Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej

advertisement
Warszawski Festiwal Edukacji
Kulturalnej
„Warszawa Magiczna” moja Dzielnica,
moja Warszawa, moja Europa
Raport
Warszawa, sierpień 2011
Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej 2011 – Raport
Spis treści:
1. Wstęp
2. Działania organizacyjne
3. Przebieg Festiwalu
- Plan Festiwalu
- Uroczysta inauguracja
- Przegląd Muzyczny w kategoriach: chóry i zespoły wokalne (Wola)
- Przegląd Teatralny (Białołęka i Bielany)
- Przegląd Taneczny (Ursus, Włochy)
- Przegląd Muzyczny w kategorii zespoły instrumentalne (Bemowo)
- Przegląd Plastyczny (Śródmieście)
- Przeglądy Literacki i Filmowy (Praga Południe, Targówek)
- Przegląd Wokalny (Rembertów)
4. Podsumowanie
1. Wstęp
Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej jest jednym z działań podjętych w ramach wdrażania
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej - programu operacyjnego Polityki Edukacyjnej m.
st. Warszawy. Festiwal zrealizowany został przez Pełnomocnika Prezydenta i Dzielnicowych
Koordynatorów ds. edukacji kulturalnej przy współpracy z zarządami dzielnic i dyrektorami
miejskich placówek.
I edycja Festiwalu nosiła tytuł „Warszawa Magiczna - moja Dzielnica, moja Warszawa, moja
Europa”. Poprzez tę nazwę chcieliśmy zwrócić uwagę na zjawisko możliwości kształtowania świata
poprzez wszystko - nawet to, co się czyni dla najbliższego otoczenia.
Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej odbył się w tym roku w dniach od 29 maja – do 11
czerwca 2011 r. w dziesięciu dzielnicach.
Jego głównym założeniem było zaprezentowanie dorobku artystycznego placówek kulturalnych
i oświatowych w Warszawie oraz promocja tych osiągnięć dzięki działaniom integrującym dzielnice
przy tworzeniu wspólnego święta – Święta Edukacji Kulturalnej. Jednocześnie Festiwal jest
płaszczyzną wymiany pomysłów, doświadczeń nie tylko uczestników, ale również i instruktorów w
zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.1
Podczas Festiwalu przedstawione zostały najwyżej ocenione osiągnięcia w dorocznych
dzielnicowych konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży. Laureaci 1., 2. i 3. miejsc w
konkursach dzielnicowych mogli wziąć udział w ośmiu różnych Przeglądach , w ośmiu kategoriach
artystycznych zorganizowanych na Bemowie, Białołęce, Bielanach , Pradze Południe, Rembertowie,
na Targówku, w Ursusie, Włochach , na Woli oraz w Śródmieściu.
Przy realizacji tego wydarzenia najwartościowszą metodą organizacyjną okazała się synergia
istniejących w Warszawie potencjałów w zakresie działań artystycznych dzieci i młodzieży.
Wystarczyło dać im jedynie wsparcie organizacyjne i koordynacyjne oraz wspólną promocję i
informację.
Partnerami wydarzenia byli: Stołeczna Estrada oraz Fundacja Orange, patronat medialny
sprawował portal „Qulturka.pl”.
1
Regulamin I Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej Warszawa 2011
2. Działania organizacyjne
Z informacją na temat planowanego Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej
staraliśmy się wyjść jak najszerzej. 19 kwietnia br. do burmistrzów wszystkich dzielnic, do
radnych Rady m.st. Warszawy i radnych dzielnicowych, naczelników dzielnicowych wydziałów
kultury i edukacji, do dyrektorów instytucji kulturalno-oświatowych, a także do organizacji
pozarządowych i innych podmiotów, aktywnych w zakresie edukacji kulturalnej drogą
elektroniczną zostało wysłane wydanie specjalne Internetowej
Gazety Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej WPEK. Zaprezentowany został w nim program Festiwalu oraz
zaproszenie do uczestnictwa . Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej
p. Wanda Górska przedstawiła misję Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej.
Zamieszczony został Regulamin Festiwalu oraz regulaminy ośmiu poszczególnych przeglądów
oraz formularze kart zgłoszeniowych.
