KATALOG ROZWIĄZAń TECHNICZNYCH

advertisement
katalog
Rozwiązań
technicznych
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 1:
Kocioł wiszący (45 kW) dostarcza ciepło do następujących obwodów grzewczych:
1. Ogrzewanie grzejnikowe – 30 kW
2. Ogrzewanie podłogowe – 10 kW
3. Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300 l – 45 kW (priorytet).
Uwaga: W przypadku, gdy sterownik
kotła nie może obsłużyć wszystkich
elementów układu, należy zastosować
dodatkową automatykę.
ogrzewanie
podłogowe
grzejnik
F1
grzejnik
1
ogrzewanie
podłogowe
8
F3
T
T
T
T
4
4
3
R2
4-1
R1
4-1
2
~230 V
M
R5
3
R3+R4
F2
5
7
5
5-1
5-1
7
6
6
F4
T
T
NVR
zasobnik ciepłej
wody
~230 V
9
podłączenie
do kotła
2
Oznaczenia:
1 – kocioł gazowy wiszący; 2 – wartownik; 3 – grupa pompowa (bez mieszacza) do ogrzewania grzejnikowego; 4 – grupa pompowa z mieszaczem do ogrzewania
podłogowego; 4-1 – siłownik elektryczny; 5 – rozdzielacz dla 2 obwodów grzewczych; 5-1 – komplet wsporników do montażu rozdzielacza; 6 – grupa pompowa
do ładowania ciepłej wody użytkowej; 7 – zasobnik ciepłej wody użytkowej z wężownicą; 8 – regulator pogodowy; 9 – część śrubunkowa; F1, F2, F3, F4 – czujniki
temperatury; R1, R2, R3, R4, R5 – podłączenia elektryczne.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 1
Poz.
Nr art.
Nazwa
Ilość, szt.
2
66391.2
Wartownik typu K z izolacją
1,0
3, 6
66811 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (bez mieszacza)
2,0
4
66831 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (z mieszaczem)
1,0
4-1
66341
Siłownik z adapterem
1,0
5
66301.2
Rozdzielacz dla 2 obwodów grzewczych
1,0
5-1
66337.3
Komplet wsporników do montażu rozdzielacza
1,0
7
14596
9
90652.4
Zasobnik wody użytkowej EBS-PU
1,0
Część śrubunkowa DN 32 (11/2’’ GZ x 11/4’’ GW)
2,0
Uwagi:
1) Grupy pompowe przygotowane do zabudowy pomp o długości montażowej 180 mm i podłączeniu dla pomp DN 32 – 2” lub DN 25 – 1 1/2”.
2) Dopuszczalna moc jaką może przenieść grupa pompowa DN 25 przy założeniu prędkości przepływu czynnika grzewczego 1 m/s, wynosi dla ogrzewania
grzejnikowego 48 kW (dla ΔT 20oC), a dla ogrzewania podłogowego 24 kW (ΔT 10oC). W przypadku konieczności pokrycia większej mocy (dо 83 kW (ΔT=20oC)
– grzejniki i 41 kW (ΔT=10oC)) – ogrzewanie podłogowe niezbędne jest zastosowanie grupy pompowej DN 32.
2.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 2:
Kocioł stojący (60 kW), który dostarcza ciepło do następujących obwodów grzewczych:
1. Ogrzewanie grzejnikowe – 35 kW
2. Ogrzewanie podłogowe – 15 kW
3. Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300 l – 45 kW (priorytet).
Uwaga: W przypadku, gdy sterownik
kotła nie może obsłużyć wszystkich
elementów układu, należy zastosować
dodatkową automatykę.
~230 V
F1
grzejnik
grzejnik
ogrzewanie
podłogowe
ogrzewanie
podłogowe
8
F3
T
T
T
4
3
2
1
T
R2
4
R1
4-1
R5
M
F2
4-1
R3+R4
3
9
10
t
5
5
12
5-1
7
5-1
10
~230 V
6
T
7
6
2
T
NVR
F4
zasobnik ciepłej
wody
~230 V
Schemat poglądowy
strona
podłączenia
do kotła
9
Oznaczenia:
1 – kocioł stojący; 2 – grupa bezpieczeństwa; 3 – grupa pompowa do ogrzewania grzejnikowego; 4 – grupa pompowa do ogrzewania podłogowego (z mieszaczem);
4-1 – siłownik mieszacza; 5 – rozdzielacz dla 2 obwodów grzewczych; 5-1 – komplet wsporników do rozdzielacza; 6 – grupa pompowa do ładowania zasobnika
ciepłej wody użytkowej; 7 – zasobnik ciepłej wody użytkowej; 8 – regulator pogodowy; 9 – Circontrol; F1, F2, F3, F4 – czujniki temperatury; 10 – zestaw armatury
odcinającej; R1, R2, R3, R4, R5 – podłączenia elektryczne.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 2
Poz.
