Załącznik

advertisement
ZARZĄDZENIE NR.51/2008
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29.07.2008r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ogólnych warunków użytkowania samochodów
służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy Wieliszew i jednostek
organizacyjnych gminy.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zarządza się co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy ,,Regulamin ogólnych warunków użytkowania
samochodów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu Gminy Wieliszew i jednostek
organizacyjnych gminy”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Administracji i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Wieliszew.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Zarządzenia nr 51/2008
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29 lipca 2008 r.
REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU GMINY WIELISZEW,
zwany dalej ,,Regulaminem’’
I.
Zasady użytkowania samochodów służbowych i wykonywania obsługi transportowej
1.
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o samochodzie służbowym Urzędu Gminy Wieliszew, zwanego w
dalszej części Regulaminu „Urzędem”, rozumie się przez to samochody stanowiące własność
Urzędu Gminy tj.
1.Samochód 9 osobowy Volkswagen
2.Samochód Polonez-Track
2.
Referat Administracji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy odpowiedzialny jest za
wykonywanie obsługi transportowej na rzecz:
2.1. Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów jednostek organizacyjnych,
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących rady gminy Wieliszew, bądź innych
pracowników Urzędu, poprzez przydzielenie samochodu wraz z kierowcą, do ich dyspozycji,
2.1.1. podstawę do korzystania z samochodu dla celów służbowych stanowi zamówienie
zgłoszone przez komórkę organizacyjną i potwierdzone przez Wójta, Zastępcę Wójta,
Sekretarza lub Skarbnika, którzy odpowiadają za celowość zlecenia,
2.1.2.zamówienie poza teren powiatu powinno posiadać formę pisemną (wzór zamówienia
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), w przypadku nagłych potrzeb
korzystania z samochodu służbowego dopuszcza się zamówienie w formie
telefonicznej,
2.2. pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych dla których na zlecenie Wójta został
przydzielony samochód do celów służbowych, bez obsługi kierowcy (wzór stanowi załącznik
nr.2 do niniejszego Regulaminu)
3.
Dla każdego z samochodów służbowych, za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2.2
wyznacza się kierowcę odpowiedzialnego za jego prawidłową eksploatację.
4.
W przypadku nieobecności w pracy kierowcy odpowiedzialnego za dany samochód służbowy,
Kierownik Referatu Administracji i Gospodarki Komunalnej może przekazać samochód do
eksploatacji innej, upoważnionej osobie, posiadającej stosowne kwalifikacje (prawo jazdy).
5.
Przekazanie samochodów służbowych w użytkowanie kierowcom, bądź innym upoważnionym
osobom (przez Wójta gminy Wieliszew) następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6.
Kierowcy oraz inne osoby, którym powierzono w użytkowanie samochody służbowe zobowiązani
są do:
6.1. eksploatowania samochodów z zachowaniem bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków
jazdy, dbania o czystość użytkowanego pojazdu,
6.2. przestrzegania obowiązujących norm zużycia paliwa oraz do pokrywania kosztów
wynikających z przekroczeń tych norm,
6.3. dokonywania codziennej obsługi samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli:
oświetlenia, stanu ogumienia, poziomu oleju w silniku, płynu w układzie chłodniczym,
6.4. w przypadku zauważenia awarii, czy usterek możliwe szybkiego zgłoszenia ich Kierownikowi
Referatu Administracji i Gospodarki Komunalnej , bądź innemu pracownikowi Referatu,
6.5. w przypadku: wypadku drogowego, kolizji, zaistnienia kradzieży samochodu, bądź
elementów jego wyposażenia niezwłocznego powiadomienia właściwego terytorialnie organu
Policji oraz zgłoszenia za pośrednictwem wyznaczonego pracownika Referatu Administracji
i Gospodarki Komunalnej w przewidzianym przepisami terminie szkody do ubezpieczyciela.
7.
Spowodowanie przez kierowcę lub osobę, której powierzono w użytkowanie samochód służbowy
szkody, która z jego winy nie podlega zwrotowi z tytułu ubezpieczenia, powoduje odpowiedzialność
majątkową tej osoby, do pełnej kwoty wysokości spowodowanej szkody.
8.
Wszelkie koszty wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa kierowca lub inna
osoba, której powierzono w użytkowanie samochód służbowy.
11.
Kierowcom oraz innym osobom, którym powierzono w użytkowanie samochody służbowe zabrania
się ich udostępniania osobom trzecim.
12.
Po zakończonej pracy samochody parkowane są w garażu Urzędu, bądź w wyznaczonych
parkingach strzeżonych.
13.
Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu dokonują ich użytkownicy na wyznaczonych
stacjach paliw.
.
Wykorzystywanie przez pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników Jednostek
Organizacyjnych Gminy do celów prywatnych samochodu służbowego wraz kierowcą wymaga:
14. 1 pisemnej zgody Wójta Gminy,
14..2. pokrycia kosztów paliwa, na podstawie not obciążeniowych, które wystawiane będą w
Referacie Administracji i Gospodarki Komunalnej z godnie z przebiegami wykazanymi w
protokółach zdawczo-odbiorczych oraz normami zużycia paliwa.,
14..3. pokrycia kosztów pracy kierowcy.
