schizofrenia - BazaTematow.pl

advertisement
SCHIZOFRENIA
PSYCHOLOGIA KLINICZNA
Prowadzący: mgr Jacek Olszewski
Autor: Wioletta Niedźwiadek
UMCS
LUBLIN 2002r.
SPIS TREŚCI
I. Wstęp………………………………………………………...3
II. Rozwój poglądów na temat schizofrenii……………….….....4
III. Objawy schizofrenii……………………………………….....7
IV. Typy schizofrenii………………………………………….....9
V. Etiopatogeneza……………………………………………...12
1. Teoria biologiczna powstawania schizofrenii…………....12
 Teorie genetyczne………………………………………...12
 Teorie histologiczne i anatomiczne……………………….13
2. Teorie psychospołeczne powstawania schizofrenii………16
 Ujęcie psychoanalityczne powstawania schizofrenii…...…16
 Koncepcja schizofrenogennej matki………………………19
2
 Koncepcja Theodore Lidz…………………………………20
VI. Schizofrenia u dzieci………………………………………...22
VII. Leczenie……………………………………………………..26
1.
Farmakologia………………………………………...26
2.
Insulinoterapia……………………………………….27
3.
Elektrowstrząsy……………………………………...27
4.
Śpiączki atropinowe…………………………………28
5.
Leczenie niebiologiczne……………………………..29
VIII.
Rokowanie………………………………………………..30
IX.
Literatura cytowana………………………………………31
X.
Bibliografia……………………………………………….33
I.
WSTĘP
Schizofrenia (z greckiego schizo - rozszczepion, phren - rozum).
Jest to często spotykana choroba psychiczna, która rozpoczyna się zwykle
między 15 - 25 rokiem życia. Nie jest jedną chorobą, ale ogólną nazwą wielu
różnych psychoz o rozmaitej etiologii i bardzo zróżnicowanym obrazie
klinicznym i rokowaniu. „We współczesnych klasyfikacjach traktuje się je jako
symptomy, czyli grupy objawów, wśród których najistotniejsze dotyczą
zakłóceń obrazu rzeczywistości, a szczególnie własnej osoby”. Istotą
schizofrenii jest uszkodzenie, rozszczepienie struktury osobowości. Zjawiska
rozszczepione spostrzega się zarówno w ramach poszczególnych funkcji
psychicznych chorego, jak i pomiędzy tymi funkcjami:
3
- Rozszczepienie pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym
światem chorego - autyzm
- Rozłam pomiędzy treściami myślowymi pacjenta a otaczającą go
rzeczywistością - dereizm
- rozdźwięk pomiędzy reakcjami uczuciowymi i mimicznymi z
jednej strony a czynnościami myślowymi - paratymia i paramimia
- rozszczepienie w obrębie czynności myślowych - rozkojarzenie wtedy logika wypowiedzi chorego jest dziwna i niezrozumiała, wg Blaukera
jest to myślenie autystyczno - niezdyscyplinowane.
Chory nie ma poczucia choroby, albo jest ono niejasne, izoluje się
od otoczenia, jest dziwaczny. Często występuje charakterystyczne dla
schizofrenii załamanie się linii życiowej chorego, który niejednokrotnie
porzuca naukę lub pracę, oddając się bezczynności lub zajęciom mało
produktywnym.
II.
ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT SCIZOFRENII
Do II połowy XIX wieku nie istniał żaden podział różnicowy
pomiędzy zaburzeniami psychicznymi. Chorych traktowano jako szalonych,
opętanych przez diabła itp.
Pierwszy system klasyfikacyjny opracował psychiatra niemiecki
Emil Kraepelin1(1856-1926). Jedno z zaburzeń , które opisał w 1896 roku było
dementi praecox - otępienie wczesne2. Za kryteria wyodrębnienia otępienia
Emil Kraepelin (1856 - 1926). Twórca szkoły psychiatrii niemieckiej i klasyfikacji chorób psychicznych.
Stworzył pojęcie jednostki mozologicznej. Opracował pojęcie otępienia wczesnego (dementia praecox),
włączając do tej psychozy katatonię (Kahlbaum) i hebefrenię (Hecker i Kahlbaum). Autor podręcznika
psychiatrii (1893). Opisał psychozę maniakalno - depresyjną jako odrębną jednostkę chorobową. Twórca
podziału psychoz endogenne i egzogenne. Profesor klinik psychiatrycznych w Monachium, Lipsku, Dreźnie,
Dorpacie, Heidelbergu.
2
Nazwy otępienie wczesne używali wcześniej Morel - 1869 i Pick 1891.
1
4
wczesnego uważał rozwój zaburzeń bez przyczyny zewnętrznej, „narastanie
otępiania osiągającego większą lub mniejszą głębokość, ale zawsze różnego od
otępienia w porażeniu postępującym, psychozach starczych czy padaczce”.
Otępienie wczesne - gdyż objawy pojawiają się przed osiągnięciem wieku
starczego. W pierwszych latach po ogłoszeniu tej koncepcji pojawiły się inne
nazwy dla schizofrenii np. „amblynoza - Evensen, dysfrenia - Wolff, paratonia
- Benstein”. Nazwę schizofrenia wprowadził w 1911r. E. Bleuler1. „dla grupy
psychoz, których podstawową cechą jest wg niego rozpad lub rozszczepienie
osobowości”. Bleuker nie tylko wprowadził inną nazwę dla opisanej przez
Kraepelina jednostki chorobowej, ale w zasadzie takiej jednostki nie uznał:
pisał nie o schizofrenii lecz o schizofreniach lub o grupie schizofrenii.
Wprowadził też inne kryteria zaliczania do tej grupy - stwierdzenie objawów
pierwotnych. Bleuker zaznaczył w swym podręczniku psychiatrii, że do
schozofrenii zaliczył nie jedną lecz szereg psychoz dlatego, iż uważa, że „na
podstawie wspólnych cech symptomatologii i przebiegu nie można zaliczać
schorzeń do jednej i tej samej jednostki chorobowej”. Pomimo tego, że
uznawał wyodrębnione przez Kraepelina postacie otępienia wczesnego łącznie
z opisanym przez O. Diema w 1903r. otępieniem prostym to jednak kładł
większy nacisk na psychologiczną analizę objawów spotykanych w
schizofrenii. Bleuler uważał za wspólną cechę tych postaci rozpad osobowości
z rozszczepieniem funkcji psychicznych w sferze uczuciowej, intelektualnej, w
stosunku chorych do środowiska i w sferze działania. Podczas gdy dla
Kraepelina wspólną ich cechą było otępienie znajdujące wyraz nie tylko w
symptomatologii przebiegu lecz i w zejściu choroby w postaci defektu
psychicznego. „Bleuler uważał schizofrenię za grupę psychoz endogennych,
lecz nie zdołał za swego życia wyłączyć z tej grupy niektórych psychoz, które
1
Eugen Bleuler (1857 - 1939). Psychiatra szwajcarski, profesor uniwersytetu w Zurychu, twórca nowoczesnej
szkoły psychiatrycznej. Stworzył koncepcje grupy schizofrenii oraz termin „schizofrenia”. Przez pewien czas
podlegał wpływom Z. Freuda. Zwolennik podejścia psychologicznego w psychiatrii.
5
okazały się psychozami objawowymi1. Psychozy te opisane później przez
innych badaczy, potwierdziły pogląd Bleulera, że ta sama symptomatologia
psychopatologiczna nie może decydować o rozpoznaniu.
Wszyscy autorzy kwestionują obecnie termin otępienie wczesne
(dementi praecox) jako sugerujący fatalizm przebiegu i zejścia. Choć już za
czasów Kraepelina obserwowano ok. 13% wyleczeń. Bleuler zapewniał o
możliwości jej wyleczenia. Należy zaznaczyć, że o objawach rozpadu jedności
psychicznej pisał jeszcze przed Bleulerem Stransky używając terminu ataksja
intropsychiczna (ataxia, z łaciny:
a - przeczenie, taksis - greckiego - ład).
Używał tego pojęcia w takim sensie jak Bleuler rozszczepienie psychiczne lub
Chaslin dysocjacja albo „discordance”.
Podejście Kraepelina i Bleulera miało istotny wpływ na
psychiatrię. „W najmniejszym stopniu wpłynęło na psychiatrię francuską, w
której przyjęto wprawdzie termin „schizofrenia” (używa się też do dziś:
dēmence prēcoce), ale jedynie dla psychoz wyróżniających się znacznym
rozpadem lub niepomyślnym przebiegiem. Pozostałe przypadki noszą inne
nazwy, m.in. dēlire (zespół urojeniowy, przewlekły z omamami), dēlire
passinelle, katatonia, stan katatoniczno - hebefreniczny”.
W innych szkołach psychiatrycznych widoczny jest też duży
wpływ Kleista2 (szereg psychoz endogennych, kwestionowane kryteria
przebiegu) lub teorii „jedynej psychozy”3 Zellera4, Griesingera5.
1
Psychozy objawowe (schizofrenopodobne) np. psychozy remetyczne, poencefalityczne, padaczkowe
Kleist Karl (1879 - 1960). Psychiatra i neurolog niemiecki. Profesor we Frankfurcie nad Menem. Zwolennik
ścisłej lokalizacji czynności psychicznych w mózgu.
3
Teoria jedynej psychozy - teoria ta opiera się na poglądzie, iż odróżnione przez obecnych psychiatrów 4
postacie chorobowe: melancholia, mania, obłęd, otępienie są przejawami jednej psychozy.
4
E. Zeller (1804 -1877). Psychiatra niemiecki. Zwalczał klasyfikację symptomatologiczną chorób psychicznych.
5
Gresinger Wilhelm (1817 - 1868). Psychiatra niemiecki, profesor w Kolonii, Zurychu, Berlinie, Tybindze.
Usiłował pogodzić „psychików” z „somatykami”. Twierdził, że istnieje tylko jedna choroba psychiczna o
rozmaitych objawach. W oparciu o anatomię starał się ustalić lokalizację zmian psychicznych oraz funkcji
psychiki normalnej. Wyznawca kierunku mechanistycznego.
2
6
III.
OBJAWY SCHIZOFRENII
Dzielimy je zasadniczo na podstawowe (osiowe) i na dodatkowe.
Objawy osiowe spotykamy we wszystkich zaawansowanych przypadkach
schizofrenii. Według Bleulera są to:

Autyzm - (termin wprowadził Bleuler w 1912r.) - oznacza
zamykanie się w sobie, zainteresowanie głównie własnymi przeżyciami,
unikanie kontaktów z innymi ludźmi, utrata kontaktu z otaczającą
rzeczywistością.

Rozkojarzenie - defekt integracji psychicznej,
rozszczepienie psychiczne, niezborność myślenia.
7

Paratymia - zaburzenia sfery uczuciowości, wyrażające się
w reakcjach afektywnych odwrotnych do reakcji normalnych. Objaw
rozszczepienia struktury osobowości.

Ambiwalencja - dwubiegunowa reakcja afektywna na
podnietę lub sytuację; współistnienie obu sprzecznych uczuć np. miłości i
nienawiści.

Depersonalizacja - objaw wyrażający się przekonaniem
chorego, że jego osobowość zmieniła się, towarzyszy temu uczucie obcości.
Do objawów osiowych dołączają się w poszczególnych rodzajach
schizofrenii rozmaite objawy dodatkowe:

Omamy (m.in. słuchowe, węchowe, smakowe, wzrokowe)
- spostrzeganie nie istniejących realnie przedmiotów, towarzyszy im
subiektywne przekonanie o ich realności.

Urojenia (m.in. prześladowcze, ksobne, oddziaływania,
owładnięcia, wielkościowe) - fałszywe przekonania, są odporne na
argumentację.

Objawy katatoniczne - zaburzenia psychomotoryczne,
przeciwstawne symptomy wahające się pomiędzy skrajnościami: hiperkineza,
osłupienia, automatyczna uległość, negatywizm, nienaturalne postawy i
ułożenie ciała. Mogą też wystąpić epizody gwałtownego pobudzenia.

Zaburzenia pamięci - iluzje pamięciowe np. déjà vu

Mutyzm - uporczywe milczenie, niemożność mówienia
przy nieuszkodzonych mózgowych ośrodkach mowy.

Neologizmy - tworzenie dziwacznych, niezrozumiałych

Perseweracje - powtarzanie tych samych słów, zdań,
słów.
odpowiedzi na różne pytania. Może przejawiać się także w gestach,
czynnościach grafonotorycznych.
8

Echolalie - automatyczne powtarzanie przez chorego
zasłyszanych słów i zdań.

Sztywność uczuciowa - nastrój chorego znajduje się cały
czas na jednakowym poziomie. „Stoi w ścisłym związku z niedostosowaniem
uczuciowym”.

Zobojętnienie - obniżenie zainteresowania, obojętność
intelektualna, emocjonalna. Czasami dotyczy tylko jednego tematu.
IV.
TYPY SCHIZOFRENII
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów
Zdrowotnych (ICD-10) podaje następujące rodzaje schizofrenii:
Schizofrenia paranoidalna F20.0 - najczęstsza postać schizofrenii.
Dominują względnie stabilne, często paranoidalne urojenia, którym zwykle
towarzyszą omamy (głównie słuchowe) oraz zmiany spostrzegania. Zaburzenia
afektu, woli, mowy, jak też objawy katatoniczne nie są nasilane.
Schizofrenia hebefreniczna F20.1 - nasilone zmiany są afektywne.
Urojenia i omamy są zwiewne i urywkowe. Nieodpowiedzialne,
nieprzewidywalne, bezcelowe zachowania. Liczne manieryzmy. Nastrój płytki
9
i niedostosowany. Przesadna wesołkowatość. Myślenie jest zdezorganizowane.
Mowa niepowiązana, rozkojarzorzana. Występuje wyraźna tendencja do
izolowania się.
Schizofrenia katatoniczna F20.2 - dominują zaburzenia
psychomotoryczne. Przemijające i izolowane objawy katatoniczne mogą
występować w każdej z postaci schizofrenii. Tutaj musi dominować jeden lub
więcej z następujących objawów:
-
Osłupienie - znaczy spadek reaktywności wobec otoczenia
jak też spontanicznych ruchów i reakcji.
-
Mutyzm
-
Pobudzenie - bezcelowa aktywność ruchowa nie poddająca
się wpływowi bodźców zewnętrznych.
-
Zastyganie - samorzutne przyjmowanie i utrzymywanie
niestosownych lub dziwacznych pozycji.
-
Negatywizm - nieumotywowany opór wobec wszelkich
poleceń lub prób poruszenia, albo ruch w przeciwnym kierunku.
-
Sztywność - utrzymywanie sztywnych pozycji wbrew
wysiłkom skłonienia do ruchu.
-
Giętkość woskowa - utrzymywanie kończyn i tułowia w
nadanych z zewnątrz pozycjach.
-
Inne objawy - np. automatyzm nakazowy (automatyczne
uleganie poleceniom), perseweracje słów i wyrażeń.
Schizofrenia niezróżnicowana F20.3 (atypowa) - stany spełniające
ogólne kryteria diagnostyczne schizofrenii, lecz nie przypominające żadnej z
omówionych dotąd postaci, ewentualnie przejawiające naraz cechy kilku z
nich, bez wyraźnej przewagi którejkolwiek zestawienia charakterystycznych
cech diagnostycznych.
Depresja poschizofreniczna F20.4 - epizod depresyjny, często
wydłużony, występujący w następstwie choroby schizofrenicznej. Niektóre
10
objawy schizofreniczne muszą jeszcze być obecne, ale nie dominują w obrazie
klinicznym.
Schizofrenia rezydalna F20.5 - przewlekły etap rozwoju zaburzeń
schizofrenicznych, odróżniający się wyraźnym postępem choroby od etapu
wczesnego do etapu późnego nacechowanego długo trwającymi ( nie zawsze
odwracalnymi) objawami negatywnymi.
Schizofrenia prosta F20.6 - powolny, postępujący rozwój
dziwactw zachowania, niezdolność do spełniania wymagań społecznych,
spadek sprawności. Narastające zubożenie społeczne. Negatywne objawy
rozwijają się nie poprzedzone jawnymi objawami psychotycznymi.
Schizofrenia innego rodzaju F20.8 - obejmuje schizofrenię
cenestopatyczną i zaburzenia o postaci schizofrenii.
Schizofrenia nie określona F20.9
Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
DSM - IV wyróżnia pięć podtypów schizofrenii:
- Paranoidalną
- Zdezorganizowaną
- Katatoniczną
- Niezróżnicowaną
- Rezydalną
Dodatkowo wymienia się zaburzenia schizoafektywne.
11
V.
ETIOPATOGENEZA
1) TEORIE BIOLOGICZNE POWSTAWANIA SCHIZOFRENII
Teorie te w wersjach „umiarkowanych” zakłócają istnienie
biologicznych predyspozycji (np. genetycznych), które w niekorzystnych
okolicznościach (np. stresu) prowadzą do rozwoju jawnych zaburzeń
psychotycznych. W wersjach „skrajnych” przyjmuje się, że zachorowanie na
schizofrenię zostaje z góry zdeterminowane.
Tego typu poglądy są poparte różnego rodzaju zjawiskami, które
są skorelowane z wystąpieniem schizofrenii np.
- Infekuje grupy w drugim trymestrze ciąży (wtedy występuje
częściej u dziewczynek zapadalność na chorobę)
12
- Wzrost zachorowań po wielkich epidemiach grypowych.
- Wzrost zachorowań w przypadkach skrajnych niedoborów
pokarmowych występujących w okresie pierwszego trymestru, np. podczas
wojen.
- Występowanie schizofrenii w pewnych „zamkniętych” obszarach
geograficznych np. zachodnie, autochtoniczne rejony Irlandii.
- Związek z częstszymi powikłaniami okołopłodnymi, zwłaszcza u
noworodków płci męskiej (może to być skutkiem wcześniejszych patologii,
które są częstsze u osób spokrewnionych)
- Zespół tzw. mniejszych anomalii fizycznych. Ich obecność w
różnych okolicach ciała wynika z rozwoju ze wspólnego listka ektodermalnego.
Teoria genetyczna
W wielu opracowaniach zwraca się uwagę na aspekt dziedziczenia
pewnych genów, które mają wpływ na zachorowanie. W 1996r. Buckley
zauważył znaczenie chromosomu VI dla schizofrenii. Również chromosom XII
jest wymieniany (wraz z VI i VIII) jako prawdopodobnie lokujący geny
schizofrenii przez Tsuang’a, Basset i Chow (1999) uważają, że 2% populacji
chorych na schizofrenię cierpi na specyficzny zespół delecji (22q11).
W badaniach rodzin pacjentów ze schizofrenią wykazano
wzrastającą częstość dziedziczenia psychozy w odwrotnej korelacji do wieku
zachorowania - w przypadkach najwcześniejszych zachorowań ryzyko może
wzrastać 14 - krotnie (przy ogólnym ryzyku wynoszącym 13% dla dzieci
mających jednego chorego rodzica).
Jedna z najgłośniejszych teorii schizofrenii ostatnich lat (Crow
1990) łączy rozwój schizofrenii z kształtowaniem się dymorfizmu płciowego
mózgu i dymorfizmu międzypółkulowego. Asymetria i dojrzałość mózgu mają
być nośnikiem dla selekcjonowania złożonych umiejętności społecznych, w
13
tym również płciowych. Zasadniczy wpływ na lateralizację przypisano genom
zlokalizowanym na chromosomach płciowych X i Y. Crow zakłada, że geny
kontrolujące tempo wykształcania asymetrii działają wadliwie w przypadkach
zaistnienia psychozy. Sugeruje, iż istnieje „powtarzalna” wewnętrzna struktura
tych genów. W ten sposób determinowane byłoby odmienne wykształcanie się
asymetrii mózgu u mężczyzn i kobiet, jak również - w przypadku głębszych
obserwacji - „fenotyp psychotyczny”.
Teorie histologiczne i anatomiczne.
Kraepelin opisał schizofrenię jako chorobę atakującą szczególnie
obszary czołowe mózgu, zwoje środkowe, przedśrodkowe i płaty czołowe.
Dzisiaj w badaniach anatomicznych schizofrenii zwraca się uwagę głównie na
dwie lokalizacje:
- Obszar skroniowy - hipokampowy (który koreluje z objawami
wytwórczymi)
- Obszar przyczołowy (koreluje z objawami ubytkowymi)
Analizy oparte na badaniach pośmiertnych mózgu chorych na
schizofrenię akcentują zmiany w hipokampie obręczy, ciele migdałowatym,
przegrodzi, mózgu.
Wg Crowa (1994) w badaniach mózgu chorych na schizofrenię
stwierdza się 3 zasadnicze typy zmian:
1)
powiększanie komór
2)
ograniczanie ilości substancji szarej
3)
redukcję lub utratę asymetrii
N. Andreasen opierając się na danych z badań morfologicznych
uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego, wskazywała że w przebiegu
schizofrenii dochodzi do powstawania zmian zanikowych w okolicach
14
przedczołowych. Jednakże inni badacze nie uzyskali tak jednoznacznych
wyników.
Niektórzy badacze np. Goldman - Rakic (1994) ujawniają zmiany
w przedczołowej korze grzbietowo - bocznej, które korelują z objawami
negatywnymi w schizofrenii. Zmiany te są swoiste, odmienne od spotykanych
w chorobach nomologicznych. Odpowiadają genetycznemu stanowi
hipofunkcji tkanki.
Na poziomie histologicznym u osób długo chorujących
stwierdzono znaczną redukcję liczby neuronów sięgającą 40-50% w jądrze
środkowo - grzbietowym wzgórza i jądrze półleżącym. Ale jednocześnie zmian
takich nie stwierdzono w innych częściach OVN.
W schizofrenii nie stwierdza się tak rozległych zmian
degeneracyjnych jak np. w chorobie Alzheimera, ale jest pewna grupa chorych,
u której obserwuje się nasiloną gliozę. U chorych tych przed śmiercią
obserwowano ciężkie zaburzenia poznawcze. Opisano także obecność
typowego zjawiska dla powolnej neurodegeneracji - opoptozy w obszarach
parahipokampowych. Podłożem toksycznych zmian ma być podwyższony
poziom NAAG (kwas N-acylo-L-asparagino-L-glutaminowy).
Rybokowski stwierdza, że „przejawem zaburzeń rozwoju mózgu
jest wystąpienie w okresie dziecięcym i oddescencyjnym deficytów
funkcjonowania społecznego i czynności poznawczych o różnym nasileniu oraz
wytworzenie się nadmiernej wrażliwości na niektóre sytuacje stresowe.
Wszystko to składa się na predyspozycje do zachorowania”.
Deficyt o charakterze biologicznym powoduje hipofrontalność
zaburzenia równowagi neoroprzekaźników, nieprawidłowości połączeń
neuronowych w strukturach korowych oraz w przekaźnictwie korowo limbicznym.
15
2) TEORIE PSYCHOSPOŁECZNE POWSTAWANIA
SCHIZOFRENII
Ujęcie psychoanalityczne powstawania schizofrenii.
Wg Pao powstanie elementów psychozy jest procesem składającym się z 5
elementów:
1.Konflikt
Pomimo znanego udziału pierwotnych zaburzeń o naturze
biologicznej, w schizofrenii występują także konflikty psychologiczne. Wiele z
nich ma taką samą strukturę jak konflikty u osób bez psychozy. Istotną różnicą
16
jest to, że występują one w Ego, które ma upośledzone funkcje na skutek
biologicznych nieprawidłowości. Deficytowe podłoże tworzy podstawę dla
niepełnego rozwoju Ego. Konflikty w obrębie takiego Ego mają inne skutki niż
w przypadku prawidłowo ukształtowanego Ego. Psychoanaliza ma duże
znaczenie w powstawaniu objawów schizofrenicznych przypisuje konfliktom
dotyczącym agresji i seksualności.
Następną różnicą jest to, że pomimo tej samej treści konfliktu jak
u osoby zdrowej, aktualizujący się, przedzierający się do świadomości impuls
konfliktowy osiąga olbrzymie, dezintegrujące psychikę nasilenie. Być może
mają na to wpływ bardzo pierwotne mechanizmy obronne.
2.Lęk o skrajnym nasileniu.
Jest on spowodowany silnym stanem konfliktowym. W takim
stanie integrująca funkcja Ego przestaje działać i bez pomocy z zewnątrz osoba
ze schizofrenią nie jest w stanie przywrócić ponownie równowagi psychicznej
(przestrzeni psychicznej w której funkcjonuje Ego mogą dalej pracować). M.
Klein uważa, że główną rolę w procesach schizofrenicznych odgrywa
pierwotny lęk przed unicestwieniem ( ma on skrajne natężenie w
najwcześniejszym okresie życia dziecka) oraz specyficzna odpowiedź Ego w
postaci pofragmentowania lub rozszczepienia.
Pao uważa, że w sytuacji nieadekwatnej i niesatysfakcjonującej
wczesnej relacji pomiędzy matką a dzieckiem, występuje u dziecka bardzo
silny stan lęku i napięcia. Sytuacja ta pozostawia trwały ślad i tworzy
predyspozycję do przyjmowania skrajnie nasilonego lęku. Powstają
podstawowe zaburzenia w relacjach z obiektami, z radzeniem sobie z
impulsami popędowymi oraz lękiem.
3.Ostre sparaliżowanie integracyjnej funkcji Ego w skrajnym lęku.
17
Stan ten może być wywołany gdy zadziała bardzo silny bodziec
(duża stymulacja powodująca gwałtowne wyzwolenie się impulsów
agresywnych lub seksualnych), albo, gdy pogorszy się zdolność Ego do
obrony i utrzymania integralności. Jest to splot odpowiedzi efektywnej i
nieadekwatnie rozwiniętego Ego, które powoduje taką odpowiedź. Można to
ująć jako krótką reakcję w trakcie której integracyjna funkcja Ego jest
sparaliżowana i podejmuje swoje działanie po pewnym czasie. Jednakże
ponowne podjęcie integracyjnej funkcji Ego ma miejsce na niższym poziomie
funkcjonowania aparatu Ego. Następuje regresja procesów zarówno
percepcyjnych i kognitywnych jak i motorycznych. Towarzyszy temu
reaktywowanie bardziej prymitywnych struktur Ego i prymitywnych
mechanizmów obronnych. Zmienia się doświadczanie samego siebie,
postrzegane jest to jako zmiana osobowości. Uciekając przed lękiem osoba
cofa się do prymitywnych funkcji Ego i obrony i staje się osobą z objawami
psychotycznymi. Freud nazwał to wewnętrzną katastrofą.
4.Ponowne włączenie się integracyjnej funkcji Ego.
W nowej sytuacji aparat psychiczny ma za zadanie przywrócić
integrującą funkcję Ego i ponownie stworzyć poczucie bezpieczeństwa.
Obronna organizacja jaka może się w danej chwili i sytuacji wytworzyć na celu
kierowanie, modulowanie i modyfikowanie w określony sposób zawartości
psychicznej. Ego używa aparatu percepcyjnego i kognitywnego w celach
adaptacyjnych i obronnych. Oprócz takich mechanizmów obronnych jak
zaprzeczenie, introjekcja, projekcja, mogą one także obejmować tzw.
„maintenace mechanism” np. deanimacja1, dedyferencja2,deneutralizacja3.
Osoba, która przejawia objawy schizofrenii ma niepewne poczucie
bezpieczeństwa. Jej aparat psychiczny czyni nieustanne wysiłki aby je
Pozbawienie postrzeganej osoby cechy bycia żywą.
Postrzeganie osoby jako jednolitej, bez wyodrębniających się cech, właściwości.
3
Proces oznaczający, że energia podlega jakościowej zmianie i staje się zorientowana agresywnie i seksualnie.
1
2
18
utrzymać. Kiedy pojawia się konflikt, a następnie lęk o skrajnym nasileniu
aparat psychiczny przestawia się na regresywne, niegdyś będące skutecznymi i
funkcjonalnymi mechanizmy i struktury, aby osiągnąć ponownie stan
równowagi. Następuje zmiana bardziej dojrzałych mechanizmów obronnych na
mechanizmy pierwotne (rozszczepienie na dobry i zły obiekt, zaprzeczenie,
omnipotencja, idealizacja, projekcja, introjekcja, fuzja), zmiana funkcji struktur
Ego na bardziej pierwotne, zmienia się myślenie, gdzie proces pierwotny
(sposób archaicznego funkcjonowania umysłowego) zastępuje proces wtórny
(dojrzałe myślenie uwzględniające realia czasu, miejsca i
prawdopodobieństwa). Powstaje swoisty stan nowej równowagi.
5.Stopniowa krystalizacja symptomów.
Według Pao symptomy to konsekwencja najlepszego możliwego
rozwiązania jakie może znaleźć osoba w danym momencie i w danych
okolicznościach. Ujawniając objawy opisywane jako paranoidalne,
katatoniczne lub hebefreniczne pacjent ma tendencje do używania archaicznych
mechanizmów obronnych i bardziej pierwotnych funkcji Ego. Bardziej dojrzałe
mechanizmy obronne, sposoby komunikacji i struktury Ego są cały czas obecne
ale ukryte pod objawami psychotycznymi.
Pewne cechy self wg Pao są niezbędne do prawidłowego poczucia
jego istnienia (np. poczucia napięcia instynktalno - afektywnego, poczucie
istnienia relacji z obiektami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz poczucia
ciągłości samego siebie - self; poczucie ciągłości istnienia obiektów w całości
wcześniejszych doświadczeń). Zakłócenie lub zniesienie poczucia ciągłości
istnienia jakie następuje w momencie ogarnięcia przez lęk o skrajnym nasileniu
jest niemożliwe do tolerowania. Pierwszym więc celem Ego staje się ponowne
ustanowienie poczucia ciągłości self. W tym celu osoba odwołuje się do
wcześniejszych doświadczeń z obiektami dającymi poczucie ciągłości.
Większość z tych doświadczeń u osób rozwijających objawy psychotyczne
19
składa się z fantazji, zaczynają one stanowić istotną treść nowego self. W
sytuacji gdy nowe self jest budowane w oparciu o fantazję i są one przez
pacjenta ujawnione to klinicznie klasyfikowane są jako urojenia. Reorganizacja
self wymaga czasu więc pełne wykrystalizowanie się objawów psychozy trwa
przez pewien okres. W tym czasie Ego tylko częściowo radzi sobie ze skrajnie
nasilonym lękiem, podlega ono terrorowi zalewających je przeżyć.
Krystalizowanie się symptomów odzwierciedla proces patologicznej
organizacji self w celu ponownego ustanowienia poczucia własnej ciągłości
poprzez nowe reprezentacje samego siebie i obiektów.
Koncepcja schizofrenogennej matki
Z koncepcją tą łączone jest nazwisko Fromm - Reichmann. Wg
niej schizofrenia to skutek krańcowych postaw matki: odrzucenia i
nadopiekuńczości. Postawa matki w stosunku do dziecka jest podstawowym
determinantem schizofrenii. Schizofrenogenna matka jest agresywna, krytyczna
i o nadmiernych wymaganiach albo też ukrycie odrzucająca, która hamuje
samodzielność swego dziecka przez nadopiekuńczość.
Podobne konkluzje dowodzące, że źródło schizofrenii może być
poza samym pacjentem wysuwa T. Tietze. Dokonując opisu obrazu klinicznego
25 matek stwierdza, że wszystkie były „… nadmiernie lękowe i obsesyjne,
wszystkie były dominujące: 10 z nich w sposób bardziej otwarty, a 15 w
bardziej subtelny sposób. Wszystkie matki okazały się restrykcyjne, jeśli
chodzi o libidalną gratyfikację swojego dziecka”.
Patologii rodziców jako przyczyny schizofrenii dowodzili m.in. J.
Rosen wg niego schizofrenogenna matka jest dominująca, otwarcie
odrzucająca, nadopiekuńcza, manipulująca mężem i dzieckiem”.
Krytykę tej teorii wysunął A. Kępiński zarzucając w
„Melancholii”, że autorzy tej koncepcji byli nieobiektywni.
20
Wybitny znawca schizofrenii S. Arieti stwierdził, że „obraz matki
schizofrenogennej nie pasuje do 75% matek jego pacjentów”.
Koncepcja Theodore Lidz.
Wg niego „w etiologii schizofrenii, zaburzone środowisko
rodzinne jest czynnikiem głównym”. Schizofrenia jest chorobą braku będącego
wynikiem niedostarczenia przez rodziców dziecku tego, co istotne dla jego
prawidłowego rozwoju. Matka nie jest w stanie zaspokoić potrzeb dziecka gdyż
jest zajęta sobą. Dziecko rośnie wtedy z poczuciem zagrożenia i nie osiąga
autonomii. Ponadto w rodzinach z chorym na schizofrenię występuje
przewlekła niezgodność, konflikt małżeński.
Wyróżnia 2 rodzaje zaburzonych reakcji małżeńskich:
- małżeński rozłam - rodzice są oddaleni od siebie emocjonalnie,
pozostają w stałym konflikcie, zajęci są tylko sobą, nie respektują siebie,
nielojalnie walczą o dziecko.
- małżeńska skośność - pomimo, że nie ma zagrożenia rozpadem to
stale u jednego z rodziców utrzymuje się poważne zaburzenie (np. nerwica lub
pogranicze psychozy). Partner małżeński jest słaby i zależny, akceptuje tą
sytuację i sugeruje dziecku, że sytuacja jest normalna.
Te strategie powodują, że dziecko ma wypaczony obraz realnego
świata, ma bardzo utrudnione zdobycie tożsamości. Dziecko wychowuje się w
izolacji uczuciowej, braku poczucia bezpieczeństwa.
21
VI.
SCHIZOFRENIA U DZIECI
Historia badań nad schizofrenią u dzieci rozpoczyna się w 1906r.
odkąd Sante de Sanctis wprowadził pojęcie „dementica praecocissima”
(w 1924r. nazwę tę zmienił na „schizofrenia infantilis”).
Już od połowy XIX wieku pisano o psychozach u dzieci
odpowiadającym swym obrazem schizofrenii np. Friedreich 1835, Griesiner
1845, Grüntz 1859, Morel 1860, Berkhan 1863, Kelp 1875, Emminghaus 1887,
Moreau de Tours 1888, Chostenet 1890, jednakże dopiero de Sanctis
wyodrębnił i opisał przypadki schizofrenii u dzieci.
W 1926 r. Homburger zwrócił uwagę na swoistość objawów u
dzieci (poprzednio rozpoznawanej tylko wówczas, gdy jej objawy były
22
zupełnie podobne jak u dorosłych. Podkreślał także konieczność dłuższej
obserwacji przebiegu choroby.
W 1937r. Lutz stwierdził, że każdy okres rozwoju dziecka kładzie
specyficzne piętno na obraz tej choroby.
Po II wojnie światowej coraz bardziej zaznaczają się rozbieżności
w poglądach na etiopatogenezę i kryteria rozpoznawcze np. Lutz wyklucza
możliwość rozpoznawania schizofrenii u dzieci z organicznymi uszkodzeniami
mózgu, co jest m.in. powodem niezwykle rzadkiego rozpoznawania tej choroby
w niektórych ośrodkach. T. Bilikiewicz sądzi, że obecność takich zmian nie
stanowi przeszkód dla rozpoznania schizofrenii. Bender mając na uwadze
trudności jakie pojawiają się w diagnostyce proponuje używanie terminu
„psychozy dziecięce schizofrenopodobne”. Za górną granicę wieku
rozpoznania schizofrenii dziecięcej przyjęto powszechnie 15 rok życia, Lutz
granicę tę obniża do 10 r.ż. i wydaje się, że jest to podejście słuszniejsze
dlatego, że poniżej tej granicy początek pokwitania jest mało prawdopodobny,
powyżej 10 r.ż. możemy brać pod uwagę schizofrenię wieku pokwitania.
Jednakże i ją wielu badaczy zalicza do schizofrenii dziecięcej.
Schizofrenia występuje u 0,8 - 1% osób ogólnej populacji, przy
czym (wg oceny Lutza z lat trzydziestych) u 1% chorych rozpoczyna się przed
10 r.ż. Występuje znacznie częściej u chłopców niż u dziewczynek, stosunek
liczbowy chorych chłopców do dziewcząt określa się jako 2:1 a nawet 3:1.
Lempp (1966r.) i inni zauważyli, że na schizofrenię zapadają przede wszystkim
jedynacy lub dzieci najstarsze w rodzinie.
W piśmiennictwie psychiatrycznym podkreślana jest zgodnie
swoistość i odrębność klinicznego obrazu schizofrenii u dzieci w porównaniu z
jej obrazem u dorosłych. Odrębność jest tym wyraźniejsza im wcześniej
dziecko zachoruje. Obraz psychopatologiczny choroby ma odmienną
charakterystykę dla każdego okresu rozwojowego dziecka. Im bliżej
pokwitania tym większe prawdopodobieństwo do schizofrenii u dorosłych.
23
Specyfika ta wiąże się z tym, że choroba ujawnia się w okresie, gdy osobowość
dziecka zaczyna się dopiero kształtować. U człowieka dorosłego natomiast
proces chorobowy wyraża się rozszczepieniem struktury osobowości już
ukształtowanej.
Schizofrenię dziecięcą dzieli się zwykle na 2 grupy:
1.schizofrenię wieku przedszkolnego (3 - 6 r.ż.)
2.schizofrenię wieku szkolnego (6 - 10 r.ż.)
Ad.1. Rozpoczyna się przeważnie nieuchwytnie, ma przebieg
powolny, rzadziej ostry i burzliwy. Początek psychozy przypada często na tzw.
okres przekory i jest do niego bardzo podobny, przy czym u dzieci zdrowych
psychicznie okres ten szybko przemija, u chorych pojawiają się dalsze
zaburzenia. Dziecko traci kontakt uczuciowy z rodzicami, przestaje bawić się z
dziećmi, izoluje się w samotności. Występują stereotypie ruchowe (zabawy też
mają charakter stereotypowy), werbigenacje. Dziecko bywa w zachowaniu
nagłe, niekiedy agresywne. Po pewnym czasie (kilka do kilkunastu miesięcy)
pojawiają się zaburzenia mowy prowadzące do mutyzmu. Myślenie dziecka
staje się bardzo ubogie, niekiedy pojawia się rozkojarzenie myślenia.
Wyjątkowo rzadko (niemal wyłącznie po 6 r.ż.) pojawiają się objawy
pozytywne (omamy, urojenia). Rozwój umysłowy ulega zahamowaniu, często
regresji i to w takim stopniu, że obraz zejściowy w postaci defektu
psychicznego trudno jest odróżnić od niedorozwoju umysłowego lub otępienia.
Trudności diagnostyczne schizofrenii przedszkolnej komplikuje fakt, że do
podobnych obrazów klinicznych prowadzi szereg innych schorzeń, m.in.
schorzenia zapalne i zwyrodnieniowe mózgu.
Ad.2. Wykazuje więcej podobieństw do obrazu klinicznego
spotykanego u dorosłych, objawy częściej są wyraźniejsze, częściej pojawiają
się objawy pozytywne i rozkojarzenie myślenia. Występować mogą objawy
24
katatoniczne, neologizmy. Dzieci są przeważnie apatyczne, zobojętniałe
uczuciowo, tracą kontakt z otoczeniem. Mogą pojawiać się stany podniecenia
ruchowego i psychicznego. Przebieg choroby jest przewlekły, prowadzi do
ubytku psychicznego, przeważnie mniejszego niż przy schizofrenii
przedszkolnej. Możliwe są poprawy po zastosowaniu leczenia.
Dynamika przebiegu procesu schizofrenicznego odgrywa bardzo
istotną rolę w rozpoznaniu. Odróżnia się zwykle dwie lub trzy postacie
przebiegu tej choroby u dzieci. Lutz (1937) wymienia np. dwie formy
schizofrenii dziecięcej:
1) rozpoczynającą się skrycie, o równomiernym lub łagodnie
falującym przebiegu, o obrazie raczej febefrenicznym
2) rozpoczynającą się mniej lub bardziej ostro i rozwijającą
się rzutami zbliżonymi do katatonicznych.
Suchariewa (1967) wyróżnia trzy postacie przebiegu schizofrenii u
dzieci:
1)
rozwijającą się wolna i stopniowo, stale postępującą, bez
ostrych „posuwów” i pełnowartościowych remisji.
2)
rozwijającą się ostro, o przebiegu remitującym.
3)
pośrednią (mieszaną), w której po krótszej lub dłuższej
fazie stałego przebiegu pojawiają się rzuty psychotyczne,
ale przy wyraźnie postępującym rozwoju procesu
chorobowego.
Podobny podział (najbardziej odpowiadający praktyce klinicznej)
zaproponowała Kaługina (1971). Na podstawie analizy przebiegu choroby u 53
dzieci w wieku od 5 do 12 lat wyróżniła następujące typy przebiegu procesu
schizofrenicznego:
25
1)
przewlekły
2)
mieszany (zaznaczające się nuty psychotyczne na podłożu
nieprzerwanego przebiegu)
3)
periodyczny (pojawiające się ostre nuty z następującymi
po nich drobnymi remisjami)
Schizofrenia dziecięca niezależnie od wieku w jakim się pojawia,
wykazuje cechy wspólne podane dla schizofrenii w ogóle przez Bleulera. Są
nimi: zubożenia życia uczuciowego, zaburzenia sfery myślenia. Jest to ten sam
proces chorobowy co u dorosłych, jednak obraz psychopatologiczny w
poszczególnych grupach wieku różni się znacznie, co jest związane głównie z
różnym stopniem rozwoju psychicznego dziecka. Im wiek dziecka jest bliższy
dojrzałości tym obraz kliniczny jest bardziej zbliżony do stwierdzonego u
dorosłych. Im młodszy wiek dziecka tym większa atypowość obrazu
klinicznego i tym większe trudności diagnostyczne, gorsze jest również
rokowanie.
VII.
LECZENIE
1. Farmakoterapia
Zajmuje ona znaczące miejsce w opanowaniu psychozy lub
przynajmniej w złagodzeniu objawów. W dalszym ciągu utrzymują się
sprzeczne poglądy dotyczące działania leków. Jedni badacze (m.in.
T. Bilikiewicz) uważają, że leki psychotropowe nie działają przyczynowo a
jedynie na objawy. Psychiatrzy zorientowani bardziej biologicznie twierdzą, że
farmakologia przywraca zaburzoną harmonię biochemiczną i
neurofizjologiczną. Celem leczenia tego typu jest usunięcie objawów, ale nie
26
zawsze w praktyce udaje się uzyskać pełną bezobjawową remisję1, częściej
dochodzi tylko do złagodzenia objawów umożliwiającego pacjentowi w miarę
normalne życie. Często do unormowania reakcji i zapobiegania nawrotom
chorzy muszą przez dłuższy czas pobierać dawki podtrzymujące. Pomimo
ciągłego wprowadzania nowych leków psychotropowych o określonym
wybiórczym działaniu to w dalszym ciągu problemem są liczne i uciążliwe
objawy, które często wpływają na negatywny stosunek pacjenta do leczenia.
Powikłania na skutek działania leków psychotropowych można podzielić na:
1) Ogólne - zapaść ortostatyczna, zapalenie żył, zakrzepy i zawały,
żółtaczka, agranulocytoza (zanik białych ciałek krwi), zapalenie
skóry, nacieki zapalne, napady padaczkowe, suchość w ustach.
2) Neurologiczne - objawy pozapiramidowe (wzmaga się napięcie
mięśniowe, ruchy stają się powolne, kroki drobne, postać
pochylona, drżenie rąk i palców, maskowata twarz, ruchy
przymuszone), akatyzja (pobudzenie ruchowe, kurcze w niektórych
grupach mięśni, w tym także niebezpieczne kurcze mięśni gardła i
krtani, kurcze gałek ocznych, mięśni tułowia i kończyn). Objawy
neurologiczne mogą być niebezpieczne dla życia.
3) Wegetatywne - leki psychotropowe wybitnie wpływają na układ
anatomiczny wywołując różne zaburzenia wydzielania potu, śliny
regulacji ciała, łaknienia, pragnienia, wydalania moczu i stolca,
zawroty głowy, przyspieszone tętno.
4) Psychiczne - silne pobudzenie, zamęt, lęki, reakcje depresyjne w
których chorzy mogą dokonywać zamachów samobójczych.
W trakcie farmakoterapii lekami psychotropowymi może wystąpić też
reakcja paradoksalna czyli działania uboczne i powikłania nietypowe dla
Remisja - stan psychiczny chorych, którzy przebyli chorobę psychiczną i wykazują brak lub obecność jedynie
dyskretnie zaznaczonych objawów afektu lub degradacji psychicznej. Ze względu na możliwość pojawienia się
nawrotu choroby lub wystąpienia jej następstw nie można orzec, że wchodzi w grę wyleczenie.
1
27
danego leku, np. podniecenie po środkach uspokajających, depresja po
antydepresyjnych, bezsenność po nasennych itp.
2. Insulinoterapia
Wprowadzona po raz pierwszy w1927r. przez Sokel’a. Na temat ich
skuteczności śpiączek insulinowych istnieją podzielone zdania.
Metoda ta polega na codziennym domięśniowym wstrzykiwaniu
insuliny w dawkach powodujących śpiączkę hipoglikemiczną. Jest to metoda
wysoce niebezpieczna. Istnieje ryzyko niemożności wyprowadzenia z zapaści.
Mogą wystąpić groźne zaburzenia krążenia i oddychania, drżączki, odczyny
psychoorganiczne. Do tego dołączają się przykre dla chorych ograniczenia w
postaci zakazu spożywanie słodyczy, pojawić się może duży przyrost wagi.
3. Elektrowstrząsy
Wstrząsy do leczenia wprowadzili lekarze włoscy Carletti i Bini w
1938r. Zabieg ten polega na przepuszczeniu prądu elektrycznego przez okolice
skroniowo - czołowe czaszki. Dla wywołania elektrowstrząsu stosuje się prąd o
napięciu 90 - 100V i natężeniu ok. 300 mA, który przepuszcza się przez czaszkę
za pomocą nałożonych na okolice skroniowe elektrod. Wykonuje się serię
zabiegów od 6 do 12. Niektóre ośrodki psychiatryczne, np. Klinika Chorób
Psychicznych w Gdańsku wykonują wstrząsy jednostronne, drażniąc prądem
okolice ruchowe półkuli niedominującej. Wg T. Bilikiewicza po takich
zabiegach szybciej chory odzyskuje orientację i prawidłową świadomość niż
przy metodzie tradycyjnej. Mechanizm działania silnego prądu elektrycznego
na mózg nie jest znany. Przypuszcza się, że oddziałuje on na struktury
podkorowe (zwłaszcza na międzymózgowie) oraz w następstwie pobudza oś
przysadkowo - nadnerczową, wywołując w ten sposób stymulację sił obronnych
ustroju. Elektrowstrząsy poprawiają wrażliwość receptorów na obpominę,
redukują wychwyt zwrotny serotoniny, pobudzają tę cześć mózgu, która
28
stymuluje norepinefrynę. Podnoszą także ilość głównych inhibitorów,
neurotransmiterów oraz ilość GABA.
Obecnie elektrowstrząsy stosowane są sporadycznie i tylko w ciężkich
stanach, opornych na terapię farmakologiczną. Jest to spowodowane z jednej
strony pojawiającymi się coraz bardziej skutecznymi lekami, z drugiej skutkami
ubocznymi terapii elektrowstrząsami. Przed zastosowaniem znieczulenia
ogólnego były to zabiegi brutalne, ale narkoza niesie ze sobą niebezpieczeństwo
trudności z wybudzeniem chorego, powikłaniami ze strony układu krążenia. Po
zabiegu pojawiają się zaburzenia świadomości, orientacji, pobudzenie, bóle
głowy, a także kłopoty z pamięcią świeżą, trwały defekt intelektualny.
Obserwowano także zaburzenia akcentu, melodii głosu, rytmu, maskowatość
twarzy.
4.Śpiączki atropinowe
Terapia zapoczątkowana przez Farrera w Stanach Zjednoczonych. W
Polsce została wprowadzona i zmodyfikowana przez T. Bilikiewicza i
współpracowników w 1960r. Zabieg polega na wstrzyknięciu wysokiej dawki
atropiny (kilkadziesiąt do 200 mg domięśniowo), po czym występują objawy
zatrucia, pełny obraz majaczenia atropinowego z podnieceniem i gorączką,
przechodzącego stopniowo w stan stępienia. Na kurację składa się szereg takich
zabiegów. Stosowana była w schizofreniach opornych na działanie
neuroleptyków, obecnie całkowicie zaniechana.
5. Leczenie niebiologiczne
Przede wszystkim stosuje się psychoterapię. Często jednak,
szczególnie w początkowym ostrym rzucie choroby, objawy np. autyzm
uniemożliwiają kontakt terapeutyczny. Stosowane są różne formy
psychoterapii: od podtrzymującej do głębokiej psychoanalitycznej. Aby
uaktywnić chorego na wielu oddziałach prowadzi się terapię zajęciową, która
29
ma za zadanie uspokoić, mobilizować i usprawniać społecznie chorego. Ostatni
coraz częściej w proces terapii włącza się całą rodzinę chorego (terapia
rodzinna), a także działania w środowisku naturalnym pacjenta.
Najlepsze rezultaty osiąga się przy zastosowaniu kompleksowych
metod leczenia uwzględniających jednakże specyfikę danego przypadku i stan
pacjenta.
VIII. ROKOWANIE
Przypadki całkowitego wyleczeni są rzadkie, jednakże obserwowano
je nawet u chorych po wieloletnim nieprzerwanym trwaniu choroby. Wg
M. Bleulera przy schizofrenii o przebiegu okresowym osiąga się 25 - 35%
wyleczeń. Coraz częściej obserwowane są stany głębokiej poprawy
przemawiające za istotnym znaczeniem dla rokowania nowoczesnych metod
leczniczych: biologicznych i przede wszystkim psychoterapeutycznych. Te
metody lecznicze spowodowały bardzo znaczne zmniejszenie się przypadków
30
w których proces chorobowy kończy się defektem psychicznym1. Jednak wciąż
u 15 - 35% przypadków występuje zejście o typie zmian przewlekłych
powodujących inwalidztwo. Na ogół stwierdza się większą skłonność do
poprawy w przypadkach o bardziej ostrym początku, zwłaszcza gdy łączy się
on z zaburzeniem świadomości. Prognozę pogarsza dominowanie w obrazie
chorobowym objawów osiowych.
Różne rokowanie w schizofrenii świadczy na korzyść poglądu, że
choroba ta nie stanowi określonej jednostki nozologicznej, lecz grupę takich
jednostek.
IX. LITERATURA CYTOWANA
 Andreasen (1988) „Schizophrenia”
 Arieti S. „Parents of the schizophrenic patient: A
reconsideration”. Journal of the American Academy of
Psychoanalysis 1997, 5
Zmiana osobowości powstała w następstwie choroby psychicznej lub organicznego uszkodzenia mózgu.
Charakteryzuje się zubożeniem intelektualnym, uczuciowym, rozpadem struktury osobowości. Urojenia,
obniżenie lub podwyższenie aktywności psychoruchowej, rozkojarzenie - tylko w przypadku defektu
schizofrenicznego.
1
31
 Basset A., Chow E. (1999) „22q11 detion synohome: a
genetic subtype of schizophrenia”. Biol. Psychiatry, 46,
882 - 891
 Buckley P., Buchanan R., Schultz S., Tamminga C. (1996)
„Catching up on schizophrenia”. Arch. Gen. Psychiatry
 Crow T. (1994) „The relationship between morphological
and genetic findings” Alfred Benzon Symposium 38,
Kopenhaga
 Dąbrowski S., Jaroszyński J., Pużyński S. „Psychiatria”
 Goldman - Rakic P. (1994) „Investigations of prefrontal
cortex in nonhuman primates relevant to schizophrenia”
Alfred Benzon Symposium 38, Kopenhaga
 Klimasiński K. „Elementy psychopatologii i psychologii
klinicznej”
 Korzeniowski L. (red.) „Encyklopedyczny słownik
psychiatrii”

Lidz T. „The Family, Personality Development, and
Schizophrenia” w: Romano J. „The Origins of
Schizophrenia” Amsterdam 1967
 Pao P.N. „Schizophrenic disorders” Int. Univ. Press.
 Rosen J. N. „Direct Analysis” 1951

Rybakowski J. „Postępy w badaniach nad etiopatogenezą
schizofrenii w latach 90” Psychiatria Polska 1997, 31, 5,
513 - 526
 Sulestrowa H., Wosiński M. „Schizofrenia u dzieci”

Tietze T. „A study of Mothers of schizophrenic Patients”.
Psychiatry 1949, 12
32
 Tsung M., Stone W., Faraone S. (1999) „Schizophrenia: a
review of genetic studies”. Harv. Rev. Psychiatry, 7, 185 207
X. BIBLIOGRAFIA
 Andreasen (1988) „Schizophrenia”
 Arieti S. „Parents of the schizophrenic patient: A
reconsideration”. Journal of the American Academy of
Psychoanalysis 1997, 5
33
 Badania nad schizofrenią 1999/2000, II, 2
 de Barbaro B. (red.) „Schizofrenia w rodzinie”
 Basset A., Chow E. (1999) „22q11 detion synohome: a
genetic subtype of schizophrenia”. Biol. Psychiatry, 46,
882 - 891
 Bilikiewicz A. (red.) „Psychiatria”
 Buckley P., Buchanan R., Schultz S., Tamminga C. (1996)
„Catching up on schizophrenia”. Arch. Gen. Psychiatry
 Crow T. (1994) „The relationship between morphological
and genetic findings” Alfred Benzon Symposium 38,
Kopenhaga
 Dąbrowski S., Jaroszyński J., Pużyński S. „Psychiatria”
 Falicki Z. „Psychiatria społeczna”
 Falicki Z. „Zespoły psychopatologiczne w medycynie”
 Goldman - Rakic P. (1994) „Investigations of prefrontal
cortex in nonhuman primates relevant to schizophrenia”
Alfred Benzon Symposium 38, Kopenhaga
 Kępiński A. „Schizofrenia”
 Klimasiński K. „Elementy psychopatologii i psychologii
klinicznej”
 Koślacz A. Nowak R. „Psychiatria kliniczna i
pielęgniarstwo psychiatryczne”
 Korzeniowski L. (red.) „Encyklopedyczny słownik
psychiatrii”

Lidz T. „The Family, Personality Development, and
Schizophrenia” w: Romano J. „The Origins of
Schizophrenia” Amsterdam 1967
 Pao P.N. „Schizophrenic disorders” Int. Univ. Press.
34
 Rosen J. N. „Direct Analysis” 1951
 Rosenhan D., Seligman M. „Psychopatologia”
 Rybakowski J. „Postępy w badaniach nad etiopatogenezą
schizofrenii w latach 90” Psychiatria Polska 1997, 31, 5,
513 - 526
 Sillamy N. „Słownik psychoanalizy”
 Sulestrowa H., Wosiński M. „Schizofrenia u dzieci”

Tietze T. „A study of Mothers of schizophrenic Patients”.
Psychiatry 1949, 12
 Tsung M., Stone W., Faraone S. (1999) „Schizophrenia: a
review of genetic studies”. Harv. Rev. Psychiatry, 7, 185 207
35
36
Download