Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

advertisement
Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)
W dniu ................. w .............................. pomiędzy .........................................., zam.
.................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ...............................................
wydanym przez ........................................... zwanym dalej Pożyczkodawcą
a ................................... zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr
................................................... wydanym przez ............................... zwanym dalej
Pożyczkobiorcą została zawarta następująca umowa:
Par.1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ...................... zł (słownie złotych
............................................................... ) na okres od ..................... do...................
Pożyczkobiorca
zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości .........% w stosunku miesięcznym/rocznym
*),
łącznie ....... % co stanowi łącznie zł ................. słownie zł
...................................................................
Par.2
Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w
gotówce.
Par.3
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po
upływie terminu określonego w Par.1.
Par.4
Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.
Par.5
Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą
obydwu Stron.
Par. 6
Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w
wysokości .........% dziennie.
Par. 7
Podatek od czynności cywilno - prawnych strony opłacą po połowie / opłaci ................... *)
Par. 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Agresiv Media
Par. 9
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy
jest Sąd........................
Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze
stron.
Pożyczkodawca
Agresiv Media
Pożyczkobiorca
Download