KRYTERIA DO REALIZACJI SZKOLEŃ

advertisement
KRYTERIA DO REALIZACJI SZKOLEŃ
Rodzaj
szkole
nia
Kurs
specjali
styczny
Dziedzina/za
kres
Badanie
fizykalne
Wymogi
lokalowe
Wymogi sprzętowe
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/
ćwiczeniowe
 sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę, z
możliwością
zaciemnienia
okien
1. Sprzęt specjalistyczny
a. symulatory części ciała/fantomy anatomiczne:
 klatki piersiowej z wyjmowanymi narządami
wewnętrznymi,
 jamy brzusznej (męska i żeńska) z wyjmowanymi
narządami wewnętrznymi,
 miednicy męskiej i żeńskiej
 oka w oczodole z rozbieralnymi elementami
składowymi,
 ucha z rozbieralnymi elementami składowymi,
 serca ( z układem bodźco-przewodzącym, komorami,
przedsionkami, zastawkami, naczyniami wieńcowymi,
ujściami aorty i pnia płucnego oraz początkowymi
odcinkami tych naczyń) rozbieralnymi elementami
składowymi,
 płuc z podziałem na segmenty i drzewa oskrzelowego,
 nerki z rozbieralnymi elementami składowymi,
 żołądka z rozbieralnymi elementami składowymi,
 wątroby,
 trzustki,
 jelit,
 szyi (z tchawicą, krtanią, tarczycą) z rozbieralnymi
elementami składowymi,
narządów płciowych- męskich i żeńskichwewnętrznych i zewnętrznych z rozbieralnymi
elementami składowymi,
 mięśni i stawów z rozbieralnymi elementami
składowymi – fantom człowieka z mięśniami i stawami,
 skóry,
 szkielet człowieka z modelem kręgosłupa,
Wymogi organizacyjne
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
max. 8-10 osobowych,
2. Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje każdy z etapów każdego
zabieg u min. 5-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo każdy zabieg
min. 3-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
4.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów z każdego
ocenianego układu ( Dobór, przez
komisję egzaminacyjną zabiegów do
zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
 czaszki,
 mózgu,
b. fantomy/ symulatory do wykonania badania fizykalnego:
 oka- łącznie z funkcją badania dna oka za pomocą
oftalmoskopu ( pozwala na ocenę fizjologiczną i zmian
patologiczne w dnie oka- minimum: normal,
hypertensive retinopathy, simple/ background diabetic
retinopathy, papilloedema-chronic phase,
papilloedema- acute phase, glaucomatous optic
atrophy, retinal vein occlusion - acute phase; retinal
vein occlusion – after retinal laser photocoagulation,
toxoplasmosis; age-related macular degeneration),
 ucha – z możliwością: właściwego ustawienia
małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego ( u
dorosłego i dziecka), oceny w otoskopie przewodu
słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowej, ocenę
fizjologiczną i zmian patologicznych, minimum: normal,
normal bigger extrenal auditory canal, serous otitis
media SOM, mucoid otitis media MOM, chronic
suppurative otitis media CSOM, acute suppurative
otitis media ASOM, cholesteatoma, tympanosclerosis,
traumatic perforations, practice of foreing substance
removal,
 model nosa i jamy nosowej pozwalający na ocenę
fizjologii i patologii z zastosowaniem wziernika
donosowego i latarki laryngologicznej,
 tors do badani fizykalnego klatki piersiowej, w tym
serca) i płuc pozwalający na ocenę fizjologii i patologii (
minimum….)
 kardiologiczny,
 do badania piersi i węzłów chłonnych- korpus z
piersiami z różną lokalizacją różnych postaci guzków, w
tym również przemykających oraz zmianami
wizualnymi w kształcie i wielkości piersi, brodawce,
otoczce, skórze oraz ze zmianami w węzłach
pachowych,
 zestaw trzech pojedynczych piersi- 1 norma+ 2 ze
zmianami wizualnymi w kształcie, brodawce, otoczcee,
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach ???
Kadra dydaktyczna –
mgr pielęgniarstwa (w przypadku
badania położniczo- ginekologicznego –
mgr położnictwa) posiadający tytuł
specjalisty w jednej z dziedzin
pielęgniarstwa(w przypadku badania
położniczo- ginekologicznego –
położnictwa/ ginekologii) , w ramach
której ukończył moduł ocena stanu
pacjenta i badanie fizykalne oraz
lub
mgr pielęgniarstwa(w przypadku
badania położniczo- ginekologicznego –
mgr położnictwa) i certyfikowane
warsztaty z zakresu Badania
fizykalnego oraz doświadczenie w
nauczaniu badania fizykalnego
lub
specjalista w jednej z dziedzin
pielęgniarstwa(w przypadku badania
położniczo- ginekologicznego –
położnictwa/ ginekologii) , w ramach
której ukończył moduł ocena stanu
pacjenta i badanie fizykalne/ kurs
specjalistyczmy Badanie fizykalne
Każdy min. 5 lat stażu pracy w
wykonywaniu zawodu pielęgniarki, a w
przypadku badania położniczoginekologicznego – zawodu położnej ,








skórze oraz z z różną lokalizacją różnych postaci
guzków, w tym również przemykających 9
pozwalających na odniesienie fizjologii do patologii),
do badania prostaty,
do badania per rectum,
do osłuchiwania perystaltyki jelit,
do badania jąder,
fantom do badania fizykalnego dziecka,
fantom do badania noworodka- położne
położniczy fantom do badania fizykalnego- położne,
ginekologiczny fantom do badania fizykalnego- położne,
c. sprzęt do badania fizykalnego









stetoskopy- dla dorosłych 4-5 szt.- odpowiednio na
grupę 8-10 osobową oraz dla noworodka/ niemowlaka
- 1-2 szt.- odpowiednio na grupę 8-10 osobową,
ciśnieniomierze do badania RR – dla dorosłego - 4-5
szt. - odpowiednio na grupę 8-10 osobową oraz z
różnymi szerokościami mankietów dla noworodka
niemowlaka, dziecka starszego – po 1 sztuceodpowiednio na grupę 8-10 osobową,
pulsoksymetry-1-2 szt. - odpowiednio na grupę 8-10
osobową,
otoskopy - 4-5 szt. - odpowiednio na grupę 8-10
osobową,
oftalmoskopy - 4-5 szt. - odpowiednio na grupę 8-10
osobową,
wzierniki do nosa4-5 szt. - odpowiednio na grupę 8-10
osobową,
latarki laryngologiczne do badania zatok - 4-5 szt. odpowiednio na grupę 8-10 osobową,
lusterka laryngologiczne z latarkami do badania j.
ustnej, gardła i krtani - 4-5 szt. - odpowiednio na
grupę 8-10 osobową,
kamertony - 4-5 szt. - odpowiednio na grupę 8-10
osobową,

















Kurs
specjali
styczny
KOMPRESJOT
ERAPIA
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/
aparat do pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej i BMI4-5 szt. - odpowiednio na grupę 8-10 osobową,
miara krawiecka - 4-5 szt. - odpowiednio na grupę 810 osobową,
młotki neurologiczne - 4-5 szt. - odpowiednio na grupę
8-10 osobową,
tablice pseudoizochromatyczne Ishihary - - 4-5 szt. odpowiednio na grupę 8-10 osobową,
tablice Snellena - – do oceny z odległości dla dorosłych
(podświtlana1 szt. na grupę 8-10 osobową) i dzieci ( 1
szt. na grupę 8-10 osobową) oraz bliska (1-2 szt. odpowiednio na grupę 8-10 osobową),
waga ze wzrostomierzem,
program komputerowy anatomiczny i fizjologiczny
plansze tematyczne,
przykładowe opisy przypadków
z zastosowaniem
OLDCARD,
formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja
papierowa lub elektroniczna).
rękawiczki jednorazowego użytku różne rozmiary,
środek do dezynfekcji skóry,
środek do dezynfekcji błon śluzowych,
gaziki,
worki na odpady skażone,
worki na odpady komunalne,
leżanki – 1 – 2 szt. odpowiednio na grupę 8-10
osobową,
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
1. Sprzęt specjalistyczny
- symulatory części ciała człowieka: ręce i nogi,
- fantom/symulator pozwalający na ocenię obwodowego
ukrwienie kończyn górnych i dolnych poprzez palpacyjną
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
max. 8-10 osobowych,
ćwiczeniowe
 sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę.
ocenę tętna, pomiar obwodów i objętości kończyny; pomiar
wskaźnika kostka-ramię, różnicowania obrzęku żylnego i
limfatycznego, dokonania pomiaru obrzęku i objętości
kończyny oraz efektów kompresjo terapii z oprogramowaniem
połączonym ze stanowiskiem komputerowym i tablicą
interaktywną,
- aparaty do sekwencyjnego masażu pneumatycznego wraz z
mankietami na kończynę górną i dolną,
- oryginalne systemy kompresji warstwowej i pończochowej (
różne rozmiary rękawów i pończoch),
- opatrunki kompresyjne jedno- i wielowarstwowe,
-przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Kurs
specjali
styczny
TECHNIKI
CIĄGŁE
POZAUSTROJ
OWEGO
OCZYSZCZANI
A KRWI
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/
ćwiczeniowe
 sale do
1. Sprzęt specjalistyczny
Dla każdej 20-25 osobowej grupy uczestników organizator
powinien posiadać:
 co najmniej dwa aparaty do technik ciągłych,
 zestawy
jednorazowe
do
prowadzenia
zabiegów
symulowanych,
2. Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje każdy z etapów każdego
zabieg u min. 1-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo każdy zabieg
min. 3-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
4.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów ( Dobór,
przez komisję egzaminacyjną zabiegów
do zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
max. 8-10 osobowych,
2. Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje każdy z etapów każdego
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę.


przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy
przypadków,
formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja
papierowa lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
zabieg u min. 1-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo każdy zabieg
min. 3-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
4. Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów ( Dobór,
przez komisję egzaminacyjną zabiegów
do zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Kurs
specjali
styczny
Leczenie ran
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/
ćwiczeniowe
 sale do
ćwiczeń
1. Sprzęt specjalistyczny
- symulatory/ fantomy do nauki oczyszczania i zaopatrywana
ran-korpus z pośladkami, kończyny
- fantomy z zestawami do pozoracji ran pourazowych,
oparzeniowych i odleżynowych z możliwością szycia i
zdejmowania szwów, zakładania opatrunków adekwatnych do
rodzaju rany, jej lokalizacji, wielkości, stopnia
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
max. 4-5 osobowych z dostępem każdej
grupy, do po co najmniej jednym z
każdego rodzaju i typu fantomu,
symulatora, zestawu do pozoracji ran.
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę.
zanieczyszczenia, rodzaju zakażenia i stopnia wysięku,
- opatrunki specjalistyczne na rany pourazowe, oparzeniowe i
odleżynowe, adekwatnych do rodzaju rany, jej lokalizacji,
wielkości, stopnia zanieczyszczenia, rodzaju zakażenia i
stopnia wysięku,
-przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
Każdy uczestnik wykorzystuje zestaw
do szycia ran i zdejmowania szwów
oraz zestaw specjalistycznych
opatrunków adekwatnych do rodzaju
rany, jej lokalizacji, wielkości, stopnia
zanieczyszczenia, rodzaju zakażenia i
stopnia wysięku,
-przykładowe
plany
opieki
pielęgniarskiej i opisy przypadków,
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
2. Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje każdy z etapów każdego
zabiegu min. 1-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo każdy zabieg
min. 3-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
4.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów ( Dobór,
przez komisję egzaminacyjną zabiegów
do zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Kurs
specjali
styczny
RESUSCYTAC
JA
KRĄŻENIOWO
ODDECHOWA
NOWORODKA
 sale
wykładowe,
 sale
warsztatowe,
 sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę.
1.
Sprzęt specjalistyczny
Dla każdej 20-25 osobowej grupy uczestników organizator
powinien posiadać:






fantomy do intubacji noworodka – 4 sztuki;
fantomy do intubacji i zewnętrznego masażu serca
noworodka – 2 sztuki;
laryngoskopy i kleszczyki Magilla – 6 sztuk;
worki samorozprężalne i maski twarzowe – 6 sztuk.
przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy
przypadków,
formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja
papierowa lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Kurs
specjali
styczny
RESUSCYTAC
JA
KRĄŻENIOWO
-
 sale
wykładowe,
 sale
warsztatowe,
1.Sprzęt specjalistyczny
Dla każdej 20-25 osobowej grupy uczestników organizator
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1.
Ćwiczenia
w
warunkach
symulowanych realizowane w grupach
max. 4-5 osobowych z dostępem każdej
grupy, do co najmniej jednego fantomu
noworodka.
,
2.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo i poprawnie
każdy zabieg min. 10-krotnie, co
winno być potwierdzone w
dokumentacji wewnętrznej,
opracowanej przez organizatora.
3. Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów ( Dobór,
przez komisję egzaminacyjną zabiegów
do zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1.
Ćwiczenia
w
warunkach
symulowanych
realizowane
w
grupach max. 4-5 osobowych z
ODDECHOWA
 sale
do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
powinien posiadać:








fantomy do nauki BLS (fantom osoby dorosłej, fantom
dziecka, fantom niemowlęcia),
automatyczny defibrylator zewnętrzny,
fantomy do nauki ALS (fantom osoby dorosłej, fantom
dziecka, fantom niemowlęcia),
defibrylator,
kompletne symulowane zestawy p/wstrząsowe
zestaw do intubacji
przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy
przypadków,
formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja
papierowa lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Kurs
specjali
styczny
WYKONANIE I
INTERPRETA
CJA ZAPISU
ELEKTROKA
RDIOGRAFIC
 sale
wykładowe,
 sale
warsztatowe,
 pomieszczen
ia wyposażone
dostępem każdej grupy, do co
najmniej po jednym z każdego:
fantomu do nauki BLS (fantom osoby
dorosłej, fantomu dziecka, fantomu
niemowlęcia),
automatycznego
defibrylatora
zewnętrznego,
fantomu do nauki ALS (fantom osoby
dorosłej, fantom dziecka, fantom
niemowlęcia),
defibrylatora.
2.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo i poprawnie
każdy zabieg min. 10-krotnie, co
winno być potwierdzone w
dokumentacji wewnętrznej,
opracowanej przez organizatora.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów ( Dobór,
przez komisję egzaminacyjną zabiegów
do zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Ćwiczenia
1.Sprzęt specjalistyczny
Dla każdej 20-25 osobowej grupy uczestników organizator
powinien posiadać:
1. Ćwiczenia w placówkach stażowych
2.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
ZNEGO
w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
Propozycja p. Marioli Głowackiej:
 fantomy z symulacją prawidłowej i zaburzonej
czynności serca z możliwością oceny tętna,
ciśnienia i zapisu EKG,
 aparat EKG z zestawem,
 aparat Holtera,
 kardiomonitor,
 pulsoksymetr
 przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy
przypadków,
 formularze dokumentacji
medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja
papierowa lub elektroniczna).
- część praktyczna – zaliczenie 10
zapisów EKG do oceny przez zdającego.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Komisja proponuje inny zapis:
 przykładowe fizjologiczne i patologiczne zapisy
EKG w poszczególnych stanach uwzględnione w
programie nauczania,

przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy
przypadków,
 formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja
papierowa lub elektroniczna
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Kurs
specjali
styczny
Terapia bólu
przewlekłego
u dorosłych
Sala
wykładowa,
sale
warsztatowe,
pomieszczenia
wyposażone w
specjalistyczny
1. Sprzęt specjalistyczny – do poprawy
- przykładowe standardy leczenia bólu?????
skale do oceny bólu………… i in. zgodne z treścią programu.
- -przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków
pacjentów z bólem przewlekłym,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w hospicjum albo oddziale
leczenia bólu albo w oddziale onkologii
albo w poradni leczenia bólu, w
maksymalnie 5 osobowych grupach.
2. Każdy uczestnik charakteryzuje i
ocenia ból występujący u pacjenta,
-przedstawia metody walki z bólem,
sprzęt
aparaturę.
i
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
-leczenie farmakologiczne
- doraźną modyfikację dawki leków
analgatycznych i przeciwbólowych,
- prowadzi edukację pacjenta i jego
rodziny
-potwierdza w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Kurs
specjal
istycz
ny
Terapia bólu
ostrego dla
dorosłych
Sala
wykładowa,
sale
warsztatowe,
pomieszczenia
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
1. Sprzęt specjalistyczny- do poprawy –m patrzn ból
przewlekły
- wystandaryzowana placówka szkoleniowa,
-przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków
pacjentów z bólem ostrym,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w hospicjum albo oddziale
leczenia bólu albo w oddziale onkologii
albo w poradni leczenia bólu, w
maksymalnie 5 osobowych grupach.
2. Każdy uczestnik charakteryzuje i
ocenia ból ostry występujący u
pacjenta,
-przedstawia metody walki z bólem
ostrym,
-przedstawia sposoby leczenia
farmakologicznego bólu ostrego,
- edukuje pacjenta i jego rodzinę
-potwierdza w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Kurs
specjal
istycz
ny
Edukator w
cukrzycy
Sala
wykładowa,
sale
warsztatowe,
pomieszczenia
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
1. Sprzęt specjalistyczny do poprawy
- wystandaryzowana placówka szkoleniowa zgodna z planem
nauczania,
-przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków
pacjentów z cukrzycą,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych.
Staże w oddziale diabetologii dla
dorosłych i dla dzieci, w oddziale
patologii ciąży/ poradni
ginekologicznej, w maksymalnie 5
osobowych grupach.
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
2. Każdy uczestnik rozpoznaje objawy,
przebieg i wskazuje sposoby
postępowania w różnych typach
cukrzycy
-przedstawia metody diagnostyki i
sposoby leczenia farmakologicznego
oraz dietetycznego
- prowadzi edukację pacjenta i jego
rodziny
-potwierdza w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
Kurs
specjal
istycz
ny
Żywienie
enteralne i
parenteralne
Sala
wykładowa,
sale
warsztatowe,
pomieszczenia
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
1. Sprzęt specjalistyczny - do poprawy
Dla każdej 25- 30 osobowej grupy organizator powinien
posiadać sale ćwiczeniowe wyposażone w fantom???,
kompletne zestawy do gastrostomii, jelitostomii, pompy
infuzyjne.
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w 2-3 osobowych grupach
w karmieniu chorego enteralnie
różnymi sposobami (doustnie, przez
gastrostomię, zgłębnik żołądkowy,
zgłębnik jelitowy),
- wyboru zgłębnika i drogi założenia,
-zakładaniu kaniuli do żył
obwodowych,
-obsługiwaniu pomp infuzyjnych,
-pomiarze glikemii
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Kurs
specjali
styczny
Szczepienia
ochronne
noworodków
Sala
wykładowa,
sale
warsztatowe,
pomieszczenia
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
Kurs
specjali
styczny
Leczenie ran
dla położnych
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/
ćwiczeniowe
 sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę.
1. Sprzęt specjalistyczny do poprawy
Dla każdej 25- 30 osobowej grupy organizator powinien
posiadać sale ćwiczeniowe wyposażone w fantom noworodka
???,
- kompletne zestawy do szczepień noworodka,
-aktualne kalendarze szczepień???
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
1. Sprzęt specjalistyczny
- symulatory/ fantomy do nauki oczyszczania i zaopatrywana
ran-korpus z pośladkami, kończyny
- fantomy z zestawami do pozoracji ran pourazowych,
oparzeniowych i odleżynowych z możliwością szycia i
zdejmowania szwów, zakładania opatrunków adekwatnych do
rodzaju rany, jej lokalizacji, wielkości, stopnia
zanieczyszczenia, rodzaju zakażenia i stopnia wysięku,
- opatrunki specjalistyczne na rany pourazowe, oparzeniowe i
odleżynowe, adekwatnych do rodzaju rany, jej lokalizacji,
wielkości, stopnia zanieczyszczenia, rodzaju zakażenia i
stopnia wysięku,
-przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w 2-3 osobowych grupach
w oddziale noworodków
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
max. 4-5 osobowych z dostępem każdej
grupy, do po co najmniej jednym z
każdego rodzaju i typu fantomu,
symulatora, zestawu do pozoracji ran.
Każdy uczestnik wykorzystuje zestaw
do szycia ran i zdejmowania szwów
oraz zestaw specjalistycznych
opatrunków adekwatnych do rodzaju
rany, jej lokalizacji, wielkości, stopnia
zanieczyszczenia, rodzaju zakażenia i
stopnia wysięku,
-przykładowe
plany
opieki
pielęgniarskiej i opisy przypadków,
2. Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje każdy z etapów każdego
zabiegu min. 1-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo każdy zabieg
min. 3-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
4.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów ( Dobór,
przez komisję egzaminacyjną zabiegów
do zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Kurs
specjali
styczny
Endoskopia
Sala
wykładowa
1. Sprzęt specjalistyczny
- placówka wyposażona w wystandaryzowanych sprzęt do
wykonywania badań,
-przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w wystandaryzowanych
placówkach stażowych, w grupach 2 –
3 osobowych,
-przykładowe plany opieki
pielęgniarskiej i opisy przypadków,
2. Każdy uczestnik przygotowuje sprzęt
i instrumentuje do zabiegów
endoskopowych diagnostycznych lub/i
- tablica interaktywna
Kurs
specjal
istycz
ny
Spirometriaw
wyrzucić z
wykazu
Sala
wykładowa
1. Sprzęt specjalistyczny
- aparat do
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
leczniczych, potwierdzonych w
dokumentacji wewnętrznej,
opracowanej przez organizatora.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w wystandaryzowany
placówkach stażowych, w 2 -3
osobowych grupach.
