1 Układ nerwowy, hormonalny, narządy zmysłów Zadanie 1 (2 pkt

advertisement
Układ nerwowy, hormonalny, narządy zmysłów
Zadanie 1 (2 pkt.)
Poziom glukozy we krwi człowieka podwyższa adrenalina (wydzielana przez rdzeń nadnerczy) i glukagon, który
wraz z insuliną, obniżającą poziom glukozy, wydzielany jest przez trzustkę. W oparciu o przedstawioną powyżej
informację uzupełnij ukazany obok graficzny schemat, ilustrujący przytoczone w tekście informacje. Na schemacie
umieść wszystkie wymienione w tekście elementy systemu regulującego poziom glukozy we krwi oraz określenia:
„wysoki poziom glukozy” i „niski poziom glukozy”. Przy strzałce oznaczającej obniżanie poziomu glukozy dopisz
symbol „–”, a przy strzałce oznaczającej podwyższanie poziomu glukozy dopisz symbol
„+”.
Zadanie 2. (2 pkt)
Rysunek przedstawia w sposób uproszczony przekrój przez rdzeń kręgowy człowieka.
Określ kierunek przewodzenia impulsów nerwowych (do i od rdzenia) przez korzonki brzuszne i grzbietowe oraz
wyjaśnij, z czego wynika, że nerwy rdzeniowe mają charakter mieszany, tj. czuciowo - ruchowy.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3. (2 pkt)
Schemat przedstawia fragment mechanizmu regulacji hormonalnej poziomu glukozy w krwi człowieka. Mechanizm
ten opiera się głównie na antagonistycznym działaniu dwóch hormonów: glukagonu i insuliny.
Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie
wydzielania.
1
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4. (3 pkt)
Na podstawie informacji zawartych w poniższym tekście zilustruj schematem mechanizm regulacji hormonalnej u
człowieka. Podwzgórze jest elementem układu nerwowego, współpracującym z układem hormonalnym.
Wzrost stężenia hormonów podwzgórzowych (liberyn) w krwi płynącej z podwzgórza do przedniego płata przysadki
mózgowej powoduje zwiększone wydzielanie przez przysadkę hormonów tropowych. Hormony te docierając do
docelowych gruczołów dokrewnych, stymulują syntezę i uwalnianie ich wydzielin (hormonu X) do krwi.
Podwyższony we krwi poziom hormonu X wpływa hamująco na uwalnianie hormonów podwzgórzowych i
przysadkowych. Obniżony poziom hormonu X uruchamia mechanizm pobudzenia podwzgórza do produkcji
hormonów.
Zadanie 5 (5 pkt.)
Rysunek przedstawia przekrój mózgowia człowieka.
a)
Wskaż i podpisz kresomózgowie, móżdżek i rdzeń przedłużony.
b)
Podaj jedną funkcję móżdżku.
……………………………………………………………………………………………………..
c)
Spośród niżej wymienionych wybierz i podkreśl wszystkie ośrodki znajdujące się w korze mózgowej.
A.
ośrodek wzroku
B.
ośrodek pragnienia
C.
ośrodek mowy
D.
ośrodek regulacji oddychania
E.
ośrodek regulujący pracę serca
F.
ośrodek czuciowy
2
Zadanie 6 (1 pkt)
Wykaż, za pomocą jednego argumentu, nadrzędną rolę podwzgórza w regulacji hormonalnej w organizmie człowieka.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 7 (3 pkt.)
Termoregulacja jest przykładem procesu odpowiedzialnego za homeostazę w organizmie.
a)
Podaj definicję homeostazy:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
b)
Uzupełnij schemat ujemnego sprzężenia zwrotnego wpisując w odpowiednie miejsca następujące określenia:
receptor, efektor, bodziec, odpowiedź.
Zadanie 8. (2 pkt.)
Receptory dzielą się w zależności od rodzaju odbieranych przez nie bodźców. Podaj po jednym przykładzie narządów
zmysłów, w których zlokalizowane są:
a)
fotoreceptory .................................................................................................................
b)
chemoreceptory:.............................................................................................................
Zadanie 9. (1 pkt)
Przyporządkuj każdemu z ośrodków właściwą dla niego lokalizację w mózgu człowieka:
I.
ośrodek wzroku
II.
ośrodek słuchu
III.
ośrodek głodu i sytości
A.
płat skroniowy kory mózgowej
B.
płat ciemieniowy kory mózgowej,
C.
płat potyliczny kory mózgowej
D.
międzymózgowie (podwzgórze)
I - ................, II - .................., III - ....................
Zadanie 10. (2 pkt)
Schemat regulacji stężenia glukozy we krwi.
3
Ustal, w którym miejscu schematu, A czy B, należy wstawić opis: pobudzanie wytwarzania glukagonu, a w którym z
tych miejsc należy wstawić opis: pobudzanie wytwarzania insuliny.
Zadanie 11. (2 pkt)
Jeżeli umysł człowieka nie napotyka coraz to nowych wyzwań, przyzwyczaja się do rutynowego działania i
sprawność intelektualna człowieka maleje. Zaproponuj dwa przykłady działań człowieka, które umożliwią mu
zachowanie dużej sprawności umysłu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 12. (2 pkt)
Ze względu na rodzaj odbieranego bodźca receptory dzielimy na następujące grupy:
a) fotoreceptory, c) mechanoreceptory,
b) chemoreceptory, d) elektroreceptory.
