Dziecko z zaburzeniami epilepsji

advertisement
Dziecko z zaburzeniami epilepsji
1. Epilepsja, jako zaburzenie w funkcjonowaniu dziecka.
Padaczka
jest
częstą
występującą
„dolegliwością”,
towarzyszącą
ludzkości od zarania dziejów. Zawsze uchodziła za tajemniczą . Najlepiej
znanym , a zarazem najbardziej dramatycznym w swym obrazie, a co za tym
idzie, najłatwiejszym do rozpoznania dla każdego obserwatora objawem jest
tzw. duży napad toniczno-kloniczny. Od niego najprawdopodobniej pochodzą
nazwy „epilepsia" (po grecku „epi-lambanein" — zawładnąć, chwytać), czy też
padaczka. W niektórych rejonach kraju możemy spotkać się nazwą — „wielka
choroba", czy też „choroba św.Walentego”. Wzmianki o padaczce spotykamy
już w pisanym ok. 1900 r. przed naszą erą kodeksie Hammurabiego. Choroba
była znana i opisywana również w starożytnym Egipcie. Uważano ją wówczas
za chorobę nadprzyrodzoną, pochodzenia boskiego. Stąd wywodzi się jej dawna
nazwa „choroba święta „(morbus sacer).
Przeważa pogląd, że padaczka nie jest jednostką chorobową, lecz
zespołem objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, które mogą
występować na tle różnych zmian w mózgu, zarówno morfologicznych, jak
i metabolicznych (np. wady mózgu, uszkodzenia powstałe w okresie ciąży
i porodu, zaburzenia metaboliczne komórek mózgowych, urazy mózgu). Jest to
cierpienie przewlekłe, charakteryzujące się występowaniem nawracających
napadów padaczkowych. Wystąpienie pojedynczego napadu padaczkowego,
drgawek gorączkowych u dzieci, czy napadów drgawkowych w bezpośrednim
następstwie urazu mózgu nie może stanowić podstawy do rozpoznania padaczki.
Napad padaczkowy jest nadmiernym, nagłym wyładowaniem komórek
nerwowych (czyli neuronów), spowodowanym depolaryzacją (tj. zmianą
ładunków elektrycznych) błony komórkowej. Wyładowania te uaktywniają
obwód składający się z komórek nerwowych, a wyrazem aktywacji jest
zaburzenie
funkcjonowania
tych
komórek
(podrażnienie,
a
niekiedy
zahamowanie ich funkcji). Te zmiany manifestują się na zewnątrz objawami
w postaci zaburzeń ruchowych, zmysłowych, świadomości, emocjonalnych,
wegetatywnych, poznawczych. Neurofizjologicznym podłożem napadu jest
ognisko padaczko rodne, czyli zespół komórek nerwowych o najniższym progu
pogotowia napadowego. Napady mogą przyjąć postać częściową (przykładem
może być napad psychoruchowy np. automatyzm cmokania czy rozbierania) i na
tym się zakończyć, a mogą także uogólnić się (duży napad kloniczno –
toniczny). Kliniczne objawy zależą od położenia i rozległości obwodu, tzn.
napad uruchamia takie objawy, jakie są reprezentowane przez daną okolicę
mózgu.
Padaczka jest zespołem chorobowym którego podstawowym objawem są
nawracające napady padaczkowe. Tak więc napad izolowany lub przygodny, a
nawet kilka napadów padaczkowych, występujących np. w czasie trwania
zapalenia opon mózgowych, nie jest równoznaczny z padaczką.
Napady padaczkowe są jednym z najczęstszych objawów chorobowych,
jakie spotyka się u ludzi. Z badań wynika, że od 5 do 8% ludzi w ciągu życia ma
pojedynczy lub przygodny napad padaczkowy. Wśród 1000 osób — co najmniej
6 — 9 ma lub miało nawracające napady padaczkowe, a więc padaczkę.
Przyjmuje się, że wśród ogółu chorych na padaczkę u 20% napady pojawiają się
w wieku przedszkolnym (w tym u 17% w pierwszych 2 latach życia), u 34% w
wieku 7—15 lat, u 13% w okresie szkoły średniej i 16% w okresie wczesnej
dojrzałości; łącznie w ok. 70% przypadków napady pojawiają się przed 18 r.
życia, a tylko w 10% — w wieku średnim i dojrzałym. Padaczka jest więc
zespołem rozpoczynającym się najczęściej w dzieciństwie lub wczesnej
młodości, równie częstym w obu grupach płci. Oblicza się, że w Polsce rocznie
przybywa 12—15 tys. chorych na padaczkę. Liczba osób, które wymagają
systematycznego leczenia z powodu padaczki wynosi nie mniej niż 160000—
180000. Przyjmując, że każdy z tych chorych ma rodziców, rodzeństwo lub
małżonka czy dzieci, to ogólna liczba osób bezpośrednio zainteresowanych
zagadnieniami sięga miliona, a po dołączeniu kolegów w szkole i pracy,
nauczycieli i kierowników znacznie przekracza ten milion. Liczby te ilustrują
zakres i znaczenie społecznego problemu padaczki.