2. Każdy uczestnik przygotowuje sprzęt
i wykonuje badanie spirometryczne u
dorosłego i dziecka, potwierdzone w
dokumentacji wewnętrznej,
opracowanej przez organizatora.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Kurs
specjali
styczny
Edukacja i
wsparcie
kobiety w
okresie
laktacji
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/ć
wiczeniowe
-sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczy
sprzęt I
aparaturę.
1. Sprzęt specjalistyczny:
Fantom niemowlęcia z ustami do karmienia piersią
Model piersi do nauki karmienia
Główka do nauki karmienia piersią
Poduszki do karmienia piersią
Powszechnie używany sprzęt służący do wspomagania
karmienia piersią np: odciągacze do pokarmu z różnymi
końcówkami
Naczynia do przechowywania pokarmu
Specjalistyczny sprzęt do karmienia alternatywnego, sondy,
pipetki, kubeczki, system SNS, smoki dla wcześniaków i dzieci
z wadami uniemożliwiającymi samodzielne pobieranie
pokarmu, butelki stymulujące ssanie aktywne.
2.Podstawowy sprzęt dydaktyczny:
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
- arkusze zadań dla uczestników
Kurs
specjali
styczny
Opieka nad
kobietą
ciężarną z
cukrzycą w
okresie
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/ć
wiczeniowe
Sprzęt specjalistyczny:
Sprzęt do podawania insuliny ( wstrzykiwacze ,pompy
insulinowe)
Glukometry.
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1.Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
4-6 osobowych z dostępem
do jednego fantomu niemowlęcia i
jednego fantomu piersi oraz jednej
poduszki do karmienia dla dwóch osób.
2.Każdy uczestnik zaplanuje działanie
edukacyjne dla kobiet i ich rodzin
uwzględniając formy edukacji
indywidualnej i zbiorowej dotyczącej
karmienia piersią.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna –test
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych (dobór przez
komisję sytuacji do zaliczenia pozwoli
na ocenę stopnia osiągnięcia przez
uczestnika efektów kształcenia
przypisywanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymogami
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
4 – 5 osobowych.
okołoporodow
ym
Sale
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę.
Podstawowy sprzęt dydaktyczny:
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
2.Każdy uczestnik zaplanuje działanie
edukacyjne przeznaczone dla kobiety w
ciąży z cukrzycą i jej rodziny,
uwzględniając formy edukacji
indywidualnej i zbiorowej.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna –test
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych (dobór przez
komisję sytuacji do zaliczenia pozwoli
na ocenę stopnia osiągnięcia przez
uczestnika efektów kształcenia
przypisywanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże
Na dotychczasowych zasadach.
Kadra dydaktyczna
Zgodnie z dotychczasowymi
wymaganiami.
Kurs
specjal
istycz
ny
Opieka nad
kobietą
ciężarną z
cukrzycą w
okresie
okołoporodow
ym
Sala
wykładowa
1. Sprzęt specjalistyczny
- placówki II/III stopnia referencyjności,
- przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków,
- zalecenia dietetyczne, przykładowe diety,
- formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w placówkach II/III
stopnia referencyjności, w 4 -5
osobowych grupach.
2.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
świadczeń zdrowotnych w placówkach
stażowych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Kurs
specjali
styczny
Poradnictwo
w zakresie
przygotowani
a rodziny do
pełnienia
funkcji
prokreacyjnej
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/ć
wiczeniowe
Sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzet i
aparaturę
Podstawowy sprzęt dydaktyczny:
Zestaw multimedialny
Tablica interaktywna
Arkusze zadań dla uczestników
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1.Ćwiczenia w warunkach
symulowanych realizowane w grupach
4-6 osobowych.
2.Każdy uczestnik planuje, realizuje i
ocenia proces poradnictwa oraz
edukacji odbiorcy indywidualnego i
zbiorowego. Poradnictwo powinno być
realizowane z uwzględnieniem
respektowania prawa osób o różnej
orientacji seksualnej albo tożsamości
płciowej do intymności i godności
osobistej.
3.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych ( dobór
przez komisję sytuacji do zaliczenia
pozwoli na ocenę stopnia osiągnięcia
przez uczestnika efektów kształcenia
przypisywanych do kursu).
Wykłady:
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże:
Na dotychczasowych zasadach.
Kadra dydaktyczna:
Zgodnie z dotychczasowymi
wymaganiami.
