Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.

advertisement
1
06. Rozwój i zasięg reformacji na zachodzie Europy.
1517 /31 października - ogłoszenie przez Lutra 95 tez W Wittemberdze. Do jego zwolenników zaliczał się
elektor saski Fryderyk a do przeciwników papież, legat kardynał Kajetan
Luter postulował:
 zniesienie odpustów
 zniesienie celibatu
 równość pomiędzy kościołem a władzą świecka
 ograniczenia do 3 sakramentów (chrzest, pokuta, komunia)
1520 - spalenie przez Lutra bulli go potępiającej
1521 - sejm Rzeszy w Wormacji. Który nie dopuszcza do wyklęcia Lutra
1521 - Karol I(V) wydaje edykt zwany wormackim ogłaszający Lutra heretykiem
1524-26 - wojny chłopskie; chłopi znajdowali się pod wpływem filozofii Tomasza Munzera
1529 - złożenie przez książąt Rzeszy protestu („protestanci”) przeciwko edyktowi wormackiemu na sejmie w
Spiżu
1530 - wydanie na protestanckim sejmie w Augsburgu wyznania wiary autorstwa Melachtona. Projekt był zbyt
ugodowy jak dla Lutra a za bardzo rewolucyjny jak dla Karola I(V), który w tej sytuacji potwierdza
postanowienia edyktu wormackiego
1531 - protestanci zawiązują związek obronny w Szmalkalden
1532 - pokój religijny w Norymberdze wymuszony przez postępy Turków w Europie
1446 - wojna szmalkaldzka, w której chodziło jednak bardziej o politykę niż o religię. Cesarz sprzymierzony był
z papieżem i luterańskim ks. Maurycym Saskim pokonuje protestantów a elektora Jana Fryderyka pozbawia
godności. Wzrost potęgi cesarskiej wymusza zawarcie przymierza pomiędzy ks. Maurycym Saskim a królem
francuskim Henrykiem II. Cesarz nie wytrzymuje ataku z 2 stron. Maurycy ginie w walkach a Francuzi zajmują
biskupstwa Metz, Toul i Verdun.
1552 - rozejm w Pasawie
1555 - pokój augsburski „cuius regio eius religio”
Rozwój reformacji
Szwajcaria - podział kraju na kantony leśne i górskie oraz kantony miejskie. Te pierwsze dostarczały
najemników a miasta rozwijały się dzięki handlowi.
1522 - ogłoszenie przez Zwinglego 67 tez nowego wyznania:
 Pismo Święte jedynym źródłem wiary
 kasacja mszy i wystroju kościołów
 brak celibatu i wprowadzenie języka narodowego do liturgii
1529/31 - wojna religijna w Szwajcarii; śmierć Zwinglego; pokój gwarantujący wolność religijną; pojawia się
Jan Kalwin, Francuz
1541 - ostateczne ukształtowanie filozofii gminy wyznaniowej w Genewie (predestynacja)
Francja:
We Francji hugenoci (kalwini) spotykali się z oporem. Mimo prześladowań na synodzie w 1558 nastąpiła
ostateczna konsolidacja ruchu.
1562 - rzeź w Wassy; hugenoci zostali wymordowani przez Gwizjuszów; hugenoci pod wodzą admirała
Coligny`ego i Ludwika Kondeusza stają do walki
W czasie wojny giną przywódcy katolików. Protestanci i katolicy zawierają rozejm i rozpoczynają walkę z
Anglią, gdy opanowała ona Hawr.
1570 - pokój w Saint Germain; amnestia; przywódca protestantów 17 letni Henryk de Burbon poślubił córkę
Katarzyny Medycejskiej, sprawującej praktycznie władzę w kraju zamiast swojego syna Karola IX. Dodatkowo
protestanci otrzymywali La Rochelle i inne twierdze jako zabezpieczenie
1572 /23-24 sierpień - noc św. Bartłomieja; przybyli na ślub hugenoci zostali wymordowani przez Gwizjuszów
1574 - umiera Karol IX
Wybucha wojna pomiędzy:
 Henrykiem III Walezjuszem, byłym królem Polski a obecnie władcą Francji
 Henrykiem ks. De Guise, przywódcą katolików
 Henrykiem de Burbon, królem Nawarry
Ostatecznie wygrywa ten ostatni, przechodzi na katolicyzm i koronuje się jako Henryk IV na króla Francji
2
1598 - wydanie edyktu nantejskiego
Anglia
1534 - akt supremacji wydany przez Henryka VIII
Kontrreformacja:
1540 - założenie zakonu jezuitów
1542 - powołanie trybunału inkwizycji
1545-63 - sobór w Trydencie
1559 - index ksiąg zakazanych
Download