obrót papierami wartościowymi

advertisement
Papier wartościowy to papier, który ma
jakąś wartość. Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych.
Realizacja tych praw możliwa jest jedynie na podstawie okazania tych dokumentów bądź ich zwrotu. Papiery
wartościowe są z reguły dokumentami o finansowym charakterze. Do najczęściej spotykanych należą:-Akcje;bony
pieniężne NBP;bony skarbowe;listy zastawne;losy loteryjne ;czeki;weksle.Papierami wartościowymi mogą być
również niektóre dokumenty o charakterze handlowym, stanowiące podstawę do dysponowania towarami czy
innymi składnikami majątkowymi i do przenoszenia tych uprawnień na inne podmioty. Wejście w posiadanie np.
konosamentu czy listu przewozowego jest z reguły wystarczającym warunkiem otrzymania danego towaru.
Dokument jest to zapis praw obowiązków i utrwalenie danego prawa w formie pisemnej. Wyróżniamy dokumenty: urzędowy ;prywatnyDokument urzędowy ma moc dowodową. Dokument prywatny może być środkiem
dowodowym, ale nie jest tak ważny jak dokument urzędowy.Dokumenty przybierają formę pisemną. Papiery
wartościowe zaliczamy do specyficznych dokumentów prywatnych.Papiery wartościowe klasyfikuje się wg
rozmaitych kryteriów:Wg charakteru praw majątkowych dzieli się je na:-finansowe papiery wartościowe,
stwierdzające uprawnienia do roszczeń pieniężnych, należą do nich: --czeki;weksle;akcje;obligacje;bony pieniężne
NBP i bony skarbowe;listy zastawne;certyfikaty inwestycyjne;renty kapitałowe zwane walorami-towarowe papiery
wartościowe stwierdzające upoważnienie do dysponowania określonymi składnikami majątkowymi, należą do nich:
--listy zastawne;konosamenty;dowody składoweBiorąc pod uwagę funkcje przez nie spełniane, wyodrębnić można:dokumenty stanowiące potwierdzenie wierzytelności pieniężnych, należą do nich: --obligacje--weksle;czeki;listy
zastawne-dokumenty uprawniające do współwłasności majątkowej – akcjeZe względu na tryb w obrocie, a więc
sposób przenoszenia tytułu własności innych praw majątkowych, papiery wartościowe dzielimy na:na okaziciela
(bezimienne);imienne (czek imienny, akcje, obligacje);dokumenty na zlecenie (weksle, czeki, konosament, dowody
składowe)Kolejny zasadniczy podział papierów wartościowych uwzględnia charakter dowodów, a więc korzyści z
posługiwania się nimi. Wyróżniamy tu papiery wartościowe:przynoszące stały dochód od wartości nominalnej
dokumentu, wyrażony najczęściej w formie stałej stopy procentowej i uzyskiwany w ustalonych odstępach czasu
(obligacje, bony skarbowe);papiery udziałowe (akcje), z których dochód zależy od zyskowności danej spółki
akcyjnejPapiery wartościowe można również podzielić w zależności od korzyści, jakie przynosi posługiwanie się
1
nimi – rozróżnia się:papiery wartościowe służące celom rozliczeniowym (czeki, weksle);papiery wartościowe
lokacyjne (akcje, obligacje, bony pieniężne)Papiery wartościowe dzielimy także na:długoterminowe, których termin
zapłaty przypada po upływie co najmniej roku;krótkoterminowe (czeki, weksle, bony pieniężne NBP)Papiery
wartościowe umożliwiają prywatyzację oraz tworzenie mieszanych kapitałów, co sprzyja korzystnym przemianom
własnościowym. Sposób przenoszenia praw papierów wartościowych :poprzez przelew; poprzez indos; poprzez
wydanie
Indos to krótka informacja na odwrocie papierów wartościowych przez posiadacza, który swe prawo przekazuje na
inną osobę. Może wystąpić przejście papieru wartościowego na konfiskatę. Śmierć człowieka powoduje przejście
prawa papieru wartościowego na spadkobiercę. Papiery wartościowe dzielą się
na:deklaratywne;konstytutywneFormy zapłaty: funkcja płatnicza i funkcja kredytowa (akcje, obligacje, listy
zastawne, konosament).Umorzenie papierów wartościowych Papiery wartościowe na okaziciela nie podlega
umorzeniu. Papiery wartościowe imienne i na zlecenie ustawodawca określa postępowanie amortyzacji, z
umorzeniem zwracają się do sądu.Odróżnianie papierów wartościowychznaki wartościowe;moneta – wartość
pieniężna;banknot – znaczki skarbowe i pocztowe, akcyza, opłata sądowaznaki legitymacyjne;żeton, numerek w
szatni (umowa przechowania);bilet do kina
Weksel jest papierem wartościowym określającym zobowiązanie wystawcy do zapłacenia określonej kwoty środków
pieniężnych. Jest to środek zabezpieczający wierzytelność. Weksle spełniają następujące funkcje:kredytową –
polega na udzieleniu nabywcy krótkoterminowego kredytu (tzw. kupieckiego) wskutek tego, że zapłata z weksla
następuje w oznaczonej na nim dacie, a więc po upływie pewnego czasu od dokonania zakupuobiegową – może być
przez posiadacza przeniesiony na inną osobę, której również taka możliwość przysługuje. Przenoszenie praw
wekslowych z jednej osoby na drugą jest nieograniczone, a więc ten sam weksel może być wręczany jako zapłata za
towar lub usługę w wielu transakcjach handlowychpłatniczą – wiąże się ściśle z funkcją obiegową i oznacza, że
przy pomocy weksla można regulować zobowiązaniagwarancyjną – polega na zabezpieczeniu przy pomocy weksla
roszczeń, jakie mogą występować w trakcie wykonywania umowy wskutek jej naruszenia przez wystawcę weksla.
Zapłata weksla zabezpieczona jest przez wszystkie osoby na nim podpisane. refinansową – wiąże się z możliwością
złożenia go przez posiadacza weksla w banku do dyskonta jeszcze przed terminem płatności. Oznacza to, że
posiadacz weksla sprzedaje go bankowi za sumę umieszczoną na wekslu pomniejszoną o dyskonto. Podstawą
doliczenia potrącenia pewnej części sumy nominalnej weksla stanowi wskaźnik procentowy wyrażający stopę
dyskonta. Bank dyskontujący weksle zazwyczaj zbywa je dalej (najczęściej w banku emisyjnym).Weksel stosowany
jest w obrocie gospodarczym do rozliczeń bez konieczności dokonywania przelewów środków pieniężnych. Ponadto
legalizuje kredyt handlowy, nadając mu określoną formę prawną. Weksel handlowy jest zatem w stosunkach
gospodarczych źródłem kredytu i środkiem płatności, a równocześnie zabezpieczeniem należności. Rozróżnia się
dwa podstawowe rodzaje weksli:weksel własny (weksel prosty, suchy);weksel trasowany (weksel ciągniony, trata)W
wekslu własnym wystawca sam przyrzeka bezwarunkowo zapłacić oznaczaną sumę pieniężną na rzecz lub na
zlecenie wskazanej z nazwiska osoby (remitenta).Zgodnie z art. 101 weksel teki powinien zawierać:słowo „weksel”
w samym tekście dokumentu;przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej;oznaczenie terminu
płatności;oznaczenie miejsca płatności ;oznaczenie osoby remitenta;oznaczenie daty i miejsca wystawienia
weksla;podpis wystawcy wekslaDodatkową formą zabezpieczenia zapłaty sumy wekslowej jest poręczenie osoby
trzeciej, zwane awalem, które umieszcza się obok wystawcy weksla.Poręczenie wekslowe (awal) jest czynnością,
na podstawie której osoba trzecia, zwana poręczycielem wekslowym lub awalistą, zaciąga względem posiadacza
weksla, tj. remitenta lub indosatariusza, obowiązek zapłaty sumy wekslowej w całości lub w części, jeżeli poręczony
dłużnik wekslowy (awalat) sam tego nie zrobi. Opłata skarbowa od weksla wynosi 10 groszy od każdych
rozpoczętych 100 zł sumy wekslowej. Weksel nie będzie ważny jak zabraknie jakiegokolwiek elementu. Data
płatności weksla jest aby wierzyciel nie mógł od dłużnika odebrać pieniędzy wcześniej, tylko w terminie
wyznaczonym na wekslu. Wierzyciel musi sam się zgłosić do dłużnika po pieniądze a nie dłużnik do
wierzyciela.Przyrzeczenie zapłaty musi być warunkowe.Dokładnie trzeba oznaczyć sumę. Jeśli zapis cyfrowy nie
odpowiada zapisowi sławnemu to ważny jest zapis słowny. Jeśli są sumy podwójne to liczy się zapis słowny, który
jest najmniejszy. Weksel bez oznaczenia waluty jest nieważny. Podpisanie weksla musi być własnoręczne. Podpis
musi być czytelnie podpisany. Nie można na wekslu podpisać się parafką. Weksel może być spełniony przez
pełnomocnika ale musi on podpisać, że w cudzym imieniu działa.
Weksel trasowany jest pisemnym poleceniem wystawcy skierowanym do trasata, dotyczącym bezwarunkowej
zapłaty na rzecz remitenta określonej sumy pieniężnej. Weksel trasowany powinien posiadać:słowo „weksel” w
języku, w jakim weksel został wystawiony;bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej,
pochodzące od wystawcy i skierowane do trasata;oznaczenie osoby trasata;oznaczenie miejsca płatności;oznaczenie
remitenta, tj. osoby, na rzecz której lub na zlecenie której ma być dokonana zapłata;określenie daty i miejsca
wystawienia weksla;podpis wystawcy weksla
Wszystkie wymienione składniki weksla są konieczne dla jego ważności, z zastrzeżeniem art. 2 praw weksla,
zgodnie z którym:weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem;w braku osobnego
oznaczenia, miejsce, wymienione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce
zamieszkania trasata;weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu
2
podanym obok nazwiska wystawcyWeksel może ponadto zawierać inne dodatki, np. wzmiankę o walucie wekslowej
albo wzmiankę o oprocentowaniu weksla.
Remitent powinien udać się do trasata w celu uzyskania akceptu (musu się tu podpisać, że akceptuje ten weksel) i
wówczas staje się on dłużnikiem, przyjmuje na siebie zobowiązania. To wymyślono w celu usprawnienia
obrotu.Wierzyciel pozyskuje tu dwóch dłużników. Akceptant to główny dłużnik, gdyby on nie zapłacił to wówczas
można ściągnąć dług od wystawcy.Trasant to ten, który ciągnie i poleca zapłatę. Warunkiem dochodzenia roszczeń
gdy nie ma akceptu jest sporządzenie protestu weksla w ciągu 2 dni u notariusza. Uwzględnienie protestu umożliwia
uzyskanie roszczenia zwrotu natychmiastowo bez otrzymania terminu weksla.Miejsce płatności może być płatny w
miejscach zamieszkania trasata, ale on może wskazać inne miejsce (tu pojawia się klauzula o umiejscowieniu
weksla), osoba ta nazywa się domicyliantem. Dopuszcza się możliwość wskazania waluty, przyczyny, dla której
weksel został utworzony. Tutaj funkcjonuje dług odbiorczy – wierzyciel musi poszukiwać dłużnika i od niego
odebrać należne świadczenia.Weksel jest bardzo zbliżony do banknotu i można nim płacić zamiast gotówką. Papiery
wartościowe mają rok terminu realizacji w tym czasie mogą funkcjonować we wtórnym obiegu. Można też sprzedać
weksel – zdyskontować go w banku.Sposobem przeniesienia praw z papierów wartościowych na zlecenie jest indos
(jest to forma prostsza niż przelew).Na odwrocie weksla umieszcza się skrót tego co jest w przelewie: „ustępuję na
zlecenie........” i pod tym podpisuje się ustępujący.Ta formuła może być sprawdzona tylko do samego podpisu
ustępującego (ustęp in blanco)Osoba przenosząca prawa z weksla na drodze indosu nazywa się indosantem, zaś
osoba nabywająca prawa wekslowe poprzez indos – indosatariuszem. Pierwszym indosantem może być tylko
remitent. Indos powinien być bezwarunkowy. Indos przenosi wszystkie prawa z weksla. Indos częściowy jest
nieważny.Z uwagi na formę indosu wyróżniamy:indos zupełny – który, obok podpisu indosanta zawiera określenie
osoby indosatariusza, a także miejsce i datę sporządzania indosu, np. „ustępuję na zlecenie Zygmunta Kowalskiego,
Lublin, dnia 1 marca 2003 r., Janusz Malinowski)indos in blanco (otwarty, niezupełny) –który nie wymienia
indosatariusza, a zwykle ogranicza się tylko do samego podpisu indosanta. Zrównany w skutkach z indosem in
blanco jest indos na okaziciela. W oparciu o kryterium skutków prawnych indosu wyróżniamy:indos własnościowy
– oznacza, że wraz z jego dokonaniem i wydaniem weksla następuje przeniesienie na indosatariusza wszystkich
praw z wekslaindos pełnomocniczy – zwany też inkasowym lub zastępczym, nie przenosi praw z weksla, a jego
skutkiem jest tylko upoważnienie indosatariusza do wykonania tych praw w imieniu indosanta. Indosatariusz
pełnomocniczy może więc wystąpić o zapłatę sumy wekslowej, może oprotestować weksel, może wystąpić z
pozwem w postępowaniu nakazowym. Wszystkie powyższe czynności wykonuje w imieniu indosanta, który w
dalszym ciągu pozostaje wierzycielem wekslowym.Indos pełnomocniczy musi być dokonany jako indos zupełny,
czyli musi zawierać oznaczenie indosatariusza oraz wzmiankę „waluta do odebrania”, „do indosu” oraz wzmiankę
wskazującą na jego pełnomocniczy charakter.indos zastawniczy – jest to uzyskanie przez indosanta prawa zastawu
na wekslu poprzez umieszczenie odpowiedniej wzmianki, np. „waluta na zabezpieczenie”, „waluta w zastaw” i
oddanie weksla w zastaw indosatariuszowi. W praktyce indos tego rodzaju ma najczęściej miejsce przy udzielaniu
kredytu indosantowi przez bank. Indosant nie tylko przenosi prawa z weksla, ale poprzez umieszczenie na wekslu
podpisu staje się wobec indosatariusza gwarantem wykonania zobowiązania wekslowego. Odpowiada on za
przyjęcie i za zapłatę weksla. Odpowiedzialność indosanta jest taka sama jak odpowiedzialność wystawcy weksla.
Jest ona niezależna od stosunku, jaki łączy indosanta z indosatariuszem.
Realizacja praw wekslowychPosiadacz musi udać się do dłużnika w miejscu i dacie określonej na wekslu. W braku
zapłaty powinien być sporządzony protest po upływie 2 dni po upływie terminu płatności. Protest jest koniecznym
warunkiem do dochodzenia roszczeń zwrotnych. Nie ma roszczenia zwrotnego przy wekslu własnym. Główny
dłużnik wekslowy odpowiada wobec posiadacza zawsze gdy zrobimy protest.Można inkasować weksel osobiście lub
przez pełnomocnika (pełnomocnictwo inkasowe).W procesie wekslowym są pewne terminy do dochodzenia
roszczeń: 3 lata, 1 rok i 6 m – cy.
Art. 70 określa terminy dochodzenia roszczeń
akceptant
wystawca
trasat
remitent
indos
indosatoriusz
indos inkasowy (bank)
domicyliant
Trasat dokonujący akceptu staje się dłużnikiem.Z wekslem udajemy się do głównego dłużnika wekslowego.
Domicyliant zatrzymuje weksel i na jego podstawie rozlicza się z wierzycielem. Występuje zasada – że należy brać
tyle ile dają. Miało być 1000 a daje 500. Tutaj w interesie wierzyciela jest tak, że bieże on 500 ale nie oddaje
dłużnikowi weksla. Jest zasadą, że można z powrotem kierować roszczenia do wystawcy.Roszczenia wekslowe
przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu po 3 latach od daty płatności weksla. Roszczenia wekslowe weksla
przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu po upływie 1 roku. Roszczenie indosantów między sobą i
indosantom przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu po 6 m – cach.
Możemy kierować roszczenia zwrotne do swoich poprzedników, tych którzy mieli przed nami dokumenty. Nie
można kierować do swoich następców.
Zakres roszczeń zwrotnychPosiadacz może żądać tylko tego co jest na wekslu (pod warunkiem, że jest zapłacony
w dniu zapłaty).Dochodząc roszczeń zwrotnych można żądać na większą kwotę (odsetki ustawowe, notariusz 2%
wartości weksla).Prawo wekslowe pozwala doliczyć prowizję komisową w wysokości 1/6 od sta. Ta prowizja jest po
3
to, że jeśli ktoś nie otrzyma w dniu zapłaty to musi pożyczyć i zapłacić. Trzecia odmiana weksla to weksel in
blanco—będziemy spłacać w ratach.Od pracowników również przyjmujemy weksel in blanco. Jeżeli ktoś nabędzie
weksel przez indos w dobrej wierze to będzie chroniony.Do weksla in blanco należy podejść z należytą
starannością. Jest on majątkiem od weksla pełnego.Od razu należy określić datę i miejsce wystawienia i podmiot dla
którego wystawiany jest weksel a także końcówkę -–kto zapłaci i miejsce płatności.Trudno jest określić kwotę i
miejsce płatności. Zalecić można (też to jest w ustawie) zobowiązanie weksli indosowych, nie można dochodzić od
osoby, która otrzymała weksel drogą indosu.Weksel imienny, nie na zlecenie (to dopuszcza prawo wekslowe). On
będzie korzystał z tego co każdy weksel ale różni się tym od innych weksli, że nie można go przenieść przez indos,
tylko przez przelew (cesję). Przy wekslach gwarancyjnych należy zostawić formę weksla imiennego. Klasyczna
formuła weksla imiennego:„zapłacę za ten weksel na rzecz..............., lecz nie na zlecenie”Jest też wskazane aby
określić powód co ma weksel zabezpieczać.Przy wekslach gwarancyjnych in blanco znajduje się deklaracja
dołączona do weksla. Między stronami muszą się one dogadać co do zabezpieczenia, tak więc wskazane jest aby do
weksla była sporządzona umowa do tego weksla. Te deklaracje pozostają w rękach banku. Jeśli wierzyciel chce
wyjść poza tą deklarację to może. Deklaracja powinna być w dwóch egzemplarzach i powinna ona odnosić się do
obydwu stron.
CZEKCzek jest papierem wartościowym. Czek, podobnie jak weksel trasowany, jest poleceniem zapłaty określonej
sumy pieniężnej.Czek musi zawierać:słowo „czek” w języku, w jakim został wystawiony;bezwarunkowe polecenie
zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);oznaczenie miejsca
płatności;oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku;podpis wystawcy.Czeki wystawiane są na specjalnych
blankietach, wydawanych przez bank swojemu klientowi w wykonywaniu umowy, w której bank upoważnia tegoż
klienta do dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku bankowym. Bank zobowiązany jest wypłacić
określoną w czeku sumę pieniężną jedynie do wysokości kwoty znajdującej się na rachunku bankowym lub do
wysokości przyznanego kredytu. Czek spełnia funkcję płatniczą, co odróżnia go od weksla, będącego głównie
instrumentem kredytu. Poza tym czek spełnia również funkcję obiegową, legitymacyjną i gwarancyjną.Wystawca
odpowiada za wystawienie czeku bez pokrycia. W szczególności ponosi on odpowiedzialność za szkodę, która
spowodowana została niezapłaceniem czeku. Powinien także w tej sytuacji zapłacić posiadaczowi czeku odsetki.
Ponosi on także odpowiedzialność karną – do 2 lat pozbawienia wolności.trasatem przy czeku jest bankier;czek nie
podlega przyjęciu;czek może być wystawiony na okaziciela;czek jest płatny tylko za okazaniem;czek może być
niekiedy odwołanyRozróżnia się następujące rodzaje czeków:czeki gotówkowe (zwykłe, kasowe) – które
upoważniają do podjęcia środków pieniężnych z banku lub dokonania za ich pomocą zapłaty wierzycielowiczeki
rozrachunkowe – za pomocą których reguluje się zobowiązania w obrocie bezgotówkowym – czeki te mogą być
potwierdzone, czyli zawierać oświadczenie banku, że mają pokrycieczeki bankierskie – wystawiane przez banki dla
innego banku – mają zastosowanie w przypadku regulowania dużej kwoty za granicączeki podróżne (podróżnicze)
– wykorzystywane przez turystów, aby nie przewozić gotówki – są emitowane w nominałach z góry ustalonych
przez banki i realizowane być mogą w bankach, punktach wymiany walut, można nimi regulować także należności
w niektórych hotelach i restauracjachczeki zakreślone – na ich blankiecie są dwie ukośne zakreślone, równoległe
linie – mają ograniczony obieg i w zasadzie mogą być wypłacone tylko na rzecz innego banku lub stałego klienta.
Zakreślenie może być ogólne i szczególne. Zakreślenie jest ogólne, jeżeli między dwiema liniami nie ma żadnej
wzmianki albo jeżeli znajduje się między nimi wyraz „bankier” lub inny równoznaczny. Zakreślenie jest szczególne,
jeżeli między dwiema liniami napisano nazwisko bankiera. Ponadto rozróżnia się czeki:imienne (wszystkie rodzaje
czeków)na okaziciela (czek gotówkowy, rozrachunkowy, bankierski)krajowy i zagranicznyPonieważ czek płatny
jest za okazaniem, winien być przedłożony w banku do zapłaty w ciągu 10 dni. Czeki wystawiane w innym kraju –
20 dni, a czeki z innego kontynentu – 70 dni. Czek imienny może być przenoszony na inne osoby za pomocą indosu,
ale ze względu na krótki okres jego realizacji nie ma to praktycznego zastosowania. Obecnie coraz powszechniej
zamiast czeku stosowane są karty płatnicze.
KonosamentyKonosament jest ściśle związany z morskim obrotem handlowym. Może on być wystawiony zarówno
przy wykonywaniu umowy czarterowej, tzn. wówczas gdy przewoźnik zobowiązuje się oddać do załadowania cały
statek bądź też określoną jego część, jak i w przypadku umowy bukingowej, a więc wtedy gdy zobowiązuje się on
jedynie do przewiezienia określonego w umowie ładunku.Przewoźnik obowiązany jest wydać załadowcy
konosament jedynie na jego żądanie. W praktyce jednak prawie na wszystkie towary przewożone w
międzynarodowym handlu morskim konosamenty są wystawiane.Konosament jako papier wartościowy stanowi
dowód przyjęcia oznaczonego w nim ładunku na statek, w celu jego przewozu. Jest on dokumentem legitymującym
do rozporządzenia tym ładunkiem i do jego odbioru. Konosament reprezentuje prawo do towaru (ładunku), na który
został wystawiony. Ułatwia to obrót towarami w handlu morskim, gdyż nabywca konosamentu uzyskuje prawa do
towaru i staje się w ten sposób uprawnionym zarówno do odbioru towaru, po jego przybyciu do portu przeznaczenia,
jak i do rozporządzenia nim, tak po odbiorze, jak i zwłaszcza – jeszcze w okresie przewozu.Konosament powinien
zawierać:oznaczenie przewoźnika;oznaczenie załadowcy;oznaczenie odbiorcy lub stwierdzenie, że konosament jest
wystawiony na zlecenie albo na okaziciela;nazwę statku;określenie ładunku z podaniem jego rodzaju (ilość, jakość,
sposób opakowania itd);określenie zewnętrznego stanu ładunku i jego opakowania;znaki główne, niezbędne dla
stwierdzenia tożsamości ładunku;oznaczenie frachtu i innych należności przewoźnika;nazwę miejsca
4
załadowania;nazwę miejsca wyładowania albo określenie, kiedy lub gdzie nastąpi wskazanie tego miejsca;liczbę
wydanych egzemplarzy konosamentu;podpis przewoźnika, kapitana statku lub innego przedstawiciela
przewoźnika.Dane dotyczące ładunku zamieszcza się w konosamencie na podstawie pisemnej deklaracji załadowcy,
przy czym załadowca odpowiada wobec przewoźnika za szkody i wydatki wynikające z niedokładności lub
nieprawdziwości danych o ładunku.Wystawcą konosamentu, tj. zobowiązanym z tego papieru wartościowego, jest
przewoźnik (armator), chociaż uprawnionym do jego podpisania jest zwykle kapitan statku, a w pewnych
przypadkach – także agent bądź makler morski. Przewoźnik jest obowiązany wydać załadowcy konosament w tylu
jednobrzmiących egzemplarzach, ile ich ten ostatni zażąda, w tym że na każdym dokumencie należy uwidaczniać
liczbę wydanych egzemplarzy. Poza tym odpis konosamentu towarzyszy ładunkowi na statku.Rodzaje
konosamentu:konosament imienny – na imiennie oznaczonego odbiorcę;konosament na zlecenie – na zlecenie
załadowcy lub wskazanej przez niego osoby;konosament na okaziciela;konosament bezpośredni – wystawiany jest
przez przewoźnika morskiego podejmującego się przewozu, który ma być dokonany na części trasy przez innego
przewoźnika (morskiego, rzecznego, lądowego lub powietrznego)
W praktyce najbardziej rozpowszechnionym jest konosament na zlecenieDowody składoweDowody składowe jako
szczególny rodzaj papierów wartościowych mogły być wystawiane w okresie II RP – zgodnie z Kodeksem Handlu –
jedynie przez domy składowe, tzn. koncesjonowane przedsiębiorstwa prowadzące skład towarów. Dowód składowy
wydawany był jedynie na żądanie składającego.Jako papier wartościowy, zbywalny przez indos dowód składowy
tworzyły dwie części:rewers – czyli składowy dowód posiadania warrant – składowy dowód zastawowyDom
składowy to przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego.Dowód składowy jest
zbywalnym prze indos dokumentem wydanym przez dom składowy, składający się z dwóch części, z których jedna
(rewers) stwierdza posiadanie rzeczy złożonych na skład, a druga (warrant) stwierdza ustanowienie zastawu na
rzeczach złożonych na skład. Bank domicylowy to bank oznaczony w dowodzie składowym jako właściwy do
przyjmowania, przechowywania i wypłacania kwot przypadających posiadaczowi dowodu składowego lub jego
części. Dom składowy jest obowiązany w szczególności do:wydawania dowodów składowych – na żądanie
składającego;prowadzenia księgi składowej;prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej przyjętych na
skład rzeczy;niezwłocznego informowania właściwego ministra o wszelkich zmianach w zakresie danych zawartych
we wniosku o udzielenie zezwolenia
Dom składowy nie może odmówić przyjęcia rzeczy na skład na warunkach regulaminu, o ile nie stoją temu na
przeszkodzie techniczne możliwości magazynowe przedsiębiorstwa składowego. Dom składowy nie może udzielać
pozataryfowych ulg lub zniżek, jak również uzależniać zawarcia umowy składu od zawarcia przez dającego innej
umowy z domem składowym lub z osobą trzecią. Dom składowy wydaje składającemu, na jego żądanie, dowód
składowy, który odłączony od księgi składowej składa się z dwóch połączonych ze sobą, lecz dających się oddzielić
części: z rewersu (składowego dowodu posiadania) i warrantu (składowego dowodu zastawniczego). Obie części
dowodu składowego powinny wzajemnie się na siebie powoływać i zawierać:
1. określenie firmy (nazwy) domu składowego, numer identyfikacyjny REGON lub PESEL, datę złożenia rzeczy
na skład, datę wystawienia i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania domu składowego
2. numer dowodu składowego, zgodny z numerem bieżącym księgi składowej
3. imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny REGON) i adres składającego
4. oznaczenie ilości, jakości i kraju pochodzenia, a w razie potrzeby także szczególnych cech złożonych na skład
5. wzmiankę o tym, czy rzeczy złożone na skład zostały ubezpieczone, a jeżeli tak, to u jakiego ubezpieczyciela,
na jaką kwotę i na jaki czas
6. oznaczenie terminu odbioru ze składu rzeczy złożonych na skład, jeżeli termin został w umowie określony
7. wzmiankę o tym, czy i w jakiej wysokości z rzeczami złożonymi na skład są związane cła, podatki lub inne
opłaty oraz zabezpieczone prawem zastawu roszczenia domu składowego, z podaniem wysokości bieżącego
składowego oraz należności ubocznych i wskazaniem odpowiednich pozycji taryfy składowego
8. oznaczenie banku domicylowego, w którym wpłaca się kwoty przypadające na rzecz posiadacza dowodu
składowego lub jego części
Obie części dowodu składowego można przenosić przez indos łącznie albo oddzielnie. Dopóki obie części są
przenoszone łącznie, dopóty indos rewersu powoduje także przeniesienie warrantu.Pierwszy indos na oddzielnym
warrancie zawiera:
1. imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny REGON lub PESEL) oraz adres indosanta
2. imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny REGON lub PESEL) oraz adres
indosatariusza
3. oznaczenie wraz z należnościami ubocznymi kwoty pieniężnej, na której zabezpieczenie ustanawia się prawo
zastawu na rzeczach złożonych na skład
4. określenie terminu płatności wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu na rzeczach przyjętych na skład
5. podpis indosanta
Powyższe dane należy umieścić również na rewersie. Dosłowną treść indosu należy wpisać do księgi składowej, a
dom składowy powinien poświadczyć zarówno na rewersie, jak i na warrancie dokonanie tego wpisu, podając jego
datę. Jeżeli indos nie zawiera wszystkich wymienionych wyżej danych lub jeżeli na warrancie nie ma poświadczenia
5
domu składowego – indos jest nieważny. Księga składowa składa się z trwale ze sobą połączonych, kolejno
numerowanych kart, umożliwiających odłączenie dowodów składowych. Zapis dokonany na karcie księgi składowej
jest tożsamy z zapisami dokonanymi w odłącznym od tej karty dowodzie składowym oraz powinien zawierać
wzmiankę o dokonaniu, a także treść pierwszego indosu warrantu. W księdze składowej dokonywane są zapisy
przewidziane w ustawie art. 28. Posiadacz obu części dowodu składowego, wykazujący swoje prawo nieprzerwanym
szeregiem indosów, może, za zwrotem kosztów, żądać wystawienia nowego dowodu składowego bezpośrednio na
swoje imię. Może on również, za zwrotem kosztów, żądać podziału na części rzeczy na skład i wy6stawienia
osobnego dowodu składowego na każdą z tych części. Żądanie to może być zgłoszone łącznie przez posiadaczy obu
części dowodu składowego. Nowe dowody składowe mogą być opatrzone datą wystawienia pierwotnego
dokumentu, który dom składowy odbiera i unieważnia. O unieważnieniu pierwotnego dokumentu dokonuje się
wzmianki w księdze składowej. Prawo oglądania rzeczy złożonych na skład służy zarówno posiadaczowi rewersu,
jak i posiadaczowi warrantu.Wydanie rzeczy złożonych na skład posiadaczowi rewersu następuje za zwrotem
rewersu i warrantu. Zwrot warrantu można zastąpić przedstawieniem zaświadczenia banku domicylowego o
złożeniu w nim kwoty oznaczonej w warrancie.Kwoty wpłacone do banku domicylowego, należne posiadaczom
rewersów i warrantów, są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym domu składowego i na jego
polecenie wypłacane uprawnionym. W stosunku do wierzycieli domu składowego kwoty złożone na powyższym
rachunku nie podlegają egzekucji i nie wchodzą w skład masy upadłości domu składowego.Posiadacz jest
obowiązany przedstawić bankowi domicylowemu warrant do zapłaty w terminie płatności. Odmowę zapłaty należy
stwierdzić zgłoszeniem protestu, pod rygorem utraty prawa zwrotnego poszukiwania. Protest z powodu odmowy
zapłaty można zastąpić umieszczonym na warrancie poświadczenia banku domicylowego opatrzonym datą, że
warrant przedstawiony do zapłaty w oznaczonym dniu nie został wykupiony.
W razie odmowy wykupienia warrantu jego posiadacz może, choćby nie dokonał protestu, wystąpić do domu
składowego z pisemnym żądaniem przeprowadzenia sprzedaży obciążonych zastawem rzeczy złożonych na skład.
Sprzedaż jest przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie, nie wcześniej niż po upływie trzech dni od
zgłoszenia żądania. Posiadacz warrantu traci prawo zwrotnego poszukiwania, jeżeli nie zgłosił żądania sprzedaży w
ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia protestu.Sprzedaż rzeczy złożonych na skład przeprowadza komornik, notariusz,
adwokat lub radca prawny działający na zlecenie domu składowego. Sprzedaż przeprowadza się przez licytację
publiczną w jednym terminie bez oszacowania. Z uzyskanej ceny dom składowy zaspokaja należności związane z
rzeczami złożonymi na skład w następującym porządku:koszty sprzedaży;nieuiszczone należności publicznoprawne
związane z rzeczą;zabezpieczone ustawowym prawem zastawu i wymienione w dowodzie składowym należności
domu składowego, należności powstałe po wystawieniu dowodu składowego uwzględnia się o tyle, o ile przypadają
za okres składu, oznaczony w dowodzie składowym, jeżeli zaś czasu składu w dowodzie nie wykazano, to za okres
nie dłuższy niż rok od wystawienia dowodu;wierzytelności posiadacza warrantu wraz z należnościami
ubocznymiJeżeli posiadacz rewersu lub warrantu nie zgłosi się w terminie 3 dni po odbiór należności, dom składowy
niezwłocznie wpłaci do banku domicylowego przypadającą mu kwotę. „Jeżeli wierzytelność posiadacza warrantu nie
została w pełni zaspokojona, dom składowy zaznacza na warrancie i uwidoczni w księdze składowej częściową
zapłatę, warrant zaś zwróci posiadaczowi” (art. 45)O wszczęciu postępowania umorzeniowego sąd zawiadamia dom
składowy oraz bank domicylowy. Dla dowodów składowych z nieoddzielonym warrantem oraz dla rewersów termin
do okazania sądowi zaginionego dokumentu wynosi 60 dni i liczy się od pierwszego dnia po upływie okresu składu,
a jeżeli okres ten nie został oznaczony lub jeżeli termin ten już upłynął – od dnia ogłoszenia sądowego wezwania do
okazania dokumentu. Dla zaginionych warrantów okres ten liczy się od dnia wezwania ogłoszenia sądowego.
Akcja jest papierem wartościowym stwierdzającym udział jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniającym
go równocześnie do uczestnictwa w podziale zysków spółki w formie dywidendy oraz w podziale majątku spółki w
razie jej likwidacji.Niektóre rodzaje akcji dają też prawo uczestnictwa w kierowaniu spółką. Posiadacza akcji nie
musi być pracownikiem przedsiębiorstwa i za nie odpowiadać. Odpowiedzialność akcjonariusza ogranicza się do
kwoty, na jaką opiewają akcje. Akcje są zbywalne.Wysokość kwoty akcji stanowi odpowiednik części kapitału
spółki akcyjnej i jest podstawą jej finansowania. W związku z tym wartość akcji nie może być akcjonariuszowi
zwrócona, natomiast akcjonariusz może ją sprzedać innej osobie. Akcje przenoszą akcjonariuszom zróżnicowane
dochody, w zależności od rentowności spółki i kwot zysku przeznaczonych na wypłacenie dywidendy, dlatego dla
nabywcy istotne jest, w której spółce lokować pieniądze na zakup akcji. Ryzyko lokowania kapitałów w akcjach jest
duże, ale w przypadku udanej lokaty dochody są wyższe niż z innych papierów wartościowych. Poza dywidendą
akcje dobrych przedsiębiorstw zapewniają akcjonariuszom dodatkowe korzyści wynikające ze wzrostu ich wartości
rynkowej. Akcje są dobrym środkiem weryfikującym efektywność gospodarowania spółek akcyjnych. Spółki,
których wartość rynkowa akcji wzrasta i które wypłacają duże dywidendy, są podmiotami o dużej efektywności.
Tekst dokumentu akcji powinien zawierać:firmę, siedzibę i adres spółki;oznaczenie sądowego rejestrowego i numer,
pod którym spółka jest wpisana do rejestru;datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji;wartość nominalną,
liczbę, serię, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne akcji;przy akcjach imiennych wysokość dokonanej
wpłaty;ograniczenia co do rozporządzenia akcją;postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec
spółkiDokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być
mechanicznie odtwarzany. Brak danych powoduje nieważność dokumentu akcji. Akcje mogą być emitowane jako
6
dokumenty na okaziciela bądź imienne. W pierwszym przypadku przeniesienie tytułu własności udziału w spółce
następuje poprzez ich sprzedanie, co znacznie ułatwia publiczny obrót tego typu walorami. Natomiast przeniesienie
własności akcji imiennych wymaga pisemnego oświadczenia sprzedającego, jak również zgłoszenia nowego
nabywcy do zarządu spółki i wpisania go do księgi akcyjnej. Ze względu na formę pokrycia równowartości akcji
wyodrębnia się:akcje opłacane gotówką (obejmowane przez akcjonariuszy już po częściowej zapłacie – minimum
25% -- uzupełnionej po zarejestrowaniu spółki);akcje aportowe, czyli obejmowane przez akcjonariuszy za wkłady
rzeczowe w całości wniesione przed zarejestrowaniem spółkiRozróżnia się też akcje:pojedyncze;zbiorcze,
emitowane w przypadku niskiej kwoty nominalnej wartości akcji
Akcje zbiorcze zawierają po kilka akcji pojedynczych, z równoznacznym podaniem ich liczby i wartości
pojedynczej, a także wartości łącznej.
Według rodzaju uprawnień przysługujących ich właścicielom wyróżnia się:;akcje zwykłe (zwyczajne);akcje
uprzywilejowane, dające dodatkowe uprawnieniaAkcje uprzywilejowane umacniają pozycje niektórych osób,
głównie założycieli spółki, w sensie wpływu na działalność spółki, obsadę jej władz, a także specjalnych korzyści
materialnych. Uprzywilejowanie dotyczy głównie prawa:głosu (2 głosy na 1 akcję uprzywilejowaną);do wyższej
dywidendy;do podziału majątku w przypadku likwidacji spółkiWyróżnia się akcje pracownicze, które sprzedawane
są pracownikom po niższej cenie niż wartość nominalna w przypadku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego.
W przypadku tzw. akcjonariatu pracowniczego, który brać ma udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, powinny to
być akcje imienne, z ograniczeniem cesji do osób pracujących w spółce.Akcjonariusze, posiadający akcje, mają
następujące uprawnienia:;prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej i prawo głosu;prawo do
dywidendy;prawo pierwszeństwa nabycia nowych akcji w przypadku dodatkowej emisji (po akcjach
uprzywilejowanych);prawo do udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji prawo głosu na walnym zgromadzeniu
ma wpływ na decyzje w sprawie działalności spółki. Każdy akcjonariusz ma tyle głosów, ile ma akcji zwykłych.
Decyzje zapadają z reguły zwykłą większością głosów. Przy dużej liczbie akcjonariuszy i akcji wpływ na decyzje
większości z nich jest niewielki. Liczą się akcjonariusze, którzy mają pakiety akcji, a przewagą w głosowaniu
zapewnia, tzw. kontrolny pakiet akcji. Teoretyczny pakiet akcji powinie4n obejmować 50% akcji zwykłych plus
jedną. Przy akcjach uprzywilejowanych 2 głosami wystarczy posiadanie 34% akcji. Praktycznie ze względu na duże
rozproszenie akcji wśród drobnych akcjonariuszy, wystarczy mniejszy pakiet kontrolny, aby mieć wpływ na
podejmowanie decyzji. Zgodę na dopuszczenie akcji do publicznej sprzedaży wydaje Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd. Spółka akcyjna (jej założyciele) jako emitent deponują całą emisję akcji w wybranym
banku, który zajmie się ich sprzedażą. Odbywa się ona w dwóch etapach. W pierwszym etapie, po publicznym
ogłoszeniu w prasie, odbywają się zapisy na akcje i wpłaty subskrybentów. Przeprowadzają to wytypowane banki i
domy maklerskie. W drugim etapie, który rozpoczyna się po subskrypcji wszystkich akcji, następuje zarejestrowanie
spółki akcyjnej, a następnie subskrybentom wydawane są świadectwa depozytowe. Są one wynikiem depozytowego
systemu obrotu akcjami, który nie przewiduje drukowania akcji. Cała emisja akcji jest zdeponowana w określonym
domu maklerskim, a subskrybenci otrzymują jedynie świadectwa depozytowe, które potwierdzają tytuł własności
odpowiedniej liczby akcji i ich wartość nominalną oraz uprawniają do dysponowania nimi. Jeżeli cała emisja akcji
nie znajduje subskrybentów, to spółka nie powstaje, a dokonane wpłaty zostają zwrócone.Akcja ma wartość
(cenę):nominalną;emisyjną;rynkowąWartość nominalna akcji stanowi jednostkę kapitału akcyjnego spółki i jest
podana na świadectwie depozytowym. Wartość emisyjna akcji jest ceną, po której przeprowadza się subskrypcję.
Może ona być wyższa lub równa wartości nominalnej. Tylko akcje pracownicze sprzedaje się poniżej wartości
nominalnej. Wartość emisyjną ustala emitent. Wartość rynkowa akcji jest ceną, po której można sprzedać akcję na
giełdzie. Wartość ta zależy od korzyści, jaką akcja przynosi posiadaczowi, głownie od dywidendy. Wartość rynkowa
akcji kształtuje się na giełdzie, a jej cena giełdowa zwana jest kursem. Inaczej kształtuje się wartość rynkowa akcji
prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w systemie poza giełdowym. Ustalana jest w zależności od
systemu sprzedaży akcji, a mianowicie:w ramach przetargu;na podstawie oferty ogłoszonej publicznie;w wyniku
rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszeniaWartość rynkowa akcji jest podstawą do obliczenia
opłacalności likowania kapitałów w akcjach danej spółki. Dal akcjonariusza najważniejsza w tym, zakresie jest
wielkość otrzymywanej dywidendy, a szczególnie jej stopa. Stopa ta powinna kształtować się powyżej stopy inflacji
i powyżej stóp lokat bankowych. Dla akcjonariusza ważna jest również aktualna cena rynkowa akcji w stosunku do
ceny, po której akcje zakupił. Akcje w Polsce podlegają obrotowi tylko na krajowym rynku papierów
wartościowych. Czyni się jednak starania, aby mogły one stanowić przedmiot obrotu poza granicami.
Obligacja jest dokumentem, w którym emitent (wystawca) potwierdza zaciągnięcie pożyczki w określonej kwocie,
zobowiązując się jednocześnie do zwrotu tej kwoty właścicielowi w ustalonym z góry terminie, a także do zapłaty
odsetek określonych w momencie wypuszczenia obligacji na rynek.
Emisja obligacji jest dogodną formą zaciągania wysokich pożyczek na długi okres (sięgający niekiedy nawet 20 lat).
Z tej możliwości korzystają przedsiębiorstwa, banki, inne instytucje finansowe, instytucje samorządowe i Skarb
Państwa. Obligacje skarbowe są najpewniejszą lokatą kapitału. Emitent za pomocą obligacji zaciąga pożyczkę
równocześnie u wielu wierzycieli. Dla subskrybenta nabywcy) obligacje są wygodnym sposobem likowania kapitału,
gdyż przynoszą stabilny dochód.W zależności od emitenta rozróżnia się obligacje:skarbowe;instytucji
finansowych;organów samorządowych ;przedsiębiorstw Największą popularnością w Polsce cieszą się obligacje
7
państwowe, zwane obligacjami skarbowymi, które gwarantowane są przez Skarb Państwa. Subskrypcja obligacji
skarbowych może odbywać się:na zasadach dobrowolności;na zasadach przymusowych.Obecnie Skarb Państwa
emituje obligacje na zasadach dobrowolności, to znaczy, że nabywca sam decyduje o ich nabyciu, ale stosuje pewne
środki zachęcające do zakupu, np. wyższą stopę odsetkową niż stosowana przy lokatach bankowych. W przeszłości
obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski były rozprowadzane na zasadach przymusowych, a mianowicie
każdy pracownik musiał przeznaczyć na zakup obligacji określoną część wynagrodzenia. Wyróżniamy obligacje ze
względu na sposób oznaczenia obligatariusza:imienne;na okazicielaObligacje imienne wskazują określoną imiennie
osobę w treści dokumentu, przeniesienie inkorporowanych w nich praw następuje przez przelew połączony z
wydaniem obligacji.Jeżeli obligacje zostały wystawione na okaziciela, to przeniesienie wynikających z nich praw
odbywa się przez samo wydanie obligacji.Podział obligacji ze względu na sposób ich oprocentowania:stałe
oprocentowanie – równe oprocentowanie odpowiednich terminach prze cały okres, aż do ich wykupienia;zmienne
oprocentowanie – wielkość oprocentowania jest różna dla różnych terminów, zaznaczonych na obligacji;obligacje
indeksowe – stopa ich oprocentowania jest aktualizowana w stosunku do stopy inflacji (obligacje o zmiennym
oprocentowaniu);obligacje o kupnie zerowym – są emitowane z dyskontem w stosunku do ich wartości
nominalnejZe względu na termin wykupu obligacji: krótkoterminowe—termin wykupu jest krótszy niż rok, służą
emitentowi do pozyskania kapitału obrotowego;średnioterminowe – termin wykupu od 1 roku do 5
lat;długoterminowe – termin wykupu powyżej 5 latPodział obligacji ze względu na ich konwersję:-konwersyjne –
konwersja może mieć charakter ustawowy lub umowny:ustawowy – automatyczne przekształcenie świadczenia
niepieniężnego w świadczenie pieniężne;umowny – może przewidywać zmianę w warunkach emisji różnych
elementów treści obligacji, w zależności od okoliczności, które miały miejsce-obligacje o niezmiennej treści.Ze
względu na miejsce emisji obligacji:krajowe (wewnętrzne) – emitowane w kraju emitenta, wystawiane w zasadzie w
walucie krajowej, przeznaczone przede wszystkim dla nabywców krajowych;zagraniczne (zewnętrzne) – emitowane
poza granicami państwa emitenta, wystawiane w walucie obcej, podlegają regulacjom prawnym państwa emitenta
Podział obligacji w oparciu o kryterium charakteru świadczenia wynikającego z obligacji:obligacje
zamienne;obligacje z prawem pierwszeństwa;obligacje przychodoweObligacje mogą emitować:podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną;gminy, powiaty, województwa, zwane dalej
jednostkami samorządu terytorialnego, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa;inne
podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych
ustaw;banki;instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy bank
PolskiObligacja powinna zawierać:powołanie podstawy prawnej emisji;nazwę i siedzibę emitenta;miejsce i numer
wpisu rejestrowego;nazwę obligacji;cel wyemitowania obligacji;wartość nominalną i numer kolejny
obligacji;dokonanie opisu tych świadczeń;nazwę obligatariusza;stopę oprocentowania;terminy
oprocentowania;zakaz zbywania (ograniczenia) obligacji;datę i miejsce wystawienia obligacji;podpisy osób
reprezentowanych emitenta;arkusz kuponowy.Jeżeli Skarb Państwa emituje przez długi okres kilka różnych
rodzajów obligacji, to może nastąpić tzw. konsolidacja, która polega na wymianie starych nie wykupionych obligacji
na nowe. Może też wystąpić konwersja nie wykupionych obligacji, która przejawia się pogorszeniem warunków ich
wykupu. Obligacje sprzedawane są przede wszystkim na terenie kraju, ale istnieje możliwość emisji w obecnej
walucie do sprzedaży w innych krajach.Ze względu na dochód, jaki przynoszą właścicielowi, rozróżnia się
obligacje:z kuponami odsetkowymi, płatnymi raz lub dwa razy w roku;bez kuponów odsetkowych – odsetki
dopisywane do kapitału otrzymuje się w momencie wykupu obligacji;premiowe, w których odsetki przeznaczone są
na premie rozdzielane w drodze losowania, a więc odsetki otrzymują tylko niektórzy.W Polsce emituje się serie
następujących rodzajów obligacji skarbowych:z terminem wykupu po upływie roku, dwu, trzech, pięciu i dziesięciu
lat;o wartości nominalnej 100 zł lub większej dla dużych inwestycji;o stałej i zmiennej stopie procentowej;z wypłatą
odsetek co kwartał lub po roku, albo takie, gdzie odsetki są kapitalizowane i oprocentowane po każdym roku, a
wykup obligacji następuje wraz z należnymi odsetkami, a także oprocentowane przy sprzedaży w postaci
dyskonta;oferowane w drodze subskrypcji lub sprzedaży w punktach obsługi klienta domów maklerskich i banków,
albo na przetargach (dla dużych inwestorów) Emisja obligacji wynika z rozporządzenia emisyjnego Ministra
Finansów, a zasady nabywania obligacji, ich oprocentowanie i wykup oraz wtórny obrót nimi ustalane są w listach
emisyjnych (prospektach), z którymi należy się zapoznać.
Listy zastawne na zaciąganie długoterminowych pożyczek, emitowane przez banki w celu udzielania kredytów
właścicielom nieruchomości, pod warunkiem wpisania do księgi wieczystej, czyli pod zastaw nieruchomości. Listy
zastawne, znane przede wszystkim ustawodawstwu II RP, mają służyć zdobywaniu środków na finansowanie
budownictwa mieszkaniowego. Zasady emisji, zbywania, nabywania, wykupu i zabezpieczenia tego typu papierów
wartościowych, jak również zasady tworzenia, organizację i działalność – emitujących listy zastawne – banków
hipotecznych, normuje obecnie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.Bank
hipoteczny, który jest wyłącznie uprawniony do emisji listów zastawnych, może być utworzony jedynie w formie
spółki akcyjnej. Banki tego rodzaju mają ograniczoną swobodę w zakresie dokonywania czynności bankowych.
Mogą w szczególności dokonywać takich czynności jak:udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką ;udzielania
kredytów niezabezpieczonych hipoteką, jeżeli kredytobiorcą jest Skarb Państwa, NBP;emitowanie hipotecznych
listów zastawnych;emitowanie publicznych listów zastawnychHipoteka to zabezpieczenie na rzeczy nieruchomej
8
nieruchomości. Poza tym bankom hipotecznym wolno jedynie przyjmować lokaty terminowe, zaciągać kredyty i
pożyczki oraz emitować obligacje. Bank może przechowywać papiery wartościowe oraz wyjątkowo nabywać akcje
lub udziały, które nie mogą przekroczyć 10% wysokości funduszy własnych banku hipotecznego,Łączna kwota
nominalnych wartości znajdujących się w obrocie listów zastawnych nie może przekroczyć 40 – krotności funduszy
własnych banku.List zastawny może być papierem wartościowym imiennym bądź na okaziciela. Rozróżniamy dwie
postacie listów zastawnych:hipoteczny list zastawny jako papier wartościowy, wyemitowany na podstawie
wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipotekami, w którym to liście bank zobowiązuje się wobec
uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnychpubliczny list zastawny nie jest zabezpieczony
hipoteką, ale gwarancjami (Skarbu Państwa, NBP, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju)
i zabezpieczeniem publicznym
Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:nazwę „hipoteczny list zastawny”;wskazanie podstawy prawnej
emisji;nazwę i siedzibę banku hipotecznego;serię i numer hipotecznego listu zastawnego;wartość nominalną
;wysokość oprocentowania;terminy wypłaty odsetek;termin wykupu;miejsce płatności;miejsce i datę
wystawienia;podpisy osób działających w imieniu banku ;w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat –
informację, że upływie 5 lat od dnia emisji bank może dokonać umorzenia listu przed terminem jego wykupu, oraz
informację o warunkach wykupu.Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej.
Hipoteczny list zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie zapisu komputerowego. Bank
hipoteczny prowadzi rejestr zabezpieczenia listów zastawnych. Rejestr prowadzony jest odrębnie dla hipotecznych
listów zastawnych oraz dla publicznych listów zastawnych.
9
Download