Proponowane tematy rozpraw doktorskich w roku akademickim 201

advertisement
Proponowane tematy rozpraw doktorskich
w roku akademickim 2013-2014
Instytut Biologii Eksperymentalnej
1. Wpływ mutagenezy miejsc wiążących GABA na funkcję receptorów GABA A i na transmisję
synaptyczną hamującą w mózgu
opiekun: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
2. Rola proteolizy składników macierzy zewnątrzkomórkowej przez metaloproteinazy
w kształtowaniu długotrwałej plastyczności synaptycznej oraz pobudliwości sieci neuronalnej
hipokampa szczura
opiekun: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
3. Molekularne i fizjologiczne konsekwencje ekspresji genów CsCAX1-6 u Arabidopsin thaliana
opiekun: prof. dr hab. Grażyna Kłobus
4. Udział brasinosteroidów w adaptacji roślin do stresu wywołanego obecnością kadmu w środowisku
opiekun: prof. dr hab. Grażyna Kłobus
5. Rola translokazy DNA Uls1 w rekombinacji DNA związanej z transkrypcją u drożdży
opiekun: prof. dr hab. Robert Wysocki
6. Rola kinazy Hog1 w regulacji cyklu komórkowego
opiekun: prof. dr hab. Robert Wysocki
7. Analiza morfologiczna i biochemiczna
nowotworowych i prawidłowych
działania reakcji fotodynamicznej
w
komórkach
opiekun: dr hab. prof. Małgorzata Daczewska
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
1. Uzyskanie i charakterystyka depolimeraz kodowanych przez bakteriofagi
opiekun: dr hab. prof. Zuzanna Drulis-Kawa
2. Charakterystyka fagów łagodnych i litycznych dla bakterii Gram-ujemnych
opiekun: dr hab. prof. Zuzanna Drulis-Kawa
3. Charakterystyka struktur powierzchniowych oraz określenie prewalencji wybranych genów wirulencji
pałeczek Enterobacteriaceae izolowanych od gadów
opiekun: dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
4. Mechanizm działania czwartorzędowych soli amoniowych na komórki drożdży Saccharomyces
cerevisiae
opiekun: dr hab. Ewa Obłąk
5. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe przywr z rodziny Echinostomatidae
opiekun: prof. dr hab. Anna Okulewicz
Instytut Specjalizacyjny – Muzeum Przyrodnicze
1. Wpływ osobowości ptaków na wokalizację i sukces lęgowy na przykładzie gatunku modelowego
– cierniówki (Sylvia communis)
opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk
Instytut Specjalizacyjny – Ogród Botaniczny
1. Charakterystyka morfologiczna i chemiczna mutantów poliploidalnych z rodzaju Arnica oraz ich
przydatność w uprawie i farmaceutyce
opiekun: prof. dr hab. Krystyna Kromer
2. Metody izolacji i pozyskiwania dla celów farmaceutycznych i kosmetycznych laktonów
seskwiterpenowych – helenaliny i dihydrohelenaliny z różnych gatunków arniki
opiekun: prof. dr hab. Krystyna Kromer
Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii
1. Monografia rodzaju Erebia Dalman, 1816 (Lepidoptera: Satyrinae) Karpat Zachodnich
opiekun: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
2. Ekologia Carabus variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w polskiej części Sudetów
opiekun: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
3. Zgrupowania interstycjalnych psammofilnych skoczogonków (Collembola) Niżu Polskiego
opiekun: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
4. Czwartorzędowe pustorogie (Bovidae, Mammalia) z Polski i Ukrainy
opiekun: prof. dr hab. Adam Nadachowski
5. Gryzonie (Rodentia, Mammalia) jako wskaźniki rozwoju biomu stepowego w środkowej Europie
w plejstocenie
opiekun: prof. dr hab. Adam Nadachowski
6. Znaczenie biostratygraficzne nornika północnego (Microtus oeconomus) (Rodentia, Mammalia)
w plejstocenie Europy
opiekun: prof. dr hab. Adam Nadachowski
7. Komunikacja wokalna i wymiana informacji u borowca wielkiego (Nyctalus noctula)
opiekun: dr hab. Konrad Hałupka
8. Charakterystyki środowiska akustycznego i ich korelacje z bioróżnorodnością
opiekun: dr hab. Konrad Hałupka
9. Czynniki wpływające na strukturę socjalną w populacjach wydr (Lutra lutra)
opiekun: dr hab. Konrad Hałupka
10. Organizacja genomów gatunków rodzicielskich w jądrach komórek gametogenicznych
hybrydogenetycznych mieszańców żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus
opiekun: prof. dr hab. Maria Ogielska
Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
1. Porosty Gór Izerskich - stan współczesny i antropogeniczne przemiany
opiekun: prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
2. Zróżnicowanie bioty porostów epifitycznych
od topografii i warunków siedliskowych
świerka
w
Karkonoszach
w
zależności
opiekun: prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
3. Struktura i przekształcenia aluwialnej roślinności środkowej Odry
opiekun: dr hab. Zygmunt Kącki
Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
1. Rewizja wybranych grup Scirtidae (Coleoptera) Nowej Zelandii
opiekun: dr hab. prof. Jolanta Świętojańska
2. Filogeneza i biogeografia scirtoidalnych Scirtidae (Coleoptera)
opiekun: prof. dr hab. Lech Borowiec
3. Szczegółowa morfologia układu rozrodczego samic Scirtidae (Coleoptera) i jej filogenetyczne
implikacje
opiekun: prof. dr hab. Lech Borowiec
Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
1. Ekologia turzycy patagońskiej Carex magellanica Lam. w Polsce
opiekun: prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
2. Udział roślinności
i antropogenicznych
w
kształtowaniu
się
typów
troficznych
w
zbiornikach
naturalnych
opiekun: prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
3. Biogeochemia Ceratophyllum demersum oraz wykorzystanie tego gatunku w bioindykacji
i fitoremediacji
opiekun: prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
Download