Za**cznik nr 1 do SIWZ - Urząd Miasta Świnoujście

advertisement
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
Opis Przedmiotu Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodnicy
wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w
Świnoujściu”.
1.
Wprowadzenie.
1.1 Cel projektu.
Celem projektu jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego i jak najmniej uciążliwego dla
mieszkańców i innych użytkowników dróg, dojazdu od strony lądu do terenów portowych
zlokalizowanych na wyspie Uznam w Świnoujściu. Połączenie to umożliwi komunikację
terenów portowych z drogą krajową nr 93, która łączy się z drogą krajową nr 3 znajdującą się
w bazowej sieci TEN-T. Usprawni również komunikację do terenów portowych na wyspie
Uznam odbywającą się z innych rejonów miasta. Połączenie to będzie funkcjonować
niezależnie od rodzaju przeprawy przez Świnę (czy to obecna przeprawa promowa Centrum,
czy też w przyszłości przeprawa stała). Skierowanie ruchu poprzez nowe połączenie odciąży
w zdecydowany sposób ul. Grunwaldzką, będącą obecnie główną ulicą i na której wzrasta
intensywnie średniodobowe natężenie ruchu (obecnie SDR wynosi 10043 pojazdów).
Projekt jest również bezpośrednio powiązany z innym planowanym do realizacji przez Gminę
Miasto Świnoujście w ramach ZIT SOM przedsięwzięciem pn.: „Rewitalizacja
powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik””.
Połączenie będzie miało również ważne znaczenie dla obronności kraju, gdyż umożliwi
sprawną komunikację położonej w pobliżu portu Bazy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, która
realizuje obecnie zadania wsparcia państwa-gospodarza (HNS) dla wydzielonych sił morskich
Sojuszu Północno-Atlantyckiego (NATO).
Efektem projektu będzie również umożliwienie sprawnego połączenia pomiędzy przeprawami
promowymi oraz pomiędzy północną i południową częścią Miasta Świnoujście, co poprawi
płynność ruchu samochodowego oraz spowoduje zmniejszenie jego uciążliwości, ograniczy
emisję spalin do atmosfery, zmniejszy hałas oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego
w ścisłym centrum miasta.
1.2 Zakres projektu.
Zakres obejmuje rozbudowę ul. Steyera na odcinku od ul. Karsiborskiej (droga krajowa nr 93)
do ul. Daszyńskiego. Rozbudowa polegać będzie na przebudowie istniejącego odcinka ulicy
Steyera oraz budowie brakujących fragmentów łączących ją z ulicą Karsiborską i z ulicą
Daszyńskiego.
Początek projektowanej drogi to skrzyżowanie z ul. Karsiborską. Pierwszy odcinek (1)
przebiega na obszarze ustanowionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa III w rejonie ul. Karsiborskiej
(uchwała nr XLIV/361/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24.10.2013r.), gdzie droga ma symbol
13.III.A.KD.L. Drugi odcinek (2) przebiega na obszarze ustanowionego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – dotyczącego rozszerzenia granic
Cmentarza Komunalnego (uchwała nr LXXIV/365/98 Rady Miejskiej w Świnoujściu z dnia
16.06.1998r.), gdzie droga ma symbol K11cKD. Trzeci odcinek (3) przebiega na obszarze
1/8
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście –
Jednostka obszarowa III w rejonie ul. Karsiborskiej (uchwała nr XXII/180/2004 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 29.04.2004r.), gdzie droga ma symbol 08.III.KD.L. Czwarty odcinek (4)
przebiega na obszarze ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa II (uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 21.06.2012r.), gdzie droga ma symbol 14-1.II.KD.L. Piąty odcinek (5) przebiega
częściowo na obszarze ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa II (uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 21.06.2012r.), gdzie droga ma symbol 14-2.II.KD.L oraz częściowo przez
wojskowe tereny zamknięte będące w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.
Koniec projektowanej drogi to skrzyżowanie z ul. Daszyńskiego.
Zakładany przebieg projektowanej drogi:
2.
Zakres przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji
budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (zrid) oraz kompletnej dokumentacji wykonawczej niezbędnej do opisu
przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy inwestycji zgodnie z wymaganiami
Prawo zamówień publicznych.
Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy:
2.1
Wielowariantowa koncepcja programowo – przestrzenna (KPP).
KPP należy opracować wariantowo i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić min. 3 warianty różniące się przekrojem
poprzecznym pasa drogowego oraz rozwiązaniem skrzyżowań. W każdym wariancie
koncepcji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić prognozę i symulację ruchu
drogowego (np. przy użyciu programu VISSIM lub podobnego) oraz oszacować koszty
realizacji. Koncepcja winna nadto uwzględniać usunięcie kolizji wynikających z
budowy drogi i zmiany granic kompleksów wojskowych (m.in. sieci liniowych,
2/8
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
teletechnicznych, ogrodzeń, dojazdów itp.) oraz realizację obiektów (m.in. rozbiórkę
budynków nr 15 i 17 w kompleksie wojskowym K-8590 i wybudowanie w ich miejsce
nowych z zachowaniem ekwiwalentności w miejscu uzgodnionym z Komendantem
Portu Wojennego). Założenia do koncepcji powinny wynikać z uzgodnień
poczynionych przez Wykonawcę z użytkownikami wojskowych terenów (m.in. z
Rejonowym Zarządem Infrastruktury ze Szczecina, Komendą Portu Wojennego w
Świnoujściu, Dowództwem 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Wojskową Komendą
Uzupełnień, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Węzłem Teleinformatycznym w
Świnoujściu). Wykonawca przed zatwierdzeniem koncepcji winien ją zaprezentować w
siedzibie Zamawiającego na spotkaniu z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.
Po prezentacji, w ciągu 14 dni Zamawiający wyrazi swoje stanowisko wybierając
wariant preferowany lub wskazując swój wariant wynikający z łączenia rozwiązań
przedstawionych w zaprezentowanych wariantach lub określając swoje oczekiwania i
wskazania do uwzględnienia w wariancie realizowanym docelowo. Zaakceptowana
protokolarnie przez Zamawiającego koncepcja programowo – przestrzenna stanowić
będzie podstawę do dalszej realizacji prac projektowych przez Wykonawcę.
KPP wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf.
2.2
Projekt budowlany obwodnicy wschodniej wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
umożliwiający złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (PB).
PB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). PB należy opracować dla wybranej i zatwierdzonej
przez Zamawiającego koncepcji. PB winien uwzględniać wszystkie niezbędne branże w
tym m.in. drogową z organizacją ruchu, instalacyjną w zakresie odwodnienia i
oświetlenia drogowego oraz ewentualnego kanału technologicznego i sygnalizacji
świetlnej, konstrukcyjne i instalacyjne w zakresie ewentualnych o usunięcia kolizji,
architektoniczną w zakresie zagospodarowania pasa drogowego zielenią i elementami
małej architektury. W ramach PB wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne
elementy, w tym m.in: pozyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie
niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej,
wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do
usunięcia, wykonanie inwentaryzacji kolidujących z projektowaną drogą elementów,
wykonanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych elementów do uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach łącznie z raportem środowiskowym jeśli zajdzie
taka potrzeba itp.
PB wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf. W ramach PB
wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych
dla wszystkich branż.
2.3
Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (WZRID).
W ramach WZRID należy opracować i pozyskać wszystkie elementy wymagane przez
ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 687 z późn. zm.) w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3/8
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
WZRID wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 2 egzemplarzach w
wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf.
2.4
Projekty budowlano - wykonawcze rozbiórek kolidujących obiektów wojskowych
(PBR).
PBR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). PBR winien uwzględniać uzgodnienia poczynione
przez Wykonawcę z użytkownikami wojskowych terenów (m.in. z Rejonowym
Zarządem Infrastruktury ze Szczecina, Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu,
Dowództwem 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Wojskową Komendą Uzupełnień,
Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Węzłem Teleinformatycznym w Świnoujściu).
W ramach PBR wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym
m.in: pozyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie niezbędnych badań podłoża
wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej, wykonanie inwentaryzacji zieleni
wraz ze wskazaniem zieleni przeznaczonej do usunięcia, wykonanie inwentaryzacji
kolidujących elementów, wykonanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych
elementów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę itp.
PBR wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf. W ramach PBR
wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych.
