ZASADY PRZYZNANIA PRACODAWCY BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCY

advertisement
ZASADY PRZYZNANIA PRACODAWCY BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA
WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY
UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA OBOWIĄZUJĄCE
W 2016 ROKU
Podstawa prawna:
1. Art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
2. Kodeks cywilny.
§1
1. Starosta może, na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą
lub przedsiębiorcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę lub przedsiębiorcę pisemnego
wniosku przyznać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia jeżeli profil pomocy umożliwia zastosowanie wobec niego takiego
instrumentu.
§2
1. W przypadku ograniczonych środków finansowych, dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia będzie przyznawane
pracodawcy lub przedsiębiorcy, który:
a) wywiązał się z warunków umów zawartych z PUP w ramach aktywnych programów
rynku pracy – w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku,
b) u którego w porównaniu ze średnią z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku, nie nastąpił spadek netto ogólnej liczby pracowników,
c) oferuje miejsca zatrudnienia w zawodach deficytowych lokalnego rynku pracy.
2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu do tut. Urzędu w ramach posiadanych
środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia w danym roku.
3. Jeżeli w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji wniosku, wnioskodawca nie dokona
wyboru kandydata do zatrudnienia – wniosek zostanie wycofany z realizacji.
§3
1. Kategorie osób, które mogą zostać skierowane do zatrudnienia w ramach
ww. dofinansowania do podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej
lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą określa ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
2. W ramach dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego
powyżej 50 r.ż. zatrudnione mogą być jedynie osoby bezrobotne, dla których ustalono profil
pomocy II zgodnie art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3. W pierwszej kolejności do zatrudnienia w ramach dofinansowania kierowane będą osoby,
które:
a) dotychczas nie były zatrudnione lub nie wykonywały innej pracy zarobkowej
u organizatora lub
b) były zatrudnione w ramach umowy o pracę lub wykonywały inną pracę zarobkową
u organizatora krócej niż trzy miesiące w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem
wniosku.
4. Do zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia nie będą kierowane osoby
prowadzące z pracodawcą wspólne gospodarstwo domowe.
§4
1. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył
lat 60,
b) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
2. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej
niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia
umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
3. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego
bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio
przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt 1a, oraz 12 miesięcy w przypadku,
o którym mowa w pkt 1b.
4. Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków
w określonej wysokości:
a) Wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości
kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty w przypadku nieutrzymania
zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej
zakończeniu.
b) 50% łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania w przypadku
utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania
dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu obowiązkowego
zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy).
5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania
z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy
lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego
dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje
na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, PUP kieruje na podmianę kolejną osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje w skazane we wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego który ukończył 50 r.ż. Podmiot ma obowiązek
zatrudnienia w ciągu 1 miesięca kolejnego bezrobotnego pod rygorem zwrotu otrzymanej
refundacji wraz z odsetkami.
7. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego w sytuacji określonej w pkt. 5 pracodawca
lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres
zatrudniania skierowanego bezrobotnego.
§5
1. Do zawarcia umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie preferowani będą
pracodawcy, którzy zatrudnią skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy.
§6
1. Dofinansowanie wypłacane będzie w okresach miesięcznych z dołu, podstawą wypłaty
będzie złożenie wniosku wraz z załącznikami.
§7
1. Dofinansowanie
de minimis.
jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
§8
1. Odstępstwo od niniejszych zasad może nastąpić w
szczególnie uzasadnionych
przypadkach po wyrażeniu
zgody przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Chrzanowie.
Z upoważnienia Starosty
Barbara Babijczuk
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chrzanowie
Chrzanów, 02.02.2016r.
Download