Niewątpliwą wartością podczas realizacji wstępnych działań,
wdrażających Warszawski
Program Edukacji Kulturalnej stała się możliwość komunikacji i współpracy pomiędzy
warszawskimi dzielnicami. Znajomość osiągnięć placówek w poszczególnych dzielnicach przez
koordynatorów dzielnicowych była punktem wyjścia i fundamentem dla wszystkich działań
organizacyjnych Festiwalu. Określone w regulaminie zasady doboru prezentacji pozwoliły na
tworzenie reprezentacji dzielnic. W pierwszym rzędzie byli to laureaci trzech pierwszych miejsc
w przeglądach dzielnicowych ruchu amatorskiego – w dziedzinach artystycznych teatru, filmu,
plastyki, tańca, muzyki. Ostatecznego doboru reprezentacji swojej dzielnicy dokonywali
koordynatorzy dzielnicowi.
Z zebranych przez koordynatorów informacji na temat konkursów powstała tabela,
umożliwiająca sortowanie ich odpowiednio według dzielnicy, dziedziny artystycznej, kategorii
wiekowej, zasięgu oraz terminu realizacji.2 W oparciu o zgromadzone dane przygotowane zostały
pokazy, które odbyły się w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Bemowo, Praga Południe, Ursus,
Wola, Rembertów i Śródmieście. Niektóre dzielnice, a zasługuje to na szczególne podkreślenie,
organizowały Przegląd we współpracy z innymi dzielnicami. Było tak np. w Ursusie, gdzie
Przegląd Taneczny był realizowany razem z Włochami, natomiast Przegląd Teatralny
realizowany był w Białołęckim Domu Kultury i Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.
2
Za: Wanda Górska, Internetowa Gazeta WPEK 28 - Podsumowanie Festiwalu z 18 lipca 2011
W ramach bieżącej informacji na temat przebiegu Festiwalu, podczas jego trwania codziennie
rozsyłana była także Internetowa Gazetka Festiwalowa z bieżącą informacją. W każdym wydaniu
znajdowała
się
relacja
z
dnia
poprzedniego,
komentarz
Koordynatora
Dzielnicowego
odpowiedzialnego za dany przegląd, zdjęcia oraz zapowiedź nadchodzących wydarzeń
festiwalowych. Została również założona strona internetowa, na której zainteresowani mogli znaleźć
podstawowe informacje na temat Festiwalu – pod adresem www.warszawamagiczna.pl.
3. Przebieg Festiwalu
Pierwsza edycja Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej odbyła się na przełomie maja i
czerwca 2011 roku i trwała niemal dwa tygodnie. Rozpoczęła się kilkoma dużymi wydarzeniami –
spektaklem musicalowym „Romeo i Julia” w Łazienkach Królewskich, Przeglądem Muzycznym w
kategorii chóry i zespoły wokalne, który towarzyszył festynowi z okazji Dnia Dziecka
zorganizowanemu przez Urząd Dzielnicy Wola oraz imprezą plenerową „Warszawa Dzieciom” w
Parku Agrykola.
Poza przeglądami – plastycznym, teatralnym, literackim, filmowym i muzycznym w kategorii
wokalistyki - jeden dzień Festiwalu poświęcony był staraniom Warszawy o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. W każdej szkole odbyły się działania artystyczne, nawiązujące do
tej
problematyki i podkreślające korzyści wynikające z miana Europejskiej Stolicy Kultury. Konkurs
na nowy wizerunek Syrenki i zrobiona przez dzieci i młodzież Kulturalna Mapa Warszawy
pokazały, czego w zakresie życie kulturalnego w Stolicy oczekuje młode pokolenie .3
3
Za: Wanda Górska, Internetowa Gazeta WPEK 28 - Podsumowanie Festiwalu z 18 lipca 2011
Plan Festiwalu:
1. 29 maja 2011 (dzielnica Wola) Przegląd Muzyczny w kategoriach: chóry i zespoły wokalne, Park
im. Józefa Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 w Warszawie
2. 3–4 czerwca 2011 (dzielnica Białołęka) Przegląd Teatralny, Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Van
Gogha 1 w Warszawie
3.
3–5 czerwca 2011 (dzielnica Bielany) Przegląd Teatralny, Bielańskie Centrum Edukacji
Kulturalnej ul. Szegedyńska 9 a w Warszawie
4.
7 czerwca 2011 (dzielnice Włochy i Ursus) Przegląd Taneczny, Ośrodek Kultury „Arsus” ul.
Traktorzystów 14 w Warszawie
5. 8 czerwca 2011 (dzielnica Bemowo) Przegląd Muzyczny w kategorii zespoły instrumentalne,
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201 w Warszawie
6. 8 czerwca 2011 (dzielnica Śródmieście) Przegląd Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym,
Państwowe Ognisko Artystyczne ul. Nowolipki 9A w Warszawie
7. 9 czerwca 2011:
1. Przegląd Literacki(dzielnica Praga Południe), Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana
Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Meissnera 5
2. Przegląd Filmowy (dzielnica Targówek), Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w
Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Meissnera 5
8. 11 czerwca 2011 (dzielnica Rembertów) Przegląd Wokalny w kategorii soliści – wokaliści,
Zespół Szkół nr 74 ul. Niepołomicka 26 w Warszawie
Uroczysta inauguracja
Uroczyste rozpoczęcie Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej miało miejsce 29
maja o godzinie 19:00. Przedstawiony został musical Romeo i Julia w wykonaniu młodzieży, (reż.
C. Domagała) w Teatrze na Wodzie w Łazienkach Królewskich. Spektakl powstał
podczas
tegorocznej akcji „Zima w Mieście” w ramach Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA
2011. Próby do musicalu odbywały się Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej i wzięło w nich
udział 150 wykonawców w wieku 13-19 lat.
W Łazienkach Królewskich można było również obejrzeć wystawę prac, będących owocem
przeglądów dzielnicowych w dziedzinie plastyki4. W Parku Agrykola miała miejsce plenerowa
impreza towarzysząca „Warszawa Dzieciom”. W tym samym czasie w Parku Sowińskiego miał
miejsce Przegląd Muzyczny w kategorii chóry i zespoły wokalne, który towarzyszył festynowi z
okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy Wola.
Przegląd Muzyczny w kategoriach: chóry i zespoły wokalne
Przegląd wokalny, którego opiekunem
była Agnieszka Proszowska, Koordynator ds.
edukacji kulturalnej w dzielnicy Wola, odbył się 29 maja w Amfiteatrze Parku Sowińskiego. Był on
częścią festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy Wola. Rozpoczęty o
godzinie 11:00, stanowił pierwsze wydarzenie w ramach Festiwalu.
Na początku imprezy zaprezentowano spektakl teatralny, przygotowany w wyniku prac
Przeglądu Grup Teatralnych Rodziców Wolskich Przedszkoli "Rodzice – dzieciom”. To nadzwyczaj
ciekawa inicjatywa , mobilizująca rodziców do udziału w edukacji kulturalnej dzieci. Projekt ten
znalazł się w finałowej dwudziestce Warszawskiej Giełdy Programów Edukacyjnych. 5
Poza występami chórów na scenie, na ogrodzeniu amfiteatru można było obejrzeć wystawę
prac plastycznych warszawskich przedszkolaków, zorganizowaną przez Bibliotekę Publiczną w
Dzielnicy Wola. 6
4
Komisarzem wystawy był Gabriel Piernikarz
Za: Jurek Hagmajer, Internetowa Gazeta WPEK 28 - Podsumowanie Festiwalu - 18 lipca 2011
6
Komisarzem wystawy był Gabriel Piernikarz
5
W przeglądzie wzięło udział 14 grup muzycznych – łącznie na scenie pojawiło się ponad 300
wykonawców. Uczestnicy konkursów dostawali nagrody i dyplomy, m.in. między biorącymi
udział w Przeglądzie Muzycznym rozlosowane zostały 3 mikrofony bezprzewodowe, ufundowane
przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Przegląd Teatralny - Białołęka i Bielany
W dniach 3-5 czerwca w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej oraz Białołęckim
Ośrodku Kultury odbywał się Przegląd Teatralny Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej.
Część odbywająca się w BOK- u, której opiekunem był Tomasz Mitrowski, Koordynator ds.
edukacji kulturalnej w dzielnicy Białołęka, miała miejsce w dniach 3 i 4 czerwca. Na obu scenach
prezentowały się najlepsze zespoły teatralne z Bemowa, Targówka, Wesołej, Włoch, Mokotowa,
Pragi Południe i Białołęki.
