Informacja o przygotowaniu do sezonu 2017

advertisement
PRZYGOTOWANIE SŁUŻB
DO SEZONU TURYSTYCZNEGO
Olsztyn, maj 2017r.
I. Charakterystyka miasta.
Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego,
które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest podprowincją Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Od południowej strony
miasto sąsiaduje z Puszczą Napiwodzko-Ramucką.
Miasto sąsiaduje z gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd oraz Jonkowo. Jedynym powiatem, z którym graniczy
Olsztyn, jest powiat olsztyński (ziemski).
Olsztyn leży 87 km od granicy z Rosją 131 km od Kaliningradu i 408 km od stolicy Litwy – Wilna. Miasto podzielone jest na 23 osiedla –
jednostki pomocnicze gminy.
Najwyższy punkt Olsztyna umiejscowiony jest na wysokości 155 m n.p.m., natomiast najniższy na 88 m n.p.m.
Olsztyn, jedno z większych miast na północnym wschodzie Polski jest atrakcyjną miejscowością turystyczna. Jego walory przyrodnicze
(11 jezior w granicach miasta, lasy i unikalny mikroklimat), i zabytki (Zamek Kapituły Warmińskiej, Stare Miasto, Katedra) są magnesem
przyciągającym turystów krajowych i zagranicznych.
Jedni traktują miasto jako przystanek w drodze na wybrzeże, czy wielkie jeziora mazurskie; inni obierają Olsztyn jako cel wyjazdu
turystycznego. Szacuje się, że w sezonie letnim miasto odwiedzane jest przez kilkadziesiąt tysięcy turystów.
W interesie miasta leży zatem zwiększenie ilości odwiedzających je turystów, jak również zmiana proporcji przyjazdów, na rzecz wzrostu
liczby pozostających w mieście dłużej niż jeden dzień. Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia tego celu są przede wszystkim: przygotowanie
odpowiedniej infrastruktury – czy szerzej – całościowej oferty turystycznej oraz zapewnienie przyjeżdżającym poczucia bezpieczeństwa.
Tylko spełnienie tych warunków będzie sprzyjało podejmowaniu przez turystów decyzji o przedłużeniu pobytu w mieście. Dotyczy to i turystów
krajowych, jak i zagranicznych, obawiających się o swoje zdrowie i dobytek.
Niezwykle ważnym problemem jest również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta podczas prowadzonych prac
remontowych olsztyńskich ulic, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego i związanym z tym faktem - zwiększeniem się liczby pojazdów na
ulicach.
Podstawowymi organami powołanymi na mocy ustaw do:
 ochrony bezpieczeństwa mieszkańców oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 ochrony porządku publicznego,
 walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami,
są Policja, Straż Miejska i Państwowa Straż Pożarna.
Najważniejsze instrumenty zwalczania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się w kompetencji
wyżej wymienionych organów państwowych i samorządowych, które wykonują większość zadań w tej sferze i wspólnie z Urzędem Miasta
Olsztyna oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta.
II. Bezpieczeństwo w sezonie turystycznym.
Główne kierunki:
 Realizacja działań dostosowanych do występujących lokalnie zagrożeń wynikających z analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów,
motorowerzystów,
 Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obszaru miasta,
 Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprez, zgromadzeń i wydarzeń kulturalnych,
 Podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz w miejscach wypoczynku wakacyjnego,
 Przygotowanie i współdziałanie służb i instytucji w zakresie bezpieczeństwa na wodzie w czasie sezonu turystycznego.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W OLSZTYNIE
W sezonie turystycznym w 2017 roku olsztyńska Policja zapewnienie bezpieczeństwa realizować będzie w następujących płaszczyznach:
- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta
- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych i terenach przywodnych
- zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- prowadzenie działalności profilaktycznej.
Powyższe cele będą realizowane poprzez maksymalne skierowanie sił i środków do pełnienia służby patrolowej, obchodowej oraz na drodze.
Wzorem lat ubiegłych w miesiącu czerwcu rozpocznie się realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych „Dzielnicowy w szkole”,
skierowanych do uczniów i rodziców. Podczas prelekcji policjanci edukować będą na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
letniego. Edukacja odbywać się będzie również podczas imprez plenerowych organizowanych przez placówki oświatowe, wychowawcze, rady
osiedla, organizacje pozarządowe itp.
Jeszcze w miesiącu maju planowane jest zorganizowanie briefingu na temat bezpieczeństwa na obszarach wodnych, za realizację którego
odpowiedzialny jest oficer prasowy i przedstawiciele Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Wywiadowczo –
Patrolowego KMP w Olsztynie.
W czerwcu ponadto planowane jest przeniesienie do Kapitanatu przy CRS Ukiel obecnego Rewiru III Dzielnicowych Wydziału Prewencji
KMP, który docelowo funkcjonować będzie jako Posterunek Policji.
Przez cały okres wakacyjny funkcjonariusze Policji realizować będą wojewódzkie działania „Bezpieczne Wakacje 2017”, w ramach których
prowadzone będą działania profilaktyczne, kontrolne i informacyjne. Policjanci będą kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci
i młodzieży, zwracają uwagę przede wszystkim na legalność ich funkcjonowania, a także na sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
Z uczestnikami prowadzone będą spotkania edukacyjne na temat bezpieczeństwa. W celu poprawy bezpieczeństwa policjanci będą kontrolować
również miejsca kąpielisk strzeżonych i plaże niestrzeżone, „dzikie” miejsca biwakowania, dworce autobusowe i kolejowe, miejsca grupowania
się młodzieży (boiska, parki, place zabaw), a także będą zabezpieczać organizowane w Olsztynie w sezonie letnim imprezy plenerowe, festyny,
koncerty.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie prowadzić będą działania prewencyjno – kontrolne ukierunkowane na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Planowane są następujące działania prowadzone w mieście i powiecie: „Niechronieni uczestnicy ruchu”;
„Alkohol i Narkotyki ”; „Trzeźwy poranek; „Prędkość”; „Truck-Bus”; „Pasy”; „Bezpieczne wakacje”.
Ponadto w okresie wakacji na ul. Leonharda planowane jest uruchomienie punktu kontroli autokarów.
Funkcjonariusze Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KMP w Olsztynie będą
pełnić służbę na terenach przywodnych i na akwenach. Wspierani będą przez podmioty zewnętrzne (Straż Miejska, Straż Leśna, Straż
Rybacka).Ich zadania związane będą m.in. z zapobieganiem przestępstwom, wykroczeniom oraz innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo
i porządek publiczny na wodach powszechnie dostępnych i terenach przywodnych, ujawnianiem takich przypadków, zatrzymywaniem sprawców
ich zaistnienia; organizowaniem w dni wolne od pracy wzmożonych służb na wodach oraz terenach przywodnych, w miejscach o dużym nasileniu
ruchu turystycznego, a także prowadzeniem akcji ratowniczych.
Na stanie Wydziału dostępnych jest 6 łodzi, w tym 1 przeznaczona jest do stałej służby na Jeziorze Ukiel, pozostałe przewożone będą w miejsca
bieżącego wykorzystania. W sezonie letnim przewidywane są dwuosobowe patrole, które będą pełnić służbę na obiektach CRS UKIEL, jak i na
akwenie j. Ukiel codziennie, a także ze zwiększonymi siłami w weekendy. Opisane służby będą pełnione wspólnie ze Strażą Miejską na podstawie
stosownych porozumień zawartych między Komendantami, a grafik wspólnych służb na dany miesiąc sporządzany będzie na koniec miesiąca
poprzedzającego służby ustalane będą tak aby w danym dniu występowała ciągłość służb na CRS UKIEL przy pomocy łodzi służbowej SPORTIS
S600/K. Łódź służbowa cumowana będzie na terenie kapitanatu CRS UKIEL ul Kapitańska zgodnie z ustnymi ustaleniami.
Na Jeziorze Ukiel do najczęściej podejmowanych interwencji dochodzi zwykle w związku z niestosowaniem się do zakazu pływania z
prędkością manewrową w odległości 100 m od plaż i przystani wodnych; pływaniem jachtem motorowym o mocy silnika większej niż 15 KW bez
dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru; amatorskim połowem ryb nie posiadając karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego,
zezwolenia bądź nie stosowaniem się do warunków zezwolenia. Na terenie Plaży Miejskiej dochodzić może do spożywania alkoholu, palenia
tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych, niestosowania się do poleceń zarządzających obszarem wodnym.
