Automatyczne systemy transakcyjne na rynkach finansowych

advertisement
Automatyczne systemy transakcyjne
na rynkach finansowych
Aleksander Popko
[email protected]
[email protected]
Automatyczne systemy transakcyjne
na rynkach finansowych
•
•
•
•
•
Czym jest algotrading?
Czym jest HFT?
Zmiana systemu informatycznego GPW
Algotrading dla indywidualnego inwestora
Czym zajmuje się EmiSoft?
Czym jest algotrading?
• Trading automatyczny, trading algorytmiczny,
algotrading, black-box trading, automatyczne
strategie inwestycyjne, automatyczne systemy
transakcyjne, automaty inwestycyjne…
Czym jest algotrading?
• Algorytmy egzekucyjne
- WUJ, LimAkt, OCO, Iceberg, …
• Algorytmy decyzyjne
- algorytmy oparte o analizę techniczną
- arbitraż
- arbitraż statystyczny
- HFT
Algorytmy oparte o analizę techniczną
• Mechaniczne systemy inwestycyjne, gdzie
zlecenia składa komputer na podstawie
generowanych sygnałów
• Sygnały generowane przez wskaźniki analizy
technicznej
• Problem w przypadku strategii uznaniowych
Arbitraż
• Strategia kupna/sprzedaży instrumentów
finansowych, umożliwiająca uzyskanie zysku
bez ponoszenia ryzyka
• Istotą arbitrażu jest zauważenie różnic w cenie
tego samego instrumentu na różnych rynkach,
lub na tym samym rynku, ale pod różnymi
postaciami
Arbitraż statystyczny
• Strategia obejmująca kilka, bądź kilkanaście
instrumentów finansowych, polegająca na
szukaniu odchyleń w zależnościach pomiędzy
cenami
• Jeśli ceny rynkowe różnią się od cen
sugerowanych przez model przewyższając koszty
transakcyjne, odpowiednie transakcje zostają
zawarte
• Pairs Trading
High Frequency Trading
Źródło: Michael Durbin „All About High Frequency Trading”
High Frequency Trading
Źródło: Michael Durbin „All About High Frequency Trading”
High Frequency Trading
Źródło: Michael Durbin „All About High Frequency Trading”
High Frequency Trading
• Wysoka częstotliwość zleceń
• Pozycje utrzymywane przez bardzo krótki
okres czasu
• Użycie zaawansowanych technologii
• Dostęp do arkusza zleceń
• Bezpośredni dostęp do serwerów giełdy
(DMA, direct market access)
Schemat systemu HFT
Źródło: Michael Durbin „All About High Frequency Trading”
Zmiana systemu informatycznego GPW
• Odejście od Warsetu
• Wprowadzenie UTP (Universal Trading
Platform)
• Większa szybkość
• Wyższa wydajność – 20 000 zleceń na sekundę
(Warset – 328 zleceń)
Nowy system a HFT
• Nowe środowisko technologiczne dla
algotradingu
• Zmiana przepisów – obecnie GPW nie
dopuszcza DMA
• HFT, a animatorzy rynku
Algotrading dla indywidualnego
inwestora
• Platformy umożliwiające tworzenie
automatycznych systemów inwestycyjnych
opartych na analizie technicznej
- Meta Trader 4, JForex, AmiBroker…
• Arbitraż statystyczny
- Excel, MATLAB, R – generowanie sygnałów
Algotrading dla indywidualnego
inwestora
• Budowa strategii
• Budowa symulatora
• Optymalizacja
- optymalizacja ręczna
- algorytm genetyczny
- algorytm siłowy (brute force)
• Testowanie strategii
- dane z próby
- dane poza próbą
Algotrading dla indywidualnego
inwestora - problemy
• Jakość danych (garbage in – garbage out)
- Błędne obserwacje
- Akcje: splity, dywidendy, prawa poboru
- Kontrakty: problem rolowania
- Forex: różne kwotowania u różnych brokerów
• Błąd selekcji danych (survivorship bias)
Algotrading dla indywidualnego
inwestora - problemy
• Nadmierna optymalizacja
- zbyt duże dopasowanie strategii do danych
historycznych
• Rozwiązania
- dążenie do jak najmniejszej zmiany wartości
parametrów
- dążenie do jak najmniejszej liczby wskaźników
- testowanie na danych poza próbą
Algotrading dla indywidualnego
inwestora - problemy
• Problem „czarnego łabędzia” i grube ogony
rozkładu
• Czy prognozowanie na podstawie danych
historycznych jest uprawnione?
EmiSoft Sp. z o.o.
• Budowa aplikacji służącej do algotradingu na
warszawskiej GPW
- prostota
- intuicyjność
- brak konieczności posiadania umiejętności
programowania
Co dalej?
• Michael Durbin „All About High-Frequency
Trading”
Co dalej?
• Ernest Chan „Quantitative Trading. How to
Build Your Own Algorithmic Trading Business.”
Co dalej?
• Jeffrey Katz, Donna McCormick „The
Encyclopedia of Trading Strategies”
Co dalej?
• Coursera.org
-> Computational Investing
Dziękuję za uwagę.
Download