Przedmowa 1.Socjologia i społeczeństwo Wiedza społeczna a

advertisement
Przedmowa
1.Socjologia i społeczeństwo
Wiedza społeczna a socjologia
Wizje "naukowości" socjologii
Społeczeństwo - przedmiot socjologii
Wielowymiarowość sytuacji społecznych
Jednostka w społeczeństwie - konteksty społeczne
Socjologiczna wyobraźnia i język socjologii
Część I
AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA
2.Od zachowań do działań społecznych
Zachowanie
Działanie
Czynności społeczne
Działania społeczne
3.Od działań społecznych do interakcji
Działanie wspólne, czyli kontakt społeczny
Anatomia interakcji społecznej
Cztery teorie interakcji
Od interakcji prostych do sieci interakcji
4.Od interakcji do stosunków społecznych i więzi społecznych
Interakcje powtarzalne i regularne
Od interakcji regularnej do regulowanej
Stosunek społeczny
Typy stosunków społecznych
Więzi społeczne i ich typy
Kontinuum przejawów aktywności ludzkiej
5.Więzi moralne i zaufanie
Więź moralna - treść i zasięg
Patologia więzi moralnej
Zaufanie i nieufność: "zakłady" na temat przyszłości
Zasadność zaufania lub nieufności
Funkcje i dysfunkcje zaufania i nieufności
6.Od relacji międzyludzkich do tożsamości społecznej i
organizacji
Tożsamość społeczna
Środowisko społeczne
Krąg społeczny
Konglomerat pozycji
Sekwencja pozycji
Organizacja społeczna
7.Struktury społeczne
Struktura jako forma społeczna
Determinacja strukturalna
Cztery aspekty struktury
Dynamika struktur
8.Kapitał społeczny
Odmiany kapitału
Sieć relacji jako cenny zasób
Indywidualistyczna koncepcja kapitału społecznego
Kolektywistyczne ujęcie kapitału społecznego
Syntetyczne ujęcie kapitału społecznego
Prawidłowości empiryczne
Ekspansja kapitału społecznego
9.Od działań masowych do ruchów społecznych
Społeczeństwo masowe
Działania masowe
Zachowania zbiorowe
Działania zbiorowe
Ruchy społeczne
Dynamika ruchów społecznych
Część II
CAŁOŚCI SPOŁECZNE
10.Od wielości jednostek do grupy społecznej
Cechy grupotwórcze
Odmiany zbiorowości ludzkich
Zjawisko równoczesnej partycypacji
Grupy zorganizowane
Sekwencja typów zbiorowości i dynamika ich krystalizacji
11.Odmiany grup społecznych
Obiektywne kryteria klasyfikacji
Subiektywne kryteria klasyfikacji
Syntetyczne typologie grup
Grupy szczególnego znaczenia: rodzina i naród
Część III
KULTURA
12.Socjologiczne pojęcie kultury
Różnorodność sposobów życia i "fakty społeczne"
Pojęcie kultury
Obszary regulacji kulturowej
"Anatomia" kultury
Uniwersalia kulturowe
Od etnocentryzmu do "politycznej poprawności"
Tradycja kulturowa
Tworzenie kultury
13.System aksjo-normatywny
Normy i wartości
Siła regulacji
Podwójna relatywizacja
Kompleksy reguł: procedury, instytucje i role
Podsystemy aksjo-normatywne: zwyczaj, moralność i prawo
Spoistość i konfliktowość systemu aksjo-normatywnego
Stosowanie się do reguł: konformizm i dewiacja
14.Kultura zaufania
Strukturalne źródła kultury zaufania
Podmiotowe czynniki kultury zaufania
Przesianie dla praktyki
15.Świadomość społeczna
Język - instrument idei
Od świadomości indywidualnej do społecznej
Odmiany świadomości społecznej
Szczególnie istotne konfiguracje świadomościowe: religia i
nacjonalizm
Patologia świadomości społecznej
Część IV
PODZIAŁY SPOŁECZNE
16.Nierówności społeczne
Nierówność a nierówność społeczna
Dobra generujące nierówności społeczne
Idea stratyfikacji społecznej
Warstwy społeczne
Ruchliwość społeczna
Klasy społeczne
Inne nierówności dychotomiczne
17.Funkcje i geneza nierówności