BOK gościł grupy teatralne, reprezentujące warszawskie szkoły i domy kultury w trzech
kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W pierwszym dniu przeglądu
można było obejrzeć spektakle pięciu grup, zrzeszających 48 młodych miłośników Melpomeny:7
„Chopina sen nocy ostatniej” grupy teatralnej „Drama”, który był przedstawieniem zamykającym
Przegląd Teatralny WFEK-u ,został wystawiony w Centrum na Bielanach.
Łącznie w Przeglądzie wzięły udział 92 osoby: 9 zespołów, prezentujących 10 spektakli; 3
zespoły ze szkół podstawowych, 3 zespoły gimnazjalne, a także 3 licealne (Paradox, Teatr Działań
Twórczych i Drama). Zgodnie z założeniami Festiwalu prezentacje nie miały charakteru
konkursowego; wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, mogli też skorzystać z małego
poczęstunku.
Przegląd Taneczny - dzielnice Ursus i Włochy
W dniu 7 czerwca br. w sali widowiskowej Ośrodku Kultury "Arsus" miał miejsce Przegląd
Taneczny, którego opiekunkami były Aleksandra Magierecka, Koordynator ds. edukacji kulturalnej
w dzielnicy Ursus oraz Katarzyna Świtalska, Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy
Włochy . Wystąpiło na nim 40 zespołów z 10 dzielnic (ponad 530 dzieci ze szkół podstawowych,
7
Za: Tomasz Mitrowski, tamże
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), które zaprezentowały swoje umiejętności m.in. w tańcu
klasycznym, ludowym, nowoczesnym.
Ośrodek „Arsus” gościł solistów i zespoły reprezentujące warszawskie placówki oświatowe,
domy i ośrodki kultury w czterech kategoriach wiekowych i czterech kategoriach tanecznych: taniec
ludowy, taniec klasyczny, taniec nowoczesny i widowisko ruchowo - taneczne.
Przegląd Muzyczny w kategorii zespoły instrumentalne – Bemowo
Przegląd Zespołów Instrumentalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Edukacji
Kulturalnej odbył się 8 czerwca w Bemowskim Centrum Kultury. Jego opiekunką była Urszula
Białas, Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Bemowo Wzięły w nim udział zespoły
młodzieżowe z Żoliborza, Woli, Ursynowa, Bielan i z Bemowa.
Zaprezentowano różne gatunki muzyczne: od najmłodszych dzieci grających na fletach i
cymbałkach, poprzez suitę filmową w wykonaniu 20 gitar czy teksty St. I. Witkiewicza z muzyką
opracowaną przez zespół po mocne uderzenia rockowe.8
Łącznie w Przeglądzie wzięło udział 46 uczestników: 12 ze szkoły podstawowej, 5
gimnazjalistów, 29 ze szkół średnich.
Przegląd Plastyczny - Śródmieście
Przegląd Plastyczny zorganizowało Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i Biuro
Edukacji m. st. Warszawy. Jego opiekunką była Katarzyna Lisowska-Byster, Specjalista ds.
Promocji Ogniska. 8 czerwca 2011 w ramach Przeglądu odbył się wernisaż prac plastycznych oraz
„Malowanie na dywanie” – przygotowano blisko 10-metrowy dywan, aby wszyscy młodzi artyści
mogli twórczo się wykazać. Dla najmłodszych otwarte zostały również pracownie artystyczne,
między innymi malarska i ceramiczna.
W sali wystawowej wystawiono 42 prace przedszkolaków w wieku od 3 do 7 lat uczestników konkursów dzielnicowych. Wszystkie dzieła przedstawiały Warszawę widzianą oczami
najmłodszych.9
8
Za: Urszula Białas, Internetowa Gazeta WPEK 28 - Podsumowanie Festiwalu - 18 lipca 2011
Przegląd Literacki - Praga Południe, Przegląd Filmowy – Targówek
9 czerwca 2011 r. w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy PragaPołudnie odbyły się Przeglądy Literacki i Filmowy Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej,
których opiekunami byli odpowiednio Ewa Korulczyk, Koordynator ds. edukacji kulturalnej w
dzielnicy Praga Południe oraz Zbigniew Darda, Koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy
Targówek.
Spotkanie rozpoczął Przegląd Literacki. Młodzi autorzy zaprezentowali swe utwory:
opowiadania, wiersze i jeden dramat. Ze względu na dużą liczbę uczestników (w Przeglądzie
Literackim wzięły udział 43 osoby, w Filmowym - 24) trzeba ich było podzielić na dwie grupy.
Specjalista od literatury młodzieżowej, profesor Grzegorz Leszczyński, na bieżąco oceniał i
komentował prezentacje młodych autorów.
W bibliotece odbył się również pokaz dwóch filmów Przeglądu Filmowego WFEK-u. Celem
Przeglądu Filmowego było zachęcenie mieszkańców Warszawy do nakręcenia krótkiego filmu,
który ukazywałby w oryginalny sposób najbardziej magiczne, niezwykłe i klimatyczne miejsca
Warszawy, pokazując ich szczególne piękno, na co dzień często ukryte bądź niezauważalne.10
Organizatorzy podczas pokazu dn. 9 czerwca zaprezentowali dwa filmy, jeden z nich powstał
podczas warsztatów filmowych „Kineza” w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.
Zaprezentowane miniatury celnie oddały obyczaje i emocje młodzieży oraz pokazały w żartobliwy
sposób uroki jednej z warszawskich ulic.
Po pokazach filmowych i poczęstunku soliści z Liceum im. Agnieszki Osieckiej przedstawili
fragment projektu edukacyjno-kulturalnego – poezję śpiewaną w oryginalnych wersjach
językowych: francuskiej i angielskiej.11
Przegląd Wokalny - Rembertów
W sobotę, 11 czerwca 2011, w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 odbył się
Przegląd Wokalny w kategorii soliści - wokaliści. Jego głównymi celami były popularyzacja śpiewu,
promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz konfrontacja dorobku
9
Za: Katarzyna Maldis, , Internetowa Gazeta WPEK 28 - Podsumowanie Festiwalu - 18 lipca 2011
Za: Zbigniew Darda, tamże
11
Za: Bożena Sitek, tamże
10
artystycznego młodych wykonawców12. Opiekunką Przeglądu była Urszula Kolenda, Koordynator
ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Rembertów
Przegląd zorganizowany został dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników zajęć z ośrodków kultury i placówek
pozaszkolnych. W Przeglądzie udział wzięło 40 wokalistów. Wszyscy artyści otrzymali dyplomy,
książki, koszulki oraz kubki z logo miasta. 13
12
13
Za: Małgorzata Czaczkowska, Internetowa Gazeta WPEK 28 - Podsumowanie Festiwalu - 18 lipca 2011
Za: Urszula Kolenda, tamże
4. Podsumowanie
Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej to przegląd ruchu amatorskiego i pokazanie osiągnięć
w tym zakresie, ogólnomiejska prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży. Jest dla
instruktorów niezwykłą szansą i okazją do pokazania jak najszerszej publiczności efektów pracy często wieloletniej - z młodzieżą. To także umożliwienie młodym artystom wystąpienia na dużej
scenie i porównania swoich umiejętności w ramach przeglądu jednej dziedziny.
Pomimo braku ocen i nagród regulaminowych już samo pokazanie – na przykład spektaklu
teatralnego – razem z innymi grupami teatralnymi, konfrontuje ze sobą osiągnięcia artystyczne i daje
szansę prezentacji dla szerszej publiczności.14
W pierwszej edycji Festiwalu wzięło udział łącznie około 1300 uczestników: w Przeglądach –
Muzycznym w kategorii: chóry i zespoły wokalne – 301; Muzycznym w kategorii zespoły
instrumentalne – 46; Teatralnym – 140; Filmowym – 24; Tanecznym – 664; Plastycznym dla dzieci
w wieku przedszkolnym – 50; Literackim – 43; Wokalnym w kategorii soliści-wokaliści – 40.
Cel i zalety Festiwalu dobrze podsumowuje komentarz, zamieszczony na portalu
www.interklasa.pl: „Dzięki festiwalowi uczniowie warszawskich szkół, uczestnicy zajęć w
ośrodkach edukacji pozaszkolnej, w klubach oraz instytucjach kultury, mieli okazję do
wypromowania swoich osiągnięć artystycznych, a ich nauczyciele i mentorzy zyskali możliwość
wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą”.
Opracowanie: Jerzy Hagmajer
14
Za: Wanda Górska, Internetowa Gazeta WPEK 28 - Podsumowanie Festiwalu - 18 lipca 2011
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards