INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KĘTRZYŃSKIEGO

advertisement
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI
KĘTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
11 – 400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 24A
telefon 089 7512553 , tel./fax – kino 089 7512238
NIP: 742-10-33-940,
REGON 001323774
Strona internetowa : www.kck.ketrzyn.pl
e-mail: [email protected]
I. Status prawny Kętrzyńskiego Centrum Kultury
►Statut Kętrzyńskiego Centrum Kultury
nadany Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/142/03 z dnia 27.03.2003r (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 2,
poz.24 z
późniejszymi zmianami )
►Ustawa z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej
Dz. U. z 2001r.Nr 13, poz.123; Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz.364)
►Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23; poz. 220; Dz. U. z 2002r Nr
62, poz. 558; Dz. U z 2002 r Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r, nr214, poz.1806; Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 )
1)
Organizatorem Kętrzyńskiego Centrum Kultury jest Gmina Miejska Kętrzyn.
2)
Kętrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną
do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.
3)
Kętrzyńskie Centrum Kultury posiada osobowość prawną.
4)
Siedzibą Kętrzyńskiego Centrum Kultury jest miasto Kętrzyn.
5)
Działalnością swoją obejmuje miasto Kętrzyn, a dla osiągnięcia celów
statutowych moŜe podejmować działania na terenie całego kraju i poza jego
granicami.
6)
kina.
W strukturze Kętrzyńskiego Centrum Kultury jest prowadzenie działalności
II. Cel działania Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Celem działania Kętrzyńskiego Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej
działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby społeczne w zakresie kultury oraz
upowszechnianie i promocja kultury lokalnej, a takŜe jej współtworzenie i ochrona.
III.
Zakres i formy działalności.
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie podstawowych
potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych mieszkańców i turystów w oparciu o szeroki wachlarz
form aktywnego uczestnictwa w kulturze,
2) inicjowanie, koordynowanie i organizacja działań na terenie miasta dotyczących
róŜnych form działalności kulturalnej oraz masowych imprez kulturalnych,
3) pełnienie funkcji koordynatora całokształtu działalności placówek kulturalnych
miasta,
4) promocja miasta poprzez róŜnorodne formy prezentacji i organizacji imprez
kulturalnych, turystycznych i innych,
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
rozbudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką,
6) integrowanie
do
społeczności
kultywowania
i
lokalnych
rozwijania
poprzez
narodowych,
współtworzenie
etnicznych,
warunków
regionalnych,
środowiskowych wartości kulturowych,
7) utrzymywanie kontaktów z miejscowymi i regionalnymi twórcami
8) wspieranie róŜnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę
9) inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
10) inspirowanie działań ułatwiających uczestnictwo w kulturze grupom nieformalnym,
11) prowadzenie działań doskonalenia zawodowego, szkoleń, kursów, warsztatów
instruktaŜowo – metodycznych, konsultacji i poradnictwa dla animatorów kultury
w zakresie zadań o których mowa w pkt 3 -7,
12) upowszechnianie twórczości filmowej z zachowaniem wymogów wynikających
z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności na bazie obiektów Gminy
Miejskiej Kętrzyn przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej oraz
upowszechnianie dostępu społeczności lokalnej do Internetu w tym poprzez
prowadzenie telewizji internetowej,
13) prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej,
14) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych
celach i zadaniach w kraju i za granicą,
15) promocja gospodarcza polegająca na inspirowaniu działań mających na celu
wspieranie inicjatyw słuŜących rozwojowi miasta, w tym tworzeniu przyjaznych
warunków dla działalności w zakresie upowszechniania i ochrony kultury,
16) prowadzenie działalności gospodarczej.
IV.
Majątek i finanse Kętrzyńskiego Centrum Kultury
1)
Centrum
prowadzi
gospodarkę
finansową
na
zasadach
określonych
w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej.
2)
Środki finansowe na funkcjonowanie Centrum pochodzą z rocznej dotacji
organizatora oraz wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności podstawowej,
w tym usług związanych z promocją regionu, wynajmów i dzierŜawy i działalności
kina.
V.
Miejsce działalności
Kętrzyńskie Centrum Kultury prowadzi działalność w:
- budynku kina „Gwiazda” – ul. Sikorskiego 24A
- kętrzyńskim zamku, - Plac Zamkowy 1
- budynku byłej loŜy masońskiej – ul. Mickiewicza 1
- kętrzyńskim amfiteatrze – ul. Kajki 2
VII.
Czas pracy Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Kętrzyńskie Centrum Kultury pracuje zgodnie ze ściśle określonym harmonogramem
zajęć i jest czynne w godzinach ustalonych w poszczególnych obiektach.
Sekretariat KCK
jest czynny w godz. 8;00 – 16;00 od poniedziałku do piątku.
Dyrektor przyjmuje interesantów w kaŜdą środę od godz. 15.00 do 17.00
VIII.
Formy stałe w Kętrzyńskim Centrum Kultury
1. Pracownia muzyczna
w tym:
-Klub MłodzieŜowych Zespołów Muzycznych,
-Sekcja Wokalno - Estradowa,
2. Pracownia plastyczna
w tym:
-Sekcja Plastyczna Dzieci
- Sekcja Plastyczna Dorosłych
-Koło Rękodzieła Artystycznego
3. Klub Foto MX
w tym:
-sekcja fotograficzna
-sekcja filmowa
5. Pracownia Animacji Społeczno – Kulturalnej
-Klub Numizmatyków i Kolekcjonerów
-Klub Seniora „Pod Niedźwiadkiem”
- Klub Szachowy Hetman-Pionier
6. Pracownia Tańca
w tym:
-Sekcja Tańca Współczesnego
-Sekcja tańca Break Dance
Download