Lekcja 18. Temat: Reformacja - rozłam w kościele zachodnim.

advertisement
Lekcja 18.
Temat: Reformacja - rozłam w kościele zachodnim.
1. Reformacja – ruch religijny i polityczny, który na początku XVI wieku doprowadził do rozłamu w kościele
zachodnim (katolickim) i powstania wyznań protestanckich.
2. Kryzys w kościele zachodnim, jako podłoże reformacji.
a) Nadmierne bogacenie się części duchowieństwa
b) Handel stanowiskami kościelnymi
c) Handel odpustami
3. Wystąpienie Marcina Lutra i początek reformacji.
a) Marcin Luter – niemiecki teolog i duchowny, augustianin – twórca kościoła luterańskiego (dziś
ewangelicki)
b) Przyczyny:
 Sprzeciw wobec nadużyciom w kościele (zwłaszcza handel odpustami)
c) 1517 r. – publikacja przez Lutra propozycji zmian w kościele katolickim (95 tez).
d) Ważniejsze tezy Lutra:
 Odrzucenie władzy papieża nad Kościołem
 Odrzucenie kultu świętych i relikwii
 Rozwiązanie zakonów
 Rezygnacja z celibatu
 Odrzucenie nauki o odpustach
 Pismo Święto jako jedyne źródło wiary
 Akceptacja tylko dwóch sakramentów – chrzest i komunia
 Nabożeństwa w językach narodowych
 Powszechny dostęp do Biblii
 Każdy może głosić Ewangelie..
4. Skutki wystąpienia Marcina Lutra.
a) Odrzucenie przez papieża i cesarza propozycji Lutra i wykluczenie go z Kościoła.
b) Protest wielu możnych książąt i miast niemieckich w sprawie Lutra – stąd nazwa nowej odmiany
chrześcijaństwa – protestantyzm.
c) Pojawienie się w Europie nowych wyznań protestanckich (luteranizm, kalwinizm, anglikanizm i inne).
d) Krwawe wojny religijne między katolikami, a protestantami
5. Polska - kraj tolerancji religijnej.
 1573 r. – konfederacja warszawska. Był to akt prawny, który gwarantował swobodę wyznania
protestantom w Polsce.
6. Reforma katolicka (kontrreformacja) – reakcja kościoła katolickiego na ruch protestancki.
a) Sobór w Trydencie (1545 – 1563) – podjął decyzje, które miały zneutralizować ruch reformacyjny.
b) Postanowienia Soboru:
 Wzmocnienie pozycji papieża w Kościele
 Utrzymanie kultu świętych i relikwii, wszystkich sakramentów i celibatu.
 Zakładanie seminariów dla duchownych w celu podniesienia ich kwalifikacji
 Opracowanie katechizmu, zawierającego streszczenie prawd wiary.
 Założenie zakonu jezuitów do działalności edukacyjnej i misyjnej.
c) Wykorzystywanie bogatej w formie sztuki baroku do pokazania przewagi kościoła katolickiego nad
skromnym protestantyzmem.
Download