TOM III SIWZ-załącznik nr 17 do umowy

advertisement
Załącznik nr 17 do umowy nr …………z dnia …………….
Formularze Zgłoszenie awarii/ potrzeby naprawy skutków awarii/naprawy bazy
danych/Active Directory
------------------------------------------
Wypełnia DIRS
Formularz zgłoszenia awarii/potrzeby
naprawy skutków awarii/naprawy bazy
danych/Active Directory
--------------------------------------Nr zgłoszenia:
- -
Data:
.
Godzina:
Rodzaj błędu:
I.
Serwis gwarancyjny (T/N):
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
Imię i nazwisko:
zgłasza
awarię/potrzebę
naprawy
skutków
awarii/naprawy
bazy
danych/Active Directory
System:
Wersja:
na podstawie zgłoszenia otrzymanego z:
Opis:
W załączeniu:
ZAMAWIAJĄCY
-------------------------------------------
Wypełnia Wykonawca
----------------------------------------
<nazwa firmy>
Imię i nazwisko:
Data:
przyjmuje zgłoszenie
- -
Godzina:
.
Działania podjęte:
WYKONAWCA
1. Odbiór Systemu po usunięciu awarii/skutków awarii/naprawie bazy danych
Formularz odbioru Systemu po usunięciu awarii/skutków
awarii/naprawie bazy danych/Active Directory
-------------------------------------------
Wypełnia Wykonawca
----------------------------------------
<nazwa firmy>
Imię i nazwisko:
Data:
- -
zgłasza do odbioru
System:
Wersja:
po usunięciu awarii/skutków awarii/naprawie bazy danych/Active Directory
Nr zgłoszenia:
Data:
- -
Zakres wykonanych prac:
Uwagi:
WYKONAWCA
------------------------------------------
Wypełnia DIRS
--------------------------------------
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
Imię i nazwisko:
Data:
- -
Strona 2 z 12
dokonał odbioru Systemu po usunięciu awarii/ naprawie skutków awarii
/naprawie bazy danych/Active Directory
Decyzja:
pozytywna
negatywna
Uwagi odbierającego:
ZAMAWIAJĄCY
Strona 3 z 12
2. Zgłoszenie reklamacji
Wypełnia DIRS
-------------------------------------------
Formularz zgłoszenia reklamacji
II.
--------------------------------------Nr zgłoszenia:
III.
Data:
IV.
V.
Godzina:
VI.
VII.
Rodzaj błędu:
IX.
Serwis gwarancyjny (T/N):
VIII.
- .
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
Imię i nazwisko:
zgłasza reklamację
System:
Wersja:
Miejsce wykrycia błędu (nazwa jednostki):
Opis problemu (okoliczności wystąpienia)
Moduł aplikacji:
Zakładka / pozycja menu:
Funkcja:
Opis szczegółowy:
Sytuacja daje się powtórzyć (tak / nie, dlaczego):
W załączeniu:
ZAMAWIAJĄCY
-------------------------------------------
Wypełnia Wykonawca
----------------------------------------
<nazwa firmy>
Strona 4 z 12
Imię i nazwisko:
Data:
- -
Godzina:
.
przyjmuje zgłoszenie
Działania proponowane:
WYKONAWCA
-------------------------------------------
Wypełnia DIRS
---------------------------------------
Adnotacje Zamawiającego dot. usunięcia błędów (nr wersji, w której usunięto błąd):
Strona 5 z 12
3. Raport z testowania wersji
RAPORT Z WYKONANIA TESTÓW NR
Umowa nr
Projekt:
Data wykonania testów:
Aplikacja:
Moduł:

Wersja testowa:
Zespół merytoryczny Zamawiającego
Testujący
Nazwa aplikacji
Lp
Nr
Opis błędu
błędu
1
2
3
Rodzaj
Poprawiono
błędu
TAK
NIE
4
5
6
Zestawienie błędów – poprawione
1.
X.
2.
XI.
3.
Zestawienie błędów – niepoprawione
4.
5.
XII.
6.
Zestawienie błędów – nowe
7.
XIII.
Strona 6 z 12
Nazwa aplikacji
Lp
Nr
Opis błędu
błędu
1
2
3
Rodzaj
Poprawiono
błędu
TAK
NIE
4
5
6
8.
XIV.
9.
XV.
Zestawienie błędów
Krytyczne (K)
(poprawione):
Pilne (P)
Zwykłe (Z)
RAZEM:
Zestawienie błędów
Krytyczne (K)
(niepoprawione):
Pilne (P)
Zwykłe (Z)
RAZEM:
Zestawienie błędów (nowe):
Krytyczne (K)
Pilne (P)
Zwykłe (Z)
RAZEM:
Zestawienie błędów (łącznie
Krytyczne (K)
nowe i niepoprawione):
Pilne (P)
Zwykłe (Z)
Strona 7 z 12
RAZEM:
Strona 8 z 12
1. 6. Zatwierdzenie wersji aplikacji Systemu do wdrożenia
-------------------------------------------
Wypełnia DIRS
---------------------------------------
Formularz polecenia wdrożenia wersji
Nr polecenia:
testowej
produkcyjnej
na podstawie decyzji nr:
Data:
z dnia:
- -
- -
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
poleca wdrożyć wersję
Systemu
w:
<POPD lub nazwy jednostek>
w terminie do:
Uwagi:
ZAMAWIAJĄCY
Strona 9 z 12
7. Zapytanie do centralnej bazy danych, bazy lokalnej, zmiany w
centralnej bazie danych i bazach lokalnych, zmiany konfiguracji
Systemu, zarówno w części centralnej, jak i lokalnej
-------------------------------------------
Wypełnia DIRS
Formularz zgłoszenia
--------------------------------------Nr zgłoszenia:
zapytania do CBD/bazy lokalnej/
zmiany w CBD/bazie lokalnej/zmiany
konfiguracji
Systemu
w
części
centralnej/lokalnej
- -
Data:
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
Imię i nazwisko:
zgłasza potrzebę wykonania zapytania do CBD/bazy lokalnej/zmiany konfiguracji Systemu
Opis szczegółowy:
W załączeniu:
ZAMAWIAJĄCY
-------------------------------------------
Wypełnia Wykonawca
----------------------------------------
<nazwa firmy>
Imię i nazwisko:
Data:
- -
przyjmuje zgłoszenie
Możliwość wykonania:
Oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie:
Strona 10 z 12
WYKONAWCA
-------------------------------------------
Wypełnia DIRS
---------------------------------------
Adnotacje Zamawiającego dot. wykonania zgłoszenia
8. Protokół odbioru Systemu po modyfikacji
Protokół odbioru Systemu po modyfikacji
1.
Data przeprowadzenia odbioru:
2.
Miejsce przeprowadzenia odbioru:
3.
Osoby uczestniczące:
Przedstawiciele Zamawiającego:
Przedstawiciele Wykonawcy:
4.
Opis sposobu odbioru:
5.
Przeprowadzone testy:
6.
Rezultaty przeprowadzonych testów:
7.
Ujawnione wady, błędy i usterki:
8.
Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego:
Strona 11 z 12
9.
Wnioski dotyczące sposobu usunięcia ujawnionych wad, błędów i usterek, bądź informacja o braku
zastrzeżeń:
Z A M A W I A J Ą C Y:
WYKONAWCA
Strona 12 z 12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards