UMOWA Najmu

advertisement
CZĘŚĆ II
wzór UMOWY
UMOWA O WYNAJEM Nr ……………………
zawarta w dniu ……..2013 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarb Państwa
Jednostka Wojskowa 2305
04-520 Warszawa 106
reprezentowaną przez:
1)
………………………;
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
………………………….
z siedzibą : …………….
nr NIP …………………
reprezentowaną przez:
1)
…………………………….;
2)
…………………………….
zwaną dalej WYKONAWCĄ
Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie „przetarg nieograniczony” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.)
1
§1
1. Przedmiotem umowy jest wynajem samolotu wraz z załogą oraz niezbędną infrastrukturą
do wykonywania oraz zabezpieczenia skoków spadochronowych dla kadry Jednostki
Wojskowej 2305.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów szkolących
– zgodnie z art. 95a ustawy - Prawo lotnicze.
3. Wykonawca oświadcza, że jest dysponentem samolotu typu ………………………,
znaki rozpoznawcze …………………., zwanego dalej „samolotem”, który będzie
wykorzystany do zabezpieczenia szkolenia, będącego przedmiotem niniejszej umowy.
4. Szkolenie będzie prowadzone w terminach uzgadnianych każdorazowo przez obie strony
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem w okresie od podpisania niniejszej umowy
do 30 listopada 2013 roku.
5. Miejscem wykonywania świadczenia jest Lotnisko …………………….., które będzie
udostępnione Zamawiającemu w ramach udzielonego zamówienia.
6. Oplata za udostępnienie lotniska, o którym mowa w pkt. 5 zawarta jest w paragrafie 3 pkt. 1.
7. W szkoleniu uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego.
§2
Wykonawca gwarantuje posiadanie ubezpieczenia OC oraz ważnego certyfikatu zdatności do
lotu na samolot wymieniony w §1 przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
§3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Koszt jednej godziny lotu samolotu z wykorzystaniem infrastruktury zgodnie
z §1 określa się na kwotę …………….. zł /kwota zawiera podatek VAT/.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich godzin wynajmu samolotu
wraz z załogą oraz niezbędną infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia skoków
spadochronowych dla kadry Jednostki Wojskowej 2305.
Całkowity koszt wynajmu zostanie określony po jego zakończeniu na podstawie faktycznego
czasu wykorzystania samolotu zgodnie ze stawką określoną w pkt. 1. Koszt całkowity
wynajmu nie może przekroczyć kwoty ………… zł.
Niewykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich godzin wynajmu samolotu wraz z załogą
oraz niezbędną infrastrukturą, o których mowa w § 1 nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia
z roszczeniem o zapłatę niewykorzystanych godzin wynajmu samolotu.
Czas pracy samolotu zostanie ustalony jako suma czasów liczonych w godzinach i minutach od
momentu startu do momentu lądowania statku powietrznego z dokładnością do jednej minuty.
Wykonawca prowadził będzie rozliczenie czasu faktycznego wykorzystania samolotu na
bieżąco. Rozliczenie będzie pisemnie potwierdzane każdorazowo po zajęciach przez
wyznaczonego przedstawiciela zamawiającego.
Rozliczenie zostanie przesłane zamawiającemu wraz z fakturą.
Ustaloną kwotę Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania
faktury przez Zamawiającego na poniższe konto:……………………………………
Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów poza wymienionymi w pkt. 2 a związanymi z
wykonywaniem usługi przez Wykonawcę.
2
§4
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w terminie wymienionym w pkt. 4 § 1.
§5
1.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
3
Download