Dla właściwego przebiegu służby w okresie wakacji realizowane będą ponadto następujące działania organizacyjne:
- kalkulacja sił i środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach powszechnie dostępnych
i terenach przywodnych,
- racjonalne kierowanie policjantów na planowane urlopy wypoczynkowe w okresie sezonu letniego, celem optymalnego wykorzystania
posiadanych sił i środków do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- spotkanie z władzami oraz przedstawicielami instytucji oraz organizacji zobowiązanych do współdziałania z Policją na rzecz ochrony
porządku publicznego i środowiska naturalnego celem ustalenia zasad współpracy w 2017 roku,
- dokonanie przeglądu policyjnych łodzi motorowych będących na stanie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
- przeprowadzenie lustracji tras turystycznych, dróg prowadzących do ośrodków
wypoczynkowych, itp., celem określenia stanu ich
bezpieczeństwa i przygotowania do sezonu letniego w 2017 roku,
- sprawdzenie stopnia przygotowania ośrodków wypoczynkowych, plaż, przystani oraz innych obiektów związanych z wypoczynkiem
w naszym województwie wspólnie z zainteresowanymi podmiotami,
- przygotowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych i pojazdów (radiowozów i motorów) do rozpoczęcia sezonu turystycznego,
- opracowanie wskazówek bezpiecznej podróży i rozpropagowanie jej przez lokalne media i na stronie internetowej KMP w Olsztynie.
Ponadto planowana jest stała współpraca z mediami w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym propagowanie treści dot. np.
właściwego zabezpieczenia mienia w czasie trwania sezonu wypoczynkowego, bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania nad wodą,
zamieszczanie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji informacji dot. działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa.
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OLSZTYNIE
Lp.
1.
Zadanie
2.
Planowane przedsięwzięcia
Uwagi o realizacji
3.
Opinie będą wydawane na podstawie kontroli sprawdzających stan realizacji
wydanych decyzji oraz na podstawie kontroli podstawowych w obiektach. W
tym roku w ramach przygotowań do ferii zimowych poddano kontroli
budynek hotelowy przy ul. Żołnierskiej 4 – opinia negatywna
Dotychczas zaopiniowano pozytywnie następujące obiekty przeznaczone na
wypoczynek dzieci i młodzieży: Domy Studenckie nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12,
14, 14B.
W poprzednich latach domy kultury organizujące półkolonie dla dzieci i
młodzieży były poddawane kontrolom.
W tym roku w ramach przygotowań do ferii zimowych poddano kontroli
następujące obiekty:
1. budynek użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 45,
2. budynek CSR Ukiel przy ul. Sielskiej 34A i 34B,
3. budynek użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 18A – negatywna,
4. budynek użyteczności publicznej przy ul. Nowowiejskiego 9,
5. budynek użyteczności publicznej przy ul. Kotańskiego 2,
6. pływalnia uniwersytecka UWM przy ul. Tuwima 9
4.
maj, czerwiec, lipiec, sierpień –
każdorazowo według złożonych
wniosków
1.
Wydanie opinii dla
obiektów do letniego
wypoczynku dzieci i
młodzieży z
całodobową
możliwością pobytu
2.
Wydanie opinii dla
osiedlowych domów
kultury z terenu miasta
Olsztyn do letniego
wypoczynku dzieci i
młodzieży w formie
półkolonii.
3.
Wydanie opinii dla pól
kempingowych i
karawaningowych.
Przeprowadzenie wizji
lokalnych na polach
namiotowych i
karawaningowych
Wydanie opinii na
imprezy masowe
Przeprowadzenie kontroli, w zależności od potrzeb wynikających z maj, czerwiec, lipiec, sierpień –
działalności.
każdorazowo według złożonych
wniosków
Przeprowadzenie kontroli w wybranych obiektach, w których prowadzony jest lipiec, sierpień
wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
Bezpieczna woda
Uczestnictwo w imprezie organizowanej przez UM Olsztyn. W ramach
czerwiec
zadania pokaz działań PSP podczas działań ratownictwa wodnego oraz sprzętu
ratowniczego. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa na
wodzie.
4.
5.
6.
Kontrola przestrzegania zaleceń wydanych w opinii wybranych obiektów i
terenów, na których odbywać się będą imprezy masowe
maj, czerwiec, lipiec, sierpień –
każdorazowo według złożonych
wniosków, jeżeli nie była wydana
opinia w związku z letnim
wypoczynkiem dzieci i młodzieży
wydawanie opinii według potrzeb
7.
Otwarte strażnice
Propagowanie bezpiecznych zachowań wśród młodzieży szkolnej w
grupach odwiedzających JRG 1 oraz JRG 2 w Olsztynie.
maj, czerwiec, lipiec
8.
