umowa poręczenia - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

advertisement
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia
W znowelizowanej ustawie z 2014 roku ,o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ,
wprowadzono m. in. nowy instrument rynku pracy ( Art.60d ) - Dofinansowanie
wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego, który ukończył
50 rok życia.
Zatrudnienie bezrobotnego w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Starostą z Pracodawcą ( jednostką organizacyjną, chociażby nie
posiadała osobowości prawnej, a także osobą fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego
pracownika) lub Przedsiębiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą
osobą prawną , której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym
imieniu działalność gospodarczą , wg. art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz.1807 ze zm.), po uprzednim złożeniu przez Pracodawcę lub
Przedsiębiorcę pisemnego wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby
bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie
umowy z Pracodawcą lub Przedsiębiorcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.
Wysokość przyznanego dofinansowania na tę formę uzależniona jest od
środków finansowych Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji
tut. Urzędu.
W razie zatrudnienia skierowanego przez powiatowy urząd pracy bezrobotnego , który
ukończył 50 rok życia , Pracodawca lub Przedsiębiorca , może uzyskać dofinansowanie do
wynagrodzenia za tego bezrobotnego.
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres :
a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego , który ukończył 50 lat, a nie
ukończył 60 lat,
b) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego , który ukończył 60 lat.
Dofinansowanie wynagrodzenia miesięcznie , za każdego zatrudnionego bezrobotnego ,
przysługuje w kwocie określonej w umowie , nie wyższej jednak niż połowa
minimalnego wynagrodzenia za pracę , obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
Pracodawca lub Przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na
okres wskazany umową, objęty dofinansowaniem wynagrodzenia oraz jest zobowiązany
do dalszego zatrudnienia, po upływie tego okresu, odpowiednio przez:
 6 miesięcy – w przypadku , gdy dofinansowanie przysługuje przez
okres 12 miesięcy;
 12 miesięcy – w przypadku , gdy do finansowanie przysługuje przez
okres 24 miesięcy.
Jeżeli Pracodawca lub Przedsiębiorca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania
dofinansowania lub nie wywiąże się z warunku dalszego zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego, po upływie przysługiwania okresu dofinansowania wynagrodzenia,
odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy - obowiązany jest do zwrotu wszystkich
otrzymanych środków wraz odsetkami ustawowymi , naliczonymi od całości kwoty
otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w
terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
- natomiast w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres
przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę
wymaganego okresu dalszego zatrudnienia ( ½ okresu 6 lub 12 miesięcy) , Pracodawca lub
Przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50 % łącznej kwoty w/w środków, w terminie 30
dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. KP ( tzw. zwolnienia dyscyplinarnego ) lub wygaśnięcia
stosunku pracy skierowanego bezrobotnego ( śmierci pracownika art.63[1]§1Kp.,
tymczasowego aresztowania pracownika, po upływie trzech miesięcy zgodnie z art.66§1 Kp.).
- w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu dalszego
zatrudnienia (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy) - Starosta kieruje na zwolnione stanowisko
pracy innego bezrobotnego , do końca obowiązywania umowy. W sytuacji opisanej, jeżeli
wystąpiłby brak odpowiedniego bezrobotnego do skierowania na zwolnione stanowisko
pracy, wtedy Pracodawca lub Przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowania
wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis.
Pomoc de minimis nie ma miejsca , jeśli wsparcie jest udzielane podmiotowi
nie prowadzącemu działalności gospodarczej.
Uwaga:
W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia mogą być skierowane osoby
bezrobotne powyżej 50 roku życia, dla których ustalono profil pomocy II zgodnie z art.
33 ust.2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn.zm.).
Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w pok.25 II
piętro lub telefonicznie 242697175.
Download