W miarę dorastania dzieci rodzaj i typ napadów staje się coraz bliższy
napadom wieku dojrzałego. Typowym napadem jest duży napad padaczkowy,
tzw. Grand mal. Na pojęcie dużego napadu składają się dwa zasadnicze objawy:
utrata świadomości oraz kurcz toniczny, po którym występują obustronne
drgawki. Napad duży dzieli się na kila faz:
fazę przeddrgawkową w której mogą wystąpić tzw. zwiastuny, polegające na
zmianie stanu psychicznego. Chorzy stają się przygnębieni, drażliwi,
a niekiedy występuje u nich nastrój euforyczny. Tuż przed wystąpieniem napadu
toniczno – klonicznego może pojawić się aura (prawie nie występuje u dzieci),
której charakterystyczną cechą są zaburzenia spostrzegania (krótkotrwałe
halucynacje), spowolnienie lub przyspieszenie toku myślenia, rozkojarzenie,
napięcie emocjonalne z poczuciem lęku. Jeżeli napad poprzedzają zwiastuny
nazywa się go wówczas napadem wtórnie uogólnionym; natomiast, gdy
rozpoczyna się on nagłą utratą świadomości, wówczas uznajemy go za
pierwotnie uogólniony;
faza drgawkowa zaczyna się skurczem tonicznym, tj. ciągłym skurczem, którego
najczęstszym przykładem jest wyprężenie, a po nim występują skurcze
kloniczne (drgawki). Pozycja chorego w czasie takiego napadu jest różna,
najczęściej spotyka się tzw. napad opistotoniczny, z głową odgiętą do tyłu, gałki
oczne skierowane są ku górze, chory leży na plecach wyprostowany, kończyny
górne są lekko zgięte i przywiedzione do tułowia, palce wyprostowane,
kończyny dolne również wyprostowane. Napadom tym towarzyszą objawy
wegetatywne, polegające na mimowolnym oddaniu moczu i stolca na skutek
rozluźnienia mięśni zwieraczy, zaniku odruchu źrenicowego, zaniku czynności
oddechowej
(powoduje
to
sinicę),
zaburzeniu
krążenia,
nadmiernym
wydzielaniu śliny;
okres ponapadowy - chorzy po zakończeniu drgawek na ogół pozostają w stanie
śpiączki, powoli normalizuje się oddech, odruchy są zniesione. Źrenice zwężają
się i reagują na światło, skóra przybiera normalny kolor. Im dłuższy napad, tym
dłuższy jest okres ponapadowy. Jeżeli napady występują jeden za drugim, w tak
krótkich odstępach czasu, że chory nie zdąży odzyskać przytomności, to mówi
się wówczas o tanie padaczkowym. Ciężki stan padaczkowy stanowi zagrożenie
dla życia i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Pozostawia on często
rozległe uszkodzenia mózgu, które objawiają się stanami zamroczenia
świadomości, otępieniami, przemijającymi niedowładami.
2. Osobowość dzieci epileptycznych w świetle literatury.
Jest wiele teorii na zmianę osobowości dziecka z padaczką. Padaczka
występuje we wszystkich środowiskach społecznych. Jedni opiekunowie zgłoszą
się do lekarza natychmiast po zauważeniu niepokojących objawów, inni po
latach. W efekcie u jednego dziecka napady mogą zostać opanowane, a u
drugiego nasilać się i powodować wtórne uszkodzenia mózgu. Jedni rodzice
zaakceptują dziecko chore, inni będą się go wstydzić. Część rodziców potrafi
rzeczowo pomóc swoim dzieciom, inni są bezradni. To wszystko powoduje, że
współdziałanie czynników biologicznych i społecznych daje bardzo różnorodne
obrazy osobowości chorych z padaczką.
Spotykane dziś opinie, przypisujące chorym z padaczką jeden typ
osobowości są uproszczone i dotyczyć mogą jedynie pewnej części chorych.
Zanim dziecko zachoruje na padaczkę, oddziałują na nie różne czynniki
patogenne. Od ich charakteru zależy zakres, rodzaj i lokalizacja uszkodzeń
mózgu, które wywierają wpływ na obraz napadów oraz ewentualne zaburzenia
psychiczne lub ich brak. Gdy zmiany patologiczne spowodują rozległe,
strukturalne uszkodzenia mózgu, najczęściej można spodziewać się zmian
otępiennych w sferze intelektu. Natomiast, gdy podłożem napadów są
mikrouszkodzenia
komórek
mózgowych
lub
zmiany
metaboliczne,
to
najczęściej nie towarzyszą im poważne zaburzenia procesów umysłowych.
Zarówno obraz napadów jak i zaburzenia psychiczne wpływają na relacje
dziecka z jego otoczeniem społecznym – rodziną, nauczycielami, kolegami.
Pewna ilość dzieci z padaczką jest źle przystosowana społecznie.
Rozpowszechniony jest pogląd o tzw. charakteropatii padaczkowej. Pojęcie to
oznacza zmiany charakterologiczne przejawiające się w zaleganiu myśli
i emocji, nadmiernej drobiazgowości w mówieniu i działaniu. W nasilaniu się
cech charakteropatycznych odgrywają rolę również czynniki psychologiczne,
takie jak reakcja na napady, stosunek otoczenia do chorego itp.
Omawiane tu zachowania nie dotyczą wszystkich dzieci z padaczką.
W społeczeństwie rozpowszechniony jest pogląd, jakoby poziom intelektualny
chorych na padaczkę był niższy od przeciętnego. Kościelska (1976) stwierdziła
istnienie tzw. procesu epileptycznego. Kolejne stadia tego procesu są
następujące:
- pierwsze stadium – pojawienie się zaburzeń polegających na zmianie
aktywności życiowej, zmianach pobudliwości sensorycznej i emocjonalnej,
braku plastyczności zachowania,
- drugie stadium – nasilenie się tych zaburzeń i równocześnie wybiórcza
regresja w zakresie funkcji słuchowych bądź motorycznych,
- trzecie stadium – charakteropatyzacja lub zahamowanie rozwoju społecznego,
lepkość myślenia, spowolnienie, skłonność do niepohamowanych reakcji.
Tuż przed i tuż po napadzie możliwości umysłowe chorego są zmniejszone.