Ideologie nierówności
Teorie nierówności
18.Władza i autorytet
Władza jako odmiana nierówności
Odmiany władzy
Formy legitymizacji władzy
Przywództwo
Część V
FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
19.Socjalizacja i kontrola społeczna
Zmienność społeczeństwa
Geneza ludzkiego sposobu życia
Socjalizacja: wchodzenie do społeczeństwa
Trzy wizje internalizacji kultury
Odmiany socjalizacji
Efekty socjalizacji
Słabe ogniwa socjalizacji
Granice kontroli społecznej
Przesłanie praktyczne
20.Proces instytucjonalizacji
Determinacja strukturalna a morfogeneza
Instytucjonalizacja jako odmiana morfogenezy
Innowacje i innowatorzy
Kariera innowacji
Omijanie i erozja reguł
Część VI
ZMIENNOŚĆ SPOŁECZNA
21.Zmiana społeczna, rozwój, postęp
Zmiana społeczna
Proces społeczny
Rozwój społeczny
Postęp społeczny
Losy idei postępu
Od przedmiotowego do podmiotowego ujęcia postępu
22.Trauma zmian społecznych
Od dyskursu postępu do dyskursu traumy
Traumatogenne zmiany społeczne
Trzy poziomy traumy kulturowej
Genealogia traumy kulturowej
Czynniki pośredniczące
Symptomy traumy
Radzenie sobie z traumą
Przezwyciężenie traumy
23.Czas w społeczeństwie
Czas jako wymiar życia społecznego
Czas jako aspekt zmiany społecznej
Czas ilościowy i jakościowy
Czas w świadomości społecznej i kulturze
Kulturowa regulacja czasu
Społeczne funkcje czasu
24.Klasyczne wizje dziejów
Klasyczny ewolucjonizm w socjologii
Różne wizje ewolucji
Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii
Neodarwinizm i socjobiologia
Teoria modernizacji
Teoria społeczeństwa postindustrialnego
Teoria cykli dziejowych w historiozofii
Socjologiczne teorie cykli
Wizja trzecia - marksizm
Marksizm po Marksie
25.Stawanie się społeczeństwa
Socjologia historyczna
Teoria podmiotowości
Trzeci poziom rzeczywistości społecznej
Idea podmiotowości w historii myśli
Historia jako realizacja i wytwarzanie podmiotowości
26.Rewolucja społeczna
Rewolucje jako znamię epoki nowoczesnej
Pojęcie rewolucji
Przebieg rewolucji
Modele rewolucji
Teorie rewolucji
Zdefiniowana ignorancja w teorii rewolucji
Część VII
SPOŁECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNE
27.Nowoczesność i późna nowoczesność
Pojęcie nowoczesności: historyczne i analityczne
Modele biegunowe
Osobowość nowoczesna
Krytyka nowoczesności
Co po nowoczesności?
Późna nowoczesność
Kultura wizualna naszych czasów
Przejawy kultury wizualnej
28.Globałizacja
Od izolacji do globalizacji
Prekursorzy teorii globalizacji
Globałizacja kultury
Teorie globalizacji kulturowej
Cztery wizje globalizacji
Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych
Klucz prawidłowych odpowiedzi
Z mojej półki
Indeks rzeczowy
Indeks osób
SPIS BIOGRAMÓW
Jean Baudrillard (1929-2007)
Pierre Bourdieu (1930-2002)
Auguste Comte (1798-1857)
Charles H. Cooley (1864-1929)
Emile Durkheim (1858-1917)
Norbert Elias (1897-1990)
Michel Foucault (1926-1984)
Anthony Giddens (1938-)
Erving Goffman (1922-1982)
Jiirgen Habermas (1929-)
George C. Homans (1910-1989)
Bronisław Malinowski (1884-1942)
Karol Marks (1818-1883)
George H. Mead (1863-1931)
Robert K. Merton (1910-2003)
Stanisław Ossowski (1897-1963)
Vilfredo Pareto (1848-1923)
Talcott Parsons (1902-1979)
Georg Simmel (1858-1918)
Pitirim A. Sorokin (1889-1968)
Herbert Spencer (1820-1903)
William G. Sumner (1840-1910)
Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Ferdinand Toennies (1855-1936)
Max Weber (1864-1920)
Florian Znaniecki (1882-1958)
ISBN: 978-83-240-1895-6
Download