Określ, do których z wymienionych grup należą receptory umożliwiające funkcjonowanie:
I – narządów smaku i węchu,
II – narządu słuchu i równowagi.
I.....................................................................
II..................................................................
Zadanie 13. (2 pkt)
Ilość światła docierającego do siatkówki oka zależy od wielkości źrenicy. Wielkość ta jest regulowana przez
tęczówkę oka i zależy od warunków świetlnych otoczenia. Wyjaśnij, w jaki sposób warunki świetlne otoczenia
wpływają na wielkość źrenicy oka.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 14. (2 pkt)
W Polsce i na świecie zauważono od dawna zanikanie u niektórych dorosłych umiejętności czytania i pisania (czyli
zjawisko wtórnego analfabetyzmu), mimo że opanowali oni te czynności w szkole. Określ, do jakiej kategorii
odruchów należą umiejętności czytania i pisania oraz wyjaśnij, dlaczego. Podaj prawdopodobną przyczynę zaniku
tego typu odruchu wśród wtórnych analfabetów.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4
Zadanie 15. (2 pkt)
Rysunek I w uproszczony sposób przedstawia wadę wzroku – krótkowzroczność, a rysunek II – sposób jej
korygowania.
Korzystając z informacji przedstawionych na rysunkach, opisz, na czym polega krótkowzroczność i sposób
korygowania tej wady wzroku.
Zadanie 16. (1 pkt)
Rysunek ilustruje funkcjonowanie błony neuronu.
Korzystając z informacji przedstawionych na rysunku wyjaśnij, w jaki sposób w błonie neuronu powstaje potencjał
czynnościowy.
Zadanie 17. (2 pkt)
Za utrzymanie właściwego poziomu glukozy we krwi odpowiadają dwa hormony wydzielane przez trzustkę. Zbyt
wysoki poziom glukozy we krwi pobudza wydzielanie przez trzustkę insuliny, która powoduje syntezę glikogenu w
wątrobie. Przeciwnie do insuliny działa glukagon, który przy niskim poziomie glukozy we krwi rozkłada glikogen w
wątrobie. Do krwi uwalniana jest wtedy glukoza, która podnosi poziom tego cukru we krwi. Na podstawie analizy
tekstu uzupełnij poniższy schemat tak, aby poprawnie ilustrował regulację poziomu glukozy we krwi.
5
Zadanie 18. (1 pkt)
Przewodzenie impulsów nerwowych odbywa się zawsze w jednym kierunku – od dendrytów do neurytu (aksonu). Na
rysunku przedstawiono schematycznie trzy neurony (A, B i C).
Narysuj wzdłuż każdego neurytu (aksonu), w neuronach A, B i C po jednej strzałce ilustrującej kierunek przepływu
impulsu nerwowego.
Zadanie 19. (2 pkt)
Sprawny system komunikacji między komórkami organizmów wielokomórkowych może być osiągnięty poprzez
sygnalizację chemiczną i elektryczną. W organizmie człowieka sygnały chemiczne wykorzystywane są w pracy
układu hormonalnego, wydzielającego do krwi substancje przekaźnikowe – hormony. Natomiast zmiany potencjału
elektrycznego komórek leżą u podstaw pracy układu nerwowego. Tu do przekazywania sygnałów elektrycznych służą
wyspecjalizowane komórki – neurony. Komunikacja przy pomocy neuronów jest szybka, ale pobudzenie komórek ma
nietrwały charakter. W przypadku układu hormonalnego wpływ na docelowe komórki jest znacznie dłuższy, chociaż
prędkość przekazu jest niewielka.(...) Na podstawie informacji zawartych w powyższym tekście skonstruuj i wypełnij
tabelę porównującą funkcjonowanie układów: nerwowego i hormonalnego. Uwzględnij w niej takie cechy jak: rodzaj
przekazywanych sygnałów, ich drogę przemieszczania się po organizmie oraz szybkość, z jaką są one przekazywane.
6
Zadanie 20. (2 pkt)
Neurony są podstawowymi jednostkami anatomicznymi układu nerwowego. Są one komórkami pobudliwymi, to
znaczy, że reagują na działające na nie bodźce. W miejsca 1, 2, 3 wpisz trzy podstawowe funkcje neuronów.
Docierające do neuronu informacje zawarte w bodźcach są przez neuron
1. ......................................, 2. ......................................, 3. .......................................
Zadanie 21. (2 pkt)
Na wykresach przedstawiono wydzielanie hormonu melatoniny w rytmie dobowym oraz w zależności od wieku
człowieka.
Określ tendencje zmian w wydzielaniu melatoniny
a) w rytmie dobowym.
.................................................................................................................................................
b) w zależności od wieku człowieka.
.................................................................................................................................................
Zadanie 22. (1 pkt)
Stres jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym organizmu w sytuacji powodującej jego przeciążenie (zbyt duża
ilość i intensywność bodźców działających na układ nerwowy człowieka). Stresu nie da się uniknąć, ale można i
należy kontrolować go, tak aby stał się czynnikiem pomocnym i mobilizującym nasze twórcze działania.
Wśród zamieszczonych niżej stwierdzeń (A-E) zaznacz te dwa, które dotyczą utrzymania stresu na bezpiecznym
poziomie.
A. Nie znoszę krytyki moich błędów.
B. Analiza uwag krytycznych pozwoli mi uniknąć „wpadek” w przyszłości.
C. Jeżeli odrywam się od nauki, to robię to z wyrzutami sumienia i poczuciem winy.
D. Staram się nie spóźniać na spotkania.
E. Nie mam cierpliwości do czynności domowych.
Zadanie 23. (1 pkt)
7
Jednostką strukturalną i funkcjonalną układu nerwowego wszystkich zwierząt jest neuron. Neurony tworzą
morfologicznie wyodrębnione szlaki, wzdłuż których odbywa się przekazywanie informacji w układzie nerwowym.
Nośnikami informacji są impulsy elektryczne i neuroprzekaźniki (neurotransmitery). Wyjaśnij rolę, jaką w realizacji
funkcji neuronów odgrywają neuroprzekaźniki (neurotransmitery).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 24. (2 pkt)
Działanie hormonów tarczycy (tyroksyny i trójjodotyroniny) polega na pobudzaniu aktywności metabolicznej tkanek
ustroju, co wyraża się zwiększonym zużyciem tlenu, glukozy i tłuszczów na poziomie komórkowym. Pobudzają one
również wchłanianie węglowodanów oraz regulują metabolizm cholesterolu. Pobudzają też kurczliwość włókien
mięśniowych. Do lekarza zgłosiła się bardzo szczupła kobieta skarżąca się na utrzymującą się od dłuższego
czasu podwyższoną temperaturę ciała, nerwowość, drżenie rąk, kołatanie serca. Podczas badania stwierdzono tętno
ponad 100 uderzeń/min., podwyższone ciśnienie tętnicze, obniżony poziom cholesterolu we krwi, niskie stężenie TSH
(tyreotropiny) oraz wysoki poziom hormonów tarczycy.
a) Podaj, czy opisane objawy wskazują na niedoczynność tarczycy czy na nadczynność tarczycy.
..............................................................
b) Wyjaśnij, dlaczego, w opisanym przypadku, we krwi występuje niskie stężenie tyreotropiny.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zadanie 25. (1 pkt)
Na widok cytryny wiele osób ślini się, jakby piło jej kwaśny sok. Określ rodzaj odruchu (warunkowy,
bezwarunkowy), który wystąpił u wyżej opisanych osób. Odpowiedź uzasadnij.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 26. (1 pkt)
Pod wpływem hormonów podwzgórza, u chłopców wzrasta wydzielanie testosteronu od 10. roku życia do 20. roku
życia. Wysoki poziom testosteronu utrzymuje się do 25. roku życia, po czym następuje powolny spadek.
Testosteron (i inne steroidy anaboliczne) to również najczęściej używany środek dopingujący w kulturystyce i
sportach siłowych. Lekarze przestrzegają przed stosowaniem tego środka oraz wszelkich steroidów anabolicznych,
twierdząc że szczególnie u młodych mężczyzn mogą one prowadzić nawet do całkowitej bezpłodności.
Na schemacie przestawiono regulację nerwowo-hormonalną czynności jąder z uwzględnieniem działania steroidów
anabolicznych (znak „ + ” oznacza pobudzenie, znak „ – ” oznacza hamowanie).
8
Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij zależność między stosowaniem steroidów anabolicznych przez
młodych mężczyzn (do 25. roku życia) a zahamowaniem spermatogenezy.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Zadanie 27. (3 pkt)
Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.
Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
Zadanie 28. (1 pkt)
Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, np. hormon kortykotropowy i hormony nietropowe (docelowe), np.
hormon wzrostu. Zaznacz poniżej grupę hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów przez inne
gruczoły dokrewne.
A. hormony tropowe
B. hormony nietropowe
Zadanie 29. (1 pkt)
9
Jedną z dróg reakcji organizmu na stresor jest droga nerwowa prowadząca do wydzielania przez rdzeń nadnerczy
adrenaliny i noradrenaliny. Konsekwencją są, np.: podwyższone tętno i ciśnienie krwi, intensywna wentylacja płuc,
zwiększenie dopływu krwi do mięśni i mózgu, co zwiększa wydolność fizyczną i umysłową, zmniejszenie dopływu
krwi do niektórych narządów, np. do nerek i zatrzymanie wydalania moczu, rozszerzenie źrenic, wzrost poziomu
glukozy we krwi. Zaznacz poniżej, która część autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna jest
za opisaną szybką reakcję organizmu na stresor. Wyjaśnij znaczenie opisanych reakcji organizmu.
A. układ współczulny
B. układ przywspółczulny
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 30. (2 pkt)
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących procesu widzenia są prawdziwe, a które fałszywe? Wstaw literę P obok
informacji prawdziwych lub literę F obok informacji fałszywych.
Zadanie 31. (2 pkt)
Poniżej podano pewne informacje dotyczące powstawania klasycznego odruchu warunkowego:
1. Widok, zapach i smak pokarmu zjadanego przez psa powoduje wydzielanie śliny.
2. Inne bodźce (obojętne), np. dźwięk dzwonka bez połączenia z podawaniem pokarmu, nie powodują wydzielania
śliny u psa.
