrafi się rozmnażać przez pączkowanie.
Fragmentacja plechy to sposób rozmnażania bezpłciowego, w którym organizm macierzysty
rozpada się na kawałki z których powstaje nowy organizm. Nowe organizmy, które powstają w taki
sposób są identyczne po osiągnięciu końcowej fazy wzrostu. Gdy ją osiągną jednocześnie rozpadają
się na kawałki, z których powstają nowe organizmy. Występuje u niektórych roślin, grzybów,
porostów i glonów.
Pleśniak biały (Mucor mucedo) grzyb wielokomórkowy, posiadający zdolność rozmnażania przez
fragmentację grzybni. Pleśniak biały nie wytwarza aflatoksyny. Żyje w glebie,odgrywa rolę w
procesie tworzenia się próchnicy.
Jest saprofitem, czyli organizmem cudzożywnym.
CYKL ROZWOJOWY PLEŚNIAKA BIAŁEGO:
–
Rozgałęzione, haploidalne strzępki są komórczakami; część z nich rośnie w podłożu, a część
rozwija się na powierzchni i tworzy nitkowate, wzniesione w górę strzępki zakończone
kulistymi zarodniami, w nich powstają zarodniki sporangialne, które rozsiewane są na inne
podłoża.
- Jeżeli obok siebie znajdą się dwie strzępki różnoimienne (pochodzące od dwóch osobników),
tworzą się na nich gametangia + i – (nie wyróżnia się tu lęgni i plemni), które łączą się ze sobą
w procesie gametangiogamii, a w miejscu połączenia powstaje wielojądrowa struktura
przetrwalnikowa – zygospora. W zygosporze dochodzi do połączenia jąder należących do obu
grzybów i powstają jądra zygotyczne. Faza diploidalna trwa nawet do kilku miesięcy
–
Download