Awaria TMI2 a współczesne bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

advertisement
INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ
im. Bohdana Stefanowskiego
ITC
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
Awaria TMI2
a współczesne bezpieczeństwo
elektrowni jądrowych
Dr inż. Nikołaj Uzunow
Seminarium ITC, 4.XI.2014
ITC
Plan wystąpienia
• Stan energetyki jądrowej przed awarią TMI2
• Przebieg awarii TMI2
• Skutki radiologiczne
• Zmiany technologiczne
• Zmiany organizacyjne
• Reakcja społeczna
• Podsumowanie
ITC
Stan energetyki jądrowej
przed awarią TMI2
Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia energetyka
jądrowa miała już ponad dwudziestoletnią historię. Stosowane w niej
technologie wyrosły z „wieku dziecięcego”, wykrystalizowały się
najbardziej udane koncepcje, eksploatacja coraz większej floty
reaktorów odbywała się praktycznie bezawaryjnie. Energia jądrowa
postrzegana była jako pewne, bezpieczne i tanie źródło, które miało
zaspokoić
gwałtownie
rosnące
potrzeby
naszej
cywilizacji.
Budowano zawrotną z dzisiejszej perspektywy liczbę nowych bloków.
Jednocześnie, cała sfera atomistyki była objęta tajemnicą. Do
społeczeństwa praktycznie nie docierały informacje, związane z
zagrożeniami.
ITC
WASH-1400
W 1975 r. opublikowano raport NRC o
skróconej nazwie WASH-1400, będący
pierwszą tak szeroką i dogłębną analizą
ryzyka awarii w elektrowniach jądrowych i
stanowiący do dziś odniesienie w tej
dziedzinie.
W owym czasie największe zagrożenie dla
bezpieczeństwa
elektrowni
jądrowych
upatrywano w awariach typu LBLOCA. W
raporcie WASH-1400 po raz pierwszy
zwrócono
uwagę
na
możliwość
wystąpienia ciężkich awarii również w
wyniku SBLOCA.
ITC
EJ Three Mile Island
Elektrownia jądrowa Three Mile
Island znajduje się w stanie
Pensylwania, niedaleko miasta
Harrisburg. Pierwszy jej blok z
reaktorem typu PWR o mocy 819
MWe
firmy
uruchomiono
Babcock&Wilcox
w
1974
r.
i
eksploatuje się go do dziś – jest
pod względem osiągów jednym z
najlepszych w USA i na świecie.
Blok drugi, z reaktorem PWR tej samej firmy o mocy 880 MWe, był w chwili
awarii całkiem nowy: reaktor osiągnął pierwszy raz krytyczność równo rok
wcześniej, 27.III.1978 r.; zaś blok podłączono do sieci 30.XII.1978 r.
ITC
Schemat cieplny
„Klasyczny” UACR, składający się z wysokoprężnego systemu czynnego,
biernego systemu średnioprężnego i czynnego systemu niskoprężnego.
ITC
Przebieg awarii - początek
Awaria w bloku drugim EJ Three Mile Island rozpoczęła około godz.
4.00 rano 28 marca 1979 r., kiedy reaktor pracował na 97% mocy
nominalnej,
od
wyłączenia
pomp
wody
zasilającej
wskutek
przedostania się do obiegu kondensatu jonitów z instalacji
oczyszczania, po którym nastąpiło wyłączenie turbiny. W tej sytuacji
załączyć się powinien awaryjny układ wody zasilającej, jednak jego
zawór
odcinający
omyłkowo
pozostawiono
po
niedawnym
przeglądzie w pozycji zamkniętej.
W wyniku braku zasilania strony wtórnej wytwornic, zmniejszył się
strumień odbieranego z obiegu chłodzenia ciepła, co doprowadziło
do jego przegrzania.
ITC
Rosnące
Przebieg awarii - SBLOCA
ciśnienie
chłodziwa
spowodowało
otwarcie
zaworu
nadmiarowego i wypływ pary z poduszki w stabilizatorze do
barbotera, gdzie była skraplana. Reaktor nie został wyłączony w
wyniku wyłączenia turbiny, lecz wskutek przekroczenia górnego
ograniczenia ciśnienia. Dopiero wtedy ciśnienie w obiegu zaczęło
spadać.
Jednak kiedy ciśnienie spadło poniżej dolnego ograniczenia, zawór
nadmiarowy zaklinował się i nie zamknął. Na dodatek układ
automatyki nie podawał informacji zwrotnej o jego aktualnej pozycji,
więc operator uznał, iż jest zamknięty, ponieważ wcześniej widział,
że wysłano sygnał do zamknięcia. Tym samym rozpoczęła się awaria
typu SBLOCA.
Przebieg awarii –
droga skażenia
ITC
Chłodziwo wypływające ze stabilizatora ciśnienia zbierało się w
zbiorniku zrzutowym (barboterze), w wyniku czego rosło w nim
ciśnienie. Po przekroczeniu wartości granicznej, pękła przepona
barbotera
i
od
tej
chwili
woda
wypływała
do
obudowy
bezpieczeństwa, zbierając się na jej dnie. Stamtąd pompowana była
do zbiornika poza obudową bezpieczeństwa, co w późniejszej fazie
awarii
oznaczało
promieniotwórczych.
wydostanie
się
do
otoczenia
materiałów
Przebieg awarii –
działania operatora
ITC
Będąc przekonanym o szczelności obiegu chłodzenia, głównym
celem operatora stało się niedopuszczenie do wypełnienia całego
stabilizatora
wodą,
czyli
zamiany
obiegu
w
system
czysto
hydrauliczny, co groziłoby jego rozszczelnieniem. Obserwując
podnoszący się poziom wody w stabilizatorze, nie zdawał sobie
sprawy, iż w wyniku przegrzania w zbiorniku reaktora wytworzył się
pęcherz pary, wypychający wodę i utrudniający jej cyrkulację.
W takich warunkach, po uprzednim wyłączeniu pomp obiegowych z
powodu
kawitacji,
chłodzenia rdzenia.
wyłączył
wysokoprężny
układ
awaryjnego
ITC
Przebieg awarii –
działania operatora cd.
Górna część rdzenia została odsłonięta, kilka prętów się stopiło,
formując eutektykę U-Zr-O o temperaturze topnienia niższej o ok.
1000 K od temperatury topnienia UO2. Masa ta zablokowała w dużej
mierze przepływ chłodziwa przez rdzeń, co w ostateczności
doprowadziło do jego stopienia w ok. 2/3.
Operator zorientował się, że spadek ciśnienia spowodowany jest
zaklinowaniem
się
zaworu
nadmiarowego
po
ponad
dwóch
godzinach. Zamknął zawór odcinający przed nim, dzięki czemu
ciśnienie w obiegu zaczęło rosnąć. W tej fazie awarii rdzeń już był
częściowo odsłonięty i zaczynał się topić.
ITC
Przebieg awarii –
działania operatora cd.
Chłodzenie rdzenia wtryskiem wody z wysokoprężnego układu
awaryjnego chłodzenia wznowiono po ponad 3 godzinach od
rozpoczęcia awarii. Przez następne kilkanaście godzin operator
próbował najpierw obniżyć ciśnienie, tak aby załączył się niskoprężny
układ awaryjnego chłodzenia, a kiedy to się nie udało, podnieść
ciśnienie w celu uruchomienia pomp obiegowych i odprowadzenia
ciepła przez wytwornice pary, do których wcześniej wznowiono
zasilanie
wodą
z
układu
awaryjnego
po
otwarciu
zaworu
odcinającego. Ostatecznie udało się to osiągnąć po ponad 15
godzinach.
ITC
Stan reaktora po awarii
Pierwotnie zastygła po kontakcie z wodą w
dolnej części rdzenia eutektyka ponownie się
stopiła i częściowo wyciekła do dolnej komory
mieszania. W części dolnej eutektyki, stykającej
się z dnem zbiornika reaktora, udział uranu i
produktów rozszczepienia był zmniejszony,
zwiększony zaś udział żelaza, co przyczyniło się
do tego, iż dno nie zostało przetopione.
ITC
Skutki radiologiczne
Biorąc pod uwagę stopienie większej części rdzenia reaktora, skutki
radiologiczne awarii TMI-2 można uznać za zaskakująco niewielkie.
W suchych liczbach wyrażają się one w aktywności materiałów
promieniotwórczych uwolnionych do otoczenia w granicach 5,6–
7,4·1011Bq. Chodzi przede wszystkim o gazy, które wydobyły się ze
zbiornika w budynku pomocniczym, znajdującego się poza obudową
bezpieczeństwa, do którego pompowano wodę, zbierającą się na
dnie obudowy. Taka emisja spowodowała narażenie pojedynczej
osoby na maksymalnym poziomie 0,9 mSv, czyli odpowiadające
skutkom trzech zdjęć rentgenowskich lub ok. 1/3 tła naturalnego.
ITC
Badania
Badania poawaryjne
poawaryjne
wykazały,
iż
wbrew
ogólnie
przyjętym
założeniom o uwalnianiu się w wyniku awarii ciężkich 100% gazów
szlachetnych i 50% jodu 131, rzeczywiste emisje były znacząco
niższe. Sformułowano dwa podstawowe wnioski:
• lotne produkty rozszczepienia występują głównie w postaci CsI i
CsOH, a nie czystych jodu i cezu, mniejsze jest zatem
prawdopodobieństwo ich wycieku do obudowy bezpieczeństwa;
• produkty rozszczepienia tworzą aerozole, które odkładają się na
zimnych powierzchniach wewnątrz obudowy bezpieczeństwa i są
w większości utrzymywane w jej wnętrzu.
ITC
Badania poawaryjne cd.
Dalsza analiza skutków awarii prowadziła do stwierdzenia znacznie
wyższej niż przypuszczano wytrzymałości zbiornika reaktora. Z
jednej strony chodzi tu o nieprzetopienie jego dna przez eutektykę
materiałów
paliwowych
i
konstrukcyjnych,
z
drugiej
o
nierozszczelnienie w wyniku wybuchów parowych przy zalewaniu
przegrzanych i osuszonych elementów paliwowych lub wodoru,
wytworzonego w reakcji cyrkonu z parą wodną w tych warunkach. W
konsekwencji uznano, że zbiornik powinien wytrzymać uwolnienie
energii kinetycznej do 1,5 GJ, co odpowiadałoby kryzysowi wrzenia
przy gwałtownym schładzaniu wodą ok. 25 t stopionego rdzenia.
ITC
Zmiany technologiczne
W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na wzajemne położenie
źródła ciepła i źródła zimna w obiegu. W układach firmy
Babcock&Wilcox, jak już wspomniano, wytwornice pary znajdowały
się na poziomie podobnym do zbiornika reaktora. W przypadku utraty
cyrkulacji wymuszonej, utrudnia to lub uniemożliwia ustalenie się
cyrkulacji naturalnej. Nad źródłem ciepła, czyli rdzeniem, tworzy się
pęcherz parowy, pełniący rolę korka, wypychającego wodę ze
zbiornika i gorącej nitki obiegu i uniemożliwiający dopływ wody do
rdzenia. Stąd wniosek i zalecenie, ujęte we wszystkich późniejszych
raportach i dokumentach ciał odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
jądrowe (m.in. NRC, IAEA), aby konstrukcja obiegu chłodzenia
zapewniała
ustalenie
się
cyrkulacji
naturalnej,
dostatecznie
intensywnej do odprowadzenia ciepła powyłączeniowego z rdzenia.
ITC
Zmiany technologiczne cd.
