wniosek - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

advertisement
………………………………………………….
znak sprawy: CI.5123.……….2016
(pieczęć firmowa Wnioskodawcy)
Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze
WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Podstawa prawna:
- art. 60d ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016,
poz. 645 z późn. zm.)
I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Nazwa
pracodawcy/
przedsiębiorcy
Adres siedziby i
miejsca prowadzenia
działalności
Tel./ fax :
NIP:
Email:
REGON:
PKD:
Aktualna stopa procentowa składek na
ubezpieczenie wypadkowe
Nazwa banku i numer rachunku bankowego
pracodawcy
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawy
kadrowe – numer telefonu
Osoba/ osoby reprezentujące wnioskodawcę/
upoważnione do podpisania umowy
- Imię i nazwisko
- stan cywilny
- PESEL
- Nr dowodu osobistego - przez kogo wydany
- Nr telefon komórkowego
Uwaga: w przypadku większej liczby wspólników wymagane dane osobowe pozostałych wspólników
dołączyć na osobnej kartce.
1
II.
INFORMACJA DOT. ZATRUDNIENIA U WNIOSKODAWCY
1.
Liczba zatrudnionych pracowników w dniu składania wniosku:
Liczba pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia
ogółem
2.
Liczba zatrudnionych pracowników
złożenia wniosku:
*)
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o
pracę w przeliczeniu na pełny etat
w okresie poszczególnych 6 miesięcy poprzedzających dzień
Liczba pracowników
Liczba pracowników
zatrudnionych na umowę o
zgłoszonych do ubezpieczenia pracę w przeliczeniu na pełny
ogółem
etat
Miesiąc, rok
Lp.
(np.: luty 2016; styczeń 2016; grudzień
2015…..itd.)
1
2
3
4
5
6
*) do liczby pracowników nie należy wliczać: właściciela firmy, młodocianych, osoby zatrudnione w ramach umów
cywilnoprawnych ( umowa zlecenie, umowa o dzieło), na urlopach macierzyńskich, wychowawczych,
przebywających na urlopach bezpłatnych)
3.
Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z
przyczyn dotyczących zakładu pracy ?
**)
(zaznaczyć właściwe):
□ TAK
□ NIE
**) Przyczyny dotyczące zakładu pracy:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników,
zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz. U. z 2015r. , poz. 192) lub zgodnie z przepisami
y\ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) w
przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości
pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy
odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego
pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 §1 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – kodeks pracy, z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków
wobec pracownika.
4. Wypłata wynagrodzenia następuje (zaznaczyć odpowiednio):
□ w miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie
□ w miesiącu następnym po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie
2
III. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
BEZROBOTNEGO
ORGANIZOWANEGO
MIEJSCA
ZATRUDNIENIA
1. Wnioskowana liczba bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy - …………….
2. Wnioskowana kwota dofinansowania ………………. zł/m-c/osobę (max do połowy
minimalnego wynagrodzenia za pracę)
STANOWISKO I
STANOWISKO II
Nazwa stanowiska
Liczba osób ogółem, w tym:
- w wieku 50-60 lat
- którzy ukończyli 60 lat
Pożądane kwalifikacje
- poziom/ kierunek wykształcenia
- inne wymogi
Ogólny zakres obowiązków
(rodzaj wykonywanych pracy)
Proponowane wynagrodzenie brutto
Termin wypłaty wynagrodzenia
Godziny pracy/ zmianowość
Miejsce wykonywania pracy
( dokładny adres)
Planowany okres zatrudnienia
( od – do )
obejmujący okres dofinansowania 1)
+ odpowiednio 6 lub 12 miesięcy
W przypadku wnioskowania o większą liczbę stanowisk należy załączyć dodatkową stronę 3 wniosku z
opisem kolejnych stanowisk.
1)
12 m-cy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
24 m-cy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat
3
IV. OŚWIADCZENIE PRACODAWCY/ PRZEDSIĘBIORCY
1. Zalegam / nie zalegam *) z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz
opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
FGŚP oraz innych danin publicznych,
2. Posiadam / nie posiadam *) nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
3. Znajduję się / nie znajduję się *) w stanie likwidacji lub upadłości , nie toczy się w stosunku
do niego postępowanie upadłościowe i likwidacyjne oraz nie został złożony wniosek o
otwarcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,,
4. Wnioskodawca był / nie był *) karany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie
przepisów prawa pracy oraz jest/ nie jest *) objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia
przepisów prawa pracy.
5. nie zmniejszyłem / zmniejszyłem *) w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
6. Jestem / nie jestem *) beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.)
7. Znana jest mi treść i spełniam / nie spełniam *) warunki określone w (dot. beneficjentów
pomocy - wstawić X w odpowiedni kwadrat)
□
rozporządzeniu komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
□
rozporządzeniu komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
□
rozporządzeniu komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury ( Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014)
8. Zobowiązuję się do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego/-ych po upływie
okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia przez okres:
a) 6 miesięcy – w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60
lat,
b) 12 miesięcy – w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.
9. Zobowiązuję się do zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty:
a) Wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania
wynagrodzenia – w przypadku niewywiązania się z obowiązku utrzymania
zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez
okres, o którym mowa w punkcie 8 ( 6 lub 12 m-cy)
b) 50% łącznej kwoty, o której mowa w punkcie 9a – w przypadku utrzymania
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres przysługiwania
dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu, o którym
mowa w punkcie 8 ( 6 lub 12 m-cy)
4
10. Przyjmuję do wiadomości, że:
 w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego
w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przez upływem okresu
(odpowiednio 6 lub 12 miesięcy), Starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy
innego bezrobotnego,
 w przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego w sytuacji określonej powyżej
pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania
wynagrodzenia za okres pracy skierowanego bezrobotnego,
 dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie
większej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie
obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
 dofinansowanie
wynagrodzenia jest
udzielane zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis .
11. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu jeżeli w okresie od dnia
złożenia wniosku do dnia podpisania umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej
Górze zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany w dniu złożenia wniosku,
12. Wyrażam zgodę za zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych
osobowych dotyczących mojej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze dla
celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o której mowa w art.
60 d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy ( Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wiarygodność informacji podanych we wniosku i w załączonych do niego dokumentach
potwierdzam/-my własnoręcznym podpisem. Świadomy odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam / -my pod rygorem
wypowiedzenia umowy, że informacje zawarte we wniosku i w załączonych do niego
dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
………………………….
…………………………………………….
(pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania)
Data
*) – niepotrzebne skreślić
Wymagane załączniki do wniosku:
1. W przypadku wnioskodawcy nieposiadającego wpisu do CEIDG lub KRS – kserokopia dokumentu
2.
3.
4.
5.
6.
określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu
wnioskodawcy
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (zał. nr 2) – dot. beneficjentów pomocy.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1) – dot.
beneficjentów pomocy:
Dokumenty poświadczające prawo do lokalu, w którym
ma być zatrudniona skierowana osoba
bezrobotna : umowa najmu, dzierżawy, akt własności – w sytuacji, gdy dokumenty rejestracyjne firmy na
dzień składania wniosku nie uwzględniają jeszcze powyższej lokalizacji.
Druk zgłoszenia wolnego miejsca pracy (zał. nr 3).
Inne dokumenty – jeżeli wymaga tego charakter prowadzonej działalności gospodarczej
(np. umowa spółki cywilnej, spółki jawnej, statut, pełnomocnictwo do reprezentowania
pracodawcy)
Kopie załączonych do wniosku dokumentów winny być potwierdzone za zgodność
przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.
5
z oryginałem
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards