PRZYKŁADOWA LITERATURA Adair J., Anatomia biznesu

advertisement
PRZYKŁADOWA LITERATURA
Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja, Studio Emka , Styczeń 2000
Adair John : Być liderem / przeł. Grażyna Waluga. - Warszawa : Wydaw. Petit, 1998
Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor – kreator – inspirator,
Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, aktor – kreator – inspirator,
Wydawnictwo Akade, Katowice 2000
Adamiecki K.. O istocie naukowej organizacji, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2006
Andrzejczak A., Zarządzanie zasobami ludzkimi , Poznań, 1998
Antczak T., Wirtualizacja funkcji personalnej, (w) „Zarządzanie zasobami ludzkimi” nr
5/2005
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska sp. Z o.o. , 2007
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. OE, Kraków 2005
Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 1999.
Becker B., Huselid M., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna
Ekonomiczna, 2002
Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Pozkal, Toruń 1998.
Bielski M., Organizacje, istota- struktury- procesy, Wyd. UE, Łódź 1996
Bochaniarz P., Czy grozi nam stagnacja na rynku wynagrodzeń? Najnowsze trendy
zarządzania wynagrodzeniami w Polsce, ZZL nr 6/2001
Bochniarz P. Blaski i cienie wynagrodzeń, ZZL-Humanizacja Pracy 6/2000
Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, 2005
Bohdziewicz P., Menedżer personalny u progu XXI wieku, Wyd. AE, Łódź 2001
Bohdziewicz P., Urbaniak B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności raport 2008, ipiss, 2008
Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, PWN, Warszawa 1993,
Borkowska S., Bohdziewicz P., Menedżer u progu XXI, Wyd. WSH, Łódź 1998
Borkowska S., Systemy wynagrodzeń kadry kierowniczej- wnioski z konferencji, Humanizacja
Pracy- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, nr 6.
Borkowska S., Wynagrodzenia pakietowe – moda czy szansa na sukces, Wydawnictwo IPiSS,
Warszawa 2003
Borkowska S., Wynagrodzenia w nowej gospodarce, ZZL nr 6/2001
Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Kluwer, Warszawa 2007
Borkowski T., W kręgu zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000.
Camp R., Simonetti J. L., Vielhaber M. E., Strategiczne rozmowy kwalifikacyjne. Jak
zatrudniać dobrych pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, 2001
Cechy lidera, autokratyczny i demokratyczny styl zarządzania.
Chalvin D., Techniki zarządzania i style kierowania, Wyd. BWSH, Koszalin 1998
Chmiel N., Psychologia pracy w organizacji, Wyd. G.W.P, Gdańsk 2003
Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji, Wyd. A. Marszałek,
Toruń 2005
Chyła Marta: Społeczno-psychologiczne aspekty motywowania pracowników, Bibliogr.
Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 68-91
Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego,
PWE, Warszawa 1993,
Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, 2009
Dale M., Wójcik L., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Wolters Kluwer, 2006
Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków 2007
Demarco, Lister T., Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, WNT,
2002
Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,
Dowgiełło J., Praca menedżera, Wyd. Znicz, Szczecin 1999
Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 1994.
Dukaj I., Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników, e-bookowo, 2009
Durlik, Zarządzanie w służbie zdrowia, Placet, warszawa 2008
Edvinsson, Leif., Malone, Michael, S. (2001) Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą
wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, PWN, Warszawa
Egeman M., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Warszawa, 1999
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, 2005
Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Kraków, 1993
Geisler R., Suchacka M., Szczepański M.S., Wiedza w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w
zarządzaniu wiedzą, Tychy 2003.
Ger Ewa: Tortury w białych rękawiczkach // Charaktery. - 2003, nr 11, s. 49-50 Mobbing w
pracy.
Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Wyd. PWE, Warszawa 1999
Gliszczyńska K., Motywowanie do pracy, Wyd. KiW, Warszawa 1981
Gontarski Z., Polityka zatrudnienia w procesie przemian systemowych, Warszawa, 1991
Górska J., Zarządzanie pracownikami, Instrumenty polityki personalnej, Poltex, Warszawa
2001.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005.
Grzybowski M., Personel z motywem, (w): „Życie gospodarcze” nr 30/1997
Haber L.H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1995,
Haber L.H., Zarys zarządzania firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Zarządzanie personelem w organizacjach
zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, 2005
Harasim W. (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2006.
Harvard Business School Press, Zarządzanie wiedzą, 2006, Helion/ onepress
Hirszel K.: Mechanizmy motywacyjne w pracy, Wyd. ATK, Warszawa, 1995.
Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. AE,
Jamka B., Dobór wewnętrzny i zewnętrzny pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2001.
Hauser J., Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2008
Jamka B., Kierowanie kadrami - pozyskiwanie i rozwój pracowników, Warszawa, 1997
Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 1998.
Jasiński Z., Zarządzanie pracą, Planet, Warszawa 1999.
Jedrych E., Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wolters
Kluwer, 2007
Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie
organizacji high-tech, waip, Warszawa 2008
Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, 2007
Juchnowicz M., Jak zwiększyć efektywność systemów wynagrodzeń, Humanizacja PracyZarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1999, nr 1/2.
Juchnowicz M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer
2009
Juchnowicz M., Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext 2003
Kabaj M., Partycypacyjny system wynagrodzeń, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003
Kałużny St., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem –techniki osiągania sukceu. CSW
KWANTUM Sp.z o.o. Warszawa 1996
Kanas R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wyd. AE, Poznań 2004
Karaś R, Kulturowe uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej, ZZL nr 6/2003
Kirkpatrick D., Ocena efektywności szkoleń, Studio Emka , 2001
Kocowski T., Siła motywacji, Wyd. PWN, Warszawa 2009
Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet,
Warszawa 2009
Kordziński J., Siła motywacji, Wyd. PWN, Warszawa 2009
Korzyński Kazimierz : Od 1 stycznia 2004 roku zwolnienia grupowe inaczej! Przegląd
Edukacyjny. - 2003, [nr] 5, s. 30-32
Kostera M. I Kownacki S., Zarządzanie - teoria i praktyka, Warszawa 1995.
Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1980, C.S. Hall, G. Lindzey,
Teorie osobowości, Warszawa 1994,
Kozieł J., Wybrane elementy polityki kadrowej Kraków, 1992
Kozińska A., Determinanty skuteczności pakietów motywacyjnych, ZZL nr 6/2001
Kozińska A., Wieczorek D., Styl kierowania nastawiony na motywowanie i refleksje wokół
budowy systemu wynagrodzeń związanego z wartością dodaną, ZZL 1/2005
Koźmiński A., Jemielniak K. (red.), Zarządzanie wiedzą, waip, Warszawa 2008
Koźmiński A., Piotrkowski W., Zarządzanie-teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999.
Koźmiński A., W. Piotrkowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka., PWN, Warszawa 1996,
Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, Wyd. PWN, Warszawa 1997
Kożusznik B., Style kierowania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985
Kraków 1993
Król H., Ludwiczański A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWN,
Krzyżanowski Z., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
Kulpińska J. Uczestnictwo pracownicze, (w): „Zbiorowe stosunki pracy w okresie przemian,
Wyd. IFISPAN, Warszawa 1995
Kwiatkowski J., Okraszewska A.: System ETNA - Zarządzanie kompetencjami w
przedsiębiorstwie, Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 4, s. 35-40
Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Warszawa, 1998
Lepsinger R., 360 stopni. System ocen pracowniczych
Lipka A., Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext ,
2002
Lipka A., Współdziałanie - zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i antyrywalizacyjne
narzędzia personalne, Difin, 2004
Listwan T., Sukces w zarządzaniu, Wyd. AE, Wrocław 2003
Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, 2006
Listwan T., Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, WAE, Wrocław 2000,
Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Warszawa, 1995
Luden B., Rekrutacja Pracowników, BL Info Polska Sp. Z o.o. , Grudzień 2006
Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji, PWN, 2009
Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wyd. AE, Kraków 1999
Majewska-opiełka Iwona : Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Warszawa, 1998.
Makowski K., Zarządzanie pracownikami, Raport Trendy HR, Wyd. AE,
Marciniak J., Pozyskiwanie pracowników, Infor, Warszawa 1999.
Marciniak J., Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Alpha, Ostrołęka 2004.
Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2006.
Marek J., Pozyskiwanie i dobór personelu, Difin, 2008
Markowski W. J., ABC small biznesu, Marcus, Łódź 1997.
Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, Antykwa, Kluczbork 1996.
Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
Matura A., Procedury naboru pracowników, e-bookowo 2009
Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna,
2002
Mączyński J., Poznawcze teorie motywacji do pracy, Wyd. PWN, Warszawa 1994
Mc Kenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Felberg, Warszawa
1999
McGinnis A.L., Sztuka motywacji, Wyd. Vocatio, Warszawa 1994
Mckenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Felberg SJA,
Warszawa 1999.
Mckenna E., Beech Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 1997
Mellibruda Leszek : Czy każdy może być liderem? // Remedium. - 1997, nr 12, s. 2-4
MELLIBRUDA Leszek: "Ogniwo podstawowe" - przełożony: wybrane aspekty
psychologiczne
Mendel T., Motywacja do pracy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. OE,
Kraków 2007
Michna A., Męczyńska A., Flajszczyk I., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2013
Mikuła B., Człowiek a organizacja, Antykwa, Kraków 2000.
Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników,
Difin, 2008
Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2005
Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2005.
Noagalski B., Wójcik-Korpacz, Sposoby motywowania pracowników małych i średnich
Nogalski B., Kultura organizacyjna, OWOPO, Bydgoszcz 1998.
Nowakowski K., Gospodarowanie aktywami ludzkimi firmy. Od zarządzania kadrami do
zarządzania zasobami pracowniczymi, Wyższa Szkoła Promocji, 2003
Nowicka Dorota : Ocena z klasą : savoir vivre // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 59
O’Reilly Ch., Pfeffer J., Lepsze zarządzanie kadrami. Jak stworzyć organizację, która uwalnia
ludzki potencjał, One Press, 2006
Ocenianie pracowników.
Olkesyn T., Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie : systemy, ewolucja,
Padzik K., Leksykon HRM, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
Paszkowski Jerzy : Zarządzanie społeczną funkcją zakładu pracy : artykuł dyskusyjny //
Polityka Społeczna. - 2002, nr 2,
Papaj T., Lisiecka K., Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia, UE, Katowice 2012
Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000
Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków
1996
Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo PSB, Kraków 2000
Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, 2005
Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaŁódź 1998.
Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma- teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź
1997.
Piertoń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników Wskazówki dla menedżerów, MARINA,
2007
Pietroń – Pyszczek A., Motywowanie pracowników – wskazówki dla menedżerów,
Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007
Pietroń- Pyszczak A., Motywowanie pracowników, Wyd. MARINA, Wrocław 2007
Piotrowski Edward: Kluczowe determinanty w pracy kierownika zarządzającego kadrami //
Edukacja Dorosłych. - 1996, nr 1, s. 61-66
Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Wydawnictwo
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna
Ekonomiczna, 2006
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, 2008
PSYCHOLOGIA pracy i organizacji / red. Nik Chmiel; przekł. Anna Kacmajor [i in.]. Gdańsk: GWP, 2003
Ratajczak Z., Psychologi pracy i organizacji, Wyd. Impuls, Kraków 2007
Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2005
red. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002
red. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, uwalnianie ludzkiej produktywności,
Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001
Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej., Warszawa 2011
Reed A. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
Reykowski G., Teoria motywacji a zarządzanie, Wyd. PWE, Warszawa 1999
Ross J., Biznes – kierowanie zespołem, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 1998
Rostowski T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolter
Kluwer S.A., 2012
Rybak M. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Wyd. SGH, Warszawa 1999
Rybak M., Strategia personalna firmy, Wyd. Difin, Warszawa 2000
Sadłowska Alicja: Rozwój zasobów ludzkich - sektorowy program operacyjny // Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 4, s. 96-106
Saint Marie G., Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 1995.
Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa 2002
Scott W.E. i Cummings L.L., Zachowanie człowieka w organizacji, cz. I. Warszawa 1983,
Sedla K., Piszczek K., Ryś G., Pęczek J., Rola wynagrodzeń w ZZL, ZZL 6/ 2002
Sekuła Z., Motywowanie do pracy, teorie i instrumenty, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008
Sidor- Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie,
wdrażanie i integrowanie z innymi systemami zzl, Oficyna Ekonomiczna, 2006
Sidor-Rzadkowska M., Zwolnienie pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna
Ekonomiczna, 2003
Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F., Zarządzanie kryzysowe w administracji
publicznej, DIFIN, Warszawa 2010
Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004
Sikorski Cz., Wpływ kultury organizacyjnej na motywację, (w): „Zarządzanie zasobami
ludzkimi” nr 6/2001
Simon H. A., Podejmowanie decyzji kierowniczych- nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
Smith J., Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, One Press, 2006
Socha J., Wynagrodzenia odroczone na krajowym publicznym rynku kapitałowym,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000, Nr 6(9).
Sołtysiński S., Akcje i obligacje jako instrumenty wynagrodzeń odroczonych dla kadry
kierowniczej i pracowników w spółkach akcyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2000,
Nr 6(9).
Stabryła A., Organizacja i zarządzanie, Kraków 1986.
Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, PWN, Kraków 1995.
Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Kraków 1995,
Staniewski M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie,
Vizja Press &IT , 2008
Steinman H., Schreyogg G., Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wyd. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995
Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
2004.
Stelmach W., Obrazy kierowania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
Stelmach W., Obrazy kierowania. Teorie i opinie o ZZL, Placet, 2004
Stoner J.A.F., Freeman E.R., Kierowanie, Wyd. PWE, Warszawa 2003
Stoner J.A.F., Kierowanie, Wyd. PWE, Warszawa 1994
Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999.
Stredwick J., Zarządzanie pracownikami w małej firmie, One Press, Gliwice 2005.
Strużyna J., Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Katowice,
Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck , 2008
Supernat J., Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Ltd 2000.
Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii
Szałkowski A., Piechnik- Kurdziel A., Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce
rynkowej, Wyd. AE, Kraków 1995
Szczepańska K., Motywacja w TQM, (w): „Przegląd Organizacji”, nr 10/1995
Thierry D., , Sauret Ch.,. Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian
Thierry D., Restrukturyzacja przedsiębiorstw: adaptacja pracowników do zmian, Warszawa,
1995
Tokarski S., Kierowanie ludźmi, Koszalin, 1997
Tyborowska J., Rekrutacja pracowników, Wyd. C.H. Beck,
Uwarunkowania, Warszawa, 1998
Wacławska P., Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka
osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy
Wacławska P., Jak dobrać bezbłędnych pracowników, Wolters Kluwer, 2008
Walczak K., Wynagrodzenia po wejściu do UE- aspekty prawne, Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi, 2004, NR 5.
Walczewski Jacek : Problem pracy ludzkiej. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 8-10
Wałk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wyd. ITE, Radom 2009
Wawrzyniak, B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie [w:]
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr i wspiz, Warszawa
2001.
Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
Williams A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, 2009
Witkowski S. A., Listwan T. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin , 2008
Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej
Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989, PWN, Warszawa 2016
Wyrwa Adam: Motywowanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy. - Bibliogr. //
Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 38-39
Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej,
Zarządzania zespołami ludzkimi. Cz. 1 // Remedium. - 1998, nr 9, s. 13-15
Zasadzka J., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia
1999
Zbiegeń- Maciąg L., Współczesne tendencje motywowania do pracy, (w): „Ekonomika i
Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 10/1993
Zbiegień-Maciąg L., (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo
AGH, Kraków 1998.
Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna
Ekonomiczna, 2006
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich- wstęp do teorii organizacji i kierownictwa,
PWN, Warszawa 1982.
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE,
Żak A., Płaca jako czynnik motywowania do pracy na przykładzie Hotelu Letniego
„Bydgoska”, ZZL nr2/2001
Download