3. Włączenie dzwonka i jednoczesne podawanie pokarmu powoduje wydzielanie śliny.
4. Po wytworzeniu odruchu, dźwięk dzwonka bez podania pokarmu powoduje wydzielanie śliny.
a) Wyjaśnij, czy jednorazowe włączenie dzwonka i podanie pokarmu (pkt 3) doprowadzi do powstania odruchu
warunkowego.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Wyjaśnij, na czym polega wytworzenie klasycznego odruchu warunkowego.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
10
Zadanie 32. (1 pkt)
Na schemacie przedstawiono zmiany zachodzące wewnątrz oka podczas oglądania przedmiotów umieszczonych w
różnej od niego odległości (A – z daleka, B – z bliska).
Podaj, na czym polega akomodacja oka podczas przenoszenia wzroku z przedmiotu umieszczonego daleko na
przedmiot znajdujący się blisko.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 33. (3 pkt)
Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.
a) Połącz w pary nazwy elementów ucha z nazwami ich funkcji.
A. błona bębenkowa
B. trąbka Eustachiusza
C. kanał słuchowy zewnętrzny
I. przenosi falę dźwiękową (w słupie powietrza)
II. odbiera drgania fali dźwiękowej
III. odbiera i przetwarza wrażenia słuchowe
IV. wyrównuje ciśnienie wewnętrzne w uchu
A. ...................... B. ...................... C. ......................
b) Podaj, do której części ucha (zewnętrznego, wewnętrznego, środkowego) należą
kosteczki słuchowe.
11
.................................................................................................................................................................
c) Wymień nazwy kosteczek słuchowych zgodnie z kolejnością przekazywania drgań fali
dźwiękowej.
.................................................................................................................................................................
Zadanie 34. (3pkt)
Zadanie 35. (2pkt)
Zadanie 36. (3pkt)
12
Zadanie 37 (2 pkt.)
Autonomiczny układ nerwowy pod względem anatomicznym i czynnościowym składa się z części współczulnej i
przywspółczulnej. Podaj lokalizację ośrodków układu współczulnego oraz napisz, jak ten układ działa na żołądek.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 38 (1 pkt)
Schemat przedstawia budowę synapsy chemicznej. Narysuj na nim strzałką kierunek przewodzenia bodźców
nerwowych.
Zadanie 39 (3 pkt.)
13
W związku z dużą aktywnością ruchową i koniecznością szybkiej reakcji na bodźce u człowieka i wielu innych
organizmów wykształciła się dwojakiego rodzaju kontrola wielu procesów życiowych: nerwowa i hormonalna.
Porównaj dwie dowolne cechy koordynacji nerwowej i hormonalnej. Podaj przykład współpracy tych dwóch układów.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 40. (1 pkt)
Poniższe zdania, dotyczące działania neuronu, uporządkuj w taki sposób, by oddawały
przebieg zachodzących w nim procesów. Zacznij od zdania B.
A. Całkowita repolaryzacja błony neuronu po przejściu fali depolaryzacji.
B. Spolaryzowana błona neuronu.
C. Powstanie potencjału czynnościowego błony neuronu w miejscu zadziałania bodźca.
D. Falowa depolaryzacja błony neuronu.
E. Zadziałanie bodźca na błonę neuronu.
F. Wydzielanie mediatora chemicznego przez zakończenie neurytu.
B, .........................................................................................................................................
Zadanie 41. (1 pkt)
Schemat łuku odruchowego związanego z reakcją ręki na uderzenie dłonią w przedmiot.
Przedstaw etapy drogi impulsu wzdłuż tego łuku odruchowego – uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w wolne kratki
cyfry w kolejności odzwierciedlającej przebieg impulsu w łuku odruchowym.
Zadanie 42. (1 pkt)
Schemat kontroli wydzielania testosteronu i procesu spermatogenezy u mężczyzny.
14
Poszczególne litery (A,B,C,D,E,F,G,H) uwzględnione przy strzałkach schematu można zastąpić słowami: pobudza lub
hamuje.
Wybierz zestaw (I, II, III lub IV), w którym wszystkie litery należy zastąpić słowem – hamuje (podkreśl ten zestaw):
I. A, B, G, H; III. A, D, E, F;
II. C, E, G, H; IV. A, C, E, H.
Zadanie 43. (3 pkt)
Schemat regulacji wymiany gazowej w organizmie człowieka ( „+” – pobudzanie, „-” – zwalnianie).
W oparciu o powyższy schemat wyjaśnij:
a) mechanizm wznowienia akcji oddechowej u nieprzytomnego człowieka, któremu podaje się tlen z dodatkiem
dwutlenku węgla (wysokie stężenie CO2),
b) wpływ sytuacji stresowej na akcję oddechową człowieka.
a) ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b)...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 44 (2pkt)
15
Zadanie 45 (2pkt)
Zadanie 46 (4 pkt.)
Podstawą pobudliwości i przewodnictwa nerwowego są zjawiska jonowe związane z selektywną przepuszczalnością
błony komórkowej (neurylemmy) neuronu.
a)
Zaproponuj krótki komentarz do każdego rysunku uwzględniając zmiany zachodzące w neurylemmie.
16
b)
Wymień jedną cechę budowy aksonu wpływającą na przewodnictwo nerwowe.
............................................................................................................................................................
Zadanie 47. (1 pkt)
Jednym z elementów budowy oka jest soczewka, której kształt (krzywiznę) mogą zmieniać połączone z nią mięśnie.
Określ, na czym polega przystosowanie do ostrego widzenia, które jest związane ze zdolnością oka do zmiany
krzywizny soczewki (akomodacji).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 48. (2 pkt)
Wpisz do tabeli, określone na podstawie poniższego tekstu, cztery cechy umożliwiające porównanie funkcjonowania
układu nerwowego i dokrewnego. Układy nerwowy i hormonalny (dokrewny) w organizmie człowieka pełnią
wspólnie rolę kontrolną i koordynującą, jednak sposób sprawowania tej funkcji przez oba układy jest
odmienny. Sygnały odebrane przez układ dokrewny przekazywane są za pomocą substancji chemicznych –
hormonów, przez układ nerwowy – za pomocą impulsów nerwowych. Układ
nerwowy szybciej wywołuje reakcje na odebrane bodźce w porównaniu z układem hormonalnym, ale efekty działania
hormonów, polegające na zmianach aktywności metabolicznej tkanek, są długotrwałe w przeciwieństwie do
krótkotrwałego pobudzenia przez układ nerwowy mięśni do skurczu i gruczołów do wydzielania.
Zadanie 49. (2 pkt)
W czasie stresu obok adrenaliny wydzielany jest inny hormon zwany kortyzolem. Hormon ten między innymi hamuje
produkcję limfocytów, a nawet prowadzi do śmierci limfocytów dojrzałych. Sygnał do wzmożenia produkcji
kortyzolu płynie z układu nerwowego. Podatność na stres jest cechą indywidualną każdego człowieka i zależy między
innymi od jego cech psychicznych. Interpretując powyższy tekst, wyjaśnij, czy uzasadniony jest pogląd, że psychika
17
człowieka ma wpływ na odporność organizmu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 50 (2pkt)
Zadanie 51 (2pkt)
Zadanie 52 (2pkt)
Zadanie 53 (1pkt)
18
Zadanie 54 (2 pkt)
Schemat przedstawia prosty łuk odruchowy.
Podaj nazwy elementów łuku odruchowego oznaczonych na schemacie literami A, B, C i D.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 55. (1 pkt)
Dzięki adrenalinie wydzielanej do krwiobiegu:
A. Rozszerzeniu ulegają naczynia krwionośne w mięśniach, a zwężeniu w skórze.
B. Zwiększa się częstość skurczów serca.
C. Rozszerzają się oskrzela i zwiększa tempo oddychania.
D. Obniża się poziom glukozy we krwi i spowalnia rozkład tłuszczów.
Wybierz zdanie, które błędnie określa rolę adrenaliny w pierwszej fazie reakcji organizmu ludzkiego na stres.
.......................................................................................................................................................
Zadanie 56. (2 pkt)
19
Hormony mające charakter związków białkowych łączą się z receptorami błonowymi. Połączenie to uruchamia
enzymy przekształcające ATP w jego cykliczną pochodną – cykliczny adenozyno- monofosforan (cAMP). cAMP
zmienia przepuszczalność błony, a przedostając się do cytoplazmy, aktywuje różne enzymy, które uruchamiają lub
pobudzają określone procesy metaboliczne. Hormony steroidowe łatwo przenikają przez błony, ponieważ są
rozpuszczalne w tłuszczach. W cytoplazmie łączą się z receptorami i przenikają do jądra komórkowego, gdzie łączą
się z materiałem genetycznym, stymulując syntezę różnych białek, zwłaszcza enzymatycznych.
Narysuj schemat ilustrujący mechanizm działania hormonów peptydowych przedstawiony w powyższym tekście.
Zadanie 57. (2 pkt)
Ucho jest jednym z narządów zmysłów zapewniających kontakt organizmu z otoczeniem. Przedstaw przystosowanie
w budowie ucha środkowego do przenoszenia fal dźwiękowych z ucha zewnętrznego do wewnętrznego.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 58. (2 pkt)
W momencie przypadkowego dotknięcia gorącej powierzchni zaobserwujemy cofnięcie ręki, zarówno u rocznego
dziecka, jak i u osoby dorosłej. Podaj nazwę rodzaju odruchu, którego przykładem jest opisana reakcja. Odpowiedź
uzasadnij jednym argumentem.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 59. (2 pkt)
W organizmie człowieka wzajemne oddziaływanie układów: nerwowego, hormonalnego i odpornościowego odbywa
się między innymi za pośrednictwem substancji zwanych mediatorami. Przykładem mediatora (z grupy hormonów)
jest adrenalina, która również ma związek z wytwarzaniem kortyzolu, wpływającego na reakcje odpornościowe.
Nawiązując do powyższego tekstu, wyjaśnij, dlaczego jedną z reakcji człowieka na długotrwały stres może być
większa podatność na choroby.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 60. (1 pkt)
Rysunek przedstawia reakcję komórki nerwowej na działający bodziec.
20
Każdy bodziec działający na komórkę nerwową prowadzi do powstania potencjału czynnościowego. Na podstawie
analizy danych na wykresach oceń prawdziwość powyższego stwierdzenia, podając argument na poparcie swojego
stanowiska.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 61. (1 pkt)
Zaznaczone na schemacie narządy człowieka uległy pobudzeniu.
Wpisz na schemacie literę „S” lub „P”, oznaczając, czy pobudzenie danego narządu jest efektem działania układu
sympatycznego (współczulnego) - (S), czy parasympatycznego (przywspółczulnego) - (P).