2.5
Projekty budowlano - wykonawcze obiektów wojskowych wykonywanych zamiennie w
miejscu wskazanym przez użytkowników wojskowych (PBW).
PBW należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). PBW winien uwzględniać uzgodnienia poczynione
przez Wykonawcę z użytkownikami wojskowych terenów (m.in. z Rejonowym
Zarządem Infrastruktury ze Szczecina, Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu,
Dowództwem 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Wojskową Komendą Uzupełnień,
Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Węzłem Teleinformatycznym w Świnoujściu).
W ramach PBW wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne elementy, w tym
m.in: projekty branżowe jeśli zaistnieje konieczność ich wykonania, pozyskanie mapy
do celów projektowych, wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opracowaniem
dokumentacji geotechnicznej, wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem
zieleni przeznaczonej do usunięcia, wykonanie inwentaryzacji kolidujących elementów,
wykonanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych elementów do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę itp.
PBW wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf. W ramach PBW
wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię obliczeń projektowych
dla wszystkich branż.
2.6
Projekt wykonawczy obwodnicy wschodniej w branży drogowej uwzględniający
również zagospodarowanie terenu (PWD).
PWD należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
4/8
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129
z późn. zm.).
PWD winien zawierać również oprócz rozwiązań drogowych również projekt stałej
organizacji ruchu, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, a
także część architektoniczną w zakresie zagospodarowania pasa drogowego zielenią i
elementami małej architektury.
PWD wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki).
2.7
Projekt wykonawczy obwodnicy wschodniej w branży sanitarnej (odwodnienie pasa
drogowego) - PWK.
PWK należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129
z późn. zm.).
PWK wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki).
2.8
Projekt wykonawczy obwodnicy wschodniej w branży elektroenergetycznej
(oświetlenie pasa drogowego oraz ewentualnie sygnalizacja świetlna sterowania
ruchem) - PWO.
PWO należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129
z późn. zm.).
PWO winien zawierać również projekty branżowe dotyczące sygnalizacji świetlnej
(jeśli zaistnieje taka konieczność).
PWO wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg (rysunki).
2.9
Projekty wykonawcze branżowe usunięcia ewentualnych kolizji stwierdzonych w
trakcie procesu projektowego - PWUK.
PWUK należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129
z późn. zm.).
PWU K wraz ze wszystkimi załącznikami należy sporządzić w 3 egzemplarzach w
wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc (opis) i dwg
(rysunki).
2.10 Przedmiar robót dla wszystkich elementów i branż (PR).
5/8
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
PR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129
z późn. zm.).
PR należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż oraz z wyodrębnieniem
obiektów rozbieranych i budowanych w ramach rekompensat za zajęcie terenów
wojskowych.
PR należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie ath.
2.11 Kosztorys inwestorski (KI).
KI należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).
KI należy sporządzić z wyszczególnieniem wszystkich branż oraz z wyodrębnieniem
obiektów rozbieranych i budowanych w ramach rekompensat za zajęcie terenów
wojskowych.
Założenia wyjściowe do KI:
- wywóz i utylizacja odpadów pozostałych po wycince drzew i krzewów (tj. karpin,
gałęzi i liści) w zakresie wykonawcy robót,
- drewno pozostałe po wycince drzew i krzewów pocięte i posegregowane – należy
przewidzieć wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odl. do 10 km od
miejsca budowy,
- wywóz wszelkich odpadów i urobku niepotrzebnego do dalszego wykorzystania w
zakresie wykonawcy robót,
- materiały rozbiórkowe nadając się do ponownego wykorzystania - należy przewidzieć
wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odl. do 10 km od miejsca
budowy.
KI należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie ath.
2.12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR).
STWIOR należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.).
STWIOR należy sporządzić odrębnie dla zakresu związanego z budową obwodnicy
oraz odrębnie dla zakresu związanego obiektami rozbieranych i budowanymi w ramach
rekompensat za zajęcie terenów wojskowych.
STWIOR (każdy element) należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej
oraz 1 egz. wersji elektronicznej w formacie doc.
2.13 Inne czynności wykonywane w trakcie projektowania – m.in. wizje lokalne, udział w
spotkaniach, naradach, uzgodnieniach i konsultacjach społecznych (IC).
