Ankiety „Problemy społeczne w opinii środowiska lokalnego”

advertisement
Ankieta anonimowa „Problemy społeczne w opinii środowiska lokalnego”
1. Jakie są największe atuty gminy? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi)
1.
2.
3.
2. Co zaliczy Pan(-i) do słabych stron gminy? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi)
1.
2.
3.
3. Jakie problemy najczęściej dotykają mieszkańców gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X
maksymalnie 3 problemy)
Ubóstwo
Bezdomność
Bezrobocie
Dysfunkcyjność rodzin, bezradność
opiekuńczo-wychowawcza i w prowadzeniu
Przemoc w rodzinie
Problemy związane ze starzeniem się
Długotrwała lub ciężka choroba
Problemy wynikające z niepełnosprawności
Marginalizacja i wykluczenie społeczne
gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci,
rozpad więzi rodzinnych
Sieroctwo społeczne
Alkoholizm
Narkomania
Złe warunki mieszkaniowe
Przestępczość
Zdarzenia losowe
Inny problem (jaki?)
4. Jakie kategorie osób i grup najbardziej odczuwają skutki problemów społecznych
występujących w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X maksymalnie 3 grupy)
Osoby i rodziny dotknięte ubóstwem
i bezrobociem
Osoby i rodziny dotknięte skutkami powodzi
lub innych klęsk żywiołowych
Osoby i rodziny zmagające się z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi, szczególnie
rodziny wielodzietne i niepełne
Rodziny dotknięte problemami uzależnień
i przemocy domowej
Rodziny z osobami niepełnosprawnymi
Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne
Osoby bezdomne
Osoby i rodziny mające problemy
Samotne kobiety w ciąż y i matki,
które są w trudnej sytuacji życiowej
Dzieci i młodzież z ograniczonym dostępem
do alternatywnych form spędzania czasu
wolnego
Dzieci z rodzin ubogich
Byli więźniowie powracający
do społeczeństwa
Uchodźcy i repatrianci
mieszkaniowe
Inna grupa (jaka?)
„ANKIETA ANONIMOWA „PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII ŚRODOWISKA LOKALNEGO”
1
5. W jakim obszarze oferta pomocy świadczonej osobom i rodzinom dotkniętym problemami
społecznymi w gminie jest najbardziej niezadowalająca? (proszę zaznaczyć znakiem X
1 obszar)
Ubóstwo
Bezrobocie
Dysfunkcyjność rodzin
Uzależnienia
Starzenie się społeczności lokalnej
Zdrowie
Niepełnosprawność
Warunki mieszkaniowe
Inny obszar (jaki?) ........................................
.............................................................................
6. Jakie działania należałoby podjąć w gminie w celu poprawy sytuacji osób i rodzin
dotkniętych problemami społecznymi (proszę przedstawiać maksymalnie 3 propozycje)
1.
2.
3.
7. Jakie instytucje i organizacje działające na terenie gminy bądź obejmujące zasięgiem
działania jej mieszkańców mogą w największym stopniu przyczynić się do zniwelowania
lokalnych problemów społecznych? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi)
1.
2.
3.
8. Jaki jest dostęp do placówek służby zdrowia w gminie? (proszę zaznaczyć znakiem X
1 odpowiedź )
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niewystarczający
Nie mam zdania
9. Jakich lekarzy specjalistów brakuje w gminie (proszę podać maksymalnie
3 odpowiedzi)
1.
2.
3.
10. Jaki jest dostęp do placówek oświatowo-wychowawczych w gminie?
(proszę zaznaczyć znakiem X 1 odpowiedź)
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niewystarczający
Nie mam zdania
„ANKIETA ANONIMOWA „PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII ŚRODOWISKA LOKALNEGO”
2
11. Jaki jest dostęp do placówek kulturalnych w gminie? (proszę
1 odpowiedź)
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
zaznaczyć znakiem X
Niewystarczający
Nie mam zdania
12. Jaki jest dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie?
(proszę zaznaczyć znakiem X 1 odpowiedź)
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niewystarczający
Nie mam zdania
13. Jakich placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych oraz obiektów sportoworekreacyjnych brakuje w gminie? (proszę podać maksymalnie 3 odpowiedzi)
1.
2.
3.
14. Czy czuje się Pan(-i) bezpiecznie w miejscu zamieszkania? (proszę zaznaczyć znakiem X
1 odpowiedź )
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Niewystarczający
Nie mam zdania
Informacja dotycz ca osoby wypełniającej ankiet (proszę zaznaczyć znakiem X właściwe)
Płeć:
Mężczyzna
Kobieta
Wykształcenie:
wyższe
średnie
zasadnicze zawodowe
poniżej 18 lat
18-34 lata
35-59 lat
60-64 lata
powyżej 64 lat
gimnazjalne i niższe
Dochody na jedną osobę w rodzinie:
poniżej 500 zł netto
500-1000 zł netto
powyżej 1000 zł netto
Wiek:
Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 19 listopada 2010 roku i dostarczenie jej do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pok.105
lub o przesłanie jej na adres e-mail: [email protected]
„ANKIETA ANONIMOWA „PROBLEMY SPOŁECZNE W OPINII ŚRODOWISKA LOKALNEGO”
3
Download