14.
II.
Ewidencjonowanie wykorzystania samochodów służbowych Urzędu
Samochody wykorzystywane do celów służbowych z kierowcą
1.
Ewidencjonowanie wykorzystania samochodów służbowych dokonywane jest wg poniższych zasad:
1.1. prowadzone jest przez kierowców na ponumerowanych kartach drogowych (wzór karty
drogowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), z zachowaniem ciągłości
zapisów w kolejnych dniach miesiąca.
1.2. w kartach drogowych wpisuje się daty oraz godziny pracy kierowców, liczbę przejechanych
kilometrów, daty i ilości kupowanego paliwa,
1.3. trasy przejazdów wpisywane są wyłącznie w przypadkach wyjazdu poza teren gminy lub
wykonywania czynności zleconych dodatkowo, za zgodą dysponentów na rzecz jednostek
organizacyjnych Urzędu, w pozostałych przypadkach stosuje się zapis: „Jazda służbowa na
terenie gminy”, do którego używa się skrótu „JS-W”,
1.4. karty drogowe, z zapisem potwierdzającym stan licznika oraz godziny pracy, podpisywane są
codziennie przez dysponenta samochodu,
1.5. formularze kart drogowych wydawane są w Referacie Administracji i Gospodarki komunalnej
przez wyznaczonego pracownika Referatu,
1.6. pracownik, o którym mowa w pkt. 1.5. w okresach miesięcznych dokonuje rozliczenia
przebiegu samochodów, zużycia paliwa i godzin pracy kierowców oraz sprawdza
prawidłowość dokonanych w nich zapisów.
Samochody przydzielone, na zlecenie Wójta Gminy Wieliszew pracownikom Urzędu Gminy,
bądź pracownikom jednostek organizacyjnych gminy bez kierowcy
2.
Ewidencjonowanie wykorzystania samochodów przydzielanych pracownikom, bądź jednostkom
organizacyjnym bez kierowcy dokonywane jest na zasadach określonych w części II, w punkt 1
ppkt.1.1 - 1.6., z zastrzeżeniem, iż przypisane w powołanych punktach czynności kierowców,
dotyczące ewidencjonowania wykorzystania samochodu służbowego, wykonuje pracownik,
któremu został przydzielony samochód do celów służbowych.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
ogólnych warunków użytkowania
samochodów służbowych oraz
obsługi transportowej Urzędu gminy
Wieliszew
Jednostka/komórka zamawiająca
(pieczątka)
Wieliszew……………
ZAMÓWIENIE
Na przydział samochodu służbowego w dniu ….………, od godziny ……….. do godziny ……………
Trasa przejazdu…………………………………………………………………………………….……,
w celu …………...………………………………………………………………………………..……....
Imię i nazwisko, nr telefonu zamawiającego …………………………………………………………….
.....………..….…………
Podpis zamawiającego
………………………..…………………………………………
Podpis i pieczątka zatwierdzającego
uwaga: Podpisujący zamówienie bierze na siebie odpowiedzialność za celowe użycie samochodu do spraw służbowych.
Załącznik nr 2 do Regulaminu
ogólnych warunków użytkowania
samochodów służbowych oraz
obsługi transportowej Urzędu gminy
Wieliszew
Jednostka/komórka zamawiająca
(pieczątka)
Wieliszew……………
ZLECENIE
Na przydział samochodu służbowego w dniu ….………, od godziny ……….. do godziny ……………
Trasa przejazdu…………………………………………………………………………………….……,
w celu …………...………………………………………………………………………………..……....
Imię i nazwisko, nr telefonu zamawiającego …………………………………………………………….
.....………..….…………
Podpis zamawiającego
………………………..…………………………………………
Podpis i pieczątka zatwierdzającego
uwaga: Podpisujący zamówienie bierze na siebie odpowiedzialność za celowe użycie samochodu do spraw służbowych.
Załącznik nr 3 do Regulaminu ogólnych
warunków użytkowania samochodów
służbowych oraz obsługi transportowej
Urzędu gminy Wieliszew
Wieliszew ……………..
PROTOKÓŁ
Zdawczo-Odbiorczy
Przekazujący:
.................................
- ...........................................
(Imię i Nazwisko)
(Pełniona funkcja)
Przejmujący:
.................................
- ...........................................
(Imię i Nazwisko)
(Pełniona funkcja)
Charakterystyka samochodu:
marka i typ
- ................
numer rejestracyjny
- ................
numer silnika
- ................
numer podwozia
- ................
rok produkcji
- ................
pojemność silnika
- ................
stan paliwa
- .................
[L]
stan licznika
- .................
[km]
Wyposażenie techniczne:
Dokumenty:
Ogólny /wizualny/ stan samochodu /uwagi/:
PRZEKAZUJĄCY
.................................................
(podpis i pieczątka)
PRZEJMUJĄCY
................................................
(podpis i pieczątka)
Download