Nr art.
Nazwa
Ilość, szt.
2
66065
Grupa bezpieczeństwa K
1,0
3, 6
66811 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (bez mieszacza)
2,0
4
66831 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (z mieszaczem)
1,0
4-1
66341
Siłownik z adapterem
1,0
5
66301.2
Rozdzielacz dla 2 obwodów grzewczych
1,0
5-1
66337.3
Komplet wsporników do montażu rozdzielacza
1,0
7
14596
Zasobnik wody użytkowej EBS-PU
1,0
9
61130.1
Circontrol S DN 25
1,0
10
45401.41
Zawór odcinający
1,0
Uwagi:
1) Grupy pompowe przygotowane do zabudowy pomp o długości montażowej 180 mm i podłączeniu dla pomp DN 25 – 1 1/2” lub DN 32 – 2”.
2) Dopuszczalna moc jaką może przenieść grupa pompowa DN 25, przy założeniu prędkości przepływu czynnika grzewczego 1 m/s, wynosi dla ogrzewania
grzejnikowego 48 kW (dla ΔT 20oC), a dla ogrzewania podłogowego 24 kW (ΔT 10oC). W przypadku konieczności pokrycia większej mocy (dо 83 kW (ΔT=20oC)
– grzejniki i 41 kW (ΔT=10oC)) – ogrzewanie podłogowe niezbędne jest zastosowanie grupy pompowej DN 32.
3.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 3:
W domu planuje się zamontować instalację z natryskami o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową (zużycie robocze
do 30 l/min – 1800 l/h). Konieczne jest rozwiązanie, które umożliwi pracę tej instalacji bez ograniczeń czasowych.
Opis rozwiązania: W tym przypadku niecelowe jest zastosowanie zbiornika magazynującego ciepłą wodę użytkową ponieważ
nie zapewni on ciągłości przygotowania ciepłej wody użytkowej. Po jego rozładowaniu nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody aż
do momentu powtórnego naładowania zasobnika. Racjonalnym i efektywnym rozwiązaniem jest przygotowanie ciepłej wody
użytkowej za pomocą specjalistycznej stacji opartej o płytowy wymiennik ciepła.
Niezbędną moc oblicza się następująco:
Qniez. = с [kW/(kg* °С)]*G [l/h]*Δt[°C] = 0,001163 [kW/(kg*°С)]*(1800 l/h)*(42°С - 5°С) = 77 kW/h,
gdzie: с – pojemność cieplna [kW/(kg*°С)],
G – zużycie nagrzewanej wody w czasie [l/h],
Δt – różnica temperatur między wodą ciepłą ~42°C (bezpośrednio podawaną do prysznica) [°C] i wodą zimną 5°С
w okresie zimowym roku).
W tym przypadku należy zastosować stację Logo Fresh, służącą do przepływowego przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Urządzenie wyposażone jest w niezbędną automatykę i wymiennik ciepła, który przy temperaturze zasilania czynnika grzewczego
80°C może generować moc do 110 kW.
Uwaga: Stacja Logo Fresh wyposażona jest we własną automatykę.
do użytkownika
Schemat poglądowy
4
1
~230 V / 50 Hz
2
3
T
5
T
t
Akumulator ciepła
4.
z wodociągu
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
4
2
5
3
do kotła
Akumulator ciepła
Oznaczenia:
1 – kocioł o mocy 80 kW; 2 – grupa bezpieczeństwa K; 3 – grupa pompowa z mieszaczem zabezpieczającym temperaturę powrotu (wymagane dla wszystkich
kotłów niekondensacyjnych ze względu na niską temperaturę czynnika grzewczego (poniżej 40oC) powracającego ze stacji Logo Fresh); 4 – bufor czynnika
grzewczego; 5 – stacja Logo Fresh do przepływowego przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 3
Poz.
Nr art.
2
66065
3
45841.5 EA
4
18452
5
10270.3
Nazwa
Ilość, szt.
Grupa bezpieczeństwa K
1,0
Zestaw pompowy ze stabilizacją temperatury wody powrotnej do kotła/8 (bez pompy)
1,0
Zbiornik buforowy PSX 300
1,0
Logo Fresh przygotowanie c.w.u. z regulacją elektryczną (bez cyrkulacji)
1,0
5.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 4:
Dwa kotły gazowe wiszące po 65 kW każdy, zasilają następujące obwody grzewcze:
1. Ogrzewanie grzejnikowe (obwód 1) – 35 kW
2. Ogrzewanie grzejnikowe (obwód 2) – 40 kW
3. Ogrzewanie podłogowe (obwód 3) – 15 kW
4. Ogrzewanie podłogowe (obwód 4) – 10 kW
5. Obwód basenowy – 20 kW
6. Zasobnik ciepłej wody użytkowej – 45 kW (priorytet).
Uwaga: W przypadku, gdy sterownik
kotła nie może obsłużyć wszystkich
elementów układu, należy zastosować
dodatkową automatykę.
~230 V
9
F1
9
1
grzejnik 1
1
grzejnik 2
ogrzewanie
podłogowe 1
ogrzewanie
podłogowe 2
F3
14
R5
M
5-1
4-1
2
2
M
M
NVR
6
4/
2
F2
5
T
2/
R2
T
R
R1
F3/2
T
R
4
3
F3/1
T
2+
T
3/
T
R
T
R3+R4
T
R2/1
R3/1+R4/1
9
6-1
15-1
15
7
T
F4/1
R1/2
8
R1/1
12
T
T
T
Zestaw nr 4
13
R1/2
zasobnik ciepłej
wody
T
T
F4/2
Basen
Oznaczenia:
1– kondensacyjny kocioł wiszący o mocy 65 kW; 2 – wartownik typu K; 3 – grupa pompowa do ogrzewania grzejnikowego (nr 1); 4 – grupa pompowa z mieszaczem
do ogrzewania grzejnikowego; 5 – grupa pompowa z mieszaczem do ogrzewania podłogowego; 6 – grupa pompowa z mieszaczem do ogrzewania podłogowego;
4-1, 5-1, 6-1 – siłownik mieszacza grupy pompowej; 7 – zasobnik ciepłej wody użytkowej; 8 – grupa pompowa do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej;
9 – regulatory;12 – grupa pompowa obwodu basenowego; 13 – grupa pompowa z wymiennikiem; 14 – przekaźnik 12 V-220 V; 15, 15-1 – rozdzielacz dla 4 obwodów
grzewczych, 15-2 – komplet wsporników do montażu rozdzielacza; F, F2, F3/1, F3/2, F4/1, F4/2 – czujniki; R1, R2, R3, R4, R5 – podłączenia elektryczne.
Uwaga:
Maksymalna moc jaką może przenieść rozdzielacz to 100 kW przy ΔT=20oC. W związku z powyższym suma mocy cieplnych poszczególnych obwodów grzewczych
przyłączonych do rozdzielacza nie może przekroczyć 100 kW.
6.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Specyfikacja techniczna przykładu nr 4
Poz.
Nr art.
Nazwa
Ilość, szt.
2
66394.1
Wartownik typu V
1,0
15
66337.10
Konsola ścienna
1,0
3, 8, 12
66811 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (bez mieszacza)
3,0
4, 5, 6
66831 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (z mieszaczem)
3,0
4-1,
5-1,
6-1
66341
15,
15-1
66301.2
Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
15-2
66337.3
Komplet wsporników do montażu rozdzielacza
2,0
3,0
Siłownik z adapterem
2,0
11
45401.1
Zawór odcinający
1,0
10
45811.21
System rozdzielający/8 do oddzielania układów grzewczych
1,0
grzejnik 1
ogrzewanie ogrzewanie
podłogowe 1 podłogowe 2
grzejnik 2
4
4-1
5
5-1
6
6-1
3
15
15-1
15-2
15-2
11
12
7
8
10
2
11
strona podłączenia
do basenu
strona
podłączenia
do kotła
15
7.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 5:
Jest budynek, który będzie ogrzewany kotłem na paliwo stałe.
Kocioł zasila następujące obwody grzewcze:
1. Ogrzewanie grzejnikowe – 25 kW
2. Ogrzewanie podłogowe – 7 kW
3. Zasobnik Kombi-Bufor KSW1.
Uwaga: W przypadku, gdy sterownik
kotła nie może obsłużyć wszystkich
elementów układu, należy zastosować
dodatkową automatykę.
F1
2
1
~230 V
7
~230 V
9
9
T
T
t
grzejnik
ogrzewanie
podłogowe
F3
F3/1
T
T
3
T
R2
T
4
R2/1
4-1
M
R3+R4
8
M
R3/1+R4/1
5
6
Oznaczenia:
1– kocioł na paliwo stałe o mocy 40 kW; 2 – grupa bezpieczeństwa; 3 – grupa pompowa z mieszaczem do ogrzewania grzejnikowego; 3-1, 4-1 – siłownik;
4 – grupa pompowa (z mieszaczem) do ogrzewania podłogowego; 5 – rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych; 5-1 – komplet wsporników do montażu rozdzielacza;
6 – zbiornik buforowy kombi; 7 – zestaw pompowy ze stabilizacją temperatury wody powrotnej do kotła; 8 – zawory odcinające; 9 – regulatory; F1 – czujnik
temperatury powietrza zewnętrznej; F3, F3/1 – czujnik zasilania obwodów grzewczych; R2, R2/1, R3+R4, R3/1+R4/1 – podłączenia elektryczne.
Uwaga:
1) W tym schemacie kocioł ładuje zbiornik buforowy w funkcji stałej temperatury, a grupy pompowe dostarczają ciepło do użytkowników. Automatyka pogodowa steruje grupami pompowymi, pozwala dostarczyć do obwodów grzewczych wymaganą ilość energii, dzięki temu w sposób efektywny i oszczędny
pobierana jest energia ze zbiornika buforowego.
2) Kocioł na paliwo stałe winien mieć 30-procentowy zapas mocy.
3) Zbiornik buforowy przeznaczony jest do akumulacji energii wytwarzanej przez kocioł na paliwo stałe. Energia ta pobierana jest przez system grzewczy w zależności
od zapotrzebowania.
Zbiornik buforowy pozwala na pracę kotła z maksymalną mocą i lepszym współczynnikiem sprawności.
Pojemność zbiornika buforowego określa się przyjmując pojemność zasobnika 20 l na 1 kW mocy kotła:
V = 40 kW x 20 l = 800 l.
4) Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana przez wężownicę wykonaną z karbowanej stali nierdzewnej, która znajduje się wewnątrz zbiornika buforowego.
8.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Specyfikacja techniczna przykładu nr 5
Poz.
Nr art.
2
66065
3, 4
66831 EA
3-1,
4-1
66341
Nazwa
Ilość, szt.
Grupa bezpieczeństwa K
1,0
Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem)
2,0
2,0
Siłownik z adapterem
5
66301.2
Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
1,0
5-1
66337.3
Komplet wsporników do montażu rozdzielacza
1,0
7
45841.5 EA
8
45401.1
Zestaw pompowy ze stabilizacją temperatury wody powrotnej do kotła/8
1,0
Zawór odcinający
1,0
ogrzewanie
podłogowe
grzejnik
6
3-1
2
7
strona
podłączenia
do kotła
4
3
4-1
5
5-1
5-1
11
9.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 6:
Kocioł elektryczny pracuje w taryfie nocnej (od godz. 23:00 do godz. 6:00) i pełni
funkcję dyżurnego źródła ciepła. Kocioł na paliwo stałe pracuje w trybie automatycznym
i wyposażony jest w grupę pompową ze stabilizacją temperatury powrotu.
1. Ogrzewanie grzejnikowe – 25 kW
2. Ogrzewanie podłogowe – 7 kW
3. Zasobnik ciepłej wody użytkowej 200 l
1
F1
~230 V
Uwaga: W przypadku, gdy sterownik
kotła nie może obsłużyć wszystkich
elementów układu, należy zastosować
dodatkową automatykę.