IC obejmuje: dokonanie wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia przez wszystkich
członków zespołu projektowego, niezbędną ilość wizyt i spotkań z użytkownikami
terenów wojskowych w celu uzgodnienia wszystkich elementów przedsięwzięcia,
6/8
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
udział całego zespołu projektowego w cyklicznych naradach z Zamawiającym w trakcie
wykonywania prac projektowych (minimum 1 raz w miesiącu w siedzibie
Zamawiającego), udział całego zespołu projektowego w konsultacjach z udziałem
społeczeństwa (planowane są 2 spotkania – jedno przed zatwierdzeniem koncepcji i
drugie po zakończeniu wszystkich prac projektowych), niezbędną ilość wizyt w celu
dokonania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień.
2.14 Materiały prezentacyjne (MP).
MP należy wykonać w formie wizualizacji i prezentacji. Wizualizacja winna zawierać
przedstawiać plany sytuacyjne w skali 1:5000, przekroje poprzeczne i podłużne w
miejscach charakterystycznych oraz rozwiązania skrzyżowań, w skali dostosowanej do
planu sytuacyjnego (pliki w formacie PDF lub JPG oraz wydruki formatu A3).
Prezentacja w formacie MPP w ilości max. 20 slajdów winna zawierać rysunki z
wizualizacji, opisy rozwiązań technicznych, podstawowe parametry techniczne,
zestawienie kosztów inwestycyjnych oraz drogę dojścia do wariantu preferowanego.
MP należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Dodatkowo 2 egz. wydruków
wizualizacji w formacie A1 należy wykonać na płycie piankowo kartonowej lub
spienionego PCV.
2.15 Nadzór autorski (NA)
NA obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie
nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:
a) stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót
budowlanych z opracowanym projektem,
b) niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji
projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów
dokumentacji projektowej,
c) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie
projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz
rozwiązań technicznych i technologicznych,
d) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego
zezwolenia na realizacje,
e) udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach
technicznych (w zależności od potrzeb i na każde udokumentowane wezwanie
Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty
otrzymania wezwania),
f) kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej
niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku
budowy.
3.
Dane wyjściowe (do założeń projektowych, które Wykonawca w terminie 7 dni od
zawarcia umowy ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym).
3.1 Zamawiający załącza do postępowania posiadane wyniki pomiaru natężenia ruchu
na ulicach układu drogowego przyległego do projektowanej obwodnicy. W
przypadku gdy okażą się niewystarczające Wykonawca ma obowiązek w ramach
umowy wykonać pomiary uzupełniające.
7/8
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.33.2015
Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................
z dnia .................................. 2015 r.
3.2 Z uwagi na fakt, że przedmiotowy układ drogowy związany będzie m.in. z ruchem
prowadzącym do terenów portowych, niezależnie od przyjętej ostatecznie klasy
drogi, kategorii ruchu i innych parametrów, należy przyjąć projektowane
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.
3.3 Sugerowana przez Zamawiającego kategoria drogi – powiatowa.
3.4 Sugerowana przez Zamawiającego klasa drogi – Z.
3.5 Elementy wymagające szczególnego zwrócenia uwagi:
- skrzyżowania z drogami układu nadrzędnego (droga krajowa nr 93),
równorzędnego (ul. Daszyńskiego) oraz podrzędnego (pozostałe ulice i drogi
wewnętrzne),
- planowana lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Usług „Mulnik”,
- lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Komunlanego i planowana
lokalizacja parkingu przy cmentarzu,
- lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Portu Wojennego oraz
terenów zamkniętych w trwałym zarządzie MON (K-8590, K-4370, K-7894),
- uwzględnienie lokalizacji przystanków (lub zatok) dla przyszłej komunikacji
miejskiej,
- uwzględnienie wygodnej i bezpiecznej drogi rowerowej (jako alternatywy dla
komunikacji samochodowej),
- uwzględnienie elementów bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnością
ruchową oraz z wadami wzroku lub niewidomymi (m.in. rejon przystanków
komunikacji miejskiej, skrzyżowań i przejść dla pieszych),
- uwzględnienie stosowania materiałów i urządzeń niskoemisyjnych oraz
rozwiązań projektowych wpływających na zmniejszenie uciążliwych emisji
powodowanych przez ruch samochodowy.
8/8
Download