Zadanie 62. (1 pkt)
Na podstawie analizy schematu budowy oka ustal kolejność elementów gałki ocznej, przez które przemieszcza się
promień świetlny. W odpowiednich miejscach tabeli wpisz liczby 1–6.
21
Zadanie 63. (3 pkt)
Uzupełnij poniższy schemat regulacji poziomu glukozy we krwi, w przypadku spadku stężenia tego cukru,
zamieszczając w nim następujące informacje:
1. nazwę gruczołu zawierającego wysepki Langerhansa,
2. nazwę hormonu wydzielanego przez komórki wysepek,
3. skutek działania tego hormonu.
Zadanie 64. (4 pkt.)
Pacjent przebywający w szpitalu wydalał duże ilości moczu. Lekarz prowadzący skonsultował ten przypadek z
endokrynologiem, który zasugerował, że uszkodzeniu mógł ulec jeden z płatów przysadki mózgowej.
a)
Zaznacz na rysunku nazwę płata, którego uszkodzenie może być przyczyną wydalania dużych ilości moczu u
tego pacjenta oraz krótko uzasadnij swój wybór.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b)
Podaj dwa przykłady hormonów wydzielanych przez przysadkę mózgową.
.......................................................................................................................................................
Zadanie 65. (3 pkt.)
Dla zwierząt światło jest ważnym czynnikiem fizycznym.Uzupełnij schemat podziału receptorów ze względu na
rodzaj odbieranej energii.
22
1.
Mechanoreceptory odbierają energię .....................................................................
2.
....................................................
odbierają energię świetlną.
3.
...................................................
.odbierają energię chemiczną.
Zadanie 66. (7 pkt.)
Rysunek przedstawia oko człowieka.
a)
Wskaż strzałkami i podpisz: soczewkę, siatkówkę, rogówkę, źrenicę i plamkę żółtą.
b)
Przedstaw funkcje dwóch z wyżej wymienionych części oka.
.................................... – ........…...................................................................................................
........…....................…………………………..............................................................................
..................................... – ..............................................................................................................
........…............................…………………………......................................................................
Zadanie 67. (5 pkt.)
a)
Wybierz i podkreśl nazwy dwóch barwników występujących w komórkach siatkówki oka ludzkiego.
rodopsyna, chlorokuoryna, jodopsyna, hemoglobina.
b)
Podaj nazwę witaminy, warunkującej prawidłowy przebieg procesu widzenia oraz określ jedno jej źródło w
pożywieniu człowieka.
.......................................................................................................................................................
c)
Podaj nazwę wady wzroku pojawiającej się na skutek wydłużenia gałki ocznej lub zbyt wypukłej soczewki.
....................................................................................
Zadanie 68. (1 pkt)
Poniżej wymieniono różne elementy łuku odruchowego.
A. neuron ruchowy
B. neuron pośredniczący
C. mięsień dwugłowy ramienia
D. neuron czuciowy
E. wolne zakończenie nerwowe w opuszce palca
Uporządkuj te elementy (zapisując poniżej ich symbole literowe) zgodnie z kierunkiem przewodzenia impulsu
nerwowego w łuku odruchowym.
.......................................................................................................................................................
23
Zadanie 69. (1 pkt)
Właściwy poziom jonów wapnia we krwi jest efektem antagonistycznego działania dwóch
hormonów – kalcytoniny i parathormonu.
Uzupełnij poniższy schemat, wpisując nad każdą strzałką nazwę odpowiedniego hormonu.
Zadanie 70. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono schemat budowy neuronu.
Zadanie 71 (3pkt)
24
Zadanie 72 (2pkt)
Zadanie 73 (2pkt)
Zadanie 74 (2 pkt)
25
Zadanie 75 (2pkt)
Zadanie 76 (1pkt)
Zadanie 77 (1pkt)
Zadanie 78 (3pkt)
26
Zadanie 79. (5 pkt.)
Uzupełnij schemat przedstawiający anatomiczny podział układu nerwowego człowieka.
Zadanie 80. (3 pkt.)
Schemat przedstawia budowę neuronu.
a) Przyporządkuj wskazanym od A do D elementom budowy neuronu odpowiednie określenia wybrane z niżej
podanych.
1.
jądro komórkowe;
2.
osłonka mielinowa i komórkowa;
3.
ciało komórki (perikarion);
27
4.
akson;
5.
dendryty;
6.
synapsa;
A. ……..
B. ……. C. ……..
D. ……..
b) Spośród wymienionych powyżej struktur wybierz dwie będące szczególnym przystosowaniem neuronu do
pełnionych funkcji. Uzasadnij wybór każdej z nich.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 81. (3 pkt.)
Określ rodzaj synapsy (chemiczna, elektryczna) przedstawiony na poniższym rysunku.
.......................………………………………………................................................................
Na podstawie analizy przedstawionego wyżej schematu, opisz sposób przekazywania impulsów nerwowych pomiędzy
neuronami.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 82. ( 4 pkt.)
a) Uzupełnij schemat łuku odruchowego wpisując w odpowiednie pola następujące jego elementy:
mięsień, neuron ruchowy, neuron czuciowy, neuron pośredniczący Zaznacz kierunek przepływu impulsu poprzez
dorysowanie grotów do strzałek.