~230 V
grzejnik
13
ogrzewanie
podłogowe
5
F4
10
F3
4
T
T
T
T
NVR 11
F3/1
M
7
6
F4/1
F1H
2
8-1
8
3
T
T
9
R1/1
t
T
~230 V
T
12
Oznaczenia:
1– kocioł elektryczny naścienny; 2 – kocioł na paliwo stałe; 3 – grupa pompowa ze stabilizacją temperatury powrotu; 4 – zbiornik buforowy; 5 – regulator pogodowy;
6 – rozdzielacz dla 2 obwodów grzewczych, 6-1 – komplet wsporników do montażu rozdzielacza; 7 – grupa pompowa do ogrzewania grzejnikowego; 8 – grupa
pompowa z mieszaczem do ogrzewania podłogowego; 8-1 – siłownik mieszacza, 9 – grupa pompowa do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej; 10 – zasobnik ciepłej wody użytkowej; 11 – przekaźnik 12 V-220 V; 13 – regulator MAXIMAL.
10.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Opis pracy systemu:
Pracą obiegów grzewczych steruje regulator pogodowy (5).
Kocioł elektryczny i kocioł na paliwo stałe (1 i 2) pracują pod kontrolą regulatora MAXIMAL (13) i ładują zbiornik buforowy.
W przypadku, gdy temperatura czujnika F1H przewyższy o 15oC temperaturę na czujniku F3/1 to regulator MAXIMAL (13) włączy
zespół pompowy (3) i uruchomi ładowanie zbiornika buforowego. Kocioł elektryczny pod kontrolą regulatora MAXIMAL odpowiada
za podtrzymanie temperatury w zbiorniku buforowym (4) w czasie trwania taryfy nocnej według zakresu czasowego (23:00 - 6:00).
Specyfikacja techniczna przykładu nr 6
Poz.
Nr art.
3
45841.5 EA
Nazwa
Ilość, szt.
Zestaw pompowy ze stabilizacją wody powrotnej do kotła/8 (regulacja elektroniczna)
1,0
6
66301.2
Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
1,0
6-1
66337.3
Komplet wsporników do montażu rozdzielacza
1,0
7, 9
66811 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (bez mieszacza)
2,0
8
66831 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (z mieszaczem)
1,0
8-1
66341
Siłownik z adapterem
1,0
grzejnik
ogrzewanie
podłogowe
8
8-1
7
6
4
10
6-1
3
9
Uwaga:
1) Grupy pompowe przygotowane do zabudowy pomp o długości montażowej 180 mm i podłączeniu dla pomp DN 25 – 1 1/2” lub DN 32 – 2”.
2) Dopuszczalna moc jaką może przenieść grupa pompowa DN 25 przy założeniu prędkości czynnika grzewczego 1 m/s, wynosi dla ogrzewania grzejnikowego
48 kW (dla ΔT=20oC), dla ogrzewania podłogowego 24 kW (ΔT=10oC). W przypadku zapewnienia większej mocy (dо 83 kW (ΔT=20oC) – grzejniki i 41 kW
(ΔT=10oC)) – ogrzewanie podłogowe, konieczne jest zastosowanie grup pompowych DN 32 mm.
11.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 7:
Trzy kotły gazowe kondensacyjne o mocy 85 kW każdy produkują ciepło
do następujących obwodów grzewczych:
1. Ogrzewanie podłogowe – 25 kW
2. Ogrzewanie grzejnikowe (obwód 1) – 50 kW
3. Ogrzewanie grzejnikowe (obwód 2) – 70 kW
4. Wentylacja – 20 kW
5. Zasobnik ciepłej wody – 55 kW
Uwaga: W przypadku, gdy sterownik
kotła nie może obsłużyć wszystkich
elementów układu, należy zastosować
dodatkową automatykę.
AFW
1
1
1
HZR-WM
F1
HZR-WM
HZR-C
eBus
T
T
T
T
F3/1
T
T
2
2
2
T
T
8
4
F3/3
F3/2
T
T
8
M
T
T
T
T
7
M
6
M
F2
3
3
9
T
T
10
F5
12.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Opis pracy systemu:
Trzy kotły gazowe kondensacyjne łączy się w kaskadę wykorzystując grupy pompowe V-UK (2) i rozdzielacz Victaulic (3).