Kurs
Prowadzenie
Sala
Sprzęt specjalistyczny:
Ćwiczenia:
specjali
styczny
porodu w
wodzie
wykładowa
Sale
warsztatowe/ć
wiczeniowe
Sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzet i
aparaturę
Stolek do porodu,
Materace , worki saco ,piłki,
Aparat KTG lub (przykładowe fizjologiczne i patologiczne
zapisy KTG w poszczególnych okresach porodu)
Fantom kobiety w ciąży, fantom płodu
Fantom noworodka
2.Podstawowy sprzęt dydaktyczny:
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
- film
Kurs
specjali
styczny
Prowadzenie
porodu w
wodzie
 sale
wykładowe,
 sale
warsztatowe,
 pomieszczen
ia wyposażone
w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
1.Zaprojektować, w odniesieniu do poszczególnych modułów,
środki dydaktyczne oraz formy zajęć, ze szczególnym
uwzględnieniem form aktywizujących.
2. przykładowe fizjologiczne i patologiczne zapisy KTG w
poszczególnych stanach uwzględnione w programie nauczania,
3.przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków,
4.formularze dokumentacji
medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
1. W warunkach symulowanych
realizowane w grupach 4-6 osobowych
z dostępem do sprzętu
specjalistycznego.
2. W placówkach stażowych.
Egzamin: na kursie odbywa się 2
etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych ( dobór
przez komisję sytuacji do zaliczenia
pozwoli na ocenę stopnia osiągnięcia
przez uczestnika efektów kształcenia
przypisywanych do kursu).
Wykłady:
Relizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże:
Na dotychczasowych zasadach.
Kadra dydaktyczna:
Zgodnie z dotychczasowymi
wymaganiami
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w placówkach stażowych
2.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie, ocena
przykładowych zapisów KTG przez
zdającego.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Kurs
specjali
styczny
Kurs
specjali
styczny
Podstawy
diagnostyki
ultrasonografi
cznej w
położnictwie i
ginekologii
Monitorowani
e dobrostanu
płodu w
czasie ciąży i
podczas
porodu
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/ć
wiczeniowe
Sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzet i
aparaturę
Sprzęt specjalistyczny:
Aparat USG/ przykładowe fizjologiczne i patologiczne zapisy
zdjęć USG przypadków położniczych i ginekologicznych .
Głowice :
1.dopochwowe
2. standardowe
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/ć
wiczeniowe
Sale do
ćwiczeń
wyposażone w
1.Sprzęt specjalistyczny:
Aparat KTG/ przykładowe fizjologiczne i patologiczne zapisy
KTG,
2.Podstawowy sprzęt dydaktyczny:
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
2. Podstawowy sprzęt dydaktyczny:
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Ćwiczenia
1.W warunkach symulowanych
realizowane w grupach 5 osobowych.
Każdy uczestnik zinterpretuje zapisy
zdjęć USG (20 w przypadku oceny
położniczej i 20 w przypadku oceny
ginekologicznej)
2.Ćwiczenia w placówce stażowej
(wykonanie i interpretacja 30 USG
położniczych i 30 ginekologicznych).
Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test
- część praktyczna – zaliczenie
w warunkach symulowanych ( dobór
przez komisję sytuacji do zaliczenia
pozwoli na ocenę stopnia osiągnięcia
przez uczestnika efektów kształcenia
przypisywanych do kursu).
Wykłady:
Relizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże:
Na dotychczasowych zasadach.
Kadra dydaktyczna:
Zgodnie z dotychczasowymi
wymaganiami.
Ćwiczenia:
1.W warunkach symulowanych
realizowane w grupach 5 osobowych.
Każdy uczestnik zinterpretuje zapisy
KTG (20 przypadków )
2.Ćwiczenia w placówce stażowej
(wykonanie i interpretacja 30 zapisów
KTG).
specjalistyczny
sprzet i
aparaturę
Kurs
specjali
styczny
Kurs
specjali
styczny
Monitorowani
e dobrostanu
płodu w
czasie ciąży i
podczas
porodu
Wykonanie
konikopunkcj
i, odbarczenie
 sale
wykładowe,
 sale
warsztatowe,
 pomieszczen
ia wyposażone
w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
 sale
wykładowe,
 sale
1.Zaprojektować, w odniesieniu do poszczególnych modułów,
środki dydaktyczne oraz formy zajęć, ze szczególnym
uwzględnieniem form aktywizujących.