28
b) Do odruchów bezwarunkowych ale złożonych zaliczane są też instynkty. Podaj przykład instynktu, który objawia
się w podobny sposób u kręgowców i człowieka. Swoją odpowiedź uzasadnij.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
Zadanie 83. (5 pkt.)
W korze mózgowej człowieka można wyróżnić półkule mózgowe, które są podzielone na płaty.
a) Podaj nazwy płatów mózgu oznaczonych cyframi 1 do 4.
1. ..........................................................,
2. ...........................................................
3. ..........................................................,
4. ...........................................................
b)
Podaj nazwę płatu mózgu, w którym znajduje się pole wzrokowe.
…………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 84. ( 8 pkt.)
Na rysunku przedstawiono schemat budowy oka.
a)
Wskaż strzałkami i podpisz struktury oka: rogówka, źrenica i siatkówka.
b)
Podaj nazwy fotoreceptorów znajdujących się w ludzkim oku odpowiedzialnych za :
widzenie barw:
.....................................................................................
29
widzenie czarno-białe:
.....................................................................................
c)
Wyjaśnij pojęcie „kurza ślepota” oraz podaj sposób, w jaki można jej zapobiegać.
...............................................................................................…………………………………...
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 85. (5 pkt.)
Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.
a) Wskaż i podpisz na schemacie: błonę bębenkową, ślimak, trąbkę Eustachiusza.
b) W poniższym opisie funkcjonowania ucha człowieka, znajdź i podkreśl dwa błędne sformułowania oraz dokonaj
korekty każdego z nich.
Fale głosowe dochodzące przez kanał słuchowy do błony bębenkowej wprawiają ją w drgania. Są one
wzmacniane i przenoszone kolejno przez kosteczki słuchowe: kowadełko, strzemiączko i młoteczek na błonę
oddzielającą ucho środkowe od płynu wypełniającego ślimak. Wrażenia słuchowe powstają w mózgu, dzięki
przetworzeniu drgań na impulsy przez komórki słuchowe znajdujące się w kanałach półkolistych i pęcherzykach
przedsionka ucha wewnętrznego.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 86. (2 pkt.)
Wydzielanie soków żołądkowych jest regulowane zarówno przez centralny układ nerwowy, jak i dzięki wydzielaniu
odpowiedniego hormonu.
30
Korzystając z powyższych informacji wyjaśnij, na czym polega sposób regulacji wydzielania soków żołądkowych w
obu wymienionych przypadkach.
Regulacja nerwowa – …………..................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...........
Regulacja hormonalna – …..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 87. (2 pkt.)
Przyporządkuj nazwę hormonu do miejsca jego wydzielania.
1.
progesteron
2.
testosteron
3.
gastryna
4.
somatotropina A.
B.
przysadka mózgowa
C.
ściany dwunastnicy
D.
ściany żołądka
E.
jądra.
1. ....................,
jajniki
2. ..................... 3. ....................,
4. .....................
Zadanie 88. (5 pkt.)
Na schemacie przestawiono rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka (wraz z szyszynką i
grasicą).
31
a) Podaj nazwę gruczołu, który zanika po osiągnięciu dojrzałości i wyjaśnij jego rolę w organizmie człowieka.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Wskaż i podpisz przysadkę mózgową oraz wyjaśnij jej nadrzędne znaczenie w stosunku do innych gruczołów
wydzielania dokrewnego.
………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………
c) Podaj nazwę gruczołu wskazanego literą A. …………………………………………….
Zadanie 89 (1pkt)
Zadanie 90 (1pkt)
32
Zadanie 91 (2pkt)
Zadanie 92 (2pkt)
33
Informacja do zadania 93 i 94
Zadanie 93 (2pkt)
Zadanie 94 (1pkt)
Zadanie 95 (2pkt)
34
Zadanie 96 (2pkt)
Na rysunku przedstawiono budowę komórki nerwowej (neuronu).
Uzupełnij tabelę, podając nazwy i funkcje elementów budowy neuronu, które oznaczono na schemacie jako X i Y.
Zadanie 97. (2 pkt)
Oko jest narządem zmysłu zbudowanym z takich elementów, które w zmieniających się warunkach otoczenia
umożliwiają organizmowi prawidłowe widzenie różnych obiektów.
Podaj nazwę elementu budowy oka, który jest zdolny do adaptacji oraz określ, na czym ta adaptacja polega.
Nazwa elementu budowy ............................................................................................................
Adaptacja .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 98. (2 pkt)
Za odczuwanie głodu lub sytości odpowiadają ośrodki nerwowe znajdujące się w podwzgórzu, zaznaczone na
schemacie jako A i B.
35
Wypisz ze schematu:
a) bodziec, który uaktywnia ośrodek A,
b) reakcję, jaką wyzwala działanie tego ośrodka.
a) Bodziec – ..................................................................................
b) Reakcja – ..................................................................................
Zadanie 99. (2 pkt)
Poniżej wymieniono w przypadkowej kolejności elementy budowy ucha człowieka, służące do odbierania,
przekazywania i przetwarzania bodźców dźwiękowych.
a) Uporządkuj i zapisz (posługując się cyframi 1 – 6) wymienione elementy budowy ucha w kolejności zgodnej z
drogą dźwięku w uchu.