Pokazy podczas
festynów szkolnych
Propagowanie bezpiecznych zachowań dla uczestników festynów
szkolnych.
maj, czerwiec
9.
Zabezpieczenie
operacyjne terenu
miasta
maj, czerwiec, lipiec, sierpień
10.
Działania
specjalistyczne
11.
Podniesienie
bezpieczeństwa wśród
dzieci i młodzieży
Podniesienie
świadomości
dotyczącej
bezpieczeństwa
pedagogów i
nauczycieli
Każdego dnia na terenie miasta w systemie zmianowym pełni służbę 25
strażaków, gotowych do natychmiastowego podjęcia działań. Przy
działaniach wymagających wsparcia, w odwodzie znajdują się jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego, z gmin sąsiadujących z miastem oraz OSP
Olsztyn-Gutkowo ( około 6-12 ratowników w zależności od pory dnia- 2
samochody)
Wyposażenie trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy
Miejskiej PSP w Olsztynie (w tym dwóch na terenie miasta Olsztyn)
zapewnia możliwość sprostania niemal każdemu zagrożeniu. Jest to sprzęt
gaśniczy, ratowniczy i specjalistyczny. W strukturze organizacyjnej
komendy działają cztery specjalistyczne grupy ratownicze, tj.
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego (SGRW),
Specjalistyczna Grupa Wodno - Nurkowa (SGWN), Specjalistyczna
Grupa Ratownictwa Chemicznego Ekologicznego (SGR Chem-Eko) oraz
zbudowana zbudowana wraz z KP PSP Ostróda Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa Technicznego (SGRT) . Grupy te wyposażone są
w specjalistyczny sprzęt oraz posiadają wyszkolonych strażaków.
Obszarem działania grup jest nie tylko miasto Olsztyn i powiat olsztyński
ale również województwo oraz cały kraj.
Uczestnictwo podczas praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków
ewakuacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz wykonanie
pogadanko dot. bezpieczeństwa dzieci.
Prelekcje podczas rad pedagogicznych w szkołach podstawowych i
gimnazjach
12.
maj, czerwiec, lipiec, sierpień
kwiecień, maj, czerwiec
kwiecień, maj, czerwiec
STRAŻ MIEJSKA
W OLSZTYNIE
Lp.
Zadanie
Planowanie przedsięwzięcia
1.
Uruchomienie patrolu wodnego na jez. Krzywym. Skład patrolu wodnego to dwóch od 1.05.2017 r. do 30.09.2017 r.
strażników wyposażonych w łódź patrolowo – ratowniczą.
2.
Stała współpraca i wspólne służby patrolu wodnego Straży Miejskiej z Policją Wodną od 1.05.2017 r. do 31.09.2017 r.
KMP w Olsztynie.
3.
Stałe dyżury strażników dzielnicowych w posterunkach na Osiedlu Pieczewo, Zatorze cały rok
i Dywity.
4.
Uruchomienie czterech patroli rowerowych i motorowerowego, kierowanych w od 01.05.2017 r. do 31.09.2017 r.
miejsca wypoczynku wokół jezior oraz na tereny leśne.
5.
Codziennie stały patrol pieszy w rejonie Starego Miasta kontrola brd, bezpieczeństwa od 20.04.2017 r. do 31.10.2017 r.
i porządku publicznego.
6.
Kierowanie
patroli
pieszych
w godzinach popołudniowych.
7.
Patrol nocny zmotoryzowany kierowany w miejsca szczególnie niebezpieczne.
8.
Współpraca z Sanepidem w celu kontroli czystości jezior i stanu utrzymania w od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r.
czystości brzegów i plaż.
9.
Stała kontrola posesji leżących w bezpośrednim sąsiedztwie jezior.
10.
Kontrola prowadzonych inwestycji budowlanych oraz monitoring pustostanów i cały rok
obiektów o złym stanie technicznym.
11.
Stała kontrola przestrzegania obowiązku opróżniania pojemników na odpady cały rok
komunalne.
12.
Współpraca z nadleśnictwami
patrolowanie Lasu Miejskiego.
13.
Stałe patrole terenów ogródków działkowych.
w
miejsca
sąsiadującymi
z
szczególnie
granicami
zagrożone od 15.04.2017 r. do 31.10.2017 r.
cały rok
od 15.04.2017 r. do 31.10.2017 r.
miasta,
wspólne cały rok
cały rok
Uwagi
14.