2. przykładowe fizjologiczne i patologiczne zapisy KTG w
poszczególnych stanach uwzględnione w programie nauczania,
3.przykładowe plany opieki pielęgniarskiej i opisy przypadków,
4.formularze dokumentacji
medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
1. Sprzęt specjalistyczny
Dla 20-25 osobowej grupy uczestników organizator powinien
Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test
- część praktyczna – zaliczenie
w warunkach symulowanych ( dobór
przez komisję sytuacji do zaliczenia
pozwoli na ocenę stopnia osiągnięcia
przez uczestnika efektów kształcenia
przypisywanych do kursu).
Wykłady:
Relizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki.
Staże:
Na dotychczasowych zasadach.
Kadra dydaktyczna:
Zgodnie z dotychczasowymi
wymaganiami.
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w placówkach stażowych
2.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie, ocena
przykładowych zapisów KTG przez
zdającego.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiam
1. Ćwiczenia w warunkach
symulowanych, w grupach 4-5
osobowych. Każdą z czynności z
odmy prężnej
oraz
wykonanie
dojścia
doszpikowego
warsztatowe,
 pomieszczen
ia wyposażone
w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
posiadać:
 manekin szkoleniowy umożliwiający:
a) wykonanie konikopunkcji,
b) odbarczenie odmy opłucnowej;
 zestaw do treningu wkłuć doszpikowych dla dorosłych;
 zestaw do treningu wkłuć doszpikowych dla dzieci;
 zestaw
do
wykonywania
konikopunkcji.
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
zakresu wykonania konikopunkcji,
odbarczenia odmy prężnej oraz
wykonania dojścia doszpikowego
uczestnik powinien wykonać poprawnie
???-krotnie, co winno być potwierdzone
w dokumentacji wewnętrznej,
opracowanej przez organizatora
2. Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje każdy z etapów każdego
zabieg u min. 1-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
3.Każdy uczestnik przygotowuje i
wykonuje kompleksowo każdy zabieg
min. 3-krotnie co winno być
potwierdzone w dokumentacji
wewnętrznej, opracowanej przez
organizatora.
4. Egzamin na kursie odbywa się 2etapowe:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie w
warunkach symulowanych min. 3ech wylosowanych zabiegów ( Dobór,
przez komisję egzaminacyjną zabiegów
do zaliczenia, pozwala na ocenę stopnia
osiągnięcia przez uczestnika efektów
kształcenia przypisanych do kursu).
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Kurs
specjali
styczny
Kurs
specjali
styczny
Wykonywanie
i ocena
testów
skórnych
Profilaktyka
chorób
narządu żucia
oraz pierwsza
pomoc w
nagłych
stanach
stomatologicz
nych u
populacji w
wieku
szkolnym
 sale
wykładowe,
 sale
warsztatowe,
 pomieszczen
ia wyposażone
w
specjalistyczny
sprzęt
i
aparaturę.
Sala
wykładowa
Sale
warsztatowe/
ćwiczeniowe
sale do
ćwiczeń
wyposażone w
specjalistyczny
sprzęt i
aparaturę.
.
1.Zaprojektować, w odniesieniu do poszczególnych modułów,
środki dydaktyczne oraz formy zajęć, ze szczególnym
uwzględnieniem
form
aktywizujących.
2.
zestawy
jednorazowe
do
prowadzenia
zabiegów
symulowanych zakładania testów skórnych
przykładowe opisy przypadków,
3. Miara do odczytywania odczynów testów.
4. Test lanceten.
5. formularze dokumentacji medycznej pozwalające na
udokumentowanie wykonanego świadczenia (wersja papierowa
lub elektroniczna).
1. Sprzęt specjalistyczny
Model do nauki pielęgnacji zębów,
Model uzębienia mlecznego
2. podstawowy sprzęt dydaktyczny
- zestaw multimedialny
- tablica interaktywna
- tablice medyczne
- plansze edukacyjne
Ćwiczenia
1. Ćwiczenia w placówkach stażowych
2.Egzamin na kursie odbywa się 2etapowo:
- część teoretyczna – test,
- część praktyczna – zaliczenie
zakładania i oceny przykładowych
testów skórnych.
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Liczba uczestników max – 25 osób
Egzamin:
- część teoretyczna – test,
Wykłady
Realizowane zgodnie z zasadami
dydaktyki
Staże
Na dotychczasowych zasadach
Kadra dydaktyczna – zgodnie z
dotychczasowymi wymaganiami.
Download