..................................................................................
b) Podaj element budowy ucha (posługując się cyframi 1 – 6), w którym znajdują się receptory bodźców
dźwiękowych.
..................................................................................
Informacja do zadań nr 100 i 101.
W tabeli przedstawiono szybkość przewodzenia impulsów nerwowych przez włókna nerwowe rdzenne o różnej
średnicy.
36
Zadanie 100. (1 pkt)
Na podstawie danych z tabeli, określ zależność między średnicą włókien rdzennych a szybkością przewodzenia
impulsów nerwowych.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 101. (2 pkt)
Narysuj w układzie współrzędnych wykres liniowy, ilustrujący szybkość przewodzenia impulsów nerwowych przez
włókna rdzenne w zależności od ich średnicy.
Zadanie 102. (1 pkt)
Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji wydzielania wewnętrznego kory nadnerczy przez układ
podwzgórzowo-przysadkowy.
37
Wpisz w miejsca A, B, C schematu znak (+), oznaczający pobudzenie, lub znak (-), oznaczający hamowanie
czynności wydzielniczej podwzgórza.
Zadanie 103. (2 pkt)
Szyszynka to mały, okrągły gruczoł dokrewny położony nad móżdżkiem, pomiędzy półkulami mózgowymi.
Aktywność szyszynki jest zależna od światła. Hormon produkowany przez szyszynkę wpływa na czynność
wewnątrzwydzielniczą podwzgórza, przez co może opóźniać dojrzewanie płciowe oraz stanowi przekaźnik informacji
o potrzebie zmiany aktywności życiowej organizmu poprzez wpływanie na ośrodki snu i czuwania.
a) Podaj nazwę hormonu produkowanego przez szyszynkę. .................................................
b) Uzasadnij, dlaczego osoby śpiące w zaciemnionych pomieszczeniach rano śpią dłużej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 104 (3pkt)
Zadanie 105 (3pkt)
Zadanie 106. (2 pkt)
Podstawową jednostką strukturalną układu nerwowego jest neuron. Na rysunkach przedstawiono kilka przykładów
tych komórek.
38
Porównaj przedstawione neurony i podaj po dwie ich cechy, wybrane spośród od 1. do 5., które odzwierciedlają
zróżnicowanie lub podobieństwo budowy tych komórek.
1. – kształt neuronu, 2. – części składowe neuronu (ciało komórki, dwa rodzaje wypustek),
3. – obecność jądra komórkowego, 4. – długość wypustek, 5. – liczba dendrytów.
Zróżnicowanie budowy: ...............................................................................................................
Podobieństwo budowy: ................................................................................................................
Zadanie 107. (2 pkt)
Układ nerwowy człowieka jest zbudowany z części ośrodkowej (mózg i rdzeń kręgowy) i obwodowej (nerwy
obwodowe). W obrębie każdej z części wyróżnia się elementy odpowiedzialne za pełnienie określonych funkcji.
Przyporządkuj określonym elementom budowy układu nerwowego (od A do D) po jednej pełnionej przez nie funkcji,
wybranej spośród oznaczonych od I do V.
Zadanie 108. (2 pkt)
Ściana gałki ocznej jest trójwarstwowa. W jednej z warstw występuje obszar zwany plamką żółtą.
a) Podaj nazwę warstwy gałki ocznej, której częścią jest plamka żółta: .............................
b) Przedstaw rolę plamki żółtej w procesie widzenia.
.......................................................................................................................................................
Zadanie 109. (1 pkt)
Odruchy (bezwarunkowe i warunkowe) są odpowiedzią układu nerwowego na bodźce.
Wśród wymienionych niżej cech odruchów podkreśl dwie, które charakteryzują odruchy warunkowe.
niepowtarzane zanikają, wrodzone, uwarunkowane genetycznie, nabyte w ciągu życia, w ich powstawaniu nie
uczestniczy mózg
39
Poniższy schemat wykorzystaj do rozwiązania zadań: 110. i 111.
Na schemacie przedstawiono regulację objętości wydalanego moczu przy małej ilości spożywanych płynów. ADH
jest to hormon antydiuretyczny, który stymuluje resorpcję wody w kanalikach zbiorczych nerki.
Zadanie 110. (2 pkt)
a) Podaj nazwę gruczołu dokrewnego (wydzielania wewnętrznego) uczestniczącego
bezpośrednio w regulacji objętości wydalanego moczu.
.................................................................................................................................................
b) Podaj nazwę przedstawionego mechanizmu regulacji wydzielania ADH.
...................................................................................................................................
Zadanie 111. (1 pkt)
Po przeanalizowaniu informacji ze schematu zaznacz wśród sformułowań od A do D to,
które poprawnie uzupełni miejsce X w tym schemacie.
A. Zwiększenie objętości krwi i wzrost ciśnienia osmotycznego.
B. Zmniejszenie objętości krwi i wzrost ciśnienia osmotycznego.
C. Zwiększenie objętości krwi i spadek ciśnienia osmotycznego.
D. Zmniejszenie objętości krwi i spadek ciśnienia osmotycznego.
Zadanie 112 (1pkt)
40
Zadanie 114 (2pkt)
Zadanie 115 (2pkt)
Zadanie 116 (2pkt)
Zadanie 117 (2pkt)
41
Zadanie 118 (2pkt)
Zadanie 119 (2pkt)
42
43
Download