Rodzaj upośledzenia funkcji intelektualnych jest związany z okolicą mózgu, z
jakiej napad pochodzi. Należy podkreślić, że omawiane zmiany nie dotyczą
wszystkich chorych, a jeżeli w jakimś stopniu występują to nie muszą
upośledzać kariery życiowej. Dowodem na to są wybitne osiągnięcia ludzi
chorujących na padaczkę, np. Byrona, Dostojewskiego. Dla procesu terapii
ważna jest ocena rezerw intelektualnych pacjenta, gdyż właściwe oszacowanie
możliwości
chorego
pozwala
na
odpowiednie
do
tych
możliwości
ukierunkowanie jego linii życiowej.
Istnieje możliwość, że predyspozycja padaczkowa, jest często dziedziczna
i odgrywająca zasadniczą rolę w etiologii niektórych postaci padaczki, może być
związana
ze
szczególnymi
cechami
osobowości.
Pojęcie
osobowości
padaczkowej stworzono wraz z dawną koncepcją usiłującą tłumaczyć padaczkę
jako
chorobę
dziedziczną.
Zachowanie
chorych
na
padaczkę
miały
charakteryzować: rozwlekłość w myśleniu, lepkość w kontaktach, skłonność do
bigoterii,
drażliwość,
kolekcjonerstwo,
drobiazgowość.
Niestałość
i różnorodność zaburzeń osobowości u chorych na padaczkę jest jednak tak
znaczna, że koncepcja „osobowości padaczkowej” staje się niemożliwa do
utrzymania we współczesnej nauce (Terminologiczny słownik padaczki 1976).
Mimo zasadniczej zgody w środowisku naukowym jeszcze i dziś spotykane są
opinie przypisujące chorym z padaczką jeden typ osobowości.
Literatura
epileptologiczna
pozwala
wyróżnić
pięć
zasadniczych
stanowisk, prezentujących następujące poglądy dotyczące związku cech
osobowościowych z występowaniem epilepsji. Jak twierdzi Tizard:
- większość chorych na padaczkę ma wspólne cechy osobowości. Teoria ta
została wysunięta w XIXw. przez Falreta i Fere’a. Dziś można uznać, że ma
wartość jedynie historyczną i nie przyczynia się do rozwoju nowoczesnej
epileptologii.
- nie istnieją charakterystyczne cechy osobowości epileptyków i taki sam zakres
oraz kombinacje cech można znaleźć zarówno wśród chorych na padaczkę, jak i
wśród
zdrowych
(Lennox).
Stanowisko
to
było
popularne
w Ameryce w latach 1930-1940, szczególnie wśród klinicystów, których
doświadczenie oparte było na prywatnej praktyce.
- nie istnieją cechy osobowości epileptycznej lub epileptyczne zaburzenia
osobowości, ale większa liczba zaburzeń neurotycznych spotykana jest wśród
chorych na padaczkę niż wśród ludzi zdrowych (Bridge).
- nie istnieją charakterystyczne cechy osobowości epileptycznej, ale chorzy
z padaczką posiadają osobowość pacjentów z organicznym uszkodzeniem
mózgu i tym się różnią od osób zdrowych. Teoria ta jest preferowana przez
badaczy, którzy pracują z dziećmi chorymi na padaczkę (Bradley).
- nie istnieją cechy osobowości wspólne dla wszystkich epileptyków,
a odmienne typy osobowości są związane z różnymi typami padaczki. Peterman
i Pond reprezentowali takie stanowisko w odniesieniu do dzieci (Kościelska
1976, Obuchowska 1999).
Najczęściej objawy dziecięcego zespołu psychoruchowego, którego
definicję stworzył Z. Rydzyński (1976) obserwuje się, u dzieci chorych na
padaczkę w młodszym wieku. Często w obrazie dziecięcego zespołu
psychoorganicznego obserwuje się niedostateczną kontrolę sfery emocjonalnopopędowej, trudności w skupieniu uwagi i zaburzenia pamięci. Nierzadko
występują deficyty fragmentaryczne w zakresie analizatorów: słuchowego,
wzrokowego, i kinestetyczno-ruchowego oraz zaburzenia ogólnej sprawności
ruchowej. U dzieci z zespołem psychoorganicznym obserwuje się często
opóźniony
rozwój
mowy.
Pacjentów
z
defektem
wczesnodziecięcego
uszkodzenia mózgu można podzielić na dwie grupy:
1) dzieci nadruchliwe, bezładnie aktywne, które stanowią zdecydowaną
większość,
2) dzieci spowolniałe, mało aktywne.
Jednym z najczęściej spotykanych symptomów jest zespół nadruchliwości, który
charakteryzuje się trzema zasadniczymi objawami:
1) zaburzeniami uwagi;
2) nadruchliwością;
3) impulsywnością.
Zaburzenia u dzieci z defektem wczesnodziecięcego uszkodzenia mózgu,
takie jak: wybuchowość, drażliwość, upór, impulsywność, lekkomyślność,
niepokój, chwiejność emocjonalna itp., zależy od organicznego uszkodzenia
mózgu. Natomiast liczne inne cechy rozwijają się u dzieci pod wpływem
negatywnych wpływów środowiska, w jakim są wychowywane.
Niektóre dzieci z tym zespołem zachowują się lękliwie, inne biernie, a jeszcze
inne reagują agresywnym zachowaniem. Najczęściej spotyka się dzieci z typem
biernego zachowania, który dotyczy przede wszystkim dzieci nadruchliwych,
rzadziej zaś spowolnianych ruchowo. Dzieci z biernym zachowaniem się są
głównie zajęte sobą, ich kontakty z otoczeniem są najczęściej powierzchowne.
Są one niewrażliwe na zakazy, lekkomyślne, żyją w ciągłym konflikcie
z otoczeniem. Nie wykazują agresji ani lęku, są skłonne do fantazjowania.
Dzieci lękliwe są nieśmiałe, mają poważne trudności adaptacyjne do warunków
szkoły.
Pewne
zaburzenia
w
sferze
emocjonalno-popędowej
wraz
z dojrzewaniem, któremu podlega także ośrodkowy układ nerwowy dziecka
z objawami wczesnodziecięcego uszkodzenia mózgu, mogą zostać znacznie
złagodzone. Jest to jednak uwarunkowane właściwą stymulacją ze strony
środowiska. W procesie stymulacji rozwoju dziecka powinni uczestniczyć
zarówno rodzice, jak i rodzeństwo, lekarz, pedagog i inni terapeuci
odpowiedzialni za proces rewalidacji. Dla procesu terapii ważna jest ocena
rezerw intelektualnych pacjenta, gdyż właściwe oszacowanie możliwości
chorego pozwala na odpowiednie do tych możliwości ukierunkowanie jego linii
życiowej.
3. Sytuacja społeczna dzieci epileptycznych.
Prawidłowy rozwój dziecka jest obecnie powszechnie uznawany za
wartość najwyższą i jest jednym z głównych celów oddziaływań wobec dziecka.
Postępowanie dorosłych powinno umożliwiać niezakłócony przebieg rozwoju
dziecka . Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinie jest na pewno inna niż
dziecka pełnosprawnego i wymaga mądrych i przemyślanych procesów
rewalidacyjnych.
Z badań wynika, że część dzieci chorych z padaczką nie jest
przystosowana społecznie. Rozpowszechniony jest pogląd o tzw. charakteropatii
padaczkowej. Charakteropatia ogólnie oznacza zaburzenia osobowości typu
psychopatycznego wyrażające się zmianami charakterologicznymi. Pojęcie
charakteropatii padaczkowej oznacza zmiany charakterologiczne przejawiające
się w zaleganiu myśli i emocji ,nadmiernej drobiazgowości w mówieniu
i działaniu, dysforią skłonnością do gniewu, agresji. Charakteropatia
padaczkowa wyrażać się może także stanami dysforii (dominowanie złego
samopoczucia, wybuchy gniewu, agresji), zazdrością, mściwością, skłonnością
do egzaltacji. Dzieci charakteropatyczne to takie, które sprawiają duże trudności
wychowawcze zbliżone do typu zachowań opisanych wyżej. Patomechanizm
charakteropatii padaczkowej nie jest do końca poznany. Istnieje pogląd, że
narastanie zaburzeń zachowania wiąże się z uszkodzeniami drgawkowymi.
Istotną rolę w narastaniu zaburzeń charakteropatycznych odgrywa stosunek
otoczenia do chorego.
Społeczeństwo nie ma dostatecznej wiedzy o padaczce i stąd prymitywne
reakcje ludzi na widok napadu, czy negatywny stosunek do chorego. Obawy
przed dyskryminacją przyczyniają się do ukrywania choroby, narastania
poczucia mniejszej wartości. Prowadzi to do napięć emocjonalnych,
odreagowywanych
często
na
zewnątrz.
Takie
reakcje
są
z kolei karane przez otoczenie, wytwarzana jest wobec chorego postawa
odtrącająca. To wtórnie pogłębia izolację i wzrost napięć. Przyczyną
wykształcenia się niewłaściwych zachowań dziecka może być również postawa
nadmiernie ochraniająca.
Badania Hartlage, Green, Offut, wykazały, że dzieci epileptyczne są
bardziej uzależnione od rodziców, nadmiernie wynagradzane, przesadnie
korygowane. Często rodzice nie przejawiają odpowiedniej wiedzy na temat
choroby. Nieco inna grupa problemów wiąże się z przebywaniem dziecka
w środowisku szerszym niż krąg rodzinny. Widok dziecka w czasie napadu
może być przerażający dla innych. Niewielu nauczycieli jest przygotowanych do
właściwego postępowania w przypadku pojawienia się napadów drgawkowych.
Kościelska (1976 ) wyróżnia pięć typów postaw nauczycieli:
• postawa odrzucająca;
• postawa obojętna;
• postawa zaangażowana w proces pedagogiczno – wychowawczy;
• postawa tolerancyjna;
• postawa życzliwa.
Z badań wynika, że najbardziej nie lubiane są dzieci agresywne,
dysforyczne, natomiast dzieci nie odchylające się swoim zachowaniem od
normy nie są odtrącane przez grupę. Postawy otoczenia społecznego
w ogromnym stopniu wpływają na rozwój dziecka. Dzieci epileptyczne
z poważnymi zaburzeniami osobowości niemal bez wyjątku mają złą atmosferę
domu rodzinnego. Sama wiadomość o chorobie nie decyduje o negatywnym
stosunku rówieśników do dziecka. Przyczyną odrzucenia są zaburzenia
zachowania – agresja, dysforia. Natomiast dzieci nieodchylające się swoim
zachowaniem od normy nie są odtrącane przez grupę.
Problemy wynikające z uczęszczania do szkoły łączą się z jednej strony
z nauką szkolną, a z drugiej z reakcją społeczną na chorobę. Same napady, bez
degradacji intelektualnej, czy niedorozwoju nie są powodem do podejmowania
nauki w szkole specjalnej. Poważnym problemem jest wybór szkoły
ponadpodstawowej i przyszłego zawodu. Są zawody całkowicie bezpieczne dla
ludzi chorych na epilepsję. Dziecko z padaczką powinno mieć kontakt
z rówieśnikami, uprawiać sport (bardzo pożądane są ćwiczenia gimnastyczne).
W postępowaniu z dzieckiem chorym na padaczkę w przypadku konkretnych
trudności wychowawczych niezbędny jest kontakt z psychoterapeutą, który
rozpatrując indywidualne problemy dziecka, rodziny, rówieśników, szkoły –
pomoże w ustaleniu optymalnych metod wychowania dziecka.
Brak wiedzy i nieufność społeczeństwa do choroby skażona przesądami
z nią związanymi w dalszym ciągu powoduje pewien dystans do chorych
cierpiących na padaczkę. Jest oczywiste, że tak niski poziom wiedzy o padaczce
i powszechne fałszywe o niej opinie, nierzadko wypływające wręcz
z przetrwałych przesądów, muszą powodować, że chorzy na padaczkę
napotykają w życiu społecznym liczne trudności.
Chorzy napotykają na niespodziewane reakcje ze strony swojego
otoczenia. Wystąpienie napadu padaczkowego w szkole lub w miejscu pracy
nadal pociąga za sobą nierzadko bardzo niekorzystne dla chorego następstwa
społeczne: izolację, odrzucające postawy środowiska, a nawet zwolnienie
z pracy.
Bardzo często spotykamy się z blokowaniem się pracodawców przed
zatrudnianiem ludzi cierpiących na chorobę. Robi się to na wszelki wypadek, bo
może być z nimi kłopot. Dlatego też nagminnym zjawiskiem jest ukrywanie
padaczki przez rodziców u dzieci szkolnych i chorych pracujących, co powoduje
jeszcze bardziej nieobliczalne skutki dla tych ludzi.
Jest to zjawisko wręcz szkodliwe dla psychiki i niekorzystne społecznie.
Wręcz przeciwnie, ludziom tym należy ułatwiać podejmowanie pracy, bo
łatwiej jest ich leczyć i leczenie daje lepsze efekty w przypadku ich czynnej
aktywności życiowej ,zawodowej i społecznej. Błędem jest izolowanie dzieci
w szkole i odsuwanie ich od sportu, czy rekreacji. Świadczy to o braku
przygotowania naszych pedagogów do pracy z dziećmi "sprawnymi inaczej "
czy nawet lenistwie. Z drugiej strony widuje się nierzadko nadmiernie
ochraniające postawy otoczenia, co prowadzi do uzależniania się chorych od
innych osób, unikania samodzielności i w rezultacie - do kształtowania się
społecznego inwalidztwa, które może utrzymywać się także po ustąpieniu
napadów i "uspokojeniu" choroby.
Ludzie ci wymagają zastosowania zasady "złotego środka". Oczekują
racjonalnego, pozbawionego nieuzasadnionych uprzedzeń zachowania się
otoczenia zarówno w domu, szkole, miejscu pracy, jak i w jego środowisku
społecznym. Padaczka nie znosi izolacji.
Nadmierne
ochranianie
dziecka,
niewystarczające
informacje
o chorobie lub ich brak, mnogość ograniczeń aktywności fizycznej sprawiają, że
obraz własnej choroby nie jest dla młodego człowieka łatwy do zaakceptowania.
Dziecko chore na padaczkę nie akceptuje faktu, że jest chore. Objawy choroby
zna raczej ze skutków i ze stosunku otoczenia do niego niż z własnych doznań.
Dzieci chore na padaczkę nie wyjeżdżają na obozy i kolonie letnie,
organizowane dla ich zdrowych rówieśników. Jeżeli więc przyjmiemy za
kryterium
choroby
stopień
redukowania
aktywności
człowieka,
to
w przypadkach padaczki limitowanie zachowań dziecka chorego w stosunku do
zdrowych rówieśników jest szczególnie dotkliwe, gdyż dotyczy najbardziej
atrakcyjnego
zakresu
jego
działalności.
Poczucie
izolacji
społecznej
i uzależnienie od otoczenia powodują, ze padaczka jest bardzo często
traktowana jako czynnik destrukcyjny w życiu chorego, dlatego chorzy nie
akceptują faktu, ze swej choroby.
4. Terapia pedagogiczna dzieci z epilepsją.
Problemy dzieci z padaczką koncentrują się głównie wokół trzech
zasadniczych relacji ze środowiskiem społecznym, a mianowicie relacji
z
rodziną,
szkołą,
rówieśnikami.
Połączenie
różnorodności
objawów,
różnorodności uszkodzeń mózgu i różnorodności oddziaływań środowiskowych
daje w efekcie także różnorodne funkcjonowanie dzieci. Można ewentualnie
mówić o specyfice zaburzeń epileptycznych, ale – tylko w odniesieniu do dzieci
o tym samym typie napadów, takim samym rodzaju i rozległości uszkodzeń
mózgu i podobnych oddziaływaniach środowiskowych.
Zapobieganie niewłaściwym postawom wychowawczym rodziców, lub
korygowanie już zaistniałych błędów może odbywać się przez:
• dostarczanie rodzicom odpowiedniej wiedzy na temat postępowania
z dzieckiem. Chodzi tu o to, aby starać się nie wyróżniać dziecka spośród
innych dzieci ani w negatywnym, ani w pozytywnym sensie.
• tendencja do nadmiernej koncentracji na dziecku wynika często
z lęku o nie. W takich przypadkach bardzo pomocne mogą się okazać
oddziaływania psychoterapeutyczne oparte na dostarczaniu rzeczowych
informacji o istocie padaczki.
• rodzice powinni akceptować dziecko chore.
• gdy rodzice uważają swoje dziecko za nieszczęśliwe z racji choroby,
wówczas zdarzają się tendencje do wynagradzania mu „ krzywdy
wyrządzonej przez los„. Wyręczają dziecko w pracach. Korzystniej jest,
gdy tendencja do wynagradzania zostanie zastąpiona konsekwentnymi
wymaganiami, odpowiednimi do jego możliwości.
• psychoterapia
może
włączać
techniki
oparte
na
sugestii
czy
odreagowujące, które pomogą w zredukowaniu napięcia lękowego
dotyczącego padaczki dziecka.
Rozpoznanie padaczki wzbudza często u rodziców postawy nad
opiekuńcze. Są one bardzo niekorzystne, gdyż dziecko chore na chorobę
przewlekłą musi być przygotowane na pokonywanie większych trudności
życiowych niż jego zdrowi rówieśnicy. Właściwe i wcześnie leczona padaczka
nie odbiera chorym szans rozwoju. Szanse takie odebrać mu może jednak
nieprzychylnie nastawione lub niedoinformowane społeczeństwo: rodzice,
szkoła, służba zdrowia. W każdym przypadku wspólną troską rodziców,
nauczycieli, lekarzy i samego chorego dziecka, winno być uzyskanie przez nie
możliwie
jak
najlepszego
wykształcenia
dostosowanego
do
jego
indywidualnych możliwości. Ograniczenia trybu życia u dzieci chorych na
padaczkę zależą głównie od przebiegu choroby. U chorych leczonych skutecznie
nie odbiegają istotnie od ograniczeń jakim podlegają inne, zdrowe dzieci.
Aktywność ruchowa, w tym amatorskie uprawianie sportu (poza sportami walki)
nie jest tu przeciwwskazana, a nawet korzystna. Dzieciom można pozwolić na
grę w piłkę nożną, jazdę na rowerze poza drogami publicznymi. lekkoatletkę.
Możliwe jest także pływanie w basenie pod warunkiem zapewnienia
indywidualnej fachowej opieki. Ograniczenia powinny być zredukowane do
niezbędnego minimum, a ich zakres zależy od wieku dziecka i wyników
leczenia. Dzieci leczone skutecznie mogą uczestniczyć w obozach i koloniach
letnich pod warunkiem zapewnienia regularnego przyjmowania leków
i poinformowania o chorobie wychowawców.
Większość trudności szkolnych dzieci z padaczką ma charakter
niespecyficzny. Ich źródłem są bowiem te same zaburzenia rozwoju i te same
niekorzystne warunki środowiskowe, które są przyczyną niepowodzeń dzieci nie
chorujących na padaczkę. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę tę część dzieci,
u których występuje degradacja intelektualna dotycząca ogólnego poziomu
umysłowego czy też zaburzeń cząstkowych (np. upośledzenie koordynacji
wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, osłabienia pamięci), to należy tu
ponownie podkreślić rolę indywidualizowania pracy z dzieckiem. Konkretne
formy pomocy będą zależały od diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.
Z uczęszczaniem dziecka do szkoły wiąże się dylemat rodziców:
czy informować szkołę o chorobie. Specjaliści doradzają aby informować
nauczycieli o chorobie. Rozmowa taka powinna się odbyć jednocześnie
z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i z pielęgniarką szkolną (lekarzem),
którzy
mogą
udzielić
sobie
uzupełniających
informacji
dotyczących
funkcjonowania dziecka. Nauczyciel powinien nie tylko przyswoić sobie
podstawowe wiadomości o padaczce, ale również przezwyciężyć własne
uprzedzenia
czy
przesądy.
Dziecko
nie
może
odczuwać
poniżenia
z powodu swej choroby i należy uczynić wszystko, aby temu zapobiec.
Obecność w klasie ucznia z padaczką stanowi doskonałą sposobność
kształtowania u dzieci prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych.
Bardzo ważne jest, aby dzieci chore na padaczkę adekwatnie do swoich
możliwości posiadały wiedzę na temat swojej choroby. Pozwoli to na
zrozumienie przez nie tego, co dzieje się z ich organizmem podczas napadów,
pozwoli zmniejszyć poczucie lęku a nadto umożliwi rzeczowe rozmowy na
temat swojej choroby np. z rówieśnikami.
Uzyskanie możliwie wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych jest jednym z osiowych czynników w procesie zapobiegania
inwalidztwu chorych na padaczkę. Nierzadko rodzice ukrywając chorobę
dziecka posyłają je do niewłaściwych szkół. W rezultacie dziecko uczy się
zawodu, którego nie będzie mogło wykonywać. Powoduje to nie tylko wczesne
inwalidztwo, ale także narastanie reakcji nerwicowych i problemów
społecznych dziecka. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu musi być oparte na
wynikach badań psychologicznych i lekarskich, obejmujących całokształt
problematyki uzdolnień i możliwości psychofizycznych dziecka.
Właściwie realizowana funkcja dydaktyczna, opiekuńczo - wychowawcza
i terapeutyczna wobec dzieci niepełnosprawnych ma wpływ na integrację
społeczną ucznia, na ich naukę i przystosowanie społeczne. Efekty integracji
mają ważne znaczenie w procesie uspołeczniania. Akceptacja dzieci
niepełnosprawnych przez nauczycieli, uczniów pełnosprawnych i ich rodziców
warunkują zaistnienie i powodzenie procesu integracji.
Każde dziecko posiada zdolności, na bazie których nauczyciel ma
obowiązek prowadzić jego edukację. Pedagog, jako osoba odpowiedzialna za
kształtowanie, pozyskiwanie i wykorzystanie wszelkiego potencjału fizycznego,
psychicznego i intelektualnego tkwiącego w dziecku powinien czynić wszystko
(co wynika z jego kwalifikacji i kompetencji), by przystosować je do życia
w społeczeństwie.
5. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami epileptycznymi.
Dla osiągnięcia pełnego sukcesu dydaktycznego, wychowawczego
i opiekuńczego niezbędne jest organizowania zajęć sprzyjających wyrównaniu
u dzieci braków spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi
i emocjonalnymi itp. „W przypadku dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
proces edukacji wymaga specjalnych środków oddziaływania, gdyż dziecko nie
może sprostać oczekiwaniom i wymaganiom otoczenia, potrzebna jest wówczas
pomoc korekcyjna, kompensacyjna i usprawniająca realizowana w ramach zajęć
rewalidacji indywidualnej „ (B. Bobik, 1998, s. 138).
Oddziaływanie w formie pomocy terapeutycznej „powinno zmierzać do
eliminowania lub łagodzenia zaburzeń emocjonalnych u niepełnosprawnego
dziecka i do rozwijania jego kontaktów z rodzicami dorosłymi spoza rodziny
oraz z dziećmi w różnym wieku” (A.Twardowski, 1995, s. 582) oraz „do
przywrócenia dzieciom niepełnosprawnym maksymalnej sprawności fizycznej,
psychicznej i społecznej, przygotowanie - w miarę możliwości - do normalnego
życia, włączenie do społeczności” (A. Hulek, 1988, s. 510).
Wiadomym jest, że pierwsze doświadczenia dziecka w nauce decydują
o dalszej jego karierze szkolnej, jak i życiowej. Aby te doświadczenia były
pozytywne niewątpliwie ważną funkcją w procesie nauczania jest funkcja
dydaktyczna. „Funkcja dydaktyczna szkoły polega na przekazywaniu uczniom
wiedzy z różnych dziedzin nauki, techniki, literatury, sztuki. Wymaga to
umiejętności
kierowania
procesem
poznawczym
uczniów,
szczególnie
aktywizowania ich do poznania i działania praktycznego” (M. Łobocki 1986,
s. 301).
W procesie kształcenia integracyjnego funkcja dydaktyczna spełnia
ogromnie ważną i istotną rolę oraz decyduje w znacznej mierze o jej
pozytywnych efektach. „Realizacja celów i zadań kształcenia dzieci
upośledzonych
umysłowo
w
stopniu
lekkim
w
integracji
dziećmi
pełnosprawnymi odbywa się przede wszystkim poprzez celowo zorganizowany
proces
nauczania.
Forma
integracji
implikuje
pewną
odmienność
w organizowaniu tego procesu. Wiele jednak uwarunkowań efektywności
nauczania będzie wspólnych: zasady pedagogiki specjalnej, aktywizujące
metody i środki dydaktyczne, kompleksowe podejście w rewalidacji, itd.”
(H. Łaś, 1992, s. 95).
W preferowanych formach oddziaływań rewalidacyjnych uwzględnia się
także korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji psychofizycznych.
Istotne jest jednak przeniesienie punktu ciężkości z korygowania zaburzeń,
defektów
i
wyrównywania
deficytów
czy
braków
rozwojowych
na
stymulowanie, usprawnianie i rozwijanie najmniej zaburzonych funkcji, czyli
najsilniejszych sfer jednostki chorej lub upośledzonej. Takie podejście dotyczy
także rehabilitacji indywidualnej. Wychodząc od najlepiej rozwiniętych
sprawności i umiejętności, dajemy dziecku szansę osiągnięcia sukcesu, często
pierwszego w życiu, przywracamy mu wiarę w możliwości przezwyciężenia
trudności (zwykle ograniczone). Wykorzystując umiejętności lepiej rozwinięte,
dziecko będzie mogło kompensować trudności wynikające z deficytu innej
umiejętności i w ten sposób kształtować zachowania przystosowawcze.
Zdaniem O. Lipkowskiego proces rehabilitacji powinien być oparty na
następujących
pedagogicznej,
zasady
zasadach:
współpracy
rehabilitacji:
akceptacji,
z
pomocy,
rodziną.
wczesnego
indywidualizacji,
Obecnie
wykrywania
formułuje
i
usuwania
terapii
się
nowe
odchyleń
i kompleksowego podejścia do procesu usprawniania oraz elastyczności
i integracji społecznej.
Wielu autorów podkreśla iż, podstawowym warunkiem tworzenia dobrej
atmosfery
i
współżycia
oraz
integracji
uczniów
klas
specjalnych
z uczniami pełnosprawnymi jest pozytywny stosunek nauczycieli szkoły do tych
uczniów. Jego znacząca rola podczas realizacji celów i zadań stojących przed
integracją szkolną wymaga od niego: odpowiedniego zasobu wiedzy
i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej, pozytywnych postaw wobec
uczniów niepełnosprawnych, określonych cech osobowościowych, inicjowanie
współpracy z rodzicami i innymi specjalistami a także, wiary w sens
podejmowanej pracy.
W placówkach integracyjnych program nauczania powinien być
modyfikowany tak, aby dostosowywany był do indywidualnych możliwości
i potrzeb dziecka. Jego opracowywanie należeć powinno do nauczycieli
i specjalistów pracujących w danej placówce (w oparciu o sprawdzone
programy funkcjonujące w kraju i za granicą) w porozumieniu i współdziałaniu
ze środowiskiem rodziców.
W.Pilecka wyróżnia następujące formy oddziaływania stymulującego
rozwój dziecka niepełnosprawnego:
1. Nowy materiał utrwalaj poprzez powtarzanie do wystąpienia efektu
przeuczenia.
2. Zadania prezentuj w formie nieskomplikowanej, krótko i sekwencyjnie.
3.
Zainteresowanie wzmacniaj, rozszerzając materiał o podobne elementy,
unikając bodźców całkowicie nie znanych.
4. Zdobytą wiedzę, opanowane umiejętności stosuj w naturalnych sytuacjach
dziecka.
5. Wykorzystuj materiał konkretny, zwłaszcza w początkowej prezentacji
zadania.
6. Stopniowo wprowadzaj instrukcje słowne.
7.Wykorzystuj różnorodne metody prezentacji zadania i stosuj wzmocnienia.
8. Promuj atmosferę sukcesu.
9. Stosuj zasadę stopniowania trudności- od zadań prostych do bardziej
złożonych.
10. Prezentuj zadania o treści konkretnej. W miarę wzrostu abstrakcyjności
materiału malej bowiem prawdopodobieństwo opanowania go.
11. Stosuj różnorodne sposoby instruowania.
Oprócz procesu dydaktyczno - wychowawczego należy zaplanować dla
dzieci chorych na padaczkę zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz ćwiczenia
w zespole wyrównawczym. Zajęcia te dotyczą nie tylko zdobywania
umiejętności
i
wiadomości,
ale
również
właściwego
kontaktu
z rzeczywistością, osiągania dojrzałości emocjonalnej i społecznej. W tym
przypadku bardzo ważne jest stosowanie metod wspierających, takich jak:
• terapia integracji sensorycznej A. Jeana Ayersa;
• gimnastyka mózgu- kinezjologia edukacyjna;
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
• metoda Bon Depart- rehabilitacja psychomotoryczna („Dobrego Startu”);
• gimnastyka twórcza Rudolfa Labama;
• muzykoterapia.
Jedną z metod, która kształci koordynację czynności wzrokowosłuchowo- ruchowych, jest metoda „Dobrego Startu” wzorowana na francuskiej
metodzie „Bon Depart”, zwana metodą gestów. Można zastosować ją do pracy
z dzieckiem podczas zajęć indywidualnych lub grupowych. Metoda ta służy
usprawnianiu
czynności
analizatorów:
słuchowego,
wzrokowego,
i kinestetyczno-ruchowego, kształtowaniu lateralizacji, orientacji w schemacie
ciała i przestrzeni. Dzięki interakcji funkcji słuchowo - wzrokowo - ruchowej
dochodzi do wykształcenia prawidłowej orientacji czasowo-przestrzennej,
następuje doskonalenie możliwości wykonywania ruchów dowolnych, coraz
lepiej zorganizowanych, zlokalizowanych w określonej przestrzeni i czasie.
Metoda „Dobrego Startu” oddziałuje też na inne funkcje psychiczne,
sprzyjając rozwojowi wielu aspektów osobowości. Metoda ta zakłada, że
wielokrotne
ćwiczenia
elementarnych
czynności
ruchowych
i percepcyjnych przyczyniają się do opanowania trudnej i złożonej nauki
czytania i pisania. Metoda ma szczególne znaczenie w zespołowym
prowadzeniu zajęć- ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych i uczy
współdziałania dzieci mające trudności w przystosowaniu się i dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi.
Trudności w nauce dzieci epileptycznych powodują, że w procesie
usprawniania należy im proponować zadania powtarzane, etapy do siebie
zbliżone. Aby uniknąć nudy, należy je jednak różnicować, łącząc wyuczony
element z innymi okolicznościami – muzykę z gestem, gest ze słowem. Aby
dziecko się nie zniechęcało, zawsze po dokonanym wysiłku powinno zobaczyć
rezultat swojej pracy.
Proces rehabilitacji dziecka cierpiącego na padaczkę należy rozpocząć
stwarzając mu możliwość poobserwowania prac i czynności innych dzieci.
Dziecko powinno samo zadecydować o włączeniu się do zabawy, musi bowiem
wcześniej przełamać lęk i nieśmiałość. Terapeutyczna rola zabawy polega m.in.
na tym, że daje okazje do wyładowania nagromadzonej agresji w formie
dopuszczalnej, tzn. bez krzywdzenia innych ludzi. Interpretując zachowania
agresywne dziecka epileptycznego, trzeba pamiętać, że agresja nie jest tylko
objawem wynikającym np. z mikrouszkodzenia mózgu. Każdy przejaw agresji
należy zatem traktować jako sygnał, wołanie o pomoc. Dziecko agresywne jest
przede wszystkim osobą niezadowoloną. Należy też wziąć pod uwagę
zależność, że im bardziej nauczyciel wyciszy dziecko, tym trudniej mu będzie
znaleźć źródło jego problemów emocjonalnych.
Podstawowym osiągnięciem terapeutycznym jest zbudowanie u dziecka
świadomości własnej osoby i akceptacji samego siebie. Wpływ na sąd dziecka
o samym sobie mają m.in. reakcje innych ludzi, zwłaszcza z najbliższego
otoczenia dziecka. Bardzo ważne jest, by doświadczenia płynące z jego
działania i oceny terapeuty oraz grupy były pozytywne. Nie należy zmuszać
dziecka do bezwzględnego posłuszeństwa i podporządkowania się dyspozycjom
terapeuty podczas pierwszych spotkań, aby uniknąć syndromu dorzucenia.
W przypadku chorych dzieci niektóre rodzaje zachowania mogą się pojawić na
tle mikrouszkodzeń mózgu, jak również być wynikiem niewłaściwego
postępowania wychowawczego rodziców, skłonnych do stosowania wobec
dziecka ostrych kar, nakazów, wymuszania na nim posłuszeństwa. Sytuację taką
dziecko odbiera jako odtrącenie zarówno ze strony osób dorosłych, jak
i rówieśników. Zachowania destrukcyjne dziecka z padaczką i jego niechęć do
rówieśników potęgują się wówczas, gdy jest ono ośmieszane. Nieakceptowane
społecznie zachowania stają się wtedy formą obrony przed zagrożeniem.
Sprawowanie przez osoby dorosłe funkcji kierowniczej w zabawie powoduje
obniżenie poziomu zainteresowania nią dzieci oraz redukcję ich zachowań
twórczych. Dorosły powinien włączyć się w linię aktywności dzieci tak, aby:
- nie ośmieszać;
- nie karcić;
- nie dyskwalifikować;
- nie szkodzić.
Zadaniem procesu rehabilitacji dziecka jest stosowanie takich form
i metod
indywidualnego
wszechstronny
rozwój
oddziaływania,
psychofizyczny
które
dziecka.
pozwolą
wpłynąć
Proponowany
na
program
rewalidacji obejmuje wszystkie sfery osobowości młodych osób. Uwzględnia
utrwalanie i doskonalenie umiejętności już zdobytych oraz realizację nowych
zadań. Terapeuta powinien prowadzić również intensywną pedagogikę rodziny,
włączając ją we współdziałanie w pracy wychowawczej i wyrównawczej
z dzieckiem. Ze względu na wielkość postaci epilepsji i wpływ różnic
osobowościowych na wynikające z niej trudności emocjonalne dzieci trudno
opracować ścisły wzorzec postępowania terapeutycznego.
Download