Kolejne wnioski prowadziły do zalecenia szerszego zastosowania
biernych układów awaryjnego chłodzenia rdzenia przy jednoczesnym
wprowadzeniu systemów obniżenia ciśnienia w obiegu chłodzenia.
Postulaty te zostały uwzględnione przy opracowaniu reaktorów tzw.
systemu 80+, które później ewaluowały do projektów AP-600 i AP-1000.
Inne, bardziej oczywiste i dużo prostsze do realizacji (nawet w podówczas
istniejących
instalacjach)
zalecenia
dotyczyły
układu
automatyki.
Przykładami mogą być wymogi:
• zmiany logiki wyłączenia reaktora i rozszerzenie listy odpowiednich
sygnałów;
• wprowadzenia sygnalizowania położenia zaworów;
• wprowadzenia zakazów wyłączania układów bezpieczeństwa.
ITC
Zmiany organizacyjne
Awaria TMI-2 wykazała niedostateczne przygotowanie teoretyczne i
praktyczne
operatorów
bloków
jądrowych
do
radzenia
sobie
z
zarządzaniem tak złożonych układów w warunkach ekstremalnych.
Dodatkowo, świadomość potrzeby podporządkowania wszystkich swoich
działań bezpieczeństwu – tzw. kultura bezpieczeństwa – była na niskim
poziomie. O ile jednak w dziedzinie technologicznej mówić można po
prostu o zmianach, ewolucji, w sferze organizacyjnej Amerykanie
wprowadzili zmiany iście rewolucyjne.
Na poziomie instalacji wprowadzono nowy system ciągłych szkoleń i
egzaminów
operatorów
bloków
(reaktorów)
jądrowych.
poważniejsze działania podjęto jednak na poziomie krajowym.
Znacznie
ITC
Powołanie INPO
Branża jądrowa powołała w
celu realizacji zaleceń Komisji
Kemeny’ego INPO – Institute of
Nuclear
Power
Operations.
Jego zadaniem jest:
• określić właściwe standardy bezpieczeństwa odnośnie zarządzania,
zapewnienia jakości oraz procedur i praktyki eksploatacyjnej, jak też
zapewnić możliwość ich niezależnej oceny;
• systematyczne zbieranie, przeglądanie, analizowanie i przekazywanie
doświadczeń eksploatacyjnych wszystkich elektrowni jądrowych.
ITC
Reakcja społeczeństwa
Społeczeństwo zareagowało na pierwszą awarię ciężką w energetyce
jądrowej szokiem. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć dwa fakty. Po
pierwsze, branża atomowa na całym świecie działała w swoistej izolacji,
odosobnienia, wyłączenia spod kontroli społecznej, spowodowanego
przede wszystkim przeplataniem się w niej technologii i celów cywilnych i
wojskowych. Najłatwiej było wszystko utajnić, odgrodzić i zaciemnić.
Jednocześnie działała propaganda sukcesu, akurat w tym przypadku
poniekąd uzasadniona. Gorzej, że towarzyszyła jej dezinformacja i
deinformacja co do zagrożeń.
Reakcja społeczeństwa cd.
ITC
Po
zadziałało
drugie,
dobrze
znane
zjawisko
subiektywnego postrzegania ryzyka i zagrożenia.
Polega
ono
na
różnym
stosunku
do
ryzyka
dobrowolnie podejmowanego i narzucanego oraz do
ryzyka rozproszonego i skoncentrowanego. Dodając
do tego fakt, że promieniowania jonizującego nie
widać,
nie
mieszankę
słychać
i
odczuć
prawdziwie
nie
czuć,
otrzymujemy
wybuchowych.
Wielce prawdopodobnym jest, że do takiego stanu
przyczynił
się
też
film
sensacyjny
„Chiński
Syndrom”, którego premiera odbyła się 16 marca
1979 r., 11 wieczorów przed awarią…
ITC
Reakcja społeczeństwa cd.
Nacisk społeczny w USA sprawił z jednej strony, że wstrzymano wiele już
rozpoczętych projektów budowy nowych bloków jądrowych, z drugiej zaś,
że przez kilkanaście lat nie uruchomiono nowych – i tak do dziś, choć
obecnie przeważają powody czysto gospodarcze. Reasumując, nacisk ten
sprawił, iż podejście władz i branży energetycznej do bezpieczeństwa
elektrowni jądrowych i przejrzystości wszelkich działań w tym zakresie
uległo zasadniczej zmianie, tj. poprawie. Niestety, zmiany te ograniczyły
się praktycznie tylko do Stanów Zjednoczonych – pozostała część świata
tkwiła w samozadowoleniu aż do katastrofy czarnobylskiej.
ITC
Podsumowanie
• Awaria TMI-2 wykazała słuszność wniosków raportu WASH-1400,
dotyczących niebezpieczeństw, jakie mogą stwarzać awarie typu
SBLOCA.
• Biorąc pod uwagę skutki radiologiczne awarii TMI-2, wydaje się
uzasadnionym przypuszczenie, iż rzeczywiste skutki awarii ciężkich
będą znacząco niższe niż obecnie szacowane na podstawie modeli
symulacyjnych.
• W zakresie technologicznym, awaria wymusiła zmiany w układach i
logice automatyki oraz w konstrukcji obiegów chłodzenia, jak też
zapoczątkowała
badania
nad
rozbudową
biernych
układów
bezpieczeństwa. Jednym z jej skutków było wycofanie się firmy
Babcock&Wilcox jako dostawcy reaktorów jądrowych.
ITC
Podsumowanie cd.
• Po tej awarii zmieniono filozofię i znacznie rozbudowano proces
szkolenia operatorów bloków (reaktorów) jądrowych. Jednocześnie
powołano INPO, którego zadaniem jest zbieranie i analiza danych
eksploatacyjnych, opracowywanie na ich podstawie raportów i zaleceń
oraz ich przekazywanie wszystkim zainteresowanym. Dzięki jego
działalności wprowadzono ostrzejsze procedury bezpieczeństwa oraz
instrukcje eksploatacyjne, w szczególności dotyczące postępowania w
przypadku awarii. Wskaźnik wykorzystania mocy amerykańskich
elektrowni jądrowych wzrósł z ok. 70 do ponad 90%. Podobny mają
tylko elektrownie jądrowe w Szwajcarii. Niestety, działania te
ograniczyły się wtedy praktycznie tylko do USA. Na powołanie World
Association of Nuclear Operators (WANO), wzorowanej na INPO, świat
zdecydował się dopiero po katastrofie czarnobylskiej.
ITC
Podsumowanie cd.
• Utrzymywanie przez władze społeczeństw w błogiej niewiedzy co do
zagrożeń i zadowoleniu z posiadania taniego źródła w skojarzeniu z
obniżonym poziomem świadomości, spowodowanym przekonaniem o
własnej
nieomylności,
uwarunkowały
szok,
jaki
społeczeństwo
amerykańskie przeżyło w wyniku awarii TMI-2. Jego reakcja oraz
obudzona świadomość pracowników przemysłu jądrowego wymusiły
wyżej wspomniane zmiany filozofii i organizacji działań w branży.
Pozostałe społeczeństwa i ich władze poczekały na Czarnobyl…
Wahadło nastrojów, będące wcześniej po stronie optymizmu, wręcz
euforii, odchyliło się w tym czasie na stronę odrzucenia, a w
najlepszym przypadku pesymizmu co do energetyki jądrowej – i
pozostaje tam do dziś.
ITC
Podsumowanie cd.
Awaria w bloku nr 2 elektrowni jądrowej Three Mile Island
była pierwszą awarią ciężką w energetyce jądrowej. Jej skutki
radiologiczne
były
niewielkie,
ale
w
reakcji
na
nią
wprowadzono ogromną liczbę zmian w zakresie technologii i
organizacji oraz świadomości i komunikacji społecznej.
ITC
Na wesoło...
Download