Prezentacja

advertisement
Formy pomocy dla
pracodawców po nowelizacji
Ustawy
POWIATOWY URZĄD PRACY
W dniu 27.05.2014r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nowymi przepisami każdej
osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy ustalany
zostaje profil pomocy.
Ustawa wprowadza trzy profile:
profil pomocy I - przewidziany dla osób aktywnych,
profil pomocy II - przewidziany dla osób wymagających wsparcia,
profil pomocy III - dla osób oddalonych od rynku pracy.
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Formy pomocy przewidziane w ramach poszczególnych profili pomocy
są różne.
Profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych
przypadkach poradnictwo zawodowe
Profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, czyli formy
refundowane zagwarantowane Ustawą
Profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, programy
specjalne, zatrudnienia wspierane, podjęcia pracy w spółdzielni
socjalnej
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Nowelizacja Ustawy nanosi zmiany w dotychczasowych formach pomocy dla
pracodawców oraz wprowadza nowe instrumenty. Zdecydowana większość
aktywnych form pomocy skierowana jest dla osób bezrobotnych objętych II
profilem pomocy.
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
STAŻE
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Starosta może skierować osoby bezrobotne (profil pomocy II) do odbycia
stażu na okres nie przekraczający 6 miesięcy, a osoby do 30 roku życia
na okres do 12 miesięcy
Podstawą do zawarcia umowy stażowej z organizatorem jest złożenie
odpowiedniego wniosku w Urzędzie Pracy.
Terminy naborów wniosków stażowych dla pracodawców ogłaszane są
na stronie internetowej Urzędu
www.pup.katowice.pl
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
PRACE INTERWENCYJNE
Refundacja na okres do 6 miesięcy części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Wysokość refundacji jest wcześniej uzgodniona, nie przekracza jednak
kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku.
Aktualnie kwota refundacji wynosi 980,70 wraz ze składkami na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu
skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu
refundacji.
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA
STANOWISKA PRACY
Starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność
gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego (profil pomocy II) w wysokości
określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotna wysokość
przeciętnego wynagrodzenia.
Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania stanowiska pracy
utworzonego w ramach refundacji przez okres 24 miesięcy
Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie odpowiedniego wniosku w
Urzędzie Pracy.
Terminy naborów wniosków dla pracodawców ogłaszane są na stronie
internetowej Urzędu
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE
SKIEROWANIEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a
nie ukończył 60 lat,
24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej
jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca jest
zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po
upływie okresu dofinansowania wynagrodzenia odpowiednio przez 6
miesięcy w przypadku osób między 50 a 60 rokiem życia i 12 miesięcy w
przypadku osób po 60 roku życia.
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE
TELEPRACY
Grant – środki z Funduszu Pracy – na utworzenie stanowiska pracy w formie
telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek
pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub
bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat
przed rejestracją jako osoba bezrobotna zrezygnował z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub
sprawowania opieki nad osobą zależną.
Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 krotność
minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym
wymiarze czasu lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE
Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, po
przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, lub bezrobotnego
sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed
rejestracją jako osoba bezrobotna zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania
opieki nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres
12 miesięcy w wysokości polowy minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo 18 miesięcy w
wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenie za pracę miesięcznie za każdego
skierowanego bezrobotnego. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania
stanowiska pracy po okresie przysługiwania świadczenia odpowiednio przez
okres 6 lub 9 miesięcy.
FORMY POMOCY DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH DO 30
ROKU ŻYCIA
REFUNDACJA PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE NALEŻNE PRACODAWCY
ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU
ŻYCIA, PODEJMUJĄCYCH ZATRUDNIENIE PO RAZ PIERWSZY W
ŻYCIU
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne
przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie nie
wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie.
Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
BON STAŻOWY
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać
bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u
pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o
ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po
zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
- koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu
- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego na deklarowany okres 6
miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł
Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis.
BON SZKOLENIOWY
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon
szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na
wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną
poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
Osoba bezrobotna musi uprawdopodobnić podjęcie zatrudnienia.
BON ZATRUDNIENIOWY
Na wniosek bezrobotnego starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon
zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne.
Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do
zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacje otrzymuje
przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
Refundacja przyznawana stanowi pomoc udzielną zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download