Powtórzenie egzamin biologia Budowa i funkcjonowanie komórki

advertisement
Powtórzenie egzamin biologia
Budowa i funkcjonowanie komórki.
 Znasz budowę komórki bakterii, roślinnej, zwierzęcej
 Na schematycznym rysunku rozpoznajesz elementy komórek, określasz ich funkcje
 Porównujesz budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazujesz cechy umożliwiające ich
rozróżnienie.
 Opisujesz fotosyntezę, oddychanie tlenowe oraz fermentację mlekową i alkoholową jako
procesy dostarczające energii; wymieniasz substraty i produkty tych procesów oraz określasz
warunki ich przebiegu.
 Wymieniasz czynniki niezbędne do życia dla organizmów samożywnych i cudzożywnych.
 Charakteryzujesz sposoby rozmnażania organizmów; podajesz odpowiednie przykłady.
 Potrafisz wykonać preparat mikroskopowy i prowadzić obserwacje.
Klasyfikacja organizmów
 Przedstawiasz zasady systemu klasyfikacji biologicznej -jednostki taksonomiczne, podwójne
nazewnictwo.
 Dokonujesz podziału organizmów na poszczególne królestwa; podajesz cechy charakterystyczne
poszczególnych królestw.
 Wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów zbudowanych z komórek.
Zad. 1 Uzupełnij tabelki wpisując przedstawicieli.
Protisty
Roślinopodobne (glony)
a.jednokomórkowe
Zwierzęco podobne ( pierwotniaki)
Grzybopodobne
b. wielokomórkowe
Grzyby
jednokomórkowe
komórczaki
pleśniak
wielokomórkowe
Rośliny
zarodnikowe
mszaki
paprotniki
nagonasienne
nasienne
okrytonasienne
Budowa i funkcjonowanie bakterii, protistów i grzybów
 Dokonujesz podziału protistów na: zwierzęcopodobne, roślinopodobne, grzybopodobne.
Podajesz odpowiednie przykłady – przedstawicieli
 Przedstawiasz podstawowe czynności życiowe organizmu jednokomórkowego na przykładzie
wybranego protista samożywnego (np. eugleny) i cudzożywnego (np. pantofelka).
 Znasz środowisko życia bakterii i protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i w gospodarce
człowieka.
 Rozpoznajesz nieznany organizm jako przedstawiciela grzybów na podstawie
charakterystycznych dla grzybów cech.
 Wskazuje miejsca występowania grzybów (w tym grzybów porostowych).
 Znasz znaczenie grzybów w przyrodzie i w gospodarce człowieka.
 Dokonujesz podziału porostów ze względu na rodzaj plech.
 Wiesz, jakie organizmy nazywamy pionierskim.
 Opisujesz budowę pantofelka oraz funkcję organelli;
Budowa zewnętrzna i środowisko życia roślin
 Porównujesz cechy morfologiczne glonów i roślin lądowych (mchów, widłaków, skrzypów,
paproci, nagozalążkowych i okrytozalążkowych).
 Wymieniasz cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do wymienionych wyżej grup
oraz identyfikujesz nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z nich na podstawie
obecności tych cech.
 Wskazujesz cechy adaptacyjne w budowie tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji
(tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca- opisujesz ich budowę,
położenie i funkcje).
 Znasz podstawowe funkcje korzenia, łodygi, liścia, kwiatu, nasienia i owocu.
 Omawiasz budowę ( organów) i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny
okrytozalążkowej. Wymieniasz czynności życiowe organizmu roślinnego.
 Opisujesz budowę kwiatu i określasz rolę poszczególnych elementów.
 Znasz budowę nasienia oraz opisujesz warunki niezbędne do procesu kiełkowania
(temperatura, woda, tlen)
 Wymieniasz sposoby rozsiewania się nasion i przedstawia rolę owocu w tym procesie.
 Podajesz przykłady modyfikacji korzenia, łodygi i liścia.
 Wyjaśniasz pojęcia: gametofit, sporofit, roślina dwupienna, jednopienna, plechowce,
organowce, przedrośle, przemiana pokoleń.
Zadnie 1
Uzupełnij tabelkę dotycząca tkanek
Tkanki żywe
Tkanki martwe
Zadanie 2
Poniżej masz podane organy roślinne, podaj ich podstawowe funkcje.
Korzeń łodyga liść kwiat nasienie owoc
Zadnie 3
Uzupełnij tabelkę, wpisując za pomocą znaku „+” obecność organów u wymienionych grup roślin.
Korzeń
Mszaki
Paprotniki
Nagonasienne
Okrytonasienne
Łodyga
Liść
Kwiat
Nasienie
Owoc
Zadanie 4
Uzupełnij tabelę. Wpisz przedstawicieli poszczególnych grup zwierząt.
Bezkręgowce
Parzydełkowce
Stułbiopławy
Krążkopławy
Koralowce
Płazińce
Tasiemce
Wirki
Przywry
Nicienie
Pierścienice
Skąposzczety
Wieloszczety
Pijawki
Stawonogi
Owady
Pajęczaki
Skorupiaki
Mięczaki
Ślimaki
Małże
Głowonogi
Ryby
Kręgowce
Chrzęstnoszkieletowe
Kostnoszkieletowe
Płazy
Bezogonowe
Ogoniaste
Beznogie
Gady
Żółwie
Łuskonośne
a. Węże
b. Jaszczurki
Krokodyle
Ptaki
Grzebieniowe
Bezgrzebieniowce
Ssaki
Prassaki ( stekowce)
Ssaki niższe
Łożyskowce
Download