Zarządzenie Nr 11/2016 - Pomorski Uniwersytet Medyczny

advertisement
Zarządzenie Nr 11/2016
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia
16 luty 2016 r. w sprawie korzystania z samochodów prywatnych do
celów służbowych
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2012. 572) w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271) zarządzam,
co następuje:
1.
2.
3.
§1
Na wniosek pracownika Kanclerz może wyrazić zgodę na korzystanie z samochodu
prywatnego niebędącego własnością Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, do celów
służbowych w jazdach lokalnych.
Pracownicy mogą korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych wyłącznie w
oparciu o umowę cywilnoprawną, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
W umowie cywilnoprawnej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie określa
miesięczny limit kilometrów, który nie może być wyższy niż 300 km miesięcznie.
§2
Koszt używania pojazdu prywatnego do celów służbowych pokrywa Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie według stawek za 1 kilometr przebiegu, które ustala się w wysokości
dla samochodu osobowego:
1) pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,45 zł,
2) pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,60 zł,
§3
Rozliczania finansowo-księgowego umów, o których mowa w par. 1 ust. 2 dokonuje Dział
Finansowy.
1.
2.
3.
§4
Do umów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, zawartych
przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego
Zarządzenia.
Zobowiązuję Kanclerza do weryfikacji i dostosowania dotychczas zawartych umów na
korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, do wzoru umowy, o
którym mowa w §1 ust. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.
Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
Rektor PUM
Załącznik
do Zarządzenia Nr.../2016
UMOWA NR ..................
na korzystanie z samochodu prywatnego
niebędącego własnością Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego do celów służbowych
(w jazdach lokalnych)
Zawarta w dniu .......................... r. pomiędzy
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-402 Szczecinie,
reprezentowanym przez:
Kanclerza – ..........................................
zwanym(ą) dalej Pracodawcą,
a
..................................................................................................................................................... ,
zwanym(ą) dalej Pracownikiem.
§1
Pracownik oświadcza, że dysponuje samochodem osobowym marki ... ..................................,
o pojemności skokowej silnika . ............, nr rejestracyjny ..................... ....,............., zwanym
w umowie „samochodem prywatnym”.
§2
Pracownik będzie używał samochodu prywatnego do celów służbowych, związanych
z działalnością Pracodawcy.
1.
2.
3.
4.
5.
§3
Pracodawca wyraża zgodę na używanie przez Pracownika samochodu prywatnego do
celów służbowych w jazdach lokalnych.
Pracodawca wyznacza Pracownikowi miesięczny limit wynoszący .... km.
Pracodawca ustala dla Pracownika zwrot kosztów za jazdy w formie ryczałtu
miesięcznego, w wysokości wynikającej z przemnożenia wykorzystanego limitu
określonego w ust. 2 przez stawkę w wysokości …………………………… za 1 km
przebiegu.
Wysokość ryczałtu przyznanego Pracownikowi będzie obliczana w każdym miesiącu za
miesiąc poprzedni, po złożeniu przez Pracownika Oświadczenia o korzystaniu z
samochodu prywatnego, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Kwotę ryczałtu ustalonego w ust. 3 zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień
nieobecności w pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży
służbowej Pracownika trwającej co najmniej 8 godzin.
§4
Pracownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Pracodawcy o zbyciu oraz
innych zmianach dotyczących samochodu prywatnego, o którym mowa w § 1.
1.
2.
§5
Niniejsza umowa została zawarta okres od.......... do...............
Umowa rozwiązuje się w przypadku:
1) z dniem utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych przez pracownika;
3.
2) z dniem utraty możliwości dysponowania samochodem, o którym mowa w §1;
3) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
4) z dniem zaprzestania pełnienia funkcji w związku, z którą zawarto niniejszą umowę.
Z ważnych powodów umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron umowy z
zachowaniem 3- dniowego okresu wypowiedzenia.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27,
poz. 271 ze zm.).
§8
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Pracodawca
Pracownik
Załącznik do umowy nr ............
na korzystanie z samochodu prywatnego niebędącego własnością
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego do celów służbowych
......................................................................
......................................................
(imię i nazwisko)
(miejscowość i data)
....................................................................
(stanowisko)
Oświadczenie
o korzystaniu z pojazdu prywatnego do celów służbowych w miesiącu ....................
1.
Oświadczam, że w miesiącu ................................................................................................. ..............................
używałem(am) prywatnego samochodu osobowego:
marka ................................................................................................................... nr rej ..................................
pojemność silnika ..............................
do celów służbowych na terenie miasta Szczecin
2.
Należny ryczałt wynosi:
.............................. x ............................. zł = ................................. zł.
(liczba km)
3.
(stawka za 1 km)
(suma)
Potrącenia z kwoty ryczałtu z tytułu:

urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, bezpłatnego*) - ......................... dni,*

innej nieobecności w pracy - ....................... dni,*

dni, w których nie dysponowałem samochodem - .......................... dni.*
Potrącenia: ............................ dni x 1/22 x .......................... zł = .................................. zł.
4.
Wysokość ryczałtu: (poz 2 - 3) ......................................... zł.
słownie: ...........................................................................................................................................................
...........................................
(podpis pracownika)
Sprawdził pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym:
.......................................
(zatwierdził do wypłaty)
Kwituję odbiór kwoty ............................. zł z tytułu ryczałtu samochodowego za .......................................
słownie: ...................................................................................................................................................................
............................................
(data i podpis)
*)
niepotrzebne skreślić
Download