Kontrola zezwoleń na handel alkoholem w tzw. ogródkach letnich.
cały rok
15.
Kontrola przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
cały rok
16.
Kontrola kierujących pojazdami pod kątem stosowania się do oznakowania cały rok
drogowego.
17.
Realizacja programu „Bezpieczny Olsztyn”
18.
Wzmożone patrolowanie miejsc, w których odbywają się imprezy plenerowe – cały rok
festyny, majówki, zloty, współpraca z organizatorami.
cały rok
19.
Akcja „Bezpieczne podwórko”, mająca na celu sprawdzenie stanu placów zabaw pod od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r.
kątem bezpieczeństwa – stan techniczny, czystość, piasek w piaskownicach.
20.
Systematyczne przeglądy osiedli – sprawdzanie stanu technicznego chodników, cały rok
schodów, stopnia zaawansowania prac porządkowych, zabezpieczenia miejsc
stwarzających zagrożenie dla pieszych, a zwłaszcza dzieci i zgłaszanie
nieprawidłowości administratorom budynków i gruntów.
21.
Udział w Radach Osiedla – stały kontakt z mieszkańcami pozwalający przyjmować cały rok
zgłoszenia miejsc i sytuacji stwarzających zagrożenie na danym osiedlu.
22.
Zwracanie uwagi na obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe zgodnie z cały rok
przepisami miejscowymi – trzymanie na smyczy, usuwanie odchodów,
niewprowadzanie do budynków użyteczności publicznej i na place zabaw, a także
sprawdzanie świadectw przeciwko wściekliźnie ze względu na większe zagrożenie tą
chorobą w ostatnim okresie.
Straż Miejska prowadzi powyższe czynności mając na uwadze przede wszystkim porządek publiczny oraz bezpieczeństwo osób przebywających
na terenie miasta, realizuje swoje zadania związane z utrzymaniem czystości w szerokim tego słowa znaczeniu (dzikie wysypiska,
zanieczyszczenie miasta odpadami, wraki samochodów), podejmuje interwencje w stosunku do osób niszczących mienie i urządzenia
użyteczności
zabronionych.
publicznej
(niszczenie
zieleni,
chodników, ławek, lamp itp.)oraz osób nietrzeźwych i spożywających alkohol w miejscach
WSPR
INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU MIASTA DO SEZONU TURYSTYCZNEGO
W 2016 ROKU W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
ZADANIE
PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1
Zadania z zakresu ratownictwa
medycznego
WSPR zgodnie z Planem Działania Systemu PRM na terenie miasta Olsztyna
i części powiatu olsztyńskiego dysponuje 8 zespołami ratownictwa
medycznego(ZRM) (2 specjalistyczne oraz 6 podstawowych). Dodatkowo
na czas sezonu turystycznego w dni robocze w godzinach 7-19 funkcjonuje
motocykl ratowniczy, umożliwiający szybsze dotarcie do poszkodowanych
przez zatłoczone ulice. Jednocześnie WSPR jako posiadająca Centralną
Dyspozytornię Medyczną, przyjmuje zgłoszenia alarmowe i dysponuje
ZRM na terenie całego województwa. Dyspozytornia wyposażona jest w
nowoczesny system teleinformatyczny w zakresie przyjmowania zgłoszeń,
lokalizacji telefonu osoby dzwoniącej, dysponowania ZRM,wizualizacji
karetek na mapie w czasie rzeczywistym.
Na przełomie maj-czerwiec 2017 WSPR przechodzi na ogólnopolski system
informatyczny SWD PRM.
2
Zadania z zakresu edukacji
społeczeństwa
WSPR uczestniczy w wielu akcjach edukacyjnych i promujących udzielanie
pierwszej pomocy , zwłaszcza skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie
przedwakacyjnym.
3
Edukacja z zakresu ratownictwa
medycznego
WSPR jest organizatorem XV Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie
Medycznym, adresowanych do podmiotów ratownictwa medycznego.
Lp.
UWAGI O REALIZACJI
Termin realizacji 24-26 maja 2017
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY
LUDNOŚCI UM OLSZTYNA
Lp.
Zadania
1.
Realizacja
Miejskiego
Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa
Obywateli
i Porządku
Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn”.
2.
Realizacja Programu „Bezpieczna Woda”.
Planowane przedsięwzięcia
Utrzymanie ładu i porządku publicznego w mieście, przeciw
działaniu patologii i dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców Olsztyna i przebywających w mieście turystów.
Przygotowanie i współdziałanie służb i instytucji w zakresie
bezpieczeństwa na wodzie w czasie sezonu turystycznego. W
ramach tego programu, w drodze konkursu ofert zostaje
wyłoniony podmiot, który realizuje zadanie w zakresie
bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i
uprawiających sporty wodne na akwenach miasta Olsztyna.
Na realizację ww. zadania miasto przeznacza 100 000 zł.
W tym zakresie, przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności zostaną ujęte następujące działania
zabezpieczające:
- organizacja odpraw i narad z właścicielami
i administratorami klubów wodnych oraz służb
porządkowych na temat koordynacji działań i
bezpieczeństwa na wodzie;
- opracowanie materiałów informacyjnych na temat
„Bezpieczna Woda”;
- przeprowadzenie pokazu działania służb ratowniczych w
ćwiczeniu pk. „Bezpieczna Woda”
- uruchomienie poprzez stanowisko Dyżurnego Miasta
koordynacji działań patroli wodnych:
1. Policji
2. Straży Miejskiej
3. Wodnego
Ochotniczego
Pogotowia
Ratowniczego,
- stałe monitorowanie miejsc zagrożonych przez patrole
wodne Policji, Straży Miejskiej oraz płetwonurków
Państwowej Straży Pożarnej,
- wykorzystanie systemu ostrzegania o warunkach
meteorologicznych wszystkich korzystających z akwenu
Uwagi
Realizacja zadania przez
wyłoniony podmiot będzie
miała miejsce w okresie od
10.06.2017r. do 31.08.2017r.
02.06.2017 r.
do 10.06.2017 r.
17.06.2017 r.
j. Krzywego. Jest to urządzenie sterowane z CZK
ostrzegające żeglarzy i plażowiczów o zagrożeniach
pogodowych (i innych uznanych przez CZK za istotne).
Drugi maszt ostrzegawczy jest umiejscowiony na plaży w
Gutkowie. W ramach ZIT planowana jest rozbudowa
systemu poprzez włączenie do systemu ostrzegania j.
Kortowskiego i j. Skanda oraz budowa dodatkowego
masztu na Słonecznej Polanie.
3.
Obsługa portalu “Bezpieczny
i jego aplikacji mobilnych.
4.
Realizacja Programu „Taxi OKO”.
Olsztyn” Informowanie (przekazywanie informacji) mieszkańców (om)
miasta oraz turystów (om) o miejscowych zagrożeniach,
zasadach bezpiecznego postępowania w okresie letnim (i nie
tylko), utrudnieniach w ruchu drogowym, itp.
Portal „Bezpieczny Olsztyn” zawiera następujące treści:
· informacje o utrudnieniach w ruchu oraz robotach
prowadzonych na drogach na terenie miasta,
· informacje o zdarzeniach na terenie miasta (pożary,
wypadki drogowe),
· mapę bezpieczeństwa obrazującą ilość zdarzeń drogowych
na terenie miasta,
· informacje o imprezach i związanych z tym
utrudnieniami,
· telefony do służb i ważnych instytucji,
· instrukcje zachowania w sytuacjach codziennych
i nadzwyczajnych,
· zasady udzielania pierwszej pomocy,
· ważne komunikaty i informacje o zagrożeniach,
· informatory: ABC w sytuacjach zagrożeń, dla turystów itp.
· linki do stron informacyjnych służb
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów
przy wykorzystaniu korporacji taksówkarzy, firm ochrony i
pomocy drogowej.
Kierowcy informują Centrum Zarządzania Kryzysowego
(Dyżurnego Miasta) o wszystkich zagrożeniach w zakresie:
1) bezpieczeństwa komunikacyjnego;
2) ochrony środowiska;
3) bezpieczeństwa publicznego;
4) infrastruktury komunalnej;
5) wszystkich innych zagrożeniach uznanych przez
kierowców i firm ochrony za niebezpieczne.
5.
System Monitoringu.
Pojazdy uczestniczące w programie mają stałą, całodobową
łączność z Dyżurnym Miasta i dyżurnym Komendy Miejskiej
Policji.
Monitoring miasta Olsztyna powstał z inicjatywy Prezydenta
Miasta i funkcjonuje od maja 2003. Obecnie w skład systemu
wchodzą
72
punkty
kamerowe
z
głowicami
szybkoobrotowymi 2 kamery stacjonarne oraz monitoringi
lokalne: Dworca Zachodniego – 8 kamer, placu zabaw przy
ul. Zamenhofa – 4 kamery oraz terenu przyległego do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 2 kamery.
Cała sieć transmisji oparta jest na własnych łączach
światłowodowych, co daje dużo możliwości i przede
wszystkim obniża koszty funkcjonowania monitoringu.
W systemie
Monitoringu:
funkcjonują
dwa
stacjonarne
Centra
 Główne - obsługiwane całą dobę wspólnie przez
policjantów i strażników miejskich. Obsada liczy
min. 2 funkcjonariuszy.
 Techniczne (awaryjne) – przeznaczone dla
pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego
oraz zastępujące główne w przypadku problemów
technicznych.
Oba centra funkcjonują równolegle. Na potrzeby monitoringu
Policja w porozumieniu ze Strażą Miejską wydzieliła
specjalny mieszany patrol zmotoryzowany przeznaczony do
interwencji w rejonie miasta objętym monitoringiem. Takie
rozwiązanie gwarantuje błyskawiczne podjęcie interwencji po
zgłoszeniu z Centrum Monitoringu.
Poczynając od 2016 roku realizowana jest sukcesywna
zmiana technologii z analogowej na cyfrową (IP).
6.
Program Bezpieczny MOF
Celem głównym projektu jest podniesienie i zapewnienie Realizacja projektu planowana
utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa społeczności
jest na lata
na terenie Olsztyna oraz 6 gmin ościennych (Dywity,
2016-2019
Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo), w
wyniku działań służących wyposażeniu i integracji służb
zaangażowanych w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i
środowiskowych oraz stworzenie możliwości wczesnego
ostrzegania i informowania mieszkańców o zaistniałym lub
przewidywanym zagrożeniu. Projekt partnerski Miasta
Olsztyna oraz gmin ościennych, zakładający wprowadzenie
systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego, który służyć
ma podniesieniu jakości życia w MOF Olsztyna.
W ramach projektu przewidywana jest realizacja
następujących zadań o charakterze inwestycyjnym:
1) Stworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
2) Stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności
3) Uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji
mobilnych
4) Stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na
akwenach wodnych
5) Wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania
6) Stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego.
7.
Wykaz imprez
zagrożenia.
mogących
generować Elemental Triathlon Olsztyn
Kortowiada
Festiwal Burning Girl
Puchar Świata FIVB w Siatkówce Plażowej
MTB Mazovia Maraton Rowerowy
Olsztyn Green Festival
14.05
17-21.05
10-11.06
19-23.07
30.07
12-13.08
Wnioski końcowe:








Z informacji przedstawionych przez służby i instytucje wynika, że porządek i bezpieczeństwo w mieście w okresie wzmożonego ruchu
turystycznego będzie zapewniony.
Realizacja programów związanych z bezpieczeństwem miasta będzie w okresie letnim czynnikiem wspomagającym działania służb
odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo.
W newralgicznych pod względem ilości turystów rejonach miasta, to jest: Stare Miesto, CRS Ukiel i okolice j. Skanda, wzmocnione
zostaną siły policji i Straży Miejskiej.
W okresie letnim zostanie zapewniona opieka medyczna nad mieszkańcami i turystami przebywającymi w mieście, zarówno w zakresie
opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, jak i działań ratowniczych Pogotowia Ratunkowego.
Na bieżąco aktualizowany będzie portal informacyjny „Bezpieczny Olsztyn”, aby w szybki i skuteczny sposób przekazywać informacje
oraz ostrzeżenia o zagrożeniach.
Zapewnić odpowiedni nadzór nad organizacją, zabezpieczeniem i przeprowadzeniem imprez masowych, poprzez zapewnienie
odpowiedniego obiegu informacji (w tym SMS) ze służbami przed, w trakcie i po zakończeniu imprez.
Ściśle współdziałać ze służbami ratunkowymi i porządkowymi w sytuacji wystąpienia anomalii pogodowych.
Mimo prac remontowych, utrudniających reagowanie służb ratowniczych i porządkowych, Miasto Olsztyn jest dobrze przygotowane do
rozpoczęcia sezonu letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom i przebywającym w nim turystom.
Materiał opracował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna, na podstawie nadesłanych sprawozdań i informacji służb oraz
materiałów własnych.
Download