59.92 kB - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

advertisement
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, [email protected]
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605
KRS 0000021823 Sąd Gospodarczy w Olsztynie
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
SAP.225-2.10.2017
Olsztyn, dn. 12.01.2017 r.
Forma przekazania:
- E-mail
- Strona internetowa BIP: pogotowie.olsztyn.sisco.info
Wykonawcy SAP.225-2.2017
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr SAP.221-2.2017 pn. „Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportoworekreacyjnych w ramach programu sportowo0rekreacyjnego dla Pracowników WSPR w Olsztynie, Dzieci
pracowników oraz Osób towarzyszących’’
I. Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie informuje, iż w dniu 10 stycznia
2017 roku wpłynęły następujące pytania:
Pytanie nr 1. Prosimy o potwierdzenie że dopuszczają Państwo korzystanie z danego obiektu raz dziennie,
niezależnie od tego czy wynika to z umów z obiektami czy z regulaminu Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż dopuszcza korzystanie z danego obiektu raz dziennie, niezależnie
od tego czy wynika to z umów z obiektami czy z regulaminu Wykonawcy.
Pytanie nr 2.
Zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie prośby Wykonawcy z dnia 09.01.2017 r. w sprawie
modyfikacji treści § 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) poprzez zobowiązanie Zamawiającego,
zamiast udostępnienia Wykonawcy danych osobowych użytkowników, do zebrania od użytkowników
zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę? Ewentualnie, poprzez zobowiązanie
Zamawiającego, poza udostępnieniem Wykonawcy danych osobowych użytkowników w zakresie
imienia, nazwiska, a w przypadku dzieci miesiąca i roku urodzenia, oraz nazwy i adresu pracodawcy, do
zebrania od użytkowników zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę?
1)
Informacja dla Zamawiającego:
Powyższe pytanie wynika z faktu, iż w świetle decyzji GIODO z 15 lipca 2015 r. DIS/DEC - 594/15/62961 i
11 września 2015 r. DIS/DEC - 749/15/83430 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. Wykonawca jest administratorem danych osobowych uczestników i może je przetwarzać
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód. W celu należytego wykonywania umowy,
musi być uprawniony do przetwarzania odpowiedniego katalogu danych osobowych użytkowników, nie tylko
takich jak: imię i nazwisko, nazwa pracodawcy, czy data urodzenia w przypadku dzieci, ale również numeru
karty, rodzaju karty, czy sposobu korzystania z karty. W chwili zgłaszania przez pracownika chęci wzięcia
udziału w Programie, Zamawiający natomiast nie posiada informacji np. o numerze karty, skoro karta ta nie
została jeszcze wydana. Numer karty generowany jest dopiero na etapie późniejszym tj. po wpisaniu danego
pracownika na listę osób zamawiających kartę. Zamawiający nie może udostępnić Wykonawcy wszystkich
niezbędnych danych osobowych uczestników umożliwiających świadczenie usług przez Wykonawcę.
Konieczne jest zebranie przez Zamawiającego zgód użytkowników na przetwarzanie danych
osobowych przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na wskazaną zmianę, Wykonawca nie będzie
w stanie złożyć ważnej oferty.
Poniżej propozycja dodania zapisu do treści paragrafu dotyczącego ochrony danych osobowych:
DOK/D/WND.4
Strona 1 z 2
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, [email protected]
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605
KRS 0000021823 Sąd Gospodarczy w Olsztynie
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2015 poz. 2135, ze zm.), dalej „Ustawa” jest:
1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich użytkowników kart;
2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez niego jako osoby
uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie umowy/zamówienia.
2. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich
przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych
użytkowników kart zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa, co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy, a także innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania umowy/przedmiotu zamówienia.
4. Na podstawie zgody Użytkowników wyrażonej za pośrednictwem Zamawiającego przed przystąpieniem do
Programu, Wykonawca oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy przetwarza następujące dane osobowe
Użytkowników:
a) w przypadku Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty, nazwa pracodawcy, sposób
korzystania z Karty;
b) w przypadku Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty, imię i nazwisko
Pracownika, który zgłosił do Programu Osobę Towarzyszącą oraz nazwa i siedziba pracodawcy tego
Pracownika, sposób korzystania z Karty;
c) w przypadku Dzieci: imię i nazwisko, miesiąc oraz rok urodzenia Dziecka, numer Karty, rodzaj Karty, imię i
nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Dziecko oraz nazwa i siedziba pracodawcy tego Pracownika,
sposób korzystania z Karty;
wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania Umowy.
5. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników kart dla celów podatkowych i rachunkowych
w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług w
zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
6. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie zostaną ustalone
w drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmiany zapisu § 5 umowy.
Zatwierdzam
z upoważnienia Dyrektora WSPR
Przygotowała:
W kwestiach merytorycznych: Bogusława Sadzewicz
W kwestiach formalnych: Agnieszka Jóźwiak
DOK/D/WND.4
Strona 2 z 2
Download