Następnie czynnik grzewczy przepływa przez wartownik i rozdzielacze, na których zamontowane są grupy pompowe obsługujące
odpowiednie obwody grzewcze.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 7
Poz.
Nr art.
Nazwa
2, 9
66813 EA
Grupy pompowe V-UK (bez mieszacza)
Ilość, szt.
4,0
2-1
66305.50
Komplet śrubunków dla dużego rozdzielacza
6,0
2-3
45280.6Z
Złączka 3/4" GZ/GW
1,0
3
66457.3
4
66374.100
Rozdzielacz – moduł 3-obwodowy z dwoma opaskami Victaulic
2,0
Wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej bez wkładów magnetycznych
1,0
5
66457.2
Rozdzielacz – moduł 2-obwodowy z dwoma opaskami Victaulic
1,0
6
66538 EA
Grupy pompowe FL-UK (bez mieszacza)
1,0
6-1
66259.372
Victaulic – końcówka do spawania
2,0
7
66548 EA
Grupy pompowe FL-MK (z mieszaczem)
1,0
Grupy pompowe V-MK (z mieszaczem)
2,0
Siłownik z adapterem
2,0
Złączki przejściowe DN 100
2,0
8
66833 EA
8-1
66341
11
66258.831
6
7
6-1
6-1
2-2
2-3
2-3
2
2
10
2-3
8
2
2-3
2-2
9
8-1
4
2-1
2-1
2-1
2-1
3
11
11
8-1
2-1
2-1
5
Oznaczenia:
1– wiszący kocioł kondensacyjny; 2 – grupa pompowa V-UK (bez mieszacza); 3 – rozdzielacz dla 3-obwodów grzewczych DN 100 mm (Victaulic) w zestawie
z izolacją cieplną; 4 – wartownik DN 100 mm; 5 – rozdzielacz dla 2-obwodów grzewczych (Victaulic).
13.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 8:
Dwa kotły wiszące po 80 kW każdy i stacja Logoterma Saturn Power Pack 2 przygotowują ciepło na cele ciepłej wody użytkowej
i centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym i domu dla gości.
F1
HZR-С
1
HZR-WM
AFW
HZR-WM
1
F3
F3
T
T
T
T
NVR
6
M
M
3
9
T
T
6
6
R5
F3/2
M
5
7
*
T
8
T
T
8
T
10
F3/3
woda woda
gorąca zimna
14.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Opis pracy systemu:
System do przygotowania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym zorganizowany jest w sposób
klasyczny i poprzez grupy pompowe współpracujące z regulatorem pogodowym oraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
z wężownicą. Czynnik grzewczy poprzez grupę pompową kierowany jest do domku dla gości, w którym za rozdział ciepła na cele
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej odpowiada Logoterma Saturn Power Pack 2.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 8
Poz.
Nr art.
2
66259.572
Nazwa
Ilość, szt.
Victaulic – końcówka do spawania
1,0
3
66374.80
Wartownik – Victaulic, zwrotnica hydrauliczna 280 kW
1,0
4
66258.634
Złączki przejściowe
1,0
5
66457.1
Moduł 3-obwodowy z dwoma opaskami Victaulic, zaślepkami i izolacją
1,0
6
66548 EA
Grupy pompowe FL-MK z mieszaczem
3,0
6-1
66259.372
Victaulic – końcówka do spawania
3,0
6-2
66341.6
Siłownik
3,0
7
66457.0
Moduł 2-obwodowy z dwoma opaskami Victaulic, zaślepkami i izolacją
1,0
8
66813 EA
Grupy pompowe V-UK (bez mieszacza)
2,0
8-1
66305.50
Komplet śrubunków dla dużego rozdzielacza
2,0
9
10231.47
Logoterma Saturn Power Pack 2
1,0
10
14597
Zasobnik wody użytkowej EBS-PU
1,0
9
6
6-1
6
6
6-1
6-1
8
10
8
z.w. c.w. z.w.
6-2
c.o.
mieszkanie mieszkanie
3
2
4
8-1
5
8-1
7
Oznaczenia:
1– wiszący kondensacyjny kocioł gazowy; 3 – wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej; 5 – rozdzielacz dla 3-obwodów grzewczych; 6 – grupa pompowa FL-MK
(z mieszaczem); 6-1 – Victaulic – końcówka do spawania; 6-2 – siłownik; 7 – rozdzielacz dla 2-obwodów grzewczych; 8 – grupa pompowa V-UK (bez mieszacza);
9 – logoterma Saturn Power Pack 2; 10 – zasobnik ciepłej wody użytkowej; F3/2, F3/3, F3 – czujnik temperatury.
15.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 9:
Kocioł stojący 60 kW. Ze względu na brak miejsca dla zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przez logotermę Wodnik.
AFW
6
6
HZR-C
F1
HZR-WM
eBus
TС
F3/1
T
T
2
grzejnik
z.w.
T
T
TС
7
4
M
F2
c.w.u.
1
4
7
3
cyrk. z.w./c.w.u.
M
4-1
5
T
T
F3
3
3-1
4-1
5
Oznaczenia:
1– kocioł gazowy; 2 – wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej; 3 – rozdzielacz
2-obwodów grzewczych; 4, 5 – grupa pompowa MK/7 (z mieszaczem); 4-1 – siłownik;
6 – logoterma Wodnik; 7 – grupa pompowa U/K7 (bez mieszacza).
ogrzewanie
podłogowe
2
Opis pracy systemu:
Czynnik grzewczy z kotłowni poprzez grupy pompowe kierowany jest na logotermę Wodnik, gdzie w sposób przepływowy przygotowywana jest ciepła woda użytkowa.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 9
Poz.
Nr art.
Nazwa
Ilość, szt.
2
66391.2
Wartownik typu K z izolacją
1,0
3
66301.2
Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
1,0
4, 5
66831 EA
Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem)
2,0
4-1
66341
Siłownik z adapterem
2,0
6
10231.30 OHB
Logoterma Wodnik
1,0
7
66811 EA
Grupa pompowa Meibes MK/8 (bez mieszacza)
1,0
3-1
66337.3
Komplet wsporników do montażu rozdzielacza
1,0
16.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 10:
Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie obsługiwane są przez pompę ciepła.
Opis pracy systemu:
Ciepła woda przygotowana jest w zbiorniku ze zwiększoną powierzchnią wężownicy. Wynika to ze stosunkowo niskiej temperatury
czynnika grzewczego produkowanego przez pompę ciepła.
grzejnik
F2
T
T
F2/1
T
8
9
HZR-C
ogrzewanie
podłogowe
F1
AFW
HZR-E
T
eBus
3
3
M
3
3
3-1
3-1
M
2
5
2
2-1
F3
4
T
5
4
T
1
Oznaczenia:
1– pompa ciepła; 2 – rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych; 2-1 – komplet wsporników do montażu rozdzielacza; 3-1 – siłownik; 3 – grupa pompowa MK/8
(z mieszaczem); 4 – grupa pompowa UK/8 (bez mieszacza); 5 – zasobnik buforowy z podwójną wężownicą HLS-plus.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 10
Poz.
Nr art.
Nazwa
Ilość, szt.
2
66301.2
Rozdzielacz dla 2 obiegów grzewczych
1,0
2-1
66337.3
Komplet wsporników do montażu rozdzielacza
1,0
3
66831 EA
3-1
66341
4
66811 EA
5
21800
Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem)
2,0
Siłownik z adapterem
2,0
Grupa pompowa Meibes UK/8 (bez mieszacza)
1,0
Zbiornik buforowy z podwójną wężownicą HLS-Plus
1,0
17.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 11:
Budynek wyposażony jest w stojący kocioł gazowy oraz sześć kolektorów próżniowych, których zadaniem jest przygotowanie
ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowo w okresie letnim, w przypadku nadmiaru energii uzupełnienie strat ciepłej wody
w basenie.
11
F1
AFW
SolMAX
HZR-C
F3
T
T
4
F2
1
T
T
T
5
T
6
R1
2
9
M
R5
T
T
10
3
7
T
T
SolMAX
8
T
T
Basen
18.
F4
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Opis pracy instalacji:
Czynnik grzewczy z kolektorów podgrzewa ciepłą wodę użytkową w zasobniku PSS 300 l. Gdy ciepła woda użytkowa w tym
zasobniku osiągnie zadaną temperaturę (tj. np. 60oC) regulator solarny Maximal przełącza zawór 3-drogowy i czynnik grzewczy
z kolektorów słonecznych kierowany jest do zasobnika PSX-GWT.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 11
Poz.
Nr art.
Nazwa
Ilość, szt.
2
18503
Bufor grzewczy PSX-GWT
1,0
3
66301.3
Rozdzielacz dla 3 obiegów grzewczych
1,0
Grupa pompowa Meibes MK/8 (z mieszaczem)
1,0
Siłownik z adapterem
1,0
4
66831 EA
4-1
66341
5, 6, 7
66811 EA
Grupa pompowa Meibes UK/8 (bez mieszacza)
3,0
8
45811.21
Grupa pompowa z wymiennikiem
1,0
9
14971
Zasobnik solarny ESS-PU 500 l
1,0
10
45751.1
Grupa solarna SolaVentec II
1,0
11
45311.3
Próżniowy kolektor rurowy MVK 001
5,0
11
ogrzewanie
grzejnik
podłogowe
5
9
2
4
6
4-1
c.w.u.
10
3
3-1
7
woda zimna
8
Oznaczenia:
1– kocioł gazowy stojący; 2 – zasobnik buforowy z wężownicą; 3 – rozdzielacz dla 3 obwodów grzewczych; 3-1 – zestaw wsporników montażowych do rozdzielacza;
4 – grupa pompowa (z mieszaczem); 4-1 – siłownik; 5 – grupa pompowa (bez mieszacza); 6 – grupa pompowa (bez mieszacza) do zasilania wężownicy zasobnika
buforowego ciepłej wody użytkowej; 7 – grupa pompowa obwodu basenowego; 8 – grupa pompowa z wymiennikiem; 9 – dwuwężownicowy zasobnik c.w.u.;
10 – grupa solarna; 11 – próżniowy kolektor słoneczny.
19.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 12:
Ciepła woda użytkowa w budynku jednorodzinnym przygotowywana jest przez pompę ciepła i kolektory słoneczne.
Opis pracy systemu:
W okresie letnim ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przez energię pozyskaną dzięki kolektorom słonecznym. W przypadku
niedostatecznego nasłonecznienia ciepła woda użytkowa dogrzewana jest przez wężownicę o zwiększonej powierzchni zasilaną
z pompy ciepła.
2
T
1
3
z.w.
4
2
3
z.w.
Oznaczenia:
1– pompa ciepła; 2 – zasobnik buforowy SSH-Plus z trzema wężownicami; 3 – solarna grupa pompowa S z regulatorem; 4 – kolektor słoneczny płaski MF.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 12
Poz.
Nr art.
2
14598
Nazwa
Zasobnik solarny ESS-PU 300 l
Ilość, szt.
1,0
3
45719.2
Grupa solarna S
1,0
4
45311.2
Kolektor płaski
2,0
20.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Przykład nr 13:
Budynek wyposażony jest w 2-funkcyjny kocioł wiszący i zestaw solarny.
1
4
c.w.u.
w.w.p.
T
3
2
w.w.p.
z.w.
4
c.w.u.
2
5
6
3
z.w.
Oznaczenia:
1– kocioł gazowy wiszący; 2 – zasobnik ciepłej wody użytkowej; 3 – solarna grupa pompowa S; 4 – kolektor słoneczny płaski MFK001; 5 – solarny zestaw do podłączenia
naczynia wzbiorczego; 6 – solarne naczynie wzbiorcze.
Opis pracy instalacji:
Zimna woda wpływa do zasobnika ciepłej wody użytkowej, gdzie zostaje wstępnie podgrzana przez układ solarny, następnie
przepływa przez 2-funkcyjny kocioł gazowy w którym zostaje podgrzana do wymaganej temperatury.
Specyfikacja techniczna przykładu nr 13
Poz.
Nr art.
2
14597
3
45719.21
Nazwa
Ilość, szt.
Zasobnik wody użytkowej EBS-PU
1,0
Układ zasilający grupy solarnej S 3/4"
1,0
4
45311.2
Kolektor płaski MFK001
2,0
5
66326.13
Zestaw do podłączenia naczynia wzbiorczego
1,0
21.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
NOTATKI
22.
KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
NOTATKI
23.
PUZ Meibes Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno
www.meibes.pl, [email protected]
Download