statut - Instytut Historii Nauki PAN

advertisement
S T A T U T
INSTYTUTU HISTORII NAUKI PAN
statut Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 22 grudnia 1998 roku
ze zmianą § 13 zatwierdzoną przez Prezesa PAN w dniu 15 listopada 2010 roku.
I.
Postanowienia ogólne
§1
Instytut Historii Nauki PAN - zwany dalej „Instytutem” - jest placówką naukową Wydziału I
Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, powstałą z połączenia działającej od 1953 roku
Pracowni Dziejów Oświaty PAN i Zakładu Historii Nauki PAN, działającego od 1954 roku.
§2
Instytut działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.1997, nr 75, poz.
469, nr 141 poz. 943) z późniejszymi zmianami;
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej
Akademii Nauk w dniu 19 grudnia 1997 r., zatwierdzonego przez Prezesa rady Ministrów
w dniu 23 marca 1998 r.;
3. Uchwały nr 4/77 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 lutego 1977 r. w sprawie
utworzenia Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, zatwierdzonej przez
prezesa Rady Ministrów w dniu 16 czerwca 1977 r. oraz decyzji nr 2/94 Sekretarza
Naukowego PAN z dnia 5 stycznia 1994 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu;
§3
Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa. Instytut może posiadać swoje jednostki
organizacyjne również w innych miejscowościach na terenie całego kraju.
§4
Instytut używa okrągłej pieczęci z godłem państwowym pośrodku i napisem w otoku: Instytut
Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.
II.
Zadania Instytutu
§5
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie historii
nauki, techniki i oświaty.
2. Instytut organizuje badania interdyscyplinarne z udziałem ośrodków naukowych
krajowych i zagranicznych, istotne dla rozwoju historii nauki, techniki i oświaty.
3. Instytut uczestniczy w badaniach organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki
naukowe oraz w pracach instytucji międzynarodowych, działających na polu historii,
historii nauki i techniki i historii oświaty.
§6
1.
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
a. Kształcenie i promowanie kadry naukowej;
b. Przekazywanie wyników prac naukowych poprzez publikacje oraz przez
współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy;
c. Wspomaganie i koordynowanie inicjatyw pożytecznych dla rozwijania badań i
upowszechniania ich wyników;
d. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów w
Polskiej Akademii Nauk.
2.
W tym celu Instytut:
a. Opracowuje i realizuje plany badań;
b. Współpracuje z instytucjami naukowymi, organizacjami i osobami w kraju i
zagranicą;
c. Prowadzi działalność wydawniczą;
d. Utrzymuje bibliotekę specjalistyczną i prowadzi działalność dokumentacyjnoinformacyjną;
e. Opracowuje ekspertyzy i udziela opinii w zakresie problematyki naukowej
Instytutu;
f. Kształci i promuje kadrę naukową
III.
Organizacja Instytutu
§7
Instytut stanowi samorządną społeczność jego pracowników, kierowaną przez swoje organy.
Organami Instytutu są:
1. Rada Naukowa;
2. Dyrektor.
§8
1. Dyrektora Instytutu powołuje Prezes PAN spośród kandydatów wyłonionych w drodze
konkursu na okres 4 lat;
2. Dyrektor Instytutu kieruje jego pracami i reprezentuje placówkę na zewnątrz przy pomocy
dwóch zastępców: do spraw naukowych i do spraw ogólnych;
3. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje zastępców po zasięgnięciu opinii Rady
Naukowej;
4. Zastępca dyrektora ds. naukowych zapewnia sprawną organizację zadań naukowych
Instytutu;
5. Zastępca dyrektora ds. ogólnych zapewnia sprawną organizacyjną i administracyjną
działalność Instytutu.
§9
1. Do zakresu działalności dyrektora należy w szczególności:
a. Kierowanie, z pomocą zastępców, całością prac Instytutu;
b. Przedstawianie właściwym organom planów prac badawczych, planów
finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
c. Kształtowanie, zgodnie z potrzebami, form organizacyjnych Instytutu;
d. Powoływanie kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych i ustalanie
zakresu ich czynności, uprawnień i odpowiedzialności;
e. Przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków w
sprawach należących do zakresu jej działania oraz sprawozdań z działalności
Instytutu;
f. Ustalenie regulaminu pracy.
§10
1.
Organem pomocniczym i doradczym dyrektora Instytutu jest Kolegium.
2.
W skład Kolegium wchodzą;
a. Dyrektor Instytutu;
b. Zastępcy dyrektora Instytutu;
c. Główny księgowy;
d. Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych pionu naukowego Instytutu
i kierownicy poszczególnych zespołów badawczych,
podlegli bezpośrednio dyrektorowi Instytutu lub jego zastępcom;
e. Przedstawiciele organizacji związkowych.
§11
Do zakresu działania Kolegium należy;
1. Omawianie spraw związanych z bieżącym kierowaniem pracami Instytutu;
2. Omawianie spraw innych, wniesionych pod obrady z inicjatywy dyrektora
Instytutu lub członka Kolegium.
§12
Zebrania Kolegium zwołuje dyrektor Instytutu w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał.
§13
1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o
wysoki poziom jego działalności naukowej i o rozwój młodych pracowników naukowych.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą:
1) pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział
I Nauk Społecznych PAN;
3) wybitni specjaliści historii nauki, oświaty i techniki nie zatrudnieni w Instytucie albo
zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, ich wyboru w liczbie 20
dokonują osoby wymienione w pkt 1 i 2, w głosowaniu tajnym, bezwzględna
większością głosów, przy 50% /+1/ kworum uprawnionych do głosowania;
4) trzej przedstawiciele adiunktów i asystentów; ich wyboru dokonuje zebranie tej grupy
pracowników, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy przy, w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy 50% (+1) quorum
uprawnionych do głosowania.
3. Liczba członków Rady Naukowej nie może przekroczyć 50 osób.
§14
1. Do zakresu działania Rady Naukowej należy w szczególności:
a. Rozpatrywanie, inicjowanie i opiniowanie kierunków badań naukowych oraz
przyjmowanie programów badawczych, określonych w Ustawie o Polskiej
Akademii Nauk;
b. Ocena poziomu naukowego wydawnictw Instytutu;
c. Wysuwanie i opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu;
d. Zatwierdzanie sprawozdań dyrektora z działalności Instytutu;
e. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie
posiadanych uprawnień;
f. Wysuwanie i opiniowanie kandydatów do tytułu naukowego profesora;
g. Wysuwanie wniosków w sprawach powoływania pracowników Instytutu na
stanowisko profesora;
h. Zgłaszanie kandydatur na członków Polskiej Akademii Nauk;
i. Zgłaszanie kandydatur do nagród naukowych;
j. Dokonywanie oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu;
k. Rozpatrywanie innych spraw i podejmowanie uchwał, zastrzeżonych do
kompetencji Rady w ustawie i statucie Polskiej Akademii Nauk lub w statucie
Instytutu.
§15
Zasady i tryb działania Rady Naukowej Instytutu określa uchwalony przez nią regulamin.
§16
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Przewodniczący
Wydziału I Nauk Społecznych.
§17
Kadencja Rady Naukowej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem roku
kalendarzowego.
§18
Strukturę organizacyjną Instytutu ustala dyrektor z uwzględnieniem statutu, przyjętego
programu badawczego, zaakceptowanego przez Radę Naukową i przyznanych środków.
IV.
Postanowienia końcowe
§19
Gospodarkę finansową Instytutu regulują odrębne przepisy.
§20
Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.
Download