Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum

advertisement
Szczegółowe zasady
realizacji projektu
edukacyjnego
w Zespole Szkół
Samorządowych nr 2
w Augustowie
1
I.
Ustalenia ogólne.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia
2010 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów szkoły mają
obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonywania projektów
edukacyjnych .
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych
metod, zakres tematyczny może dotyczyć treści określonych w podstawie
programowej lub wykraczać poza nie.
3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z radą pedagogiczną, w szczególności z wychowawcami klas.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką
nauczyciela.
5. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania:
– wybranie tematu projektu,
– określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
– wykonanie zaplanowanych działań
– publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
II.
Ustalenia szczegółowe.
A. Szkolny Koordynator Projektów.
1. Dyrektor Szkoły na sierpniowej radzie pedagogicznej powołuje Szkolnego
Koordynatora Projektów.
2. Do zadań Szkolnego Koordynatora Projektów należy:
–
–
–
–
–
–
zebranie od liderów zespołów przedmiotowych propozycji tematów projektu,
sporządzenie listy zbiorczej, przedstawienie jej Dyrektorowi szkoły do
zatwierdzenia oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole,
udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,
koordynowanie pracy opiekunów projektu i monitorowanie stanu realizacji
projektów,
monitorowanie stanu realizacji projektu edukacyjnego przez nowo przybyłych
uczniów,
współpraca z dyrektorem szkoły przy organizacji publicznej prezentacji
projektu,
podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej
sprawozdania zbiorczego na podsumowującej radzie pedagogicznej.
2
B. Tematy projektu.
1. Zespoły przedmiotowe do 20.09 ustalają propozycje tematów projektów,
ustalają również opiekuna każdego projektu;
2. Koordynator projektu do 30.09 tworzy listę tematów i przekazuje dyrektorowi
szkoły;
3. Dyrektor szkoły do 10. 10 publikuje Szkolną Listę Tematów Projektów
obowiązujących na dany rok szkolny. Baza tematów dostępna jest w bibliotece
szkolnej, na stronie internetowej szkoły, w gablocie.
4. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o wyborze tematu przewodniego dla
wszystkich projektów wykonywanych w danym roku szkolnym.
C. Deklaracje uczniów.
1. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają
wychowawcy klasy pisemną deklarację (zał1.) udziału w jego realizacji.
Ostateczny termin wyboru tematu projektu to 31października danego roku
szkolnego.
2. Jeden projekt pod opieką tego samego opiekuna może być realizowany
w danym roku szkolny najwyżej przez dwie grupy.
D. Termin realizacji projektu.
1. Realizacja wszystkich projektów musi być ukończona do dnia 31 maja danego
roku szkolnego.
2. Czas realizacji każdego projektu jest ustalany z opiekunem projektu
w zależności od projektu.
E. Tworzenie zespołów realizujących projekt.
1. Projekt realizowany jest w grupach 3 - 6 osobowych.
2. W szczególnych przypadkach możliwa jest większa grupa utworzona za zgodą
opiekuna projektu.
3. Mogą być tworzone zespoły oddziałowe i międzyoddziałowe, klasowe
i międzyklasowe.
4. Za stworzenie zespołów oraz powiadomienie o tym rodziców odpowiedzialni
są wychowawcy klasy.
5. Uczniowie danej klasy mogą wykonywać jeden duży projekt „klasowy”,
podzielony na mniejsze „podprojekty”.
3
E. Wykonywanie projektu.
I. etap – przygotowanie projektu:
F.I. 1 Nauczyciel (opiekun projektu) dokonuje analizy założonych celów
kształcenia w przedmiocie (jeżeli projekt ma charakter przedmiotowy), wybiera te,
które mogą być osiągnięte przez uczniów; przewiduje czas realizacji (w czasie
lekcji , czasie pozalekcyjnym); uzgadnia działania z innymi nauczycielami po to,
aby uczeń nie wykonywał kilku projektów w tym samym czasie.
F.I.2 Nauczyciel (opiekun projektu) wyjaśnia zasady pracy metodą projektu,
zwracając uwagę na samodzielność, innowacyjność, współpracę; zapoznaje z
zagadnieniami stanowiącymi problemy warte zainteresowania i ich rozwiązania.
F.I.3 Uczniowie dobierają się w grupy; ustalają problemy do rozwiązania – temat
projektu; ustalają zasady pracy grupowej; wybierają lidera grupy.
F.I.4 Uczniowie z opiekunem przygotowują opis projektu (zał2), który zawiera:







temat,
cel,
uzasadnienie wybory tematu,
zagadnienia(problemy) do rozwiązania,
zadania do wykonania,
czas realizacji i termin zakończenia,
kryteria i sposób oceny projektu
F.I.5 Uczniowie z opiekunem ustalają sposoby dokumentowania pracy nad projektem
np. karty pracy, teczki, dziennik projektu.
F.I.6 Uczniowie z opiekunem opracowują kryteria oceniania wszystkich aspektów
pracy – tworzenie, efekt pracy, sprawozdanie, przedsięwzięcia, prezentacja,
samodzielność, współpraca w zespole, adekwatność treści do sformułowanego
tematu.
F.I.7 Uczniowie z opiekunem ustalają harmonogram działań. Jeżeli jest to projekt
klasowy harmonogram ustalają również liderzy podzespołów.
II. etap – realizacja projektu:
F.II.1 Opiekun prowadzi regularne spotkania konsultacyjne z uczniami; dokonuje
systematycznej obserwacji; motywuje uczniów do pracy.
F.II.2 Nauczyciel organizuje – w miarę potrzeb – przerwy w realizacji projektu w celu
analizy procesu współpracy w zespole.
F.II.3 Uczniowie przygotowują sprawozdanie/kartę projektu (zał.4) zawierające:
–
–
–
tytuł projektu, nazwiska uczniów, opiekuna, nauczycieli
współpracujących
cel/cele główne
uzasadnienie wyboru tematu
4
–
–
–
odkrycia i informacje – część główna (wywiady, ankiety, zestawienia,
tabele, opisy),
podziękowania,
wnioski.
III. etap – prezentacja:
F.III.1 „Dniami projektów” jest ostatni tydzień lutego i pierwszy tydzień czerwca.
F.III.2 W szczególnych przypadkach prezentacje mogą odbywać się w innym
terminie ( za zgodą dyrektora szkoły na pisemny wniosek opiekuna projektu).
F.III.3
Zalecany czas prezentacji to 15- 20 min
F.III.4 Prezentacje są skierowane do dyrekcji, uczniów, wychowawców, nauczycieli,
rodziców, zaproszonych gości - wg uznania opiekuna i zespołu.
F.III.5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Formy prezentacji:
album (zdjęcia, rysunki),
prace pisemne,
plan lub model,
plakat, kolaż,
broszurka, gazetka, książka,
prezentacja multimedialna,
film lub nagranie dźwiękowe,
zorganizowana konferencja naukowa, debata, konkurs,
inscenizacja, dzieła muzyczne, taneczne,
wystawy prac,
happening i inne.
F.III. 6 Prezentację może prowadzić jedna osoba, kilka osób lub cały zespół.
F.III.7 Za organizację przebiegu prezentacji odpowiada dyrektor szkoły we
współpracy ze Szkolnym Koordynatorem Projektów.
IV. etap - ocena
F.IV.1 Ocena rezultatów projektu dotyczy poinformowania ucznia o poziomie
osiągniętych rezultatów, wyrażenia w sprawozdaniu sformułowania „zaliczone” lub
„niezaliczone” po analizie spełnienia kryteriów oceny projektu. Sformułowanie
„zaliczony” daje podstawę wychowawcy klasy do wpisania uczniowi tematu
realizowanego projektu edukacyjnego na świadectwie szkolnym. Ocena ta jest
dokonana przez opiekuna projektu.
F.IV.2 Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania;
F.IV.3 Szczegółowe kryteria formułowania oceny zachowania zawarte są w WSO
F.IV. 4 Każdy uczeń powinien mieć informację zwrotną o osiągniętych celach,
mocnych i słabych stronach.
5
F.IV.5 Ustala się następujące kryteria oceny projektu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
zgodność zakresu pracy z założonymi celami,
zawartość merytoryczną pracy,
sposób rozwiązania problemu,
logika argumentów,
samodzielność,
korzystanie z różnych źródeł informacji,
selekcja informacji i materiałów,
język prezentacji,
estetyka pracy,
kompozycja prezentacji,
sposób rozwiązania problemu,
dobór informacji do prezentacji.
F.IV.6 Nauczyciel ma prawo ustalić za wykonane działania projektowe ocenę
cząstkową ze swego przedmiotu.
III. Postanowienia ogólne.
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2.W przypadku zwolnienia z realizacji projektu, na świadectwie ukończenia gimnazjum
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu realizowania projektu edukacyjnego na
jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole
(np.: nauczanie indywidualne, sytuacja zdrowotna czy losowa)
4. Ocena projektu edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo
wyższej lub ukończenie gimnazjum.
5. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze
projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do
30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
6. Informację o zaliczeniu projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7. Jeśli uczeń nie zaliczy projektu na świadectwie nie umieszcza się żadnego zapisu.
8. Zaleca się realizację projektu w ciągu jednego roku szkolnego najlepiej
w pierwszych dwóch latach edukacji.
9. Dokumentacja dotycząca projektu: opis projektu, deklaracja przystąpienia ucznia do
projektu edukacyjnego, kontrakt, sprawozdanie przechowuje się do końca roku
szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
10. Zadania koordynatora, opiekuna projektu, nauczycieli współpracujących wchodzą
w zakres zadań opiekuńczych szkoły.
6
Zał. 1
Deklaracja przystąpienia ucznia do projektu edukacyjnego
realizowanego w ZSS nr 2 w Augustowie
Uczeń ………………………………………………………………….
Klasa …………………………………………………………..………
Tytuł projektu ..................……………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Opiekun projektu ……………………………………………………
Data …………………………………………………………………...
Podpis rodziców/opiekunów ……………………………………..
7
Zał. 2
Opis projektu
1. Tytuł projektu
2. Czas realizacji
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
3. Uzasadnienie wyboru tematu
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Cele ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Zadania do wykonania
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. Ocena projektu (kryteria)
………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Nauczyciel opiekun
………………………………………………………………….
8
Zał. 3
Kontrakt
1. Tytuł projektu
………………………………………………………………..
2. Zakres prac projektowych
………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Terminy konsultacji z nauczycielami
………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Terminy oceny etapowej
…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
5. Termin zakończenia projektu
…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Konsekwencje niedotrzymania terminu …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Data zawarcia kontraktu ………………………………………………………………...
8. Wykonawcy (nazwiska i podpisy)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. Opiekun (nauczyciel) ………………………………………………………………….
9
Zał .4
Karta projektu /sprawozdanie
1. Tytuł projektu
………………………………………………………………..
2. Opiekun (nauczyciel) ………………………………………………………………….
3. Autorzy projektu (uczniowie) . …………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
4. Nauczyciele współpracujący
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
5. Cel główny projektu
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Opis realizacji projektu
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
7. Procedury badań, np. ankiety, wywiady… …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
8. Wnioski
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
10
Zał.5
WNIOSEK
Wnoszę o zwolnienie ucznia kl.
……………………………………………………………
.……………………………………………………….…………………………………………
………….………………….……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………….
…………………………
data
podpis
DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY
Przychylam się / nie przychylam / się do powyższego wniosku.
…………………………..
data
…………………………..
podpis dyrektora szkoły
11
Zał. 6
PROJEKT EDUKACYJNY
Tytuł projektu
Rok szkolny
realizacji
projektu
Uczeń
Nauczyciel –
opiekun
projektu
Imię i nazwisko ( klasa)
podpis
Imię i nazwisko
podpis
Zwolnienie
ucznia z
realizacji
projektu
( informacje o tym
